De godsdienstige week van Vlaanderen

200 0
18 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 18 September. De godsdienstige week van Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c24qj7c56x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDEE DE BESCHERM1NG VAN DEN H JOSEPH. 11. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de /eden des Genootschaps). ONDERWIJS EN STICHTING. ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N' 21 ITF AD 7ASÏ7P/1 18 SEPTEMBER 1914 ■iM————MUUWh» i l—» m n mi—l l Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avouds. — Prijs : voor Gent 4 1 's jaars en met den post fr. 4,50. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SG1IELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigei! met 30 April elk jaar. a jaar» eu met ueii po&i ir. 4,ou. — Auuuuceu aaii oo c. ueii uruniegei. Geloofd zii Jesus-Christus, in der eeuwiglieid DAfiWI.JZER. 20 September. Zondag, 16° na Sinksen — De goddelijki Zaligmaker werd gedurig door de Farizeërs en schriftgeleerdei vervolgd. In plaats van Zijne mirakelen te bewonderen ei dankbaar te zijn voor Zijne uitstekende weldaden, legden zi ailes uit in eenen verkeerien zin; Hij koti niets zeggen of doei zonder beknibbeld te worden van Zijne vijanden, die vol zondei en ondeugden waren. Zoo gebeurde het, dat zij Hem gadesloegei toen Hij op eenen Sabbatdag in het huis van eenen Farizeër eeni voedsel was komen nemen, en er eenen waterzuohtige gênas Hun inzicht was den Verlosser te beschuldigen als overtrede van den rustdag; doch hadde Jésus den ongelukkige niet gene zen, zij zouden Hem voor onbermhertig en onmachtig hebbe doen doorgaan. Missehien zijn wij ten opzichte van den evenmensch met d kwade gevoelens der Farizeërs bczield, en spieden wij hem £ om in hem eenige zonde te bespeuren, en dan van hem kwaa te spreken, of zijn gedrag te veroordeelen. De christelijke liefd nogtans gebiedt ons aile woorden en werken van den evennaast ten beste uit te leggen, of ten minste zijne inzichten te vei schoonen. Zij die anders doen, zullen op den dag des Oordee] door den Oppersten Rechter tôt stilzwijgen gedwongen, e beschaaind geinaakt worden. De Heer zal hen veroordeelen e tôt de eeuwige straffen verwijzen die, gedurende hun levei zonder goede redens of onmeedoogend, hunne inedebroedei zullen geoordeeld hebben. Om bermhertigheid van God te ve werven moet men zelf bermhertigheid doen, en geene scbulde zullen vergeven worden, tenzij voor zooveel men goedhertig t bereidwillig zal geweest zijn tôt verschooning en vergiffenis. In plaats van den evenmensch gade te slaan, vestigen w onze aandacht op ons eigen gedrag, op al onze woorden « werken, om ailes te vermijden, wat onze medebroeders zc kunnen ontstichten of God vergrammen. Gewoonlijk schrijvt wij den evenmensiîh onze eigene gebreken toe, en veroordeelf wij hem om de kwade gevoelens, die niet zijn hert, maar h onze beheerschen. Hoe zouden wij vorderen in volmaakthei waren wij zoo streng ten opzichte van ons zelven als wij h zijn ten opzichte van anderen ! Gelukkig zij die, liever dan h gedrag van den evennaaste te beknibbelen, hun eigen geweti onderzoeken, en zonder meer hunne aandacht te stellen op i I ie ueui. — nei auoimeuieui &au siecuis emuigej! mei ou Apru eiitjaai. | fouten van anderen dan het noodig is, bekommerd zijn met hunne eigene zaligheid ! Om tôt die goede gesteltenissen te komen, wenden wij ons tôt den Zaligmaker, Die te midden Zijner vijanden, uitmuntende > voorbeelden gaf van hertelijke beleefdheid, wijze voorzichtigheid i en oprechte liefde. Jésus rnaakte Zijne vervolgers beschaamd t door Zijne goddelijke liefdewerken en zalige lessen, vol genade j en waarheid. Wij ook, om den evenmensch tôt de overtuiging i van zijn ongelijk te brengen, trachten wij een onberispelijk i leven te leiden en voorbeelden te geven van aile christelijke i deugden. Zijn wij gedienstig, en nemen wij aile gelegenheden » te baat om het kwaad met goed te loonen. — Feestdag van de VII Weeën. — Zie verder. r — Herinnering van den H. Eustachius en Gezellen. — « Zalig zijt gij, » /egde de goddelijke stem aan Eustachius, toen ^ hij van zijn doopsel terugkeerde, » omdat gij aan de genade deelachlig zijt geworden f-n den duivel hebt overwonnen. Doch e van nu af zult gij, gelijk mijn dienaar Job, beproefd worden om f de kroon der verheerlijking te verwerven. Vrees echter niet, i want ook, gelijk Job, zal mijne genade u ondersteunen en ik zal e u gelukkig maken Kies nu of gij de beproeving thans of later in e het leven wilt onderstaan. » Eustachius antwoordde : u Heer, uw wil geschiede. Indien het U behaagt, laat reeds nu het lijden s mijn deel zijn ; doch verleen kracht aan mijne zvvakheid. » (1) u 21 Scplember. Maandag, feestdag van den II. Mattiieus, n apostel — Op zekeren dag, dat de Zaligmaker langs de zee van i, Gjlilea wandelde, zag IIij den publikaan Mattheiis, gezeten aan •s het tolhuis; deze had voor arnbt de lasten voor de Romeinsche r- heersohers in te zamelen. Jésuszegde tôt hem: « Volg raij. » Ailes n verlatende, stond Mattheiis op en volgde Hem. Welnu, de tolle-n naars waren in haat bij de Joden, als vijanden van hun land, verworpelingen en openbare zondaars, die rijk werden dooi ij afpersing eu bedrog. Geen Phariseër mocht met hen aan tafei in zitten. Onze Heer alleen had deernis met hen. Mattheiis dan. u maakte een groot gastmaal gereed en noodigde Jésus en zijne in leerlingen uit, alsook een groot getal publikanen, die voortaar ln aandachtig zijne woorden aanhoorden. Het was alsdan dat d( et Zaligmaker, op het gemor der Phariseërs, de woorden uitsprak « De gezonden hebben geenen geneesmeester noodig, maar d( et zieken wel lk ben niet gekomen om rechtveerdigen te roepen gt 1; « Levensschelsen (1er lleiligen voor elkën dn/j van het jaar » ,n tXVI-S60 bladz in-8°. Prijs: 2 franken), franco per post fr. 2,40, bi le J. valider Schelden, Onderstraat, 28, Gent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De godsdienstige week van Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1868 tot 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes