De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

597650 0
07 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 November. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 01 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b853f4n89g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

36' JAAR Zaterdag 7 ea Zoatfag 8 NovemBer 1914 F 257 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bîipaelen te Genf nr 16 Keteïvest Seriiî m fis Burgerwacîitei. Ten einde aile misvevstand en verkeerde witieggingen te doen ophouden, betreffende fret pîakkaat, weik de heer burgemeester der stad heeft deen aanplakken, aangaande de ©nts'agcn burgerwachten, die geroepen zullen zijn, om, gezameolijk met de stedelijke fo'icie, eenen orde ea veiligheidsdienst in te ricn'en in de r,tad, heeft de heer Braun «eu poed en doeltreffend besluit genomen. Kij rood'gt al de persouen, van Gent^ en vocrgebcrchteri die deel uitgemaakt hebben ■ça-, de burgerwacht (Groep Gent) Ie b»n en van do bijzordere korpsen, uit op Zondag asnstaarde, 8 November, de algemeene ver-gadering bij te wonen, welke zal gehouden worden, om 11 ure, in de groote beneden-zsal vàn het stadhuis te Gent ; dààr zal hii persôoiilijk de noodige inliclitingen geven aan de belanghebbenden. Wij raden dus allen aan, tôt wie die op-rcep gericht is, de uitnoodiging te beant-woorden en Zondag om 11 uie op het stadhuis te zijn. VERPLIÇHT! Se 'ert Je Duitschers in onze sta i aankwam*n, sijn een an.nia! burgers, op last van het gemeen-tebts uur ge'ast geworden, te zamen met_ Duitsehe overiicdcn, te gaan rekwireeren bij fabri-kanten en hatidelaars onz rstal tôt het beko-ttan van het noodi,!e voor de Duitsehe bezettirg. Zoo z'jn. er veekooplieden, bestuurders van rsaam'o-ze of sarnenwerkende maalschappijen, ïoederkoopîiedéu, gareelmakers, paardenkoop-Ijptîen, beschoitwers, rijtuigmakers, enz., enz., g';'ait goVordtn, samen met de Duitschers •«■pvo'derknen te doen bij de handeldrijvende bovr>lkitjg onzer stad. Wij leven in uitzonderlijke tijden eu moe'en ons gedragtn volgens de oms andiglieden. Wie ecn bevel ontvangt van de stedelijke overheid of van het Diiitsch bestuur, moet dat bevel uit-voeror, of hij stelt zich blcot aan ailes, behalve aan wat aangenajm is. Wat wij reeds dikwijls schrevei, herhalen wij : Dat e'k kalm weze en zich enkel met ziph zeîf bezig houde, dus elkeen met vrede late, ten einde aile konflilcten, met wie het ook zij, te vooikomen. Brieven berasiende in ïiet Nederlandseh Konsulaat, Asiiwerpsehen steen-weg, 231, St-Amasîdslïerfl. De Konsul der Nederlanden heeft eene reeks brieven ontvangen die de adressacten mogen aihaien, Antwerpschensteenweg, 231, Sint-Amandsberg aile dagen van 3 tôt 5 uur 's namid-da. s uitgenomen des Zondags. Er zullen geene brie\ en afgeleverd worden, tenzij op vertoon van ideniiteitspapieren en op de uren hierboven vermeld : GENT. — F. Claeys, St-Michielsstraat. A. De Ceuleceer, oud-hoogleeraar. Mad. H. de Kerchove d'Exierde, Onder-bergen, 44. Mad. De Kuyper bij Mad. de Ryckman, Sint-Pietersnieuwstraat.Mad» de Schepper, betreffend generaal de Sefcf pper. Mad. De Schepper, Posthoornstraat, 24. Mad. D'Hooge, Nijverheidslaan, 4. Mad. De Raedt-Loeber, Limburgstraat, 24. Rom. Goffio. Echtgenoote luiîenant Frans Jans. Th. Loys, Brabantdam, 33. G. van "Basle'aere-Mortier, Rooigemlaan, 75. Gustaaf Coune. Baron es A. délia Faille d'Huysse, Kouter, S. Mev. Jati de Fraigne, 2 brieven. Mer. -wed. O. de Gra ive, Frère Oiban'aan, 110. Frans de Soiet, Wollestraat, 1. Henri dî Smef, Dendsrmondschensteenw.,161. Pjofessor Dr Willem de Vreese,Otto^racht, 2. Jïe/. d'Hooge, 2 stuks. l'rniel d'Hooge. Naam'. Maatsch. « Filature du Rabot «. Joief G'azemackers. l.eeraarHa rens, Kortrijkschensteenweg. Mej. S eels, Muinkkaai. Kaiel Storrer. Jan Van Damme. Kraaistraat, 59. M. Van Guy.-se, Klein Meerhem, 50. Emiel Van Santen-De Smet, Kortrijkschestr. Mad. Van Wambeke, Rab -tstraat, 71. Auguste Piron, policiekommissaris,For(str.,5. GENTBRUGGE. - Jan D'Hondt, Beek-Stiaat, 13. ST-AM ANDS BERG. - Emiel de Fay, Mer-tcnsstraat, 4. A. De Buck, Koùterstraat, 70. Maria De Smet, Groot Begijnhof, 11. Jan Van Vooren, Gentbruggestraat, 8. jan Bocxstael, Molenstraat, 25. Ziister Marie Cornelie, Klooster der Visitatie. MARIAKBRKE. - Alidoor De Vreese, Kasteel van Mariakerke. WAAJRSCIIOOT. — Alfoas Booaiç» Statiesti. Te gçhterneirete Bslgisehe seldatoa in Hollasd, Voor inlichtingen belreffonde geïtiterneerden wende mei> zich tôt het Inforniatie-bureau van het Roode Kruis, Lauge Voorhout, 6, te 's Gravenhage. Voor ds gevaageaea ea gewoadea. Het Centraallnlichtingsbureel, om de oorlogs-voerende mogendheden in staat te stelltn, lij'sten der gewonden en gavangenen uit te wisselen', is te Geneve gevestigd. Schrijve.i : Comi'i'Ia'.ernaiional de la, Croix Rouge, Athenée, 3, Genevc (Suisse). irijiepiiiiipllïiîî Doorhet konsulaat der Nederlanden, te Gent, werd volgend schrijven ontvangen en met toe-stemming van de ouders van den schrijver, hier af?edrukt : Harderwyk, 30 Oktober 1914. Heer Konsul, Ik ondergeteekende (L.), lste wachtineester van het Regiment Beleggeschut van Antwerpen, geinterneerd te Hardeiwyk, Oude kazerne, neetn de eerbiedige vrijheid aan Ued. deze brief te h ten geworden om zoo mogelijk hem te la'en bestelîen aan mijne ouders die Eeke bewone.n (N. straat), ofwel aan den eenen of de anderea : particulier van Eeke. ' ' Ik druk Ued. mijne groote dankbaarlieid op voorhand uit. Aanvaard,Heer Konsul, mijne geachte groeten. get. : (L). Beste ouders, Ik kan U met vrcugde laten weten dat ik mij in voile gezondheid bevind in Holland, waar iic reeds een 3-tal weken vertoef. Ik durf hopen dat mijn brief U in voile gezondheid zal vioden, en denk dat Gij met moed het lot z lit dragen dat U tijdeljk opgeîegd is. Wat mijn persoon aangaat il: heb het hier allerbest, de Hollandsche bevolkicg is uiterma'ig goed voor ons. Zij heeft ons oathaald op eene manier die hun cmvig tôt eer zal strekken ik voor mijn paart zsl het nooit verg'eten en hun er eeuwig dankbaar voor zijn. Nu, beste ouders, ik ben geinterneerd te Har-dewijk, oude kazerne. Daarmede ga ik «indigen met de hoop hun in 't korte wel wat meer te kunnen schrijven als de bsroerde tijden wellte wij beleven, wat verdçr achter de hieleç zijn. Aanvaardt, beste ouders, mijne fnmgste groeten. ^ get. . L. iitiiigso en n Mnnst. Zeer vele Belgen hebben een toevluchtsoard gezocht in Holland; we stipten in een voti^ nummer aan dat men het geial Belgische vluch-telingen in Fl'ankrijk op 400 duizend schat. Deze werden verdeeld over de Zuidelijke departe-menten van Frankrijk. Ook in Engeland bevinden zich vele duizenden vluchtelingen en er is gemeld geworden dat eene kommisie is ingesteld om naar middelen uit te zien die ongelukkigen aan bezigheid en broodwinning te lielpen. Over den toestand van Engeland hebben we, betrekkelijk onlangs, beschouwiugen geiezen, in welke erop gewezen wordt dat de landbouw in Groot-Brittanje wordt verwaarloosd. Ginder evenals hier werd de landelijke bevolking naar de steien gelokt do>r hoogere loonen om er, schijnbaar ten miustc, een gemakkelijker be-s'.aan en genotvoller ieven te slijten. De dorpsn werden verlaten en naar men zegde, bleef veel land onbebouwd liggen. A ie Belgen, vooral de Vlam ngen, behalye de volop stedelijke werkliedeu, zijn min of meer landbouwers. Het zou niet te verwonderen zijn, dat vele uit-gewekene familiën aangevraa^d werden zich te vesïigen in die streken waar eene edelmoedige hand hua zond, en wie weet ligt daarde kiern niet van eene heropbeuring van den landbouw in Engeland ? Zijn het gcene Belgische -uitwijkelingen ge-wefst van Verviers, meeaen wij, die den grond-slag ?elegd hebben van de zjo voorspoeiige Engelsche wolnijverheid ? —Sr— Talrijk zijn ook de uitgewekenen naar Frankrijk, vooral u t de Waalsche provinciën en uit Ziiidelijk West-Vlaanderen. Zij zullen in Frankrijk in dit seizoen bezighei 1 vinden als landwer'iers, en zullen de Pran-schen, die onder de wapenen geroepen zijn, vervangen. Weliicht dat ook mecige Fransche landbouwers (meest allen eigenaars), en die er warm inzitten, zullen verkiezen hunne hofsteden over te laten, daar hunne zonen, hunne knechten, soldaat zijn geworden en weliicht nitnmer zul'en terugkeeren. Terloops herinneren wij hier dat het Belgische en Vlaamsche uitwijkelingen zijn die het Fransche département « Landes » iD het uiterste Zuid-Westen van Fiankriik, dichtbij degrenzen v? n Spanje hebben vruchtbaar gemaakt zooals het nu is. Zijn naam « Landes » verraadt nog duidelijk dat hij ontleend werd aan het Vlaamsche woord « land. » Dat département heeft eene oppervlakte van 932,000 hekinien of 9,320 vierkaute liilometers, nagenoag het derde van Beigië ; het telt geene 400,000 inv/oners ; min dan 40 per vierkante kilometer. No/r 400.000 hsktaren zijn er nog onbebouwi; het zou won'ler zijn dat de Belgische lmd-bouwers er riet in s'aagden een deel va-i ^ie uitgesterkte vaagliggende landen viucMen te doen vor>rtbren?en, a'zoo het werk van hu ne voorvaderen voortzettcndj. En wie zal h ".t de î ongelukkigen uitgewekene ten kwade duiden in lien hij diar de gelefifeuioia waarnamom in de be .oîften vaa zija huisgezin te voorzien ? . _ —MrgzsssaEBggasam- » ■ BELGISCHE SOLDATES IN HOLLAND 0VERLE0EN Ni:r wij nernem n zijn in Holland overleden de volgende Bslgisehe soldaten : Jan-Àntoon Cosnen, over.eden te Maastricht den 18 Oogsl 1011. Van Ham, so'da^t bij het 0= lioi^regiïnent, overleden te Aardenburg den 17 Oktober 1914. Arthut-Theofiel Deldune, soldaat bij het 2= regiment-karabiaiers, overleden te Middsl-burg den 21 Ok'ober 1914. August-Jan Van Rompaj', soldaat bij het . 6e linierf>giment. overleden te Bergen-op-Zoom . den 23 Oktober 1914. _ j August FrançMs, soldaat b:j het 3® ve'dartil-lerie, overledeâte Miidelburg, den 2ô Oktober, 1914. — . i ■ De Oorlog in Befgsë en in Frankrijk Ulê Frasîsehs br*oa s PARIJS. 4 Novembir. (Reu'er.) — Ofncieele kennisgevin< van naniiddag 3 ure : Op onzen linker Tetigel is de toestand sedert gisteren oaverauder i gebleven. De vijand heeft zich op den r chteioever vaa den Yser terugge-trokken. Wij hebbea Lombaertzijde (ten noorJon vaa Nieuwpaort) hernomen. De D.titschers houden op denlink^roevrr van den Yzer nog slechts het Bruggeh iofd te Miche-min (tusschen Diksmuidea en Nieuwpoort) bezet. Behalve krijgsgevaagenen en gewonden hib-bea de Duitschers ve ;1 oorlogsmiterieel, waar-onder st.ukken gescaut, in den steeic moeten laten. Aan de Leie worden de krijgsverrichtingea met afwisselend succès, vooruitlr'mgen hier, terbgwijken daar, roortgezet.Over het algemeen zijn echter de strijdkrachten d r bondgenooten aanmerkelijk opgeschoten. Tusschen d î streck van Arr^.s en de Oise zijn wij H Oostelijkerichting, van Quesnoy in Sau-terre tôt de heuvel van Parvilliers, rooruit-gedrongen.In het centrum is het offensief der Duitschers op den rechteroever van de Aisne in de streek van Vailly, dat or.s de eers'e hellingen ten noorden van Vailly en Chavonne had doen ontruimen, gisteren tôt staan gebracht. Een te^enaanval van onze tro?pen heeft ons daarna een deel vaa 't verloren terrein doen herwinnen. Een geweldU kanonvnur en verwoede aan-vallen der Duilsr.her; zijn op de beuvels van Chemin des Dames en rond Reims afgeslagen. PARIJS, 4 Novembsr. (Reuter). Officieel bericht van 11 uur 's avonds : Dé toestand ond^rging geen wijziging van beteekenis. In het Noorden m takfen wij ldeine vorderin-gén in de lic'ûtiug van Meessen (Messines). Op verschillende punten van het front heeft de vijand cen hevig geschutvuur onderhouden. Vooral was dat het geval ten westen van Lens, tusschen de Somme en Ancre, in Argonne en in het basch van Aore nont. Het geschtedde echter zonder groot resultaat. Uit Duitsehe bron : BERLIJN, 5 November. (Wolff). Amblelijke mededeeling van h-iden morgend, uit het groote hoofdkwartier : Gi'teren hebben Belgrche troepen, gesteund door Engelsche en Fransche troepen, over Nieuwpoort een heftigen uitval gedaan tus~chen de zee en het overstroomde gebried. Di aanval werd zonder veel moeite afgeslagen. Zoowel bij Yperen en ten Zuidwesten van Rijsel als ten Zuiden van Berry au Bac. in Argonna en in de Vogeezen maken wij met oaze aanvallen vorderin jen. Doits&MnsslssiiB oorloi. Uit Fraas&he bron: PARIJS, 4 November. (Reuter). Volgeas de ofliciëele Fransche kennisge . iag van vanmid-dag blijven de Duitschers in Oost-Pruisen eene verdedigende houding aannemen. De Russea dringen op enkele deelen van het front in Polen vooruit. Russische troepen hebben, zonder ernsti?en tegenstand te ondersrin-den, Szadek, Lask en Rosproza genomen. Ten Westen vaa Kielce trekken de Duitschers op Wlosdowa en Andrejef terug. De Oostenrijkeis, ten Zuid-Oosten van Kielce teruggedreven, har.dhaven zich nog alleen in Sandomir. Aan den benedenloop van de San nemen de gevechten een voor de Russen, die de rivier overtrekken, gunstigen loop. Het Duitsehe hoofdkwartier is naar Czensto-chovva, dicht bij de gréas v*n Silezie, verjjlaatst. t Uiî Russische bron : ST-PETERS BU RG, 4 November. (Reut er)/ De senerale staf deelt mede : De Duitschers trekken ophetOost-Pruisischa front terug. De Russen hebben Bikalarzewo genomen ett veel ammunitie buitgemaakt. De Duitschers bïijven aan de overzijde def Weichsel o :e:haast terugtrekken. De Oostenrijkers zijn voo bij Kielce terug' ge ïreven, welk de Russen hebben bezet. Op de Oostenrijkers zijn besliisende overwin-ningen behaald op het front Kielce-Sandomir. Do O istenrijkers trekken overhaast terug. De Ra 3îu hebbea't belangrijke strateg'scha centrum S indomir genomen. Uii Duitsehe bron: BERLIJN. 4 November CKorr. Norden.) Uit W..rschau wordt gemeld: Tengevolge vsn da laatste gevechten he-;ft de re?identie van den Czair zeer gelcden. Op d n spoorweg Warschau»-Skiernievv'ica hebben de Russen drie en twintig bruggen doen springtn. Eveneens zijn despoor-wegen in de voirstedea van Warschaw vernield. laeeile-oif mil io oonog BERLIJN, 5 November. (Wolff.) Am btelijka mededee'iug van hedenmorgen uit het grooto hoofdkwartier : Op het OostelijKe oorlogstefein is niets vaa b'îteeken's voorgevallen. Uît Oostenrlfksehs bron : WEENEN, 4 November. (Wolff. Ofiîcieel)» Do generale staf meldt : De bew gin?en van onze troepen in Russisch" Polen zijn gisteren do^r de tvijaadniet gestoord. Een onzer korpsen heeft bij de gevechten op het Lysa Goragebergle 23 Russische officierez ea 2200 man krijgsgevani'en gemaakt. Ophet front in Galic ë hebben zic'a bij Prod-buz (ten zuiden van Sa nbor) meer dan 200, vanochtend vroeg b j Jaroslan 300 Russen over-gegevr.n.BUDAPEST, 4 November. (Wolff). De bij Kuiy en ten Noorden van Czîrnowits bij K'ityornik verslagïa Russische afdee'ingen hebben zich op Snia yn (tea N. W. van Czerno-wits) teruggeirokken. Zij trachtt-n zich daar te vereenigen, 't geen echter mislukt is. De veriie-zen der Russen zijn zeer aanzienlijk. Sniatya iS door onze troepen hernomen. Voor Czernowits blijven de Russen ruitig. GOSlSilFpiGlj-SliïiilS 0HÊ9 Uit Oustîar'jksî^ie b?37i : WEENEM, 4 November. (Wolff.) — Officieel wordt m ;de,'edeel 1 : Bij hun verderen opmarscU hebben oaze troepea tea Zuiden en Zuidwesten van Sabats met vijandelijke troepen voelinff ge'tregen. De dadelijii be.^onnea aanval heeft een gunstigen loop voor onze wapenen. In de gevechten op de Ramanja zijn 7 Servische officieren en 647 man gevangen genomen, vijf kanonnen, 3 munitiewagens, 2 inachinegeweren,, veel muni.ie en oorlogsmateriaal buit semaakt. Den Moatenegrynen is meer daa 1000 Stuks vee, dat zij uit Bosnie wilden meenemen, afge* nomen. i - % ■ \ _ t Turkijs en de Oorlog Uit Engelsehe bron : Oorlog-sverklaring. LONDEN, 5 November. (Reuter.) — Een bijzondere uitgave van de London Gazette bevat de formeele oorlogsverklaring aan Turkije. De Turksche gezant en het personeel def ambassade zijn heden morgend, om S.2 I ure vaa de Charing Cross-statie vertrokkea. De gelant scheen diep bewojen. De sekretaris van den heer Grey was bij het vertrek tegenwoordig, om namens de regeering afscheid te nemen. De reis gaat met een Nederlandseh stoomschip ove* Vlissingen, De aanval der Tarken. LONDEN. Aan de Times is een teiegrarn gezonden, waarin eene beschrijving wordt, gegeven van den plotselingen aanval van de Turksche oorlogsschepen o>> Russische havens.. De korrespondent zegt, dat eenige leden vaa het Turksche ministerie uokundig vaa de onder* neming waren. Twee urea nadat de vreemde-delingen er reeds van afwisten, hoordede Turkj^ sche minister van marine het,en teleioneerde hi| om inlichtingen naar En ver pasja, die ant* woordde, dat de Russen den aanval bij de» Bosforus begonnen waren, het aan de verbeel* ding van zijne ambtgenooten overlatende, hoQ, het daa mogelijk was eewsest, dat Xuîssci». , Site BIS; the cei

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie