De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1147 0
27 augustus 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 27 Augustus. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gx44q7v22k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT Nam. 1»». *1' |aar» q.Da Ofawe, iCatolvosi, a S PB KL81ME PÀTRI9T ^ Dinsdag 27 Augustus 1918 Prijs 4 ceatlemesi Bnltsehe Serlohtan. BBRLIJN, 24 Oogst. • - Westelijk krijgstoo-bmL — L«f«rstOîpenkroonprins Rupprecht en Bôhn : D# Èngelschea hcbbea hunne aanvallea iàd« richling nastr het aoordea tôt den zuid-westkant Tau Arras, naar het zuidea over de Somme tôt aan Chaulaes uitgebreid. De légers nu de generaals von Below en von der Marwitz lAbîn don s'ormloop van den vijand die aan-àenlijker was in jetai, gebroken. Bij het aanbreken vas den dai vrer J da veld-van aan Arras tôt bij Chaulnes door sterk Blilleriegevecht ingeleid. Door het vooruitruk-keu van den vijaad wederzijdsch Soyelles, trok-ken oaze voortroepen zic'n op bevel en al vech-teede terug in de richtirg Tan Crolsell»»-St.Lcgar. Ten Noard-Weiten van Bapaume «men wij den strijd aan op de linie St-Léeer-Achiet-le-Grand-Miraunaont, waar de vroege «avalisa van den vijand ineenzakten. De ver-«ieuwde aanral ran 's namiddags deei htm in arichtin* van Mory terrein winaen. Pniiilsche regimenten in Zuid-Ooatelijka ilçhtiag- tôt tegena&nval ingezet, wierpon den 'ijand dieover Mory was vaoruitgerukt.wederoaa '•ru?, De ia de ricktiBg van Bapaume gevoerde gjandelijke aanvallen drongen onze liaie op «ttgoiM-Pys terug ; hier brachten plaatse-jijke reservtn den vijand tôt staan ea werden • avoDds starke meermaals herhsalde aanvallen «Wîlajren. Weerskanten van Mirauraont zakte «a aanral dis tôt viermaal werd herhaald, voor onze Unies ineen. Op deze plaats vernietiïde de vize-wacht-®«ster Bauermeister vaa de 2e batterij van het "'''«servo-veldartillerieregiment met een kanon Ks pantierwagens van den vijand. Un Oosten van Hamel vatte de vijand voet opden Ooitelijken oever van de Aacre. Zijne waral'en uit Albert uitgaande, zakten ten wsten dezer stad ineen. Ten einde de aaa-wuiting bij Pys te behouden, hebben wij onz« J'ies van Miraumont tôt ten Oosten Albert van «'Aacre hernomen. Ten Zuiden van de Somme «ebbon Pruisische troepen, die sedert 9 Oogst ®.e Mgelsche doorbraak hebben verhinderd, ook •!s'»nde tegea Cappy-Foucaucourt-Vermando-™iers ferichte Engelsche aanvallen ten Westea wi'nie' ïf£csla?oa. Ail t» eirz'jds Avre, aan de Oise en de A h ne iofanteriegevechtea. Tusschen de u». lîen Aisne zetten de Franschen hunne «avallen voort. In den namiddag werden ge-, ei elijse aanvallen afges'a.;en. 's Avonds giag tl t n* stfr'î trommelvuur tôt een groo^e misii/'CT ® massas aanval o.er ; hij is vo'ledi^ di» i -j .? ,e&enaanval wierpen wij den vijand C® "jaeiijk tôt Crécy au-Moat, bij Juviffny ea sl»n"£ny was Tooruitgerukt, op zijne uitgangs-; ^sijS'®?,t8ru^' Gereedgemaakte stelliisgen en Vîn v,y ^°^ommen werden in de veldslagen f,v„j ezaPonia suksesvol door onza lucht-«kaders aangevallen. Ibivlen8n' Udet behaalde zijnea 59» en 60° In de Jaatste dagen behaalden luite-vcldwk "?î?n z'jn 250 cn lucbtzege ; vize Auff,,fv oer z'jn«a 22« en 23e, ober-luitenant nint r ?jne 22e, cberluitenaat Greia en luite-Bp^UTC?Tner zijnea 20<= luchtzege. tU'-Rr'rl-L ' 24 Oegst, avondbericbt. —Govec'ut "tten Scarpe en de Somme. Ten zuid-Ênr.f.1- TaQ Arfas tegen Bapaume misluliten aanvallen. Tea zuH-westen van sc'j.,®® 'Jpn de vijand terrein. Talrijke Eniel-î ten oosten vaa Albert tôt aan de ïussrKoza> n on<ier groote verliezen ineen. sche s, u Ai'etto en de Aisne werdea Fraa-BERLimeaoaf£^slaecn-toone»i r ' Oogst. — Wesîelijk krijgs-«5 L*K«rgroepen kroonprins Rupprecht I'"liscivoi?: ien Zuid-Westea vaa Iepsrea otle voorveldgevechtea. Woderzijdack vaa Bailleul en ten Noorden vaa het kanaal La Batsét sloegen wij voor oaro linies gedeeltelijke vijandelijSe aanvallen af. v Tusschen Arras en de Somma zetten de Engel- t; achsa hunne aanvallea voort. In dsn vroegen ^ morgend rukte st^rke infanterie, door pantscr-wageas gevoerd, tusschen Neuville en St-Légsr vooruit. Zij zaktaa oader zware verîiezsn voor onze liniss ineen. De ia St-Léger staaada postea hebbea zich op bevel op de gevechtsHaics tea 15 Oosten van St-Léjer teruggetrokken. Oak root v Mory mislukien vijaadelijke aanvallea. s Sterke vijaBdelijke krachtoa bestormden mesr- m&al» ©aze, na de gevochten van 2-3 Oogst, ten 1' westea vaa Béhagnies-Bapauma- Waleacourt J loopend front aan. Het zwaartepuat vaa don c aaaval, door talrijks paatserwageas onder- Ç steund, was tegan Bapaume zelf gericht ; de 2 aaavaUea zakten ineen. Luitenant Eberhard schoot hier ia de laatste r dagen acht pantserwagens stuk.De vijaad stootte I met havighsi 1 tagen onze ontzette-liaies van de c Ancre ; 's namiddags giag hij tôt dea aanral uit ( Courcelles en Pozières tegea Marîinpuich-Bazeatia over. 1 Pruisische troepen namen ia tegeaaanval dsa J vyaad in de flaak en wierpen hem o?er Pozières J terug. Van ten Oosten Albert tôt aaa de Somaao ' poogda de vijaad in talrijke sterke aanvallen, onze liaie door te breken. Bij zss stormaanrallen tegea het middea van het gevschtsfront werden f door den vijaad wederom talrijke pantserwagens ( aangevoerd. e Pruisen, Iiessensche en Wurttembergers 3 sleegea dea vijand terug. Zij drongsn ham terug < tôt bij La BoiseHe en over dize straatweg ( Albert-Braye en berokkendea hem zware verliezen. Da linies die na dezs gefechten ia het ( gezamentlijk front tôt op eene groote dispte ia , de vijaadelijke linies droagen, werdea 's nachts terug verlegd. ] Vaa de Somme tôt aan de Oise bleef de ge- ; vechtsbedrijvigheid bij artillerievuur en kleine , iafanteriegevechten ten Noorden van Roye en ten Westea vaa de Oiie beperkt. Aan do Ailette ( v rslappisg vaa de gevechtsbedrijvigheid. , Tusschea de Ailette ea de Aisaa tegjn Crécy- < au-Moat ea wederzijdsci vaa Ctiaïi.<ny hevig vuur dat bi]zond«r sterk was en bij en ten Zui- , den vaa Chavigny gevolgd was van vale in , dichte massa voorge iragen aanvallea. Zij werden onder zware verliezen voor de Franschen afge- | slagen. Ruiterij-schuttersregimeaten hebbea j zich bijzondrr oaderscheidïn. ] Onze bosnmen-eskiders wierpca in den nacht , van 25 Oog-t op vijaadelijke havenplaatsea, spoorwegstaties, mi'.itaire vestiagswerken en troepeoplaatssn, 75.000 kilos bommea. ] WEENEN.24 Oogst.—Bozen ea Gries werdea > in dea nacht van 23 Oogst door Italiaansc'ae > vliegers verontrust. 30 bomm;n werdea gewor- ' pea ; ta'rijke iawoaers werden gedosd ea het ; hospitaal beschadigd. Op het froat geene aadera ! gevechtshandelingea. ! ALBANIE.— Ds strijd rachten vaa geaeraal- j overste Pflanzen-Baltia hebbea op 22 Oogst tusschen Berat ea Teri de vijandelijie liaies door- ! broken ea hunne aanvallea tôt bij de hoogre tea ' Zuidea vaa Kumari voort»szet. Tezaifdertijd dronsrcn wij tea zuidwesten Berat in de Italiaaa-sche stelliagen.Het suksas van gisteren tôt Berat werd verbeterd en hevi^e aanvallen werdea af^s-slagea. Oo'i ia het gebergte-terraia vaa ' Silowes wonnen onze dappera troepea terrein. Onze troepen h?bben suk-esvol de vliefplaatsea van Valona besc'aoten. Oorlos in het Oastea. KON3TANTINOPEL, 24 Oogst. — Turksch bericht. — Op het Palestinafroat gering ge-vechisbedrijvigheid. Vaa de overige frontea ciets aieuw*. Varssli^rpt» dulk^ootou-oorlogr. BERLIJN, 24 Oogst. — Aaa de oostelijke kust * aa Eageiaad varzoaken onze duikbooten buïtea « ilrijke kleiaa vaartuigen, vier stoomboptsa, " se!s uit koavooien. Te zamea 15000 br. reg. ton. - Bane groote ammunltle-aisamboot f( in dsn gronà geboord. BERN, 2< Ooscst. — « New-York Herald » îeldt uit eeae go'f haven : Volgeas een hier ont- ^ anijen bijzon3er bericht werd da Engelsche toomboot « Atlantiaa » in dea grond geschoten. j Volgens het bericht gingen geena measchen- v avens verîoren. Dag en plaa's der ramp worden ,j iet opgegeven. Het echip was met ammunltie n evracht. « Atlantiaa » had eene bemaaniag van ç 5 offisieren en manschappea ea vertrok op 8 Mei uit Europa. £ Of het schip op die reis verzonken werd is v iiet bekead. « Atlaatian » behoort tôt de ç >aylandlinie en was eea schip van 9399 b. r. t. e :a in 1S99 gebouwd. Verdere bijzonderhedea ^ intbreken. a WASHINGTON, 24 Oogst. - De Ameri- „ :aansche stoombooten « Leke Edoa », « West i îridge » ea ' Cuba », werden ia buitenlandsche vaters op 21, 16 en 15 Oo»»t door Duitsche duik- § lootea in den grond geboord. Qorlog in Balgii «a ln Frankrljk. j PARIJS, 23 Oogst. — 's Nachts hevige bs- s chiîting tmschen de streek van Beuvraignes c ia de Oi3e, bijzonder op de Piémont, te Passel in Chiery-Ourscamps. Oaze troepea houden dea s ;uidolijken oever vaa de Oise en de Ailette, vaa c îempifny tôt aan den spaorweg vaa Coucliy-le- c Château. I Ten ODSten vaa Sslens heb'oea zij hunne linies 1 ot aan da gronzen van Cassy en Poat-St-Mard t roorui'gabracht. And rs overal rustige nacht. PARIJS, 230ogsf, avondbericht. — Tusschea I vla'z ea de Oise hevige ar'iileriebedrij vigheid. ^ fijdens dea dag overschreden onze troîpen ia c le richtiaj vin Evricourt da Divelta. r Tus-chen de Ailette en de Aisne zelt^n oaze 1 roep'n tea Oos'en van Bagaeux ea ten Westea 4 ran Crévy-au- VIont hun vooruitrukk'n voort. 1 3p het overiga front rustige daj. PARIJS,21 Oogst.—la da streek van Lassigny f ia tusschen de Oise en de Aisna, is de nacht J [ekenmerkt g« .veest door artilleriebadrij vigheid ? velke tamelijk la?eadig was. Onze detacheman- i ea zijn op verscheidena plaatssa in de vijanla- ' iike loopgtac'aten gedrongen in Lorreioen en s îebbea krijgs^evanganea m 'deiebracht. Kalme lacht op de ove ije plaatsea vaa het froat. 1 PARIJS, 24 Oogst. — Tusschea Ailette ea de { ^isna habban onze troepea eenen vooruitgang 1 sewerkstelligd ia de streek tan zuiden van C ecy- 1 lu-Mont en hebbea bij die gelegenhei 1 ean hon-lerdtal krjgs?evaagenea ?enom?a. Ten westea ran Fismes, hebban de Amerikaansche troepea mnn i liniën vooruitgebracht tôt aan den we„r van Baissons naar Reims, op een front vaa omtrent Î00 meter3, Overal elders, kalaie dag. LONDEN,23 Oogst.—Ds strijd daurt op gansch iet front voort. Tusschea L hons en het Sojeul 1 josch deden zij op cens rasks p'.aatsan vorda- : •in -en Twee nach'elijke aanvallen in de aabij-aeid der meierij D-iillecourt en ten Oostea van < Beaucourt werden afeeslagen. Wij schoven oaze linies ten Oosten vaa Ls rouret, ten Noord-Westea van Neuf-Berquin : 5n ten Oosten van Outter3teeas ietwat voorait. Ëaa plaatsalijke vijaadelijke aanval tea Noor-Westen van Bailleul zakte voor onza linies neen. Tijdens dea dag dsden wij krachtige en iuksesvolle aanvallen, op eea front van meer ian 30 mijlen, tusschea Lihons en Mevatel. Engeischc, Schotsche en Australische troepen rieten ten Zuidea de Somma 's morrends om (.45 are aan, namea Herleville, Chignes ea Chigaolle». I Tijdeas het vooruitrukkan over eeae diept« xn 2 mijlea dooidea wij een groot aaatal vijaa-en ea namen vele krijgs^e jangenaa. Eenig»; ûauten later vielan Engelsche, Scho^sche ea rarde-bataijons op den iinkervleugel vaa het agveM aan. Ztj bestovend-îa Gomiecourt, Ervil-:rs, Hameliacourt, Voyelles en Boivy-Becque-îlle ; wij namen ve'e gavangenen ea luictea jdens het overige van den dag ten oosten dozer orpen verder vooruit. Intusschen vielea Ea?elsche en Walischa ivisies de stellingen op dea oostelijken oever an de Ancre van ten zuid-Oosïen Albert tôt ia,' e nabijheid van Grandcourt aan en wonnea-' a zwaar Revecht terreia. Ten zuidea vaa riandcourt sloegea wij oeaea tegeaaan'/al af. ■ Oagevesr om 11 ure 's morgends vielen J#1 inaelschen op het linker middan van het slag-eld «an langs de spoorwegbaaa tea Noordea rraedeourt, aamea Àchiet-ie Grand, Bihucoutt n de in de gemeenie Iries behaerschende oogferuggsn. Iti den namidJag zette wij oaze anvaliea voort. Wij namen vele duizendea ge-angenea en berokken Je daa vijand zivare ver-iezea.isî EssgeSssh aatwo^pd aaa D? SaHt In een oaderhoai met eenen Reuter korres-'Oadent, sprak lord Robert Cecil, Engeisch taatssekretaris voor buitenlandsche zakea, over e redevoering van Dr Soif. De En?eîsche staatsman oordeelde dat er esna .anmerkehjke be'ernis was waar te neanen ia [en toon der rede van Dr Soif, vergeleken bij lien van aile vrosgere Duitsche vsrklariagea. ndiendie radevoering erns'ig gemaend is, daa lateekent zij wellicht den eersten stap, op dea erugkeer tôt het gezond verstanl. Verrassend avenwel is de verklaring vaa daa Juitschen Staatssekretaris, dat de rfgeerin? zich an de Al-Duitschers niet gelegen laat noch zich ioordezelve laat bîïnvloelen, althaas wannesr nen dia beweringho'îrt, zdo kortea tijd na het .ftreden vaa von Kuhlmann, die juist tet lorzake eensr bitsing ea oneenigheid mat de U-Duiischers zijn ambt moest nedarlegîen. De ziasnede door Dr Soif nopans België uit* :esproksa gaat veel verder, dan ailes wat van Juitsche zijde tôt thans toe daarover gezegd verd. Wanneer men de verklariagen van Dr Sali a vergalijkiag met de woordea via dea rijks-:anselier, verleiea maaad, baïchouwt, daa chijaen zij eanea stap vooruit te beduHea. Voor de eerste maal hoorea wij ook dat het 'redasverdrag van Brest-Litowsk slechts eea. ijdelijke voorlo^pige overeeakomst diarstelt, erwijl het tôt thans toa was ba3cho'awd an roor^esteld geweest aïs de eerste bepaalde riucht van den oorlog. Da b^-vering dat lord Balfour en aiadero Sngehche Staatsmanaen de aanhechting aaa îngeland der Duitsche Afrikaansche koloaiëa îebben voorui'gezet. strookt niât met de waar-îaid. Da Engelsche Staatsminnen hebben enkel ils uitgesloten verklaard, dat Duitschlaad spnieuw de heerschappij ovor zijae koloaiëa sou bekoman. L'.oyd Gaorge noch Balfour zijn verier îegaan en do eer3te minister heaft verkUard dat ist lot der Duitschs koloaiëa op de vrede?koa-erenc'e zou geregeld wordan. Niet Eng.sland t'ieea heaft overigeas daaro/er te besllssan, naar zijne bondgenooten hebbon eveneeas hua «roord te spreksn in die kwastie . De slotzinnen van Dc Soif bavatten eakel, ilgemeece gedach^en, waarmade elsean in Enge'and immer il t' akkoord geweest. Jammerj dat zij zoo weing overeenstemmen mat de taal1 ' die ia Duitschland en in de pars dea hoogea toon voerde on nog voortklinkt. 1 L">rd Cecll bs'uigt zich ten slo'to warme voor-stander vaa den vreie doch drukt tevena. te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes