De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

2884 0
19 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 19 Augustus. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 30 mei 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/696zw1cv81/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

37* JAAK Donèdag 19 Âugustus 1915 W 195 " y '-m DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bureelen ta Gant nr 18 Ketelvesï Bericht aan delezetfs Heden verschijnt uvv blad op zes bladzijden. De prijs, met het bijvoegsel, b|yft twce ceniiemea» Postpakjes. Aan 55 behoeftige krijgsgevangencn in Duitschland werd gisteren een. postpalqe gezonden, inhoudende elk : een pakje siga-retten, een doosje sardienen, twee militaire beschuitea en een paar kousen. Wij verzonden nu reeds 290 postpakjes. Door tusschenkomst van ^edelmoedige lezers van ons blad : vcerîien kisiBn Âiilitaire beschuit. Hartelijlce dank I , Wie fcezorgt ons : sigai'ea of sjfjaret-ten ? Bedruk e flVoeder. De dasreraad worstelt en strijdt tegen het nachtelijk duister, baant zich eenen klaarte-weg, werpt een zijner eerste stralen kerke-waarts, waar iiij als meester op een Maria-beeïd heerschen komt en van daar een deel zijner schemeiing aan eene andere vrouw gunt. Eene andere vrouw I Onbewegend zit zij daar, haar strakke blikken, waar ééa traan in biggelt, naar de Moeder-Maagd geiicht. Om hare lippen, waar weleer een glimlach van zalig genot en zoet geluk zweefde, is thans slechts de uitdrukking te bespeuren van diepe ziele-smart.Zij lijdt ! Hoe anders ! — Een zoon had zij, één enkele, één waar toonbeeld van vlaamsche deugd en eer en ... hij werd haar : ontrukt : het Vaderland vergde hem. En, terwijl zij daar vôôr de andere Moeder geknield zit, o ! dan denkt zij meer dan ooit nog, aan bem die haar verliet. Zijne kinderjaren : die jaren van zoet geluk, die zij als jonge moeder smaakte, die jaren van liefkozingen. Voor hem had zij in die tijden zôôveel geleden. Na die jaren van teedere moederzorg kwam de jeugd, en toen ook mocht zij trotsch wezen op hem en fier, daar hij een deugdzame jongen was en hij ieder stichtte i O ! hij minde haar zôô vurig, voor haar woû hij leven en sterven, voor haar wou hij ailes en... zulks wist zij !... En, dit ailes herinnerde zij zich, nu zij aan haar weemoedsgedachten vrijen loop mocht geven. — Hoe smaitend, die tranen die haar ont?loden ; hoe pijnigend die ge-dachten aan dat zoet verleden ! Helaas, nu bleef haar niets meer dan haar weemoed, die haar immer als een schim vervolgde en hare vernietiging zocht. O l wellicht bidt zij niet in de kerk, zij, die bedrukte moeder, die er mogelijks ten dien einde was beengegaan. Maar, kan er wel iets vuriger iets ver-dienstelijker wezen dan moederleed, dan smart in een moederhart ontstaan ? Haar bart, dat God haar tôt minnen schonk, derft thans het voorwerp dat hare liefde treften moest. — Kwijnen... doodgaan... ziedaar, Waartoe haar moederhart gedoemd is. Zij lijdt !... Hoe anders ? — Wellicht ziet zij in hare verbeelding den strijd waarin haar kind getroflea wordt ; waar, stervend, bii ten gronde zinkt, en hij nog een laatste « Moeder « zucht. « Moeder 1 » zij schijnt dien groet te liooren, evenals hij voor de eerste maal uit den kindermond kwam, wijl hij aan hare zijde rustte I « Moeder I » — die naam was het, welk haar gansch herleven deed wen zij moede-loos was en treurig 1 « Moeder ! » en thans schijnt zij zulkste hooren uit den mond, waar de dood nijdig-weg, den laatsten zucht henen jaagt. « Moeder », zou zij den schoonen naam van hem nog hooren ? Zij lijdt !.... Hoe anders P.... Zien hare bedrukte blikken mogelijks niet het veld, waar haar trooster onder één park van blanke leliën en hemel-b'.auwe bloemen, den laatsten slaap geniet 1 Zij lijdt !.... Arme vrouw, zij ten minste voelt wat leed een hart verduurt, een harte dat de zijneu is toegenegen. — Zij lijdt omdat hij lijdt 1... O ! mochten uwe gedachten slechts ver. beeldir.g wezen,mochtetgij naeenentijd van woeligen stiijd en wreeden kamp, na eenen tijd van lêe en wêe, mochtet gij in uwe armen, diengene drukke», die thans voor u aan 't lijden is. O ! als hij aan uwe zijde weêrom wezen zal en hij u die angstvolle stonden schetsen zal, dan zult gij nogmaals tranen storten, doch niet meer van treurnis maar van zalig zielsgenot. Hoe zal uw geluk benijdens-waardig wezen 11 Troost u dan, vrome vrouw, troost u. P* M. Sottegem, 13 Juni 1915. Jlofbouwbelstnâen. De Bond der Belgische Azaleakweekers en handelaars houdt eene algemeene ver-gadering voor zjjqe leden op Zondag 22 Augustus, om 3 ure stipt (M. E. T.), met de voïgende dagorde : Waar moeten wij redding zoeken ? M. L. Peemans zal hier-over het woord voeren. Verder, mede-deelingen en gedachtenwisselingen onder de aanwezigeii. Deze vergadering is ook toegankelijk voor niet-leden die den hofbouw genegen zijn, die belang stellen in hetgeen er gesproken wordt ; of die de vergadering meenen nutjig te kunnen zijn door hunne mededeelingen, enz. enz. Het Bestuur. COMICE GENT. Gemeente Drongen. — Op Zondagen 22 en 29 Augustus,openbare voordrachten in de aangenomene meisjes-school, telkens om 11 ure (M. E. T.) na de Hoogmis, door den heer De Wilde, laad-bouwleeraar, over : Bemesting en Voedering in verband met dezen tijd. ledereen wordt tôt die voordrachten uit-genoodigd. Inlichtingen Inliclitingen worden gevraagd over de voïgende soldaten : Jules De Pessemier, la linieregiment. Gustaaf Bracke, 2® jagers te voet. Elias Van Laudschoot, van Oedelera, vrijw., 6« linieregiment. Henri Leduc, van Chenéo, Ce liaieregiment, 2a legerafdeelmg. Antwoord sturen aan mad. Van de Walle, Moriaanstraat, 25, Gentbrugge. René Ryckaert, 2= linie.eg., 1° legcrafdeeliyg. Jules Pynebrouck, van Jonckershove, 5e reg. jaaers te voet. Antwoord aan « De Landwacht ». Ernest Lodins, soldaat bii d-î genie, van ds ve sterkingen van Antwerpen. Antwoord zendeti aan zijne echtgenoote Odenie Van de Merg 1, St-Kornelis-Hoorebeke. — Over dî vol^ende psrsonen worden inlichtingen gevraagd door hunne familie : Gustaaf Clauwaert over zijnen broeder Karel, wonende rue Wazemme, 32, te Rijsel. Inlichtingen sturen aan « De Gen'.enaar. » Ûizere-Bal, 5-Januaris(raat, 13, te St-Giilis-bij-Dendermonde, vraagt inlichtingen over Léon De Munck, vrouw en zoon, wonende te Hofstade, bij Mechelen, Muizestraat. Alfons-Emiel Craeynest, wonende Benard-str.tat, 12, Gent. Clemènt Olieslagers, woueade Kazernstraat, Ledeberg. De lamilie Van Acker, van Sijsseele, laat weten aan Casimier Vliebergh, steenweg van Oordc,jem-Wetteren, dat zij allen in voile gezondheid zijn. Van Acker, van Sijsseele, vraagt inlichtingen over schoonbroeder Henri Van Vooren, van Heist op den Berg. Welk is het juist adres van de volgende krijgs-gevangenen van Zarren : 1. Arthur Desodt ; 2.Ildefons Baone ; 3. Cyriel Dewulf; 4. Lievin De Snyder; 5.Jules Cornette; 6. Aloïs Degandt; 7. Alidor Roeleus. Hooger Instituui van Gislingsnijverheddn. Offloisola aeîiool der Bel^laoheBrouwerlj, Masrsteag, 2, Gent. a Examens. — Dezezijnopde volgende dagen bepaald ; loMaandig 11, Dinsdag 12, Woensdatr 13, Doaderdag 14, Vrijdag 15 en Zaterdag 16 Okto-ber 1915, te beginnen van 9 ure (M. E. T.) over-en uitgangsexamen voor de leerlingen der bsti-lende afdeeling. 2° Zondag 3 Oktober 1915, ten 9 ure (M. E. T.) examens voor de leerlingen der Vlaamsche en Fransche kostelooze afde Jingen. b Hernemlngdsrlaergaasren. — De lesseu der 2 kostelooze afdeelingen zullen op Zondag 24 Oktober 1915, ten 11 ure (M. E. T.) beginnan. De lessen van het 3 studiejaar der betalende afdeeling zullen op Vrijdag 5 November 1915, ten 12 ure (M. E. T.) hernomen worden. o ïnaohrljvingen. — De inschrij vingen, zoo-wel voor de examens als voor de ieerganuen, zullen in het Secretariaa', Meersteeg 2, te Gent tôt den 20 September ontraigen worden. Die betreffende de n euwe leerlingen, tôt den 23 Okiobfr aanstaande. Medegedeetd. Kerkelijk Nieuws Kerk van Woubreehieae'ja. — Plech-tige oktaaf ter eeie vau den H. tiernardus, aîdaar bij^onder vereeid. Vrijdag 20 Augustus, feesdag van den H. Bernardus, de Ie Mis, ten hait acht ure, de hoogmis. waar-onder sermoen, ten half tien ure. 'à Nainid-dags, om 5 ure, plechtig lot. Op de andere dagen der oktaaf, de Ie Mis ten 7 ure ; de 2e Mis, ten 8 ure, behaWe den Zondag en Maandag, waarop de 2e Mis om hali tien ure zal geschieden. Dit ailes vol-gens (M. E. T.) Ten allen tijde van het jaar kan men in de sakristij of in de pastorij de H H. relikwieën van den H. Bernardus vereeren. Men kan daar ook het jaar door Litaniëa van den H. Bernardus bekomen. Schrikkelijk ongsluk to Luik, Stoeder en kind door ean tramrljtatff doodgersden. Eene jonge vrouw, Paulus genaamd, van Vlaamsche afkomst, wonende Weverstrap-pen te Luik, wandelde met haar 5-jarig dochtertje aan de hand langs de Brusseische straat. Op zeker oogenblik, liep het meisje weg en stak de straat over juist op het oogenblik dat de elektrieke tram Oost-West, kwam aangereden. De moeder snelde haar kind achterna doch te laat. De whatmann remde zoo spoedig moge-lijk, maar reeds waren beide slachtoffers omgeworpen. De talrijke voorbijgangers slaakten een kreet van ontzetting. Toen men er in slaagde het zware rijtuig op te tillen kregen zij een akelig schouvvspel te zien. Het ongelukkig meisje ademde nog ; men droeg het naar een naburig koffiehuis, waar het weldia den geest gaf, ondanks de zorgen-van dokter Seeliger ; de schedel was op verschillende plaatsen gebroken, De moeder was ook erg verwond : de borstkas en het bekken waren ingedrukt. Bij hoogdringendheid werd het slachtoffer naar het Ëngelsch gasthuis gebracht, waar zij bij hare aankomst bezweek. VOBTBa.1,. Racing Gentbrugge. — Op Zondag, 22 Oogst, om 10 1/2 ure (M. E. T.j 's mor-geads. in Den Zvoarlen Hond, algemeene vergadering voor al de leden die verleden seizoen onder de Ieiding van het Junior- eu Scholierea-bestuur uitgekomen zijn. Ieder lid in kwestie zal er aan houden deze vergadering bij te woneD. P7 M - . m m h H m un de viaanders. ESaïia. — Prijsuilreiking. — Uitsla/ der verschillende kampslrijden m de gemeente-school : Ie Studiejaar : 1« A. Van Lokeren ; 2e Ed. ' Clericq ; 3- G. Waeytens ; 4e S. Van Goethem ; 5e M. Duprez. 23 Studiejaar : le A. De Meyer ; 8= A. De Cabooter ; 3« G. Vervust ; 4« G. Carcâoa ; 5e J. François ; 6° J. Gillis. 3= Studiejaar : Ie Ern. De Coster; 2° L. Aelter-man; 3e G. Van den Hove ; 4S L. Bockstae.e ; 5° G istoa Carchoa ; 6e R. Van ds Velie. 4S St udiej aar : Ie Em. Van Anderlecht ; 2e O. Van Lancker;3®G. DeDecker; 4«G. Vits; 5e J. Aelter-man ; 6° Jos. Verschelden. 5° Studiejaar : Ie G. Schepeas ; 2e G. De Decker ; 3e R. Victoir ; 4° A. Meirschiert; 5° Jos. Van Hoorde ; 6' R. Spi aels. 6e Studiejaar (Hoogste klas) : 1® R. Labyn ; 2° G. Dassoaville; 3° joi. Van Oist; 4° Jos. Van Anderlechi ; 5e M. Vits ; 6" R. Notte. tsavere. — Beslissmgen van het Alge-meen komiteit, bij eenparigheid genomen. Meel : Gezien de vermiudering van het aandeel ons deze week gezonden door het Provinciaal komiteit zal het rantsoen op 1 1/2 kilog., en 1/2 kil. (onder de 6 jaar) gebracht worden. Allen die minstens 30 a;eagraanopgedaan hebben kunnen geen tarwemeel meer bekomen tenzij in verwisseling van 3 kilogr. rogge tegen 2 kilogr. meel. Voederstoffen : Deze zullen ook slechts afgestaan worden aan de laadbau wers tegen verwisseling. Voedings-winkel : Deze week zijn er : céréaline, booaen, erwteo, rijst, harmg en smout. Omhating : Ten einde in het onde: ho ad der armen te kunnen voorzien tôt betere tijden voorhanden zijn, zal ko: telings nog eene omhaling gedaa i worden. Het komiteit rekent op de gewone mildheid der begoede inwoaers. Dat men niet zegge : 't is altijd te geven ; beter toch te kunnen geven dan te moeten krijgen ; en aalmoejeu geven is nooit onbeloond gebleven. De uitslag der om jaling zal door ons blad bekend gemaakt worden. Kantiea van den soldaat : De krijgsge-vangene zuHen ook niet vergeten worden. Âalst. — Verdwijning. — Maandag namiddag zijn uit hunne wo.ung, in de îictUing van Haalteit, verdwenen de ge-naamde Toontje Ama;id, 4 i 12 jaar oud, van St-Job (buizeu Willems), Yvonne Van den Bergh, 7 jaren en haar zustertje Emtna, oud 12 jaren, beiden woonachtig Koo'straat. Dio de ouders kan inlichten, zal eenen grooten dienst bewijzen, warit, het hoeft nauwelijka gezegd, dat de familiën in de grootste onrust gedompeld zijn. — i eldschuimers. — Bij Hippoliet Boey-kens, op den Bolleweg, werden een 50 kilos ajuin gerobbsrd. Bij Joîef Meert werd eena partij aardappelen ge >toien. — In de Idem. — Ee i drietal schelmen, van 14 tôt 16 jaren, waren maandag namiddag in den boomgaard van den heer Baron Louis de Bethune gedrongen en waren bezïg met naar harte'ust het fruit af te doen en in handdoeken weg te stoppei. De fruit-dieven werden op heeterdaad door do policie betrapt en opgeîloten. — t'eelbelovende knaap. — Zondag was een kleine bengel binnengedrongen ia de herberg der kinderea Meert, op het Vaart» plein. Hij nam de kans waar om de buftet-lade te rooven en dan ijllings de vîucht te nemen. Zulks was echter gezien en, acater-volgd door Frans Meert, kon de jeugdige dief niet verder dan de Ste-Annebrug, want daar liep hij in de armen van den veld-Wachter van Moorsel. Het kereltje, dat de bankbriejes nog ia de hand hield, werd opgreîloten. Oolke. — Brand. — T wee korenschelveq, bevattende ongeveer drie hektaren rogge, tarwe en haver, toebehoorende aan de wed. De Waele, wijk Franckaert, zijn de prooi der vlammen geworden. Twee nabijstaande schelven zijn met moeite kunnen gered worden. Er bestaat verzekering ; men ver-moedt kwaadwilligheid. Zt>msrg3m. — Onze krijgsgevanginen. Zondag heeft men in de kerk eene omhaling gedaan ten voordeele van de Zomergemsche krijgsgevangeaen. Waarlijk, de bevoltcrag verdient lof en dank voor dien oproep zoo mild beantwoord ; immers, er is eene ont-vangst gedaan van 435 fr. Het komiteit heeft besloten aile maanden een pakje te zenden aan de 20 Zomergem-naren, nu in Duitschland krijgsgevangen. Moge dat geschenk van ons volk hunballing" schap eenigszins verzachteu en hun zeggen : Neen, Zomergem vergeet u niet. — Onweder. — Zondag is alhier een ge-wejdig onweder losgebroken ; de b'iksem vie", in de Kloefkapperstraat in de schouw vaa M. De Jaegher en veib ijzelde gansch de verandha van een aanpalende huis ; de gansche ge'ouurte was van licht beroofd daar den bliksem bijna al de plombs der elektrische verlichting had doen springen. Evergein. —Kontrooldienst. — Er wordt op Zondag 22 Augustus aaustaande in de gemeente eene verzameling gehouden van al de mannen van 17 tôt 35 jaar oud (nazien der kontrooUijst). Begin om 7 ure 15 's mor« gends (M. E. T.) aan het gemeentehuis. D egenen die, zouder geldige reden, zich niet aanbieden worden gestraft. Asseye de. — Droeve tijding. —■ Het droevig nieuws is alhier toegekomen, als dat Emiel Van Kerkvoorde, in Engeland in het hospitaal overleden is. De jongeling had verleden jaar in Oktober, te Aarschoot, ee.» stuk van eea schrapnell in het hoofd gekregen. Na lang lijden gênas Van Kerkvoorde, doch o ilangs kwam de wonde weer open, waardoor de brave jongeling, die dapper gestreden had voor het Vaderland, ten grave werd gesleept. De droefheid der ouders,die nog eenen zoon bij het leger hebben, klas 14, is onbeschrijflijk ; moge deze gaaf e.i gezondbij zijne ouders terugkeerea. Mfiorîzeeie. — Examen. — M. Robert Schietse, uit deze gemeente, leerling in de bisschoppelijke normaalschool te Sint-Nikojaas, heeft met groote onderscheiduig, het uitgangsexamen van oaderwijzer afge-legd. Harte'ijk proficiaat 1 Loakrlstl. — D<! Kantien oan den soldaat. Bij het ingaan der maand Mei, waren er van de gemeente Lookristi 21 krijgsgevan-genen in Duitschland ; één ervau is tôt Keulen reeds overleden en één ander werd sedertdien uit ziekelijkheid naar Brusssl teruggestuurd. Van in het begin van hun krijgsgevangen-schap werd er te Lookristi gezorgd voor de zedelijke en stoftelijke opbeuring harer moedig;e en beproefde so'daten : menige liefdadige harten zonden hun pakjes met eetwa;e.i en onderkieeleren, andere schre-ven hun van tijd tôt tijd (zooals nu nog) op eene zichtkaart van het dorp of van de wijk, wat nieuws, en tevens ook een wooidekeu troost. Doch, aan die 19 overblij vende krijgsge-vange^ien, moedige verdedigers van het Vaderland hebben al de inwoners van Lookristi aanstonds eene plechtige hulde van dankbaarheid willen schenken, en, aan hunne noodiijdeude medebroeders ee i openbaar besvijs hunuer edelmoedigheid wiilea geven. Door de welwillende medewerking vaa onzen Boerinaenbond deden de wijk-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes