De godsdienstige week van Vlaanderen

541 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 17 April. De godsdienstige week van Vlaanderen. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wh2d798t1q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

WEEK VA\ VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de teden des Genootscbaps). :S-EIV-VEERTIGSTE JAAR. — IV' 5!. VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICI1TING. 17 APRIL I«I4 ZES-EN-VEERTIGSTE J/\AR. — N< SI. ITE AD , Bit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Cent 4 fr, 's jaars en met den post fr. 4i^O. — Annoncen aan 35 c. den drukiegel. Geloofd zij Jesus-Cliristiis, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. 19 April. Zondag, 1"° na Paschen, Beloken Paschin o[ Quasi modo genaamd. — Jésus verscheen aan Zijne discipelen, in dr afwezigheid van Thomas, en wenschte iiun den vrede. Achl dagen nadien kwam Hij weder in het midden Zijner leerlingen. en vernieuwde hun den vredewenscli. Thomas die dan aanwezig was, en eerst geweigerd had aan Jésus' verrijzenis te gelooven. erkende den verrezenen Zaligmaker aan de glorierijke wonden, die Jésus in Zijn goddelijk lichaam droeg; hij bekeerde zich var zijne ongeloovigheid, en bleef tôt de dood toe den goddelijkei Meester getrouw. Thomas had zich afgescheiden van de vergadering zijnei broeders, en zôô werd hij van de gratie van Jésus' eerste ver-schijning heroofd. Onderhouden wij zorgvuldig de broederlijke liefde Een der bijzonderste vruchten van onzen vernieuvvder iever moet hierin bestaan, dat wij de vergaderingen der geloo-vigen behertigen, gterne de goddelijke diensten bijwonen, waai onze broeders te zamen ko ai en oin te bidden, en malkanderer door goede voorbeelden te stichten en op te wekken. Dj Ileer i> te midden van hen,die in Zijnen Naam vergaderd zijn; bijzonderf gratiën en gunsten worden aan hen geschonken, die de openban diensten godvruchtig bijwonen, en zich door dat middel oefener niet alleen in de liefde Gods, maar ook in de liefde van dei evenmensch. De tweede fout van Thomas bestond hierin, dat hij met t< veel hardnekkigheid hield aan zijne eigene gedachten, en niei wilde gelooven wat de andere Apostelen hem van Jésus' Ver-rijzenis verhaalden. Verbannen wij aile hooveerdigheid uit onz< herten, om in de blijdschap en den vrede van Paschen t< volherden; om de zaligheid van Jésus' tegenwoordigheid gcduriç te gevoelen. De hooveerdigheid is de bron van aile zonden, ei waar de zonde heerseht, daar is stoornis, en blijft de vrede dei Heeren onbekend. Thomas heeft vreugde en vrede gevonden wanneer hij zich aan de voeten van Jésus vernederde, met eer liefderijk betrouwen zijne ongeloovigheid bekende, en door dt wonden van den Z«ligmaker vergiffenis bekwam. Thomas bleef gedurende acht dagen in zijne ongeloovigheic volherden. Ware de Heer tôt hem niet gekomen, wellicht zoud< hij in groot gevaar gekomen zijn van den Hemsl te verliezen Bewonderen wij de goedheid van den goddelijken Meester, Di( IOSEPH. 17 APRIL IJM4 Men schrijft in bij A. & V. VANDEU SCIIELDF.N, Uitgevers, Onderstr., 20 le Gent. — Ilet abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Zijnen ontrouwen discipel kwam zoeken, en ons zelven in onze zonden niet verlaten heeft. Wat zou er valions geworden zijn, ware God ons door zijne gralie niet ter hulp gekomen, om ons verstand te verlichten en inet bovennatuurhjke sterkte onzen wil wederom tôt het goed te neigen ! Bedanken wij op onze heurt den Ileer, onzen God, eu vernieuwen wij oiue goede voornemens van in de zonde niet meer te hervallen, om van Gods genade geen misbruik te maken. Dan zal de heilige vrede in onze herten bevestigd zijn ; de blijdschap der Paaschdagen zal ons bijblijven; getrouw aan den Ileer tôt de dood toe, zullen wij den overheerlijken loon in den llemel ontvangen. 20 April. Maandag, Mis en getijden van den dag. — De Uandelingen der Apostelen verhalen het afscheid van Jésus aan Zijne discipelen, de Hemelvaart, de bereiding tôt de komst van den II. Geest en de roeping van den H. Matthias tôt het Apostel-schap.21 April. Dinsdag, feestdag van den II. Anselmus, belijder, bisschop, kerkleeraar. — In zijne laatste levensstouden las men hem het Evangelie der Passie voor, en onder anderen de woorden van den Zaligmaker: « Gij nu zijt het, die met mij volherd hebt in mijne beproevingen, en ik beschik u het rijk, gelijk mijn Vader het mij heeft beschikt. » Een hemelsche troost vervulde het hert van den heiligen stervende, die in zalige verrukking den i geest gaf. 22 April. Wognsdag, feestdag van de II II. Soter en Cajus, martelaars. — De H. Soter was een voorbceld van godsvrucht, en heeft door wijze verordeningen den eeredienst van het Aller- ! heiligste Sacrainent bevestigd. De II. Cajus moest vluchten voor de vervolging; gedurende acht jaren leefde hij in eene spelonk. Dan, gehoorzaam aan den roep des Heeren, trok hij zijne vijanden te gemoet, en stierf inaitelaar. 23 April. donberdag, feestdag van den II. Geougius, marte-laar. — IIij is de patroon der krijgslieden, en wordt ook door de II. Kerk aanroepen als een bijzoudere beschermer tegen de vijan-len van het Gtiristendom. Georgius was iininers een moedi^e krijgsoverste en een goede Gtiristen, getrouw aan Jesus-Cnristus, voor Wien hij zijn leveu ten bestegaf. 24 April. Vkijdag, feestdag van den H. Fidems, martelaar. — Voôr zijue gelofte schreef S. Fidelis dit testament : a Oin mij door volkomeu overgeving gelijkvormig te inaken aan de liefde i van Jesus-Christus, die toen IIij wateren bloed zweette in den hof 1er Olijven, en later zieltogend aan het kruis zich overgaf in de : tianden zijns Vaders; zoo otl'er ik door dezen mijneu laatsten wil, DE GODSDIENSTÎGE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De godsdienstige week van Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1868 tot 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes