De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1313 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 Mei. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0p0wp9tz7z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zesde Jaàrgang. Nummer 12. Prijs per nummer : 10 centiemen. 9 Mei 1914. ABONNEMENTEN : —~—t < Men schrijfc in op het bureel en bij ai- ) le postmeesters. / De inschrijvingen ( worden vooraf be- \ taald. \ Voor BELGSË : perjaar. . 5frank Voor 't Buitenland : perjaar. . 6frank DE KRONITK Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : ST. AWDFtllSSSXRA.AX, 9, Antwerpen. AÂNKONDEGINGEN i Voor de aankon-|i digingen zich wen-den tôt het bureel. Prijs volgens 0-K vereenkomst. \ OOOO !/ Van aile boeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt meiding en verslag gemaakt. DE KRONIJK verschijnt aile weken. ■ Bestuurder=Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. | DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar i ——— De Bazarbrand te Parijs. Maandag, 4 Mei, was het 14 jaar geleden dat de schrikkelij-ke brand van den « Bazar de la Charité » te Parijs losbrak. Se-dert menschengeheugen heeft geen tragieker ongeluk het ge-moed der Parijzenaars getrof-fen.De liefdadigheidsbazar was een stevig gebouwde inrichting en werd afwisselend door ver-schillende weldadigheidsinstel-lingen benuttigd. In 1897 werd hij voor 't eerst in de Elyseesche velden opgericht op een ledigen bouwgrond door den bekenden millioenair Michel Heine, ter beschikking van 't komiteit ge-steld.Het was een breed gebouw voorloopig in den aard eener tooneeldecoratie opgericht,maar ongelukkiglijk met slechts drij smalle ingangen.In een der hoe-ken van het gebouw was een kinematograaf geplaatst die bij middel van een met petrool ge-stookte dampmachine werd in beweging gebracht. De bazar werd aan een aantal liefdadige werken voorbehouden, waarvan vele Dames uit de hoogste Pa-rijzer wereld aan 't hoofd ston-den. Tijdens den eersten ver-koopdag was de ontvangst rond de 40.000 fr. en de verkoop ging den tweeden dag, den ongeluks-dag, met even gunstig gevolg voort. Rond half vijf 's namiddags, schatte men 't getal aanwezigen op 1500 en het feest ging voort in îuister en pracht, toen plots de ontzettende kreet weerklonk: « Brand ! » In de opgewonden-heid veroorzaakt door 't vreese-lijk gedrang en door de hevige hitte, had deze vuurschreeuw een ijselijk uitwerksel. Velen zonken in onmacht, en wie ongelukkiglijk op den grond viel, werd door de menigte vertrapt ; deze stierven echter nog den kortsten dood, in hunne bewus-teloosheid.Afschuwelijker was 't lot der anderen, die in voile bewustheid bij hunne vlucht naar den uit-gang, door de vlammen werden aangetast. Buiten enkelen wien 't gelukte den uitgang te berei-ken,stikten allen door den rook. De ingangen waren alras ver-sperd door onder de voeten ver-trapte personen. Een der muren den Bazar aanpalend, was die van het « Hôtel du Palais » en gansch het personeel van 't hôtel liep gevaar in den kelder te verstikken, toen 't er in gelukte een tralievenster door te kap-pen. Nu werden menige onge-lukkigen daarin gestooten en dan in het hôtel verzorgd, waar f?'""i'-7f¥C?eîilil1Llli%l|»Plll III l !■ Il lÉIfcW■ 1 toevallig twee dokters aanwezig waren. Meer dan 200 dames danken hun leven aan de toe-wijding van het hotelpersoneel. 's Nachts schatte men de ver-koolde lijken in het doodenhuis op 150, waarvan er slechts een twintigtal zeker herkend werden. Daartusschen waren Ge-neraal Munier, Gravin St. Martin, burggravin de Bonneval, jonkvrouwen von Heimisdal en van Mandatgrancejoy. Bleven 00k nog in de ramp de hertogin van Alençon, zuster der Oosten-rijksche keizerin, gravinnen Serrurier, Clermont, Moustier, Moreau, baronnessen Cornude, St. Martin, de gemalin van den bankier Hoskier en hare beide dochters. Bij de 120 dames werden in zwaar gewonden staat opgenomen. De hertogin van Alençon gaf blijken van waren heldenmoed ; zij bracht tôt den laatsten stond in der brand door, pogende zooveel mogelijk de vrouwen uit haar omgeving te redden. Zij zelf wou eene der laatsten de plaats der ramp ver-laten, maar helaas! zij verliet ze niet meer... V. L. ♦ Erfenisrechten. Ziedaar iets dat iedereen aanbelangt en waarvan de massa van het volk weinig kent. Dat is te betreuren, want velen heb-bener bij verloren, omdat zij, geene kennis hebbende van de wet welke de erfenissen regelt, hunne belangen in handen gaven van oneerlijke kwak-zalvers, die met hunne klauwen ais gieren, het beste deel eerst voor zich wegscharren. Erzijnnu wederom veranderingen gebracht aan de wet der erfenis. Wij meenen dat het onze lezers genoegen zal doen te lezen wat de heer Minister van Finantiën, die als uitnemend ad-vokaat aangeteekend staat, daarover verteld heeft. * * # Heer Minister Van Vyvere, zegde in de Kamer van Volksvertegenwoordi-gers het volgende : De overlijdens in het rijk voorgeko-men, alsook de overgang der nalaten-schappen (tusschen echtgenooten), worden aan 't beheer der registratie bekend gemaakt door de gemeente-besturen, dewelke tevens, voor zooveel zij er kennis van hebben, aandui-den of de personen wier overlijden zij melden, goederen nalaten, 't is te zeg-gen : !)Onroerende goederen gelegen in België. .2) Renten of hypothécaire inschrijvingen op goederen in België gelegen. 3) Andere roerende of onroerende goederen, gelegen om het even in welk land. \ a) Wanneer de erflating geschieden-de in rechte lijn, er geene goederen der twee eerste kategoriën bestaan. b) Wanneer de erflatinggeschieden-de in zijdelijke lijn, er hoegenaamd geen goederen van om het even welke kategorie bestaan. Dit ailes onder voorbehoud der kon-trool, die de ontvanger gerechtigd is uit te oefenen nopens de juistheid der hem verstrekte inlichtingen. Er dient te worden opgemerkt, dat, in deveronderstellingvooruitgezet onder littera b), de omstandigheid dat door het onderzoek het bestaan zou bevonden worden van eenige roerende voorwerpen, lijfsbenoodigdheden van geringe waarde, geenszins de echtheid der verklaring zou doen ver-vallen.Deze voorschriften zijn heden in voege, zooals zij het waren vôôr de stemming der wet van 30 Oogst 1913. Wanneer er eene verklaring dient gedaan te worden, wordt de boet, van 5 fr. per week achterstel, bepaald bij artikel 54 der wet van 30 Oogst toege-past, uit hoofde der niet volbrenging van de pleegvormen binnen den be-paalden termijn, al ware de erfenis vrij van belasting uit hoofde van het bestaan van schulden, 't zij 00k om welke andere reden. - ♦ ONS LEVEN "L>e KrOinijk,, is le koop : Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Glorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens do Klappeistraat. Kiosk: Teniersplaats. » Qemeenteplaats. Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem-straat, 1. — Dierentuin. — Mei tôt September in-begrepen : Militaire Concerien, de Zon-dagen om 15 1/2 uren en de Dinsdagen om 20 uren ; voorts indien niet belei door de diensten van het garnizoen, de Maan-, Woens-, Donder- en Zaterdagen van 15 1/2 tôt 17 1/2 uren. Symphonische Concerten door het or-kest der Maatschappij de Donderdagen en Zondagen om 20 uren. Deelgenoten gevraagd voor het ex= ploiteeren van grooten bouwgrond om= trek nieuwe expositie. Schrijven : B. L. W. 84, « De Kronijk », Sint Andries= straat 9. SEDERT TWÏNTIG JAAR biedt het Vieeschextract Bovril in potten aan zij ne koopers de terugbetaling aan van hun geld, indien dit Extrakt niet zoo goed is als het beste. N00IT heeft îendand gebruik gemaakt van dit aanbod. Prijzen : 1/8 pond 1,40 fr. ; het 1/4 2,50 fr. ; h,et pond 7,75 fr. — Het was op 2 Mei, de verjaardag dat Generaal Carnot, die Napoleon's troonaf-stand vernam, met zijne troepen Antwer-pen verliet in 1814, het volk was tevreden. — De scheepstimmerwerf « Antwerp Engineering C° » te Hoboken zal heden na-middag rond half 3 ure wederom een nieuw stoomschip, « Valborg » te water gelaten worden, gebouwd voor rekening van den heer J. Lauritzen, van Esbjerg. Huis Swaenen-Crets, 23, (iemeen- lestraat. Meubelen, Tapijten, Behang-Sels.— De werken bestemd voor den prijs-kamp van Tooneelletterkunde (tooneelspe-len), ingericht door de stad Antwerpen in 1914, moeten vôôr den 15" Mei besteld worden aan den heer P. Verheyden, secre-taris van den Tooneelraad, ten stadhuize, Antwerpen. De geiagzaa! van de Ylaam= SChe ©pera geniet heden den grootsien bij val der kotfiehuizen van de stad. Geen vvoader i In Viaanisch schilderachtig kleed-sel bedienen u lustige boennnekens, de al lerfijnste Vlaamsche oude bieren op fie--schen, oui garsten, likeuren van Paters-v3atje, enz. Aile avonden kunstconcerto van de Antwerpsche Kwmtet-Kapel. — Heer Raoul van de Werve en Me-vrouw, geboren Hedwige de Ramaix kon-digen de geboorte aan van een lief doch-tertje, gedoopt Solange. — De huwelijksplechtigheden van Me-juffer Marguerite Knudden, met luitenant Lambert zullen in de eersthalve maand Juni a. s. plaats hebben. — Wij vernemen dat heer L. P. Thys, opziener bij het Weldadigheidsbureel van Antwerpen, vereerd is met het burgelijke kruis van 2e klas. Onze gelukwenschen. HEER GU1LL. CA.Y1P0, Paroehi-aanstraat, 4, Antwerpen, neemtaan : schilderijen en kunstvoorwerpen voor publieke veilingen na afsterven of verdeeling van goederen. Volstrekte geheimhouding. — Heer Max Rooses, die omtrent 75 jaar is en even werkzaam blijft, heeft aan het gemeentebestuur zijn ontslag gezon-den voor de maand Juli als conservator van het Muséum Plantijn. Het Schepencol-lege bereidt eene plechtige zitting om af-scheid te nemen van den befaamden ge-leerde.— De stad Antwerpen, welke in de we-reldtentoonstelling van Lyon, haar pavil-loen zal hebben, heeft op het gebouw een foren met beiaard. Heer Gustaaf Brees, onze befaamde beiaardier, is door het sche-pencollege aangeduid om in de groote Fransche nijverheid er concerten op uit te voeren. Groote Keus van Hofmeubelen, borduurs, grasmachienen en allehof-grief. - Ch.' PLATTEÀU, Vieminckx- 1 veld, 14. — Tetefoon 2220. j — Men meldt de verloving van Mej. 1 Gabrielle Verbrugghen, dochter van M. en Mevrouw J. Verbrugghen van Waere-ghem, met den heer Paul Wégimont, zoon van wijlen heer Jos. Wégimont en van Mevrouw geboren Criquillon. — Men kondigt het huwelijk aan van Mej. Maria Vinck, Van Trierstraat, met de heer P. Nyssen, koopman, der firma Franck, Handelslei. Hais F. GOOSSENS JACOBS Sehoenrnagazijn "MET PRPEGftHIKEN,, KLAPDORP, 117 Pa aule n ma r k t ANTWERPEN Huis van vertruuweri, gekend voor practhschoeisels. Sieik en waterdicht liandvverk. Al!es aaii den laa^si nioge'iij-ken prijs. Verzorgd maatwerk Herstel-Itngen van oude schoeisels. Speci a 111 ei t van Werkschoenen. 13 — Door de Duitsche regeering is een aanschrijving tôt het leger gericht, waarin ze haar misnoegen erover te kennen geeft, dat in den laatsten tijd steeds meer orficie-rer. gebruik maken van de bemiddeling van huwelijksagentschappen om een rijk huwelijk aan te gaan. De regeering oordeelt, dat dit den officiersstand onwaardig is. Officie-ren van land- en zeemacht wordt daarom ernstig aangezegd, dat alwie fn 't vervolg van de diensten van huwelijksbureelen ge-bruikt maakt, deswege uit den dienst zal worden verwijderd. Dit verbod zal vele brave meisjes verheugen. Zeer merkwaardig de nieuwe len-temodelien voor 1914 in Tailleur kostumen en Gekleede Bloezen in het Damenconfectiehuis, 56,0mnieganck-straat. — Heer burgemeester de Vos is door burgemeester Max, van Brussel uitgenoo-digd op het feest dat ten Stadhuize van Brussel gegeven wordt ter eere van den Koning en de Koningin van Denemarkeri. — Heer Paul Segers, Minister van Spoorwegen, heeft in de Kamer verldaard op vraag van den heer Royers, dat hij hoopt binnenkort eene beslissing te nemen nopens de beloofde werken om de overdek-te halle der Middenstatie te verlengen. Huis van vhrtrouwen. Voor verkoop en inkoop van eigendomirien en gronden uit ter hand, wende men zich tôt het huis B. Du Moiiiiti. iVlore-tusiei, 81. — Heer Karel de Bosschere zal Zondag a. s. om 11 ure eene voordracht geven in den Kon. Dierentuin, over het onderwerp : de Kweek der Amerikaansche anjelier. — Heer Van Besten, de verdienstelijke beambte aan het beheer van de burgerlijke jodshuizen, en sinds lange jaren aan het jasthuis van Stuyvenberg gehecht, werd ioor den Koning vereerd met het burgelijk kruis van 2e klas. Onze beste gelukwenschen.RoilW : AU L1LAS, 53, Huidevet-;ersstraat. Volledige rouw in 12 uren. — Volgende achtbare families onzer stad îebben hun verblijf genomen : M. Alfred Donnez, avoué, villa les Bou-eaux, te Cappellen ; Mevrouw Theoph. Meeus ; kasteel Ter-îesse, te Wommelghem ; Heer Em. Deckers, notaris, Heidelei, te ■foogboom ; Heer Gerson, villa Marie-Magdalène,, rtiddelkerke ; Heer Coosemans, te Bouchout ; M0RISGNS' Waschmachien wordt een msand op Droef gegeven in ge-heel Belsië. Vraag geillustreerd broehuur nummer 178 met prijzen aan J. L. SVIorisons Dambruggestr. 109 Antwerpen. Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten DE HULPBANK Gesticht in 1906 Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleme soramen tôt 200 fr., weder te geven met wekelijksche of maandelijksche afkortin-gen. — Bureel open op de werkdagen van y tôt 7 1)2 ure 's namiddags. GUILUiyf¥iE CAIPO KUNSTHHNDELaaR 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. INKOOP, VERKOOP en VERW188EUNG Bestendige tentoonstelling van Schilderijen der meest gekende meesters in de Zaai BUYLE, Meir 129, te Antwerpen. Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. f ^ KUNSTPHOTOGRAPHIE £i | NIJVERHEID EN SPORT $ ! WED. G. HALLEUX • MERTENS | Ê Leuerancier van het Leger S V Vestïngstraat, 240 | | Berchem-Zurenborg | J (De tram van 't Park stopt voor 2 $ het huis). IBOORDEMderSCHELBEl Voor maatschappijen, pensionaten en scholeo is de Echeon- B ste speelvaait die van Temsche-Antwerpen-Temsche 1 met de piachtige en welingeriohte WILFOEDBOOTEN. Salon H en buffet. Vemindeting van prijzen voor maatschappijen. E Eaadpleegt den Keisgids van den spoorweg voot de uren.Rg ^ N.B. - Bij elk vertrek naar Congo, vergezelt een WILF0BB- gf f- EOOT het '.chip tôt aan Liefkenshoek, prijs 1 îranfc. g Voor de voorwaarden zich wenden of schrijven tôt den H | Hoofdagent L. Alauw St. Andriesstr.. 36, Antwerpen.' H

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1909 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes