De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

939 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 29 Mei. De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk. Geraadpleegd op 30 september 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5q4rj49h8f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

KATHOLIEKE » *» mi *+. m \ *m- m. JT-—* Aa * a à i« *■ rfl i* 'I ^ -\ jt\ s\ a. » m. m m. ^ m* m. ± * ■» M. A A A X A /\ A JL Ak.*., »i « i— Mo[r. Dr. A. H L. Hensen. □ Terwijl wij nog onder den invloed waren van het ernsti-ge verlies, dat de Katholieke Kerk in Nederland, ja, wij mogen zonder overdrijving zeggen, geheel ons vaderland door den dood van een harer edelste, trouwste en voortref-felijkste zonen, Mgr. dr. Gis-bert Brom heeft getroffen, drong zich vanzelf de vraag op, wie benoemd zou worden om den diepbetreurden directeur van het Nederlandsch Historisch Instituut op te vol-gen — wij zeggen niet : te ver-vangen, want van personen met zulk een complex van schitterende hoedanigheden en van zulk een individueel cachet vindt men geen we-derga.Wat eerst in beperkten kring werd gefluisterd, werd langzamerhand ruchtbaar en stelliger verzekerd, totdat de pers het luid verkondigde, dat Mgr. dr. A. H. L. Hensen, professor in de kerkgeschiede-nis aan het seminarie te War-mond, tôt directeur van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome was benoemd. Men kan onze regeering niet anders dan hulde bren-gen voor de waardige keuze die zij gedaan heeft, want dr. Hensen is een man, die niet alleen zijn sporen op het ge-bied der geschiedenis reeds lang verdiend heeft, maar ook te Rome zeer goed bekend is en hoog staat aangeschreven. Zijne uitnemende verdiensten erkende de H. Stoel door hem bij zijn 25-jarig professoraat, 26 October 1911, te verheffen tôt Geheim Kamerheer, terwijl de regeering den jubilaris het ridderkruis schonk van den Nederlandschen Leeuw. De naam van dr. Hensen prijkt sinds jaren in de Re-dactie van De(n) Kat/wliek en van de Bijdragen voor de Geschiedenis van lut Bisdom Haarlem; en dezen post be-schouwt hij niet als eene sine-cure. Afgezien van het redac-tiewerk, dat niet voor publici-teit bestemd is, maar niette-min zorgvol en tijdroovend kan wezen, heeft hij krachtig meegewerkt om beide tijd-schriften door zijn doorwroch-te artikelen in waarde en be-lang te doen stijgen. In de Bijdragen van Haarlem be-hooren zijne nauwgezette stu-diën over de eerste bisschoppen Nicolaas van Nieuwland en WÊÊÈm 111 JtQh ï mf >* iflTlT ■À ,J? : r'^"> , J.M ^ •- "1 MGR. DR. A. H. L. HENSEN, ] benoemd toi directeur van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. 1 Gotfried van Mierlo tôt de beste monografieën die ooit daarin zijn verschenen. Nauw-keurige bronnenstudie ging vooraf; een scherpzinnig wik-ken en wegen volgde, totdat het onpartijdig en bezadigd oordeel werd uitgesproken ; men zou kunnen zeggen dat hij als een portretschilder eerst met zorg de verschillen-de verven op het palet bracht, de juiste nuanceering zocht om vervolgens met vaste hand de trekken op het doek te bren-gen. Nog meer mocht De Katholiek van zijne onvermoeide werkkracht en zijne volhar-dende geschiedvorsching pro-fiteeren. Meer dan een paar dozijn artikelen zijn met zijn gezaghebbenden naam getee-kend. Daaronder zijn boekbe-oordeelingen, klein van om-vang doch merkwaardig we-gens menige tôt dan toe onbe-kende geschiedkundige bijzon-derheid; biografieën van his-torische personen, monografieën van belangrijke instellin-gen. Wij noemen slechts: De Stichting van het Seminarie te Warmond; De R. K. Missie te Kaap de Goede Hoop; Het ontstaan der R. K. Missie in Nederlandsch-Indië, enz. Bij het aandachtig lezen der artikelen van dr. Hensen springt vooral in 't oog de warme sympathie, waarmede hij steeds spreekt van de Eeuwige Stad, van de Scala Sancta, Sancta Maria delï Anima, van het Vaticaan en zijn boekerij ; en geen wonder, te Rome heeft dr. Hensen zijn eerste blijde priesterjaren door-gebracht, daar heeft hij den doctorstitel behaald en den grondslag gelegd voor zijne historische studiën. Wanneer al bij iederen katholiek het bezoek aan Rome een onuit-wischbaren indruk achterlaat, dan verbaast het niet, dat de priester-hiâtoricus door een zeker heimwee, door een hei-nelijken trek naar de Stad der zeven heuvelen getrokken ivordt, waar bij elken voetstap fonteinen, obelisken, paleizen ?n kerken de gedachte aan historische personen en feiten in t geheugen terugroepen. En 30k om deze reden is de keuze der regeering als bijzonder gelukkig toe te juichen; de lieuwibenoemde directeur • is geen vreemdeling te Rome; hij <ent de stad met hare eerbied-tvaardige monumenten, maar /ooral met hare kostbare >ibliotheken en archieven, 29 MEI 1915 fin j \ r t ■ — 49e JAARGANG — XV, T/ÎVX 11 No. 34 imw " m um j *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Haarlem van 1866 tot 1967.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes