De klok uit België = La cloche de Belgique

2088 0
18 augustus 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 18 Augustus. De klok uit België = La cloche de Belgique. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m03xs5kj33/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Klok uit België MKOACT1E EN ADMINISTRATIKi WILLEM ll-STRAAT 56 • TILBURO TELEPH. 744 - POSTBUS tS IMIJN NAAM 15 ROELANO ALS IK KLEP, IS *T STORM ALS IK LUID IS «T ZEGE .ABONNEMENT! V*** HOLLAND FI. 1.00 p«r Kwartaal V*w BUITENLAND.". ... ri. 1.S0 „ PRIJS PER NUSftMERt 6 CENT 't Is de moeite niet meer! We staan er tegenwoordig goed voor. De Duitschcrs hebben een verschrikkelijke nederliag tè boeken. ,0p 3 dagen tijds werden door de Engelschen niet min dan 35000 krljgsgevangen, en honderden kanon-■en genomen. En Mug dat het gaatl De tanks en de cavalerie zijn het die den groo-ten roi spelen. Als 't zoo voortgaat zal t voorzeker niet lang meer duren ! De Amerikanen zulien de Duitschers wel gauw uit Frankrijk, uit België en over den Rljn werpen ! Wie weet stort de Duitsche machine nog niet vroeger ineen! Zij kraakt reed» gewtl-diglDe koning van Bulgarije die zooveel in ien oorlog won begint zoo raar te doen. Misschien zal die O. W.er onder de Cen-Iralen zijn vroegere vrienden wel in den iteek laten. De Turken zetten een zuur gezicht omdat « Bakou niet krijgen ; 't kan best dat ze er »ok den brui van geven. Rusland schudt het Bolsjewistisch-juk af: II ware vaderlanders, samen met de Entente lie langs 't Noorden, en de Tcheko-Slovak-ten die uit Siberië aanrukken, zulien die Augias-stallen eens kuischen om met nieu-wen moed den gemetnschappelijken vijand le keer te gaan. En de Duitschers hebben geen eten meer.... 't Qetij is voorgoed verlôopen; wij gaan' naar 't eindel Zoo redeneeren velen onder ons, niet teelemaal ten onrechte misschien, al loopen « dan ook de feiten een beetje vooruit en trekken zij uit ware gegevens soms al te "*ptimistische gevolgtrekkingen, Maar daartegen valt niet zooveel in te torengen ; wij hebben gçdurende deze 4 jaar roovele zure appelen moeten doorbljten dat t goede nieuws nu de hoogste verwachtin-çen in ons verwekt. D" voile stemming mag ons nochtans le taak niet uit 't oog doen verliezen. Ik ben maar bevreesd dat, nu de redding 1aagt, zij die tegenover Qod, tegenover het 'and, tegenover hen zelven of anderen plichten te vervulien hebben, -ze van hunnen rug zulien schudden en ter verantwoording van hun verzuim zulien zeggen: „'t is nu toch de moeite niet meer". Thans is het bijvoorbeeld de tljd waarop de iiischrijvingen voor het nieuweschooljaar moeten gedaan vn"'' ^'ie weet zulien som-nige onzim. — verwaarloozen de namen hunner kinderen op te geven, als of het de moeite niet meer waard zou zijn, en het oogenblik gekomen ware om de pak-keii te maken en de voorzorgsmaatregeien voor eenen onmiddellijken terugkeer naar 't vaderland te nemen ! 1k durf in twijfel te Irekken of de droom nog vôôr Nieuwjaar in België terug te zijn, zal verwezenlijkt worden Maar laat on* 't onmogelijke ondersteïlen en deze hoop voor werkelijkheid nemen, zoudigij dan uwe kinderen gedurende al dien tijd van de school willen weghouden, ze op de straat jsgen waar ze heel veel kwaads en niets goeds leeren ? Wat heeft die spreuk „'t is rfe moeite. niet" veel nadeel tijdens den oorlog aan de kinderen berokkend ! 4 jaar geleden, toen men na de groote vlucht tôt bezinning was gekomen, zong men het zelfde liedeken : „waarom de aimekleinen naar de school zenden ? hebben ze nog niet genoeg te verduren gehad ? (net of de school een soort tuchthuis was!) trouwens 't zal toch zoo lang niet duren." En vele ouders lieten hunne groote jongens van 12 jaar in huis in den weg loopen, of zonden ze uit om een paar centen bijeen te rapen. Ze zijn nu 16 jaar geworden, en ik vraag het mij af : „hoe staan ze tegenover den levens*trijd, dien ze weldra zulien moeten aaisvaarden?" * Wat hebben ze gedaan met de 4 jaren, 'ijdens deweike men de plooi neemt voor 't taten ieven ? - Ue denkt weldra naar de haardstee terug keereu oudeis, maar uwe iliusie daar ailes terug te vinden in den ouden staat zult gi] e bij uwe terugkomst spoedig laten varen. De s toestanden zulien zoodanig zijn, dat aileen n goed onderlegde en vaardige atielmannen i- hunnen weg zulien maken. e En aan wie de schuld zoo uwe zonen, nie! - opgewassen zijn voor de taak ? Zoo men ze il voorbij loopt? Grootendeels de uwe, ouders-. il Qij hebt ze den weg naar de «chool niet i leeren bewandelen. Om het onderwij» zelf waart gij niet veel y bekommerd. Goed of min goed, 't was u om - 't even. Al hadt ge dan ook de gelegenheid * om uwe wenschen of klachten aan het school-î comiteit over te maken, ge liet de zaken op hun beJoop; 't was immers de moeite niet - on: gedurende de baliingschap de puntjes op î de i's te zetten. Qij hebt verzuimd tijdlg aan vakkundige t opleiding te denken; de beste leerjarer. uwer r zonen zijn door uw toedoen zonder eenig nut voor altijd verloren. Waar ervakscholen : werden opgericht hebt ge de noodige be-: langstelling en medewerkingniet gesclionken. ■ Waar deze niet bestonden hebt gij ;op hunne : noodzakelijkheid niet gewezen en de bevoegde ■ overheid niet aangesproken : het was immers : de moeite niet. En wat is er van de opvoeding uwer meisjes geworden, Moeders ? Kunt gij daar zonder gewetenswroeging op terugdenken ? Gij zijt met brave kinderen van 12 jaar over de grens gekomen, en nu staat gij vôôr jonge dochters van 16 jaar die u meer kom-mer en verdriet dan hulp en opbeuring ver-schaffen. Nogmaals vraag ik „wie draagt daar de schuld van ?" ' Gaat de schuldige niet ver zoeken, moeders en klopt u op de borst. Gij hebt u met uwe meisjes niet genoeg bezig gehouden. Gij waart u niet bewust dat maanden na maanden en jaren na jaren vervlogen. De ooilog schijnt on» zoo lang te duren, en toch spreken en denken wij of die jaren in ons leven niet meetellen ; 't is of wij bleven staan op 4 Oogst 1914 en dat wij op den dag dat de vrede zal geteekend wordtn zulien schrijven 5 Oogst 1914. ,Q1J hebt uw eigen wijs gemaakt dat uw meisjes, kinderen bleven in wie de nieuwsgierigheid nog niet wakker was geschud. Gij hebt iri hun bij-zijn een Ual gesproken waarvoor ieder min-derjarige best verachoond blijft. Gij heb't ze gekleed naar uwe goeiting maar niet volgens hunne jaren. En komt mij niet praten van spaarzaamheid en zui-nigheid. Kunt gij geen witte kleederen koopen die lang penoeg zijn, neemt de slof dan ■ n goektioo. cm zorgt dat uw kinderen o i h■ n jeugdigen ouderdom de begeerlijkheid niet opwekken. Gij hebt ze jeen liefde ingeprent voor de patronaten, maar ze met u meegenomen in de cinema-holen waar hun jeugdige harten nen heelen avond onder ongezonde spanning stonden. En dat aitemaal tusschen hun 12 en 16 jaar. Maar weet ge. dan niet, ongelukkige moeders, dat juist in die jaren bij de meisjes het schaamtegevoel, die schuts der deugd, moet aangewakkerd worden, willen zij op achttien-jarigen ouderdom den moed hebben den ver-leider een vaistslag in 't aangezicht te geven? Gij weet het voorzeker maar wellicht oor-deelt gij dat het ' de moeite niet is nu op den vreemde zoo streng te sijn en dat het in België wel ailemaal terecht ,zal komen. 1k vrees evenwel voor bittere ontgooche-lingen, en ben overtuigd dat ge uw plicht-verzuim met bittere tranen zult beweenen. Het is altijd de moeite waard zijnen plicht te vervulien, waar men ook verblijve, hoelang men er ook verwijlc. Laten de ouders dit niet vergeten nu bij-zonder dat de toekômst hoopvol begint te straien. Dat ze zorgen voor een flinke op«oeding, en 'n degelijK onderwij» voor hunne khideren* Dat ze ernstig denken aan de toekomst der grootere jongens, die morgen als mannen België zulien' moeten heropbotiwen. Laat ze een waakzaam oog houden op den handel en wandel hunner dochter». ■ Zoo niet zal deze naiatigheid zich vroeg 1 of laat, maar onvermijdelijk, op hen zelven 1 wreken : W/e kommerloosheid zaait, zal verdriet en ellende oogsten. t IOZEF CALBRECHT. Het algemeen ehrlsten vak-verbond aan Minister Coo-reman... Bij het vernemen, dat Staatsminis-ter Cooreman 'ELoor Koaing Albrecht tôt het voorzitterschap van den Bel-gischen ministerraad geroepen was, zond het A. C. V. B. in Nederîand een brief van gelukwenschen en hulde. Dit adres is verschenen in „De Klok" van 23 Juni. Daarin werd het vertrouwen uitgesproken dat de christene werklieden in den nieuwen premier stellen om de belangrijke vraagstukken aan de orde van den dag eene doelmatige oplossing te verschaffen, namelijk de zorg voor het leger en de landsverdediging, de sociale en eeonomische heroprichting van België met behartiging der werkliedenbelangen, den huidigen toestand van geïr\|erneerden en vluchtelingen in Holland. Dat dit betrouwen der christene werklieden niet misplaatst was, is reeds bewezen door hetgene Minis"-ter Cooreman in zijn aanspraak aan de parlementsleden in Le Havre be-loofd heeft. Het A. C. V. B. komt ten overvloede nog 'de kostbaarste aanmoedigingen te ontvangen van Minister Cooreman, onder den vorm van onderstaanden brief aan zijnalge-meenen Sékretaris Mr. van Quaque-beke: t D'en Haver, den 15 Juli, 1918. Heer Secretaris, Ik heb de eer, "u de ontvangst te melden van uwen brief van 13 Juni TJ. 1 Ik waardeer zeer het doel dat het Algemeen Christen Vakverbond van België beoogt, en vorm van ganscher harte de innigste wenschen zijne pogingen te zien gelukken. Gelief, mijnheer de Sekretaris, de verzekering mijner oprechte gevoe-fens te aanvaarden. Cooreman. Met die wenschen en aanmoedigingen gaan we verder vooruit tôt grootmaking van ons geliefde Vaderland en Volk. Christene werklieden, sluit aan 1 Onderstaande brief is aan minisler Cooreman g&zonden. Utrooht, 8 iAugustuB 1918. Mijnheer de Minister, Het Bestuur van den Belgischen Christen Broederbond in Nederiand heeft met groote vreugde en vol loening kennia genomen van de verklaringen die gjj, volgens de hier versehqu nende bladen, aan de vereenigd© parlementa, leden in Le Havre hebt gedaan. Dit betreft vooral de verklaring ombrent de „dringend noodzakelijke verbeteringen in den toestand der Beigisohe ge^ntsrneerden, de piet lang meer op zich zulien laten wacbten''. Dit ~bewijst, Mijnheer de Minister, dat de Belgische Regeering zich. ten vOlle rekenachap geeft van den nood in dewelken onae geinter-ineerden hier verk-oereo; deze noodtoestand die grootendeels een gevolg is van de economisehe inzakking van Nederiand, door den oorlog verwekt, heeft binnen een zoo kort tijdaverloop de tegenwoordige treurige afmetingen aange-nomen, dat spoedig ingrjj'pen van de over. heden noodzakelijk is geworden. Daar het Bestuur van onaen B. C. B. N. in dageiijksclie aanraking is met de geinter-neerden, dorven wij ons veroorioveo, U een beknopt overâcht ie geveo vu de t^jaooder- ste zaken die zich aan de aa.ndadh.t der R* ring opdrinigen. Beeds hebben wij zelf door de organisa ti| van den onderlingen bijstand en het voormt( zicht belangrjjke resultaten op het gebied va* ondersteuning weten te veiweaentlijken. W| zijn dus des te meer gerechtigd de tusscliem» komst der openbare maohten in te roepen, daaf waar het persoonlijk initiatief te kort schie< Wg kunnen de verbeteringen die aan het tel der f :nterneerden te brengen zrjn, verdea* Jen in t ee soor.en: le. deze die a n de Keder, landsche Begeering kunnen gevraagd wordeti op grond van de menschelrjkheid, de recîit, vaardigheid of de internationale overeenkoni», ten; 2e. deze die rechtstreeks door de BeU gische itegeering aelf kunnen aangebraclH worden, T Onder de eerate soort komen in aanmerking de voorzdening in voedsel, kleedmg en verbl^È, Daar waar de î nteniationalè overeenkoai* Eten vooraen, dat de krijgsgevangenen ' itj vijandelijk land met de soldalen van dat laal moeten geïijk gesteld worden, voor wat voe,' ding, kleeding en woonst betreft, kan hel natuurlijk niet anders, of dezelfde overaea^ komsten die aeggen, dat de geihterneerdenl in ne «traie landen ,,op menschelijk» wgw* mooten behandeld worden, mogen aidas ait* gelegâ- worden, dat de geinterneerden mi a. stens recht hebben op het regiem der kr^gs. gevangenen. En waarTiet aan Nederiand, door .heirkraehtf gedwongen, onmogelqk blijkt, deze verbia, tenissen na te leven, ligt het in de roi igt1 Belgisohe Regeering met aandrang te vragett,1 zelf te mogen #orgen voor de zending rajf voedsel, kleedmg en verwarming. De îartohU tingen der woonbarakken in de kampea a* groepeo, overeenkomstig de eiaohen der g», zondheidsleer en zedelijkheid, moet ook bOtC onderwerp nitmaken van diplomatieke besolnei. den. Voor wat betreft de afhouiingen op het ImM( van de te werkgestelde geinterneerdein, M beginseien der christelqfc» rechr.Taaiiiiç'îiiaâl' over de vrije bescbiH-'-rr van zijn looa Aood den werkman, de f rdige JeveoMdamWl en de administrât e- Y 'den ttan bot heer van die afltouuiag i verlwnden, vtsgeirf dringend een optreden vain de Belgisohe de Nederlandsohe Regeerîng. ^ Wat de maatregelen betreft, door tfnb0Î Regeering zelf te nemen, veroorloven irij dm' U te wijzien op de verlangene der gteintetu neerden. Deze dra^en in het algemeen Ket keai merk van den zucHt naar rechtvaardig*; heid en recKt. , j 1. Voor de verfioogîng der soldj (duurtetoeslag) : gelijkSfelling van fq1 werkgestelde geinterneerden met dézS in de kampen; geen rekening houdeof met het inkomen voor de toekenningj dezer verhooging, zooals dit evenmial gebeurt met de offideren. 2. B'enoeming van vertegenwoor di-a gers der werkKedenarganisaties in dd Commissie der woonstvergoeding ; geeaj rekening houden met het ink0men vooijl de toekenning derzelve, zoodat ciefi woonstvergoeding een recHt worde cm geen aalmoes. 3. Behandeldng op denzelfden vœ® van de geinterneerde staat sager,ten vasr aile departementen. 4. Gelijkstelling voor wat militie- eaj woonstvergoeding betreft van de gendat-t men met de andere geântërne€tdé mili-l tairen. 15. Toepassing derzelfde beginselen dieî' van kracht zijn bij de betaling der 06* fîcieren op onder-officieren van beroep.l Daarenboven verlangen de genteiv* peerden aan de aandacht der Regecr'ngjj te onderwerpen, de jmçgelijkheid varf hunne tewerksfelling door het inrichtciï! van werkplaatsen voor het vervaardigea! van karren, kruiwagens, klompen, enz^l kortom ailes wat bij de herstelling vaii bezet België van allereersje noodzake^' lijkheid zal blijken te zijn «1 waarvooaej de Belgische geinterneerden bèter aan» gewezen zijn, dan de werklieden: îa Frankrijlc en Engeland. En daar de Belgische regeering bel economisch herstel van België voorbe* reidt, durven wij ^viagen, dat de werk* liedenorganisaties in de verschillendfl studieoommissies zouden vertegenwooisi digd zijn, ook in Nederiand, en dat dd studie der sociale wetgevinjt ook QM( ✓ le Blad Zondag 18 Âtig.' 19T8 2e Jaargang No. 21 sgDcaacauiixnauimiOtMDOt^oPDggiwiuuijrii^ijuuiJHUuuuuuugnPuuooaiuiMjamtmiuuutmfL^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De klok uit België = La cloche de Belgique behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Maastricht van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes