De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

569 0
21 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 21 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 03 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sn00z72s1h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT fr Va*vviti Mi» 2â2. 44H iaar. vr& Eis vaa ta tasEs.® SÎS G. Dâ Gs'afws. Kete!vpicif. 10 > Éfciit CaCA k"_* F_/2â ■-■ t-m- ns( fîïJEïVH PATSMT s issjaaas tsaïias es» u) u Zaferdaa 21 Dec* Ï9I8 Per Np 5 dm. — Per week ®o etm België en Nederland. "'■3'v w" " Wanncer men de Hollandsche bladea ten kuidigen dage doorloopt, bestatigt men eene fceltere misnaegdheid, een toon van mistrouwen tcsenover Belg:ë. Onze Noordetburen schijnen niet al te zeer inaeaomen met d n gang der aaktn : zij geven te verstaan dat de kwesties Tan timburg en dor vrijheii van de SchaUle, die toopst waarschijnrijk bij d« vredesbesprekingen ttllléu ten berdc gebracht worden, wellicht geene oplcssing zuilen krijsennaar huanen zin, •c zijn er niet ver af, Belgiè vlakaf van lust tôt aanhechfing \aa Hollaadsch grondgebied te bescbuldigen. Er hcerscht voîgens hen in België tegeuover Nederîand eene Reinoedsitemining dia de Hollanders onrecht aandoet, 'Heeft België dan de onschatbare dieasten ^ergetea door Nederlani in den loop van den oorlog aan een oceindig getal oazer land-tenoo'en bewezen ? Vclstrekt niet ; Je dankbaarheid is een heilige pîicht eu het zal wel bij niemaiid in de gedachte komen, de firootmoedkheid van Nedtrlaad te nrsker.nea, en met ondank te loonen. Edoch, indien cr in ons land een soort min- Sunstige geeits'oestand ie^enover de Hollan-ers te bespeuren is, dan moet dit ongetwijfeld aan zekeie handelingsn en houdin=;eu van Ne 'erland zflF, en van de NeJcrlandscha pets in het bijzonder, pevceten worden, Zoo grmakke'ijk vergeet men hier ook niet do «omsalte welwilîende neutra iteit van Neder-fend tegenover oaze brutale \ijandea, de Duitschers. Uit Nederîand, dat zich thar.s boroept np het ▼crdra* van 1830, verhief z:ch bij schaadelijka scherding van daizeifde veul a? in 1914 niet een eokele stem van verzet. Het feit van w^lwillead den doovtocht te verleenen aan <ie Duitsche aftrekkende troepen en de gsstvrijheid aan dea ex-keizer verleecd, hfbben er niet toe bij^e-drage ' om diegemoedsstemming ta verminderen. Indien er dus oene zekere wrijWng b staat tu*schen Belgen en HoJlinders dan moeten laatstger.oemdea zulks wel miaof meer aan zich xelven wijten. Doch waarvinJt m n indatal!es eene mani-feî'a'ie van lust tôt aanhechting van Hollandsch grondgebied ? Wie heeft er het minste inzioht Iaten blijken Holland g^.weld aan te doen ? In de iroonrede wel is waar w^rd vei klaard, dat België, vrikemaakt vaiî ce cnîijdi^heid bem door de verdrag n op- e'eg î, v.)or aan cens voile lise otiafhannclijkheid zoa geniet n.België œoftdi-or zljne har.dclsverdragen me! de groote verbonden landen, waarvan de viiendschap hem Yoorzekcr zal gewaarborg l b'ijven, nieuwcen breede uitwegen viaden, en de toe'homst der haven va i Ar:twerpen vrrzekeren. Daaruit volgt natuurlijk dat het ver Irag van lf39 verva'len moe'. België moet (en nieuw standpunt inaemen.en cindi^ nieuweregelingden tronds'ag vinden van vastheid, even^icht en duur. aambeid die htt zullen toela'.en zijne lots-bes'emming te voUen ». De troote Fransche bliden, bovenstaand« ■wootd n besp e'.,ende, die vcorkomen in het sntwoord van Z. M. Koning Albert aan dei tcast van presrient Poincaré in het Elyseum, bij het t on;nlilijk bszook te Parijs ze 'gen dat de herstf lling d rsoeverf initeit van BeUie.de dubbele kwestie tenberde brengt \an deSchelde en van Limburg, en dat in dia dubbele ainge-legenheid, de steun van Frankrijk aaa Belgie is verzel.erd. Do «Journal des débits» voegt erzelfbij: « Wi) houden in het geheugen dat de d enstbaar-neden ran 1839 (— aan Be gië—) werd<n cp,'e-drotgen, tôt nadeel van ffiankrijk en ten guns'e Van. uiticliiaad, Het is ta koneu dat onze w-ixawi'-'iKrm.nmi» min,, iiain »r»iiiiiiijnnj^iv.'a> I DiMiig» vrie 'den en b indgenooten zulks ersnoens op de vreieskotiferencie zullen g«denken ». België moet ea zal sprekea op de vredeskoa-fere^cie, zich herinn^randa dat het op de konfe-rencie van Londen in 1867, waar er spraak was van het groot hertogdoia Luxemburg, met ver-duld-'g zwijgen de beslissiaj;ca af te wachtea, niets bek-Tani. Ztl het zijne rec^tmatlife wenschen vervuli zi^n ? Dit is het geheimder toekomst, tea ware Nederîand den wensch te keanen gaf vaa nu af in besprekingen te treden. Da Hollaniers, zakemannen als zij zijn, zul-len oigetwijfBll inzien dat zij hunne blikksn thans nietmoîten rlchtea naar het oostîn, maar dat hunne be'angen bij de weîtelijke Eatente-mogendheden gel'gea zijn. De gewezea Hollandsche mir^ister, M. Traub, lei 1er vaa hst « Ekonomisch Verbond », ver-klaarde overxgens reeds in etae groote redevoe-ling te Ha^rlem, dat het vaor Ho'.land c»n degelijke po'itiek zou wezsn, de beste en nauwst mogelijke be'rekkingea aaa te kacopen met de Enteuterepeeringen. Sprektnde van de Scheldo, was M. Treub van meeniag dat Holland zich niet oaverzoenbaar tooaen mag, en dat het best ware, in *t voor-koaend geval zich aan te sluiten bij eene nieu-ro re.'e'irg, zooalî de internationalisatia vaa den Scheldtslroom. Konden de h in gen da kwasties op vriend-«chappelijite wij?e tusschen Be'.gie en Nederîand worden reregel-1, dan zouden onze Noorder-buren voor den gebeurlijken afstand van het een of het ander voorrecht, buKen twijfel breed opeevatte internationale vereo'îdingen bekomea die voorzeker ciemaad ia Belgie hun misgua-nea zou. Aan en rond den IJzer. 8J« VERVOLG. Wij gaan dus over dea plaaken-weg, want de autos ko î ien daar anders nist rijdsn -i^n op zware planken of kepers al nevens eîkaar ge-plaatst en ziover het oo? dragen kan. Wij komei vôor de brug aan en zien daar een zesta' Duitïchers aan het werk. Zij zijn er bezig met een beetja 't een en 't ander raa hua ver-nielingswerk op te ku:schen. Wat ons ooï treft is de positie vaa de Duit-schers juist ovor den oever, want de brug d e wij over rooetea is er manr sedert het laatste offen-sief gâlegd, dat is klaar. Zelfs ligt daar eeaa twea.te brug, voor t eioea. EnV:e'. hît water scheiidî hier de Belgen van de Maffen. (zoo noeman onse Antwerpsche konfra»er3 de Duitsche-s). Op dien berg, vro -ger de meelfabrieV, was een soort versterkt kas'eel gebîuwd door do Duitschers ; deza laitaten echter, die er veel klap kregen.spraken daarnooit van. (Zij hadden lievervan H iogo Duin vaa Ni^uwpoort te ge-waeen en voor de Belgea was dit ook niemen-dtlle. Ten andere wij hebben ia het bezette gebi' d z er" schooa gezien dat ailes wat zij ons moied eliea, zerr fel in hun voordsil was geschreveo. Wij moetea nu toch ook bekenaen dat wij erook maar van geloof len wat wij wildea.) Enkel eeaige hollen lan^s voor, waarschijn-lijk voor mitrailjeuzen en van ach'.er twe • à drie gaten om er in en uit te kruipen ; iets in 't klein, mot muron drie keerea zoo dik, al'; die van 't Gravenkasteel, waar ze g-makkelijk eene heele kompagaie levend kondea in begravea, zonder dat hulp kon opdagen. O ver hst gewezea pîrel'te van Vlaand;-ren iï te vprteilen : Gahsel de sta i was ia Be'.gischo banden tôt in begin vaa November 1914. Langea tijd behielien wij h t kerkhof met de Fransche marine'roepcn, oader bevsl van admiraal Ronarch. Vanoazïn kant haddon wij d© 3° dirisis met generaal Ja;quo3 « dea overwinnaar van den IJzer » geaaamd, die zich oadanks dsn heldhaf-ti^en strijd toch op Oosielijken oever van dea stroom rnoss1 terugtrekken. Ea daar bleven wij tôt don 28 September laatstleden ; het bevel van offensief hleld nieman 1 terug, het raoest, ja het moest. Dea 29e Septe«ber wareu do onzea orer don itroom gf>aren op vlotten in kurkeaz ; hier was het cammaado aaa geaeraal Decheaoe opge-dragen. Eeas de overgang gelukt, ric'atie de generaal een deel van zijn léger orer Eessea ea Wercken naar HanJzaine ea het twoede deel naar VVoumen. De kommaniant gaf oas breedvoîriïe uitieg-gingea over gevechten en hoe, op die plaata onze soldâtes tijdens hua 4-janj verblijf aldaar, toch dikwijls over den stroom kwamea en wel eeas met 10 tôt 20 gerangenen weerkwamsn en die Duitschers dwongea rtea teragtocht met hen over de vaart, van 20 meters breed, te aemei. Dat waren waarlijk « waagstukken » vaa tel. ea als er in de dagbladea verscheen dat wij te Diks-muide gevaageaen namen dan was het hier aan die brug. De schildwachtea van dat Duitsch versterkt blokhnis werden er Uitjehaa'd ea de onzea be-l^t3n zelfs dit de Duitschers langs hunna on'eraardsche loop'ravea renfort zouden.'t Is onbegrijpelijk rasa- 't is toch zoo. AU wij nu verdjr in dea puinhoop van Diksmui le komon, zien wij er ae krijgsgo^an-gcn*n bezig de banen te zuiveron. Van ver x'ea wij het stadhuis en er nevens een berg diî eens den kerktorea was ; dan een stuk kerkmaur en eea deel der kerk van het ho3pic o. Een houten bara^je langs de straat is als herbsrg iegericht. met krijt is op de deur ge-schreven : Café-B er ! Aan een tweeds bara'<je ernereas werkt men naarstig. Het zija iawoaers, die toerisien ver-wachtaa I De baan naar Eessea-Corteaaark is in beteren tofstand. Wij bo'ilimmsa den hoop iteenen van den kerktoren, ceea gemak'îelijk werkjs, 't is iets aaii rs dan de bergen ia onze Ardaaaea te bî-wonierea. In de kerk werd eeae schiidarij raa Joriaens vernield. Wij kunaen sreene betere vergelijkiag makea van he! jchouwspel. dan met datgeen welk men aaatreft op de gravurea ea in weikaa handelead over de verwoestea st^iea Po npeï en Herca-lanum (uitbarstin? van don Vesuvius). Eeo Antwerpsch konfri'er die Pornpei zag, merkt m j daaraan toa dat Dikstauide er veel slechter uitziet. Bij het afialen langs den tegenovergsstel ien kant, trefFea wij er esne i heer aan ult Diksmaida die ia hemiimouwen en in he'. zweet z'jas aaa-scIijqs bezïg is de steenen, van van waar hij staat, vetdtr te gooien. Daarin iielpt heip een d=r eerste iawo ters vaa Ûik3muide, dea heer policiekomnaissarls. De he'r hoopt, oadfr de puinsn zîjnen geli-tchat terug te viaden; in het voorbjgaan zegt At hïer k >mmissaris oas dat er reeds schattea uitgehaald warea op andere plaatsen, miar dat er oak veien hun geli niet meer vonden. Wi] verondorstellen, spijtig eeaoa*, dat ve'e lisden, dia daar i ts achter lletea het asoit meer zullea terujviaden. Meest a1 de« uaterstaads » die vrij oatmoeîten staaa vol watar en onze gids zegt on d it aan bijna ieder van die schuilp aatsea een srliiat stond om er ireduriï het wiieruit to pompea. Aan den overkaat der s ai is reeds degendir-m?rie in^ericht. Wij begeven oas naar Ramsktpelîe ; aaa de Belgische 1 x>p,;rac'aten lezan wij ,11a opschrif-_te» la het Vlauaiscli ea ia Fraasciu Hier s^aaa wij roit een uit^estrett veld, waar d< overstrooming vaa dea IJzer zijne voile uitbrei-dir.e had. Voor velen oarer lezori kunnen wij niet betef zeggoa dan dat zij rcVs winters in de Droa-gecsche raeerschea zouden verplaatsen en er aile huizen en boomea uit huane verbeilding doen verdwijnen. In plaats vaa moersch?rond is het al slijb en water, men kaaer dus niet gaan. Op eînige houtea passerellen,%'aa verschil'enda kilometer» laag, waren niettamiade voinanga-legene posters vaa de Be gen. Wat zou men denketi van zuik eeaen voorj>osl? Wr.l, om's nachts b'jvo >rbeeld tôt daar ta peraken is er eeae wilskracht ea een weersîands-vermo?ea nood p dat aan goea palea greast, en hij die zulks zoa b twijfel«n zil zich vaa do echtheid kunntn overtuigen, als hij. zooals de dagbladschrijvers, in de gelegenheiî ziî zijc daar eeas te kunnen gaan zien. Het o^erstroom le geieelte mag rond d< 30 vierkarite kilameters ge chat worden ea hal strekt zich uit van dea IJzer te Nieuwpoort-Schoorbakke-Tervaeta-Per /ijzenaar Dikssaai le-IJzer. (>fordt voortgestt). !n hsl bszaUa Duiisshland. Hst wis dea 2 December dat do eersta Be! gische bezettingstroepen huane inirade deden t« Aken. Er was zeer veel yolk en biw«;ing in d< straten, doch nergens een spaor vaa vijanijschaî te baspeurea. De be •■olkia?, uiterlijk zeer kalta scheea enkel ond ;r dea ia Irmder nieuwsgierif heid, doch nersoa3 een gelaat waarop verbitte ring of vreet te lezen stond. De aangesprokenea hebb'n vrieadelij'Âe be woordingen, eaganschde manier vaa haadelet heeft meer weg van eea wesrzien vaa oade ba ken-ien, daa van eene wrevelige oatvaagjt vat vijamlen. Zija die manieran gomaakt, of gevoelen d Duitschers wazeibj < verl'chting, vaa huaa ouïe dwi^îelan'lij verlost te zijn, en begraeiei zij der'nalre de vreem !o bazeiters als — ho eoa iarlin^ hat moga klinken — aanbrengers vai vrijheii ? Het oarleel i: moeilijk om vellsn. Wat moa ook in de gîsprskkoa waaraeemt is dat de nationale hoogmaed op verre na nie werd gekaakt, hoe wel aan deazelven senadiep vernoierin? werd bescioren. Daitschlani werd aiet geklopt. Indien ha onierspit delvea moest en de handaa ia da: schoot moest leggen, daa kwim het enkel e al1 een omlat de solda'ea «eaosg h ai don vaa d î oorHg, en weigerdea verdar te strij lea. Zie la a de m-ening die over het algemaea oveiheei sc'aen 1 sdnjat, ea die maakt dat de oaverschil li^heid voor do verdere ^rebeurtenissea grooten deeis aile andere gevosleas sch'jnt te oadei druklren. Den 3 Decatnber dedm twee Be'giscî^s reg menten, het S5 en het 18e huana intrede i& d oude Duitsche Keizersîta 1. Het was het 18= regimeat dat Diksmull heroverde dea 23 Saptember, ter-wijl't 8S liait rejiaieat zich bijz>ader onderscheidde aau da IJzjr, in 1914. De dmzendea nieuwsgierigan i de stra'ea van Akei kuanaa' die glo ierijk na nen lezea op de vaandels der biaaearu ikend troepen. Het défilé he;ft plaats voor 'tstadhui: op welks top eeaa groote Belgischa vlaî haï wijde nlooi n oatrolt. Z ->oals reods vroeger in de bladon wer 1 genie't heo!t koloiel Gracia alhier eeae verordenir U'tgevaardigl.nag'-noeg de kopij van de verord nia;; vin von Bis iag te Brussel. Oe Duitï :hei oïdervverpea zic'a geiwoo aaa da voors;hriftei die f»veawel toch met hunna ragleaaeateu d , versj'ail h.ab'oea, dat d« strafUajealia^ea^ ni

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes