De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1411 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 25 April. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cv4bn9z37s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zesde Jaargang. Nummer 10. Prijs per nummer : 10 centiemen. 25 April 1914. ABONNEMENTEN : —__ y Men schrijft in op het bureel en bij aile postmeesters. De inschrijvingen worden vooraf be-taald.Voor BELGIË : per jaar. . 5 frank Voor 't Buitenland : per jaar. . 6 frank li DE KRONIJK Weekblad voor Kunsten en Letteren, Toon- en Tooneelkunst, Financie, Sportnieuws en Algemeene Belangen. Bureel : SX. AMDRIESSTRAAT, 9, Antwerpen. AANKQNDIGINGEN fc Voor de aankon-digingen zich wen-den tôt het bureel. '# Prijs vclgens o-vereenkomst.| oooo ^ Van aile boeken, muziek- en letter-kundige werken ons toegezonden, wordt melding en verslag gemaakt. DE KRONIJK verschijnt aile weken. Bestuurder=Hoofdopsteller : L. VRIJMAN. DE KRONIJK verschijnt gansch het jaar EEN SOCIAAL SCHANDAAL. Eene vrouw met 6 kinderen vc woon voor de ongelukkigen. — Wat hier volgt zet de kroon op ailes wat tôt nu toe gezegd en geschreven is over het gesol der gehuwde lieden die, om reden dat ze vier of vijf, soms nog meer kinderen hebben, overal af-gewezen worden,wanneer zij een huis of een kwartier te huren vragen. Wij ontleenen het aan een dagblad van Gent : VREDEGERECHT VAN GENT. Rond eene uitzetting. — « Vrijdag morgen moest eene vrouw voor den vrede-rechter verschijnen van het eerste kanton, gedagvaard wegens eene vraag tôt uitzetting uit hare woning, omdat zij hare huis-huur niet betaalde. « De vrouw, alhoewel zeer arm, kwam net gekleed voor den vrederechter en was vergezeld van hare... zes kleine kinderen, waarvan het oudste 8 jaar telt en het jong-ste nog op den arm zat. « De leden van de balie, bewogen door een gevoel van medelijdenen getroffen door de armoede van de ongelukkige vrouw, deden eene omhaling, die een voldoende som opbracht tôt het vereffenen der schuld. « Aanbod werd gedaan dezer som, doch de zaak wordt uitgesteld op 8 dagen om den klager te hooren en hem te overtuigen van den ongelukkigen toestand der arme vrouw. « Deze verklaarde dat zij bereid was ailes te betalen nu, maar dat men haar zou toelaten de woning te blijven betrekken, daar tegenwoordig de huismeesters moeilijk nog hunne huizen verhuren aan huisgezinnen met zooveel kinde= ren. « De zaak werd dan ook 8 dagen uitgesteld. » Hebt ge het begrepen, lezers en le- Alles voor den scliijn. Heden ten dage, wanneer zooveel gedaan wordt om méér te schijnen dan men wezenlijk is, mag er zeker wel een woordje gezegd worden over de pratziekte waarvan iedereen min of meer aangetast is. Hetgenoegen, het gemak, in één woord ailes wat 't geluk van een huis-gezin uitmaakt, wordt opgeofferd aan het belachelijk verlangen,aande dom-me noodwendigheid van den gebuur te verschalken, van hem te verblin-den. Ten allen prijze wil men den schijn hebben ietste zijn. De puit van den fabeldichter heeft een legioen na-volgers...De kleine bediende wil een burger schijnen en de burger wil den grooten heer uithangen. Niemand leeft meer volgens zijne middelen, noch volgens zijnen rang. Iedereen beweert eenen trap hooger te staan op de maatschap-pelijke ladder. Men bezit eene nederige woning, voldoende om de familie te huizen, maar de jonge vrouw begeert een salon. En voor dit verwaand en nutte-loos salon, dat men slechts eenmaal per week openstelt,waarvan niemand voordeel heeft, steekt men de kinders »or den vrederechter. — Geen Goedzieligheid der Advocaten. zeressen ? De arme moeder zal, indien haar huidige huismeester geen medelijden met haar heeft, uit het huisje, dat zij nu betrekt, moeten verhuizen, maar zal geen woon meer vinden uit hoofde dat God haar huwelijk met 6 kinderen gezegend heeft. Wat de brave Advocaten der Gent-sche balie haar gaven, heeft zij dade-lijk afgegeven om den huisbaas te voldoen, maar zij smeekte den rech-ter geen vonnis te vellen waardoor zij gedwongen werd het huis, dat zij nu betrekt, te verlaten, wel wetende dat zij met hare 6 kinderen geen woonst meer vinden zal ! En de heer vrederechter heeft geen vonnis willen noch durven uitspreken daar hij overtuigd is dat de vrees, door de ongelukkige moeder geuit,gegrond is ! Maar indien de eigenaar wil dat die zeven wezens zijn huis verlaten ? Wat dan ? Ziedaar de vraag welke reeds jaren op de werktafel der heeren volksver-tegenwoordigers van België ter oplos-sing ligt. Heeren wetgevers ! Is het U niet mogelijk één dag van uw politiek gehaspel op te offeren, om het lot te regelen en huisvesting te verzekeren aan ouders met een talrijk kroost? L. VRIJMAN. in een duister vertrek, waar zij op-groeien als saplooze planten in de diepte van eenen kelder, beroofd van lucht en zonne. Arme kleinen, slacht-offers dezer kleingeestige gebruiken ! Zij kennen van den huiselijken haard slechts de waarde van een vernepen leven, waar hun zedelijke en lichame-lijke gezondheid bij het ontluiken ge-knakt werd. Eertijds bestond de hoogmoed van degoede huisvrouw in hare kassen, wel voorzien van linnen, in hare keu-ken, waar hare potten en pannen hin-gen te blinken. Maar heden bekom-mert men zich niet meer over hetgene de bezoekers toch niet zien. Madame zaljuisttwee paar kousen hebben en eenig linnengoed. Het keukengerief zal op het nood-wendigste gebracht worden ; maar op den hoed van Mevrouw zal daarente-gen eenblinkendevederbos wapperen. En de vrouw van den minderen bediende, om 't rijtuigje met haar kind langs de straat voort te stuwen,draagt eene pluimen boa en schoenen me1 hielen Louis XV. Aan hun eetmaal wordt dit goed ge-braad niet meer opgediend waaraan zich eertijds gansch de familie te goed deed. De meesteres van den huize voedt haar volkje met stukken van minder gehalte.Maar zij ontvangt van tijdtottijd hare vriendinnen op een koffiepartijtjewaar de kostelijke koek-jes in overvloed opgediend worden. En waar men er een dienstmeisje op houdt, wordt het kind, dat pas is aan-gekomen, voor de gelegenheid in een geborduurd wit voorschoot omhuld en het hoofddeksel der Engelsche kame-niers opgevest. Kortom, ten einde zand in de oogen te werpen, komt men er toe zich van ailes te berooven wat 't leven veraan-genaamt, en, hetgeen nog erger is, men verwaarloost al zijne plichten. Wie het meest lijden bij die zinnelooze verwaandheid, is de familievader, die ten huize niet de minste voldoening meer vindt ; het zijn de kinderen wier gezondheid en opvoeding verwaar-loosd worden. Reeds in al te veel huishoudens is het zoo gesteld. En in steden en dor-pen, overal groeit de kwaal aan. Waar zijn de tijden, dat Jantje een pakje uit vaders jas kreeg en Mieken eenkleedjeuit moeders afgelegd goed? Weg ! verre weg ! Daar mag heden niet meer over gesproken worden. Dit is nog goed voor arme lieden, voor ouders die niet anders kunnen !... Nochtansvde ondervinding leert aile dagen dat kinderen, in eenvoud en soberheid opgetrokken, later hooge en nuttige leden der maatschappij worden, tegen wie het klatergoud niets ver mag ! Ouders ! leert uwekinderen werken, doet ze den strijd en de bitterheid des levens kennen en later zullen ze be-stand zijn tegen aile wederwaardighe-den des levens. ONS LEVEN "DeKroni,ik„ islekoop: Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Glorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. » ûemeenteplaats. Te Mechelen : M. Leemans, Adeghem-straat, 1. — Men meldt ons het aanstaande buwe-lijk van mejuffer L. Donas, met den heer G. Willems, fabriekbestuurderte Edeghem. — Zooals wij voorzegd hebben is het 8e linieregiment, na 45 jaar garnizoen ge-houden te hebben, met man en muis ver-trokken. De staf, het muziekkorps en het tweede bat. is naar het kamp van Beverloo vertrokken voor de schietperiode en ma-nœuvers te doen met het 10° en 13e linie-regimenten en het eerste regiment jagers te voet, welke het vijfde legerkorps uitma-ken. Na het kamp, op 20 Mei a. s. zal de staf, het muziekkops en een bataljon te Laeken garnizoen nemen, een ander bat. te Vilvoorden en een te Antwerpen. Geheel Antwerpen betreurt het vertrel van dit regiment, hetwelk hier ieders sym pathie verworven nad. Huis Swaenen-Crets, 23. (ïemeen testraai. Meub'elen, Tapijten, Behang sels. — De sportrit voor Zondag 26 Apri door de « Royal Antwerp Bicycle Club : ingericht, is bepaald als volgt : voor d dames : St. Mariaburg, Cappellen, Heide Bijeenkomst om 14 ure op de Loosplaats Voor de heeren : Cappellen, Putte Achterbroek, Brasschaet, Antwerpen. — Op Zondag 24 Mei, zal het wederor feest zijn in den omtrek der Groote Markl ingericht door den kring « Centrum Aan trekkelijkheden. » Men is begonnen m« het opmaken van het programma, hetwel belooft. Champagnes: L)li MER Y, Reims Algemeen Agent : LEON CARETTE Ballaerstraat, 39. — Wij vernemen de verloving van Me J. van Erkel, met den heer R.Loé, genee; heer onzer stad. — In St-Jozefkerk is het huwelijk inge zegend van Mej. Marguerite Van Havei maet, dochter van den heer Frans Van H< vermaet en van Mevrouw, geboren Atter berg, met den heer Henry Leenen, zoo van den heer Piet Leenen en Mevrouw, g( boren Fenseling. HET MELKHU1S Nachtegalenpark heeft den grootsten toeloop. M. en Mevr. Alph. Schra.m bedienen er ook' niet dan allerzuiverste en gezondste Dranken, Brood en Gebak ALLES AAN C1VIELE PRIJZEN. — Woensdag heeft heer J. De Vos, bui gemeester, het huwelijk gesloten van Me Bertha Broeckx, dochter van den heer e Mevrouw Alîons Broeckx, met den het Const. De Clerck, medeopsteller aan d « Gazet van Aniwerpen », zoon van de heer J. De Clerck, van Merxem. Hetkerk* lijk huwelijk werd ]ingezegend door den E H. Pastoor van Ste-Catharinakerk (Kiel die tôt de jonggehuwden eene treffende to< spraak hield. Aan onzen confrater en zijr bruid onze beste gelukwenschen. De gelagzaal van de Vlaam SChe ©pera geniet heden den grootste bijval der kofliehuizen van de stad. Gee wonder ! In Vlaamsch schilderachtig kleec sel bedienen u lust'ige boerinnekens, de a lerfijnste Vlaanische oude bieren op fie: schen, oud garsten, likeuren van Paten vaatje, enz. Aile avonden kunstconcerto va de Antwerpsche Kwintet-Kapel. — « De dag der Tuberculose » is thar vastgesteld op Zondag 17 Mei a. s. Hee Dr. Thierens heeft eene vergadering b< legd voor de Drukpers. Daar bevonde zich Mev. B. Osterrieth, Mej. L. Marsilj de heeren Dr. De Gueldre, Willenz, Fi Van Camp, Peeters en Christiaens. Evenals het vorige jaar zal men in 191 een herkenningsteeken verkoopen, ditma; een klaverblad van vieren, dat op een spel is vastgehecht. Rond de blaadjes zal ee gouden bandje loopen en in het midden va het stel zal zich een wit schild bevinder met een Lorrijnskruis erop, het herker ningsteeken van den Bond voor den strij tegen de Tuberculose. Voor 't sanatoriui c der vrouwen, dat 500.000 franks zal kosten - komen nog 150.000 franks te kort. — Zaterdag 23 Mei zullen de huwelijks-. plechtigheden plaats hebben van Mej.Maria Vinck, dochter van den heer A. Vinck en van Mevrouw, geboren Huybrechts, met den heer Jos. Nijssen. Na de plechtigheid zal een groot feestmaal het bruidspaar, fa-■ milieleden en genoodigden vereenigen. 1 |(00pt UWe Horlogiën en Juweelen 5 bij L. BOOM, Groenplaats, 17. ' — Mijnheer en Mevrouw Leobold Geen-rits hebben uitnoodigingen gezonden voor 1 feestmalen op Zondagen 3 en 10 Mei a. s., ter gelegenheid der plechtige Eerste Com-! munie van hun lief dochtertje Elisa, in hun prachtig hôtel der Nijverheidslei. ^ — Men meldt de verloving van Mej. Anna van drn Bergh, dochter van den acht-baren Consul der Nederlanden te Antwerpen, met den heer John van Griethuizen, • ingenieur te Marcinelle. ) - *ÏPT A "îxTn'çT MARTIN PEUSS JT1 aIN Uy Carnotstraat, 86 j! (recht over de Congresstraat). De per-onen die in het huis Carnotstraat, 86, Antwerpen, eene piano ko- i ; men koopen, bekomen eene vermin-l dering van 15 percent, aisook eene j garantie van twintig jaar op gezegcld B „ papier. j — De prijskamp van volksliederen van de stad Antwerpen had den volgenden uit- Islag : 1' Prijs : 200 fr. : «Och, blijve nog wat» met kenspreuk : Quo Ego, M. Edg. Den-haene van Antwerpen. 2e Prijs: 150 fr. : « Ons Joken ». kenspreuk : Zakkenmaaksters, M. W. Gras, Antwerpen. R 3e Prijs : 100 fr. : « Zooals het komt ». Kenspreuk : Voor ons volk. M. A. Helen, •_ Antwerpen. !• " De model-schapenbeenbouwerij e J. H. MAES-MUNDLER n Melkmarkt, 5*7, Hntwerpen ; SUCCURSAAL : Overdekte Markt, Van '■ Wesenbekestraat, kraam 23. TELEFOON :: 5042. Le vert het best en gezondst vleesch. Aile g de hôtels, restaurants en beenhouwers der stad en provincie bevoorraden zich in dit _ groot huis. s RUND-EN KALFSVLEESCH n Ook grooten handel in Matrassenwol. — In den loop van dezen zomer zal de afdeeling der Vlaanderen van den Belgi-schen Drukpersbond, staande onder voor-zitterschap van M. Karel Lybaert van het n « Fondsenblad », de XXVe verjaring harer oprichting herdenken. —De kring «Vereenigde Pietjesbakkers» s (Gentsche Pitjesbak) heeft verleden Zondag ir zijn tienjarig bestaan gevierd met een prachtig banket in het lokaal « Den Hemel» n Mechelsche steenweg, 55.Te dier gelegen- r> heid werd door den eerevoorzitter, den '• achtbaren heer Eduard Van der Velden,een prachtig zilveren kunststuk aangeboden, te 4 bekampen tusschen de verschillende krin- gen. Deze kampstrijd heeft 25 franks opge- d bracht ten voordeele van de liefdadige wer- n ken der « Union Philantropique. » n R0UW : AU L1LAS, 53, Huidevet-tersstraat. Volledige rouw in 12 uren. , '—Mnmçnkiç- Mt>8»m IMtMtM n n-mi W ilÊ Waschmachien voo/ZtXpen envoo^fbŒen ni|i| , A|ii»jE PAgijIDn " ^ KUNSTPH0T0GRAPHIE IbOORDE^derSGHELQEÏ v<Siv ,^SÎ"îa ttOI/lll ICI\J ■■ UIII RDClIlt WltlaMUIlBE wHlflrU ,% wrivcDHcm CM cnnDT Si H Voo: maat:chappijen, pensionaten en scholen is de schoon- | etr—lia wordt een ma and op Ufc lflUkrEinlHl% — i rsuvtKntiu hin s>fuk 1 B ste speelvaart dis van IM-Ï-r*=5f proei gegevenmge- o.alA 1906 KUNSTHMDELMR V «KO C H ALLEUX " MERTENS f B Temsche-Antwerpen-Temsche 8 fey^lQtrTTTTlJll heel België. Van der Keylenstraat, 30, Antwerpen 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. $ "LU u' $ I met de prachtige en weiingerichte WILFOMBOOTEH. 3aloc I hZ%VfJ^?reÏ78 Leent aan matigen intrest, kleine ' INKOOP, VERKOOP en VERWISSELING ,. Leueranc'er"an het Le9er S | en buffet. Vermindenng van piijzen voor maatschappijen. I I iiyjjl met prijzen aan sommen tôt 200 fr., weder te geven met Bestendige tentoonstelling van Schilderijen S. "GStingStraat, 240 a H Eaadpleegt den Eeisgids van den spooiweg voor de uren. M FiÊtâÊr J. L. Morisons wekeiijkscheof nu.ndeiijksch/afkortin- der &*> I Berchem-Zurenborg I ^ Dambruggestr. 109 gen. - Bureel oPen op de werkdagen Van 10 tot ô ure vriie inVan," î (De tram van't Park stopt voor B T»., de vooiwaa:den zich wenden of schfijven tôt den I » Antwerpen. nanj tot-j i\2 ure'snamiddags. ####0#### ? • . h6t . . f L. Maiiw st. Andriesst:.. 36, Antwerpen, |

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1909 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes