De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

1528 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Maart. De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pg1hh6d44w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

KATHOLIKE ILLUSTRATIE KARDINAAL KOPP. + De Vorst-Bisschop van het uitgestrekte Bisdom Breslau, dat zoowe Duitsch als Oostenrijksch gebied omvat, dat in Duitschland mee dan drie millioen katholieken telt, en nog een 300,000 Oostenrijksch' diocesanen heeft, is op zichzelf reeds 'n man van gewicht en beteekeni: in het Duitsche Rijk! De nù overleden Kerkvoogd, die dezen hoogen post bekleedde heeft die beteekenis op zéér sprekende en treffende wijze verhoogd Kardinaal Dr. George Kopp, die op een ambtsreis in Troppau ppti Hpin Onstprinikcrh Kardinaal Dr. ueor een klein Oostenrijksch grensplaatsje, na een korte ziekte overleed, was in aile opzichten een man van beteekenis in Duitschland. Ofschoon hij geen „politicus" was in den gewonen zin van het woord, stond hij bij den Keizer in zeer hoog aanzien en was zijn invloed zeer groot — maar vôôr ailes was deze energieke, krachti'ge persoonlijk-heid een verzorger van de zielen, die zijn wa-penspreuk „Servo fi-dem Christo": ik be-waar voor Christus het geloof, nauwlet-tend en met energieke kracht in daden heeft omgezet. Inderdaad: waken voor het geloof, en de zielen van zijn diocesanen bewaren voor Christus, dat is de levensleuze geweest van dezen bisschop, zoowel te Fulda, waar hij in de moeielijke tij-den die Duitschland's katholieken vlak na den Kulturkampf hadden te doorworstelen, aan het hoofd van het Bisdom werd gesteld, als in het uitgestrekt dio-cees van Breslau, dat o. m. Berlijn omvat en het grootste en voor-naamste is der bis-dommen in Duitschland.Waken voor het geloof en de zielen bewaren voor Christus : k a r ri in a al fc'nr.r. Al/iof dat hij dit alléén kon le 1 ruppau in am neer °verLeaen- doen door de leiding te volgen van den Paus van Rome: en daarom — ook al stonden de machtigsten en invloedrijksten hem tegenover — schroomde hij niet wat de Paus wilde en wat de Paus voorschreef, als het eenig richtsnoer te nemen van zijn daden en voor te schrijven zijnerzijds aan de Katholieken van zijn Bisdom en ook daarbuiten, voor zoover hij dezen zijn inzichten kon duidelijk maken! Dat is vooral uitgekomen in de groote crisis die de Katholieke Kerk in Duitschland doormaakt in de laatste jaren, en die haar hoogtepunt schijnt bereikt te hebben juist op het oogenblik dat de • krach tigste verdediger van den Paus en van den wil des Pausen aa de Kerk van Duitschland ontviel.... Immers: in die crisis was Kardinaal Kopp de man, die onbe schroomd en zonder een blad voor den mond te nemen, de noodzak* lijkheid van katholieke organisatie voor katholieken heeft verdedigc Nog altijd schippert de publieke opinie in een groot deel va Duitschland, door verkeerde raadgevers voorgelicht, tusschen de duidf lijk-uitgesproken verlangens van den Heiligen Vader, die de katholiek organisatie voorschrijft, en het interconfessioneel fîysteem, waarva men ondanks de duidelijke nadeelen en schade die het oplever ondanks ook 's Pausen besliste uitspraak, liefst geen afstan zou willen doen. Kardinaal Kop i\cli Ulllddl heeft echter van zulk schipperen nooit willen weten : hij heeft dan ook in zijn Bisdom overal de zuiver-katholieke organisatie gegrondvest, en zijn jongste publicaties hebben overtuigend be-wezen, dat Rome in dit opzicht ten eenen-male zijn inzichten goedkeurde en steunde. Wat dan ook niet an-ders kon : de leiding van den Paus, dat was immers het eerste en voornaamste wat Kardinaal Kopp zonder eenig aarzelen, beslist en onverzettelijk, als den norm van zijn ge-drag erkende. En roe-rend is het dan ook te lezen in den laatsten Vastenbrief van dezen sterken, energieken, krachtigen leider, hoe hij zijn geloovigen ver-maande de woorden van den Paus eerst en vôôr ailes met eerbied aan te nemen, er niet aan te morrelen, ze niet te verwringen, te critiseeren of te beknib-belen, daar de Paus is „het middelpunt van onze eenheid en de hoeksteen der Heilige Kerk !" Inderdaad, het geloof voor Christus te bewaren door vast te steunen op Christus' Stedehouder op aarde: deze les geeft ons het leven van den Duit-schen Kardinaal, en / T • „ tii -7 • i \ ot_m-.ii i\ai v_i n ici en, (Leipz. 111. Zeitung) gdukkjg zij> die 'haar weten op te volgen en toe te passen op hun eigen leven en in eigen omstandigheden ! En uit het bovenstaande volgt tevens, hoe groot en zwaar en van hoeveel beteekenis het verlies is, dat vooral in de tegenwoordige omstandigheden door de Katholieke Kerk in Duitschland wox-dt geleden door het verscheiden van dezen grooten, energieken Kerkvorst. F. S. DR. GEORGE KOPP f, Kardinaal der H. Roomsche Kerk, Vorst-bisschop van Breslau, na een kortstondige ziekte te Troppau in den Heer overleden. (Leipz. 111. Zeitung) 14 MAART 1914 — 48e JAARGÂNG — No. 23

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Haarlem van 1866 tot 1967.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes