De kleine gazet: geïllustreerd blad

629417 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 12 Maart. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1g0ht2h07d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I Donderdag 12 Maart 1914 Nr 11 Tiende Jaargang DE KLEINE GAZET Q-exllxastreercL ~W~eelc~bla_cL Abonnementen worden aangenomen in onze buree'en Korte Nieuwslraat 28, en in al e Postkantoren. Afzonderlijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, B ekhcndel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voornaamste dagbladverkoopers. ABONNKMKNTKN Per jaar t'r. Per numraer . . t'r. (1.05 Redaktie en Administratie 2 8, [*ORTE NIEUWSTRAAT, 28 A. T W ERPEIV Tel efoon 853 A A \ KON DIGLN'GKN : 4e hladzijde, lier kleine regel volgens overeenkomsl Groote aankondigiifgen H ET VROEGERE ANTWERPEN De Leysstraat voor een 20=ta! jaren Zeer vele onzer niedeburgers zullen zich nog de onde Leyssirnat lnu-inneren, voor de verbreeding en de momunientaie gebouwen, «ti<■ er na lijzen EEN GEVALLEN KE1ZER IN GEVANGENSCHAP De jonge keizer "van China, die siuds net uitroepen |der repnbliek in het paléis der Mandsjoes onder bewaking is geste]d Het Sport-Leven V O E T B A L_ 0 Match Antwerp F. G, 0 = Leopold Club 3 Meaucoup verlaat ontijdig zijne netten, maar Delvigne weet nog den bal te onder-scheppen welke Jules Robyns voor Wertz bestemde De Qeschiedenis van den Voetbal De voetbal,- oud Keltisch spel door de Engelschen veranderd heeft zich hier op beslissen-de en schitterende wijze gevestigd. Dit piach-tig sport, dat niet het brutaal spel is dat de oningewijden zich inbeelden, maar dat even zooveel koelbloedigheid en overweging als be-hendigheid vergt, heeft zijn geestdriftige aan-hangers wier getal voortdurend aangroeit. Wanneer de voetbal der Engelsche scholieren bij ons werd ingevoerd over een twintigtal jaren, pochtte de pers in 't algemeen. Sommige politieke schrijvers hebben verdiend uitgelegd te worden : personnen die slecht schrijven over wat ze niet kennen. Het is daarom dat grievende statistieken, van dooden : en gewonden ons kwamen verwittigen over de ontzettende gevaren van dit «beesten-sport». Vele personen weten nog niet dat die statistieken bovenmatig vergroot van Amerika komen, ivaar men een voetbal speelt, zoo verschillend van den Engelschen voetbal als het schaak-spel het kan zijn van een paardenkoers. Het 1 spel in eere in de Amerikaansche Universitei-ten is een spel van kraeht en onwaarschijnlijke vechterij, waar men meter per meter in zicht-bare wanorde voornitgaat. Het heeft zijne tak-tiek en zijne schoonheid. Maar de wensch ten allen prijze te winnen doet de regelen ver-waarloozen. Al te dikwijls ontaart het in af-sehnwelijke vuistkampen. Ter oorzake ervan ondervraagd, antwoordde de bekende bokser Jim Jeffries: «Het is brutaler als een gevecht. Ik versta niet hoe gentlemens er zich kunnen in vergenoegen. Ik zou er niet willen aan mede doen v-oor dnizend dollars per minuut.» Zooals het gespeeld wordt is het waarlijk een spel voor wilden, tegen hetwelk Koosevelt opkwam met evenveel onstuimigheid bij het zien van zijn jongen zoon die thuis kw'am in droeven toestand. Niemand heeft er aan gedacht die oefening hier in te voeren, want het stemt niet overeen met de Enropeesche fijnheid. Maar al de vol-keren hebben de Engelsche voetbal aangenomen, spel van behendigheid en kundigen over-leg, dat de_ lichamelijke en zedelijke hoedanig-heden van een natie in het werk stelt, zonder zijn vertegcnwoordigers te beschadigen. Het verbrnik van wilskracht, de vrijheid der be-wegingen die het vraagt hebben onze bureau-kraten verstomd gelaten. Langzamerhand hebben zij hun zelfbeheerschmg herwonnen ; de he-vigsten hebben zich uitleggingen doen geven. Naarmate men vaststelt dat het zonder gevaar is, wint het spel nieuwe aanhangers, zelfs te midden der familiën. Een dag, tijdens een partij wisselden twee groote toeschouwers strenge woorden. Het wa-ren twee vaders die redetwistten over de ver-diensten van hun spruiten, voor het oogenblik tegenstrevers ! De Engelsche voetbal, winter-spel, wordt gespeeld op een grasplein,maar niet op gelijkvormige wijze, want er zijn twee soor-ten voetbal «Association» en «Rugby». Het «Association »spel wordt gedaan met ronden bal tusschen twee ploegen van elf man die ieder de helft van het terrein in bezit hebben. Het doel van het spel is, den bal te doen dringen in de netten van het vijandig kamp, rechthoek gevormd door in den grond geslagen païen en verbonden door een baar. Het is den spelers verboden zich van de handen te bedie-nen; zij mogen den bal -slechts met den voet en het hoofd vooruitbrengen. Een vernuftige taktiek verplicht ze hem soms zeer er te zen-den door een hevigen voetstamp of integendeel door hem te doen rollen. Daar de tegenoverge-stelde spelers zich natuurlijk tegen dit indrin-gen verzetten door te trachten den bal tegen te houden, moet de aldus bedreigde speler er zich altijd weten van te ontdoen door hem aan een makker over te geven die beter geplaatst is dan hij om vooruit te gaan. Een soortgelijke taktiek wordt gebruikt in de r«ugby», waarvan het doel overigens zeer verschillend is. Hiet gebruikt men een ovalen bal die men mag oprapen en loopende medenemen. De punten worden gewonnen, hetzij met den bal te leggèn açhter de doelgrens van den te-genstrever, tenzij hem, met een voetstamp te zenden boven de door de païen gevormde rechthoek. De ploegen zijn elk uit vijftien spelers samengesteld. On terrein te winnen mag men, in den rugby den bal ver zenden of hem integendeel houden, er mede loopen, en hem met de hand overgeven aan een beter geplaatste maat, op het oogenblik dat hij gaat gehouden worden.De goede ploegen gaan aldus onweer-houdbaar vooruit door een reeks passen, en niets is schooner dan den bal van de eene hand in de andere te zien vliegen, gewisseld door spelers in vollen zwier. Zoowel in rugby als in association wordt er in iedere ploeg een kapitein, gekozen tusschen de meest ervaren spelers, de maten zijn verdeeld volgens hunne geschiktheid, in groepen, waarvan de roi verschillend is in de partij. In een rugbyploeg bijvoorbeeld, acht forwards, de wakkerste spelers, zijn gelast zich van den bal te bemeesteren, door hem aanhoudend te volgen. In zekere gevallen vereenigen zij zich, in stipte orde tegen de acht vijandige voor-mannen, aldus een regelmatig gedrang dooden-de. De bal in het midden geplaatst zijnde, trachten de forwards van ieder kamp hem ach-ter hun groep te doen uitgaan, bij middel van stampen met den hiel. Twee half-bachs zijn daar om hem op te rapen, en met de spelers die 3/4 van het spel staan, beginnen zij een reeks passen die hem bij het tegenovergestelde doel moet brengen, indien een van Ken niet wordt tegengehouden door een tegenstrever.ln den rugby mag de speler die den bal draagt ten gronde geworpen worden, wat den aanval stoort. Het is dan noodig dat elke speler aan zijn ploeg denkt en niet tracht zelf te schitte-ren. De ploeg moet gezamelijk handelen, ieder zijn persoonlijk voordeel ter zijde latende. De-ze regel wordt door de Engelschen voorbeeldig gevolgd. Een voetbalpartij is een uiterst afwisselend en aandoenlijk spektakel, zelf voor de onkundi-gen. De vlugheid en behendigheid der spelers verstommen de scepticussen. Maar het menig-vuldige vallen stoort de niet ingewijden. Ver-zeker u, men doet er zich raar hevige pijn. Aile- brutaliteit is overigens streng verworpen door den scheidsrechter, die elke partij leidt. Eenige schrammen en onbeduidende kneuzin-gen zijn in 't algemeen zooal het ergste dat u kan te beurt vallen. Tenzij ge als een ramp aanziet het tuimelen op een dik grastapijt. Onze voetballers kleeden zich niet, om zich aan hun geliefkoosd sport te begeven, met het ontstellend tuig der Amerikaansche spelers. Deze, waarvan de afleiding bestaat, wij hebben *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De kleine gazet: geïllustreerd blad behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Antwerpen van 1905 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie