De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1121 0
14 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Februari. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Geraadpleegd op 23 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qb9v11wp3w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vijfde Jaargang. Nummer 52. Prijs per nummer : 10 centiemen. 14 Februari 1914. Er wordt verslag gegeven over aile boek- en muziek-werken waarvan ons exemplaren ge worden. Aangesloten bij het Verbond der Periodische Belgische Nieuwsbladen. Voor aankondigingen zich le wenden lot bel bureel St. ANDR1ESSTRAAT, 36 Einde van de Wereld. In mijn gebuurte weet ik een ke-•el, die huudt staan dat het einde van le wereld nabij is, en dat wij mogen jeinzen op ons pakje te maken. Het is geen dommerik; hij weet ïog al van 't een en ander,en hij kan inders met gezond verstand redenee-•en. Maar als hij begint met zijn voor-ipellingen, en met de bewijzen die hij lanhaalt, zou men beginnen aan dit *ezond verstand te twijfelen. Vrijdag laatst kwam ik hem tegen. Het was slecht weder,het, regende dat 't goot, en de luchtgesteltenis was *eenszins koud voor het jaargetijde. Wij waren er seffens op. — Ehwel, is dat nu natuurlijk, segde onze kwaadvoorspeller, hier is het ten hoogste gelijk in October ol in April; het is in 't geheel niet koud;en ginder, in het Zinden, in de warme streken, zitten ze te bibberen te mid-den van de sneeuw. l)e wereld draait averrechts; z'is versleten, zeg ik eens te meer; 't zal niet lang meer duren, of we zullen het einde bebven. Daarop somde de kerel ons een hoop feiten op, die zijne bewering moesten staven : in korte woorden gezegd, het kwam hierop neer, dat al de voorteekenen van het naderen van het laatste oordeel tegenwoordig waar te nemenzijn. Overstroomingen,aard bevingen, oorlog, duren tijd, enz. Er was maar één dingen meer te kort : een steertster, een vlammend zweerd verbeeldende en die onzen nakenden ondergang zou verkondigen. Wij hadden de stoutheid met een glimlach onze schouders op te halen. Zijn strenge oogslag verweet ons die ongeloovigheid; hij greep ons ruw bij den arm en duwde een dagblad voor onzen neus. — Daar, zie eens dat, ongeloovi-ge; lees wat ze daarin schrijven. De hongersnood., dat ontbrak er nogaan; wij gaan er regelrecht naar toe; en dan is het algauw uit met heel den boel ! Wij zullen zien wie van ons getwee-en zal waarheid grsproken hebben. Het dagblad, ons zoo geweldig overgeleverd, was een Fransch blad uit Brussel, waarin wij op de eere-plaats een artikel vonden, door een vakman geschreven, die eens de kwestie onderzocht, of een oorlog in ons België den hongersnood zou me-debrengen.Alhoewel ten slotte de man op die verontrustende vraag ontkennend antwoordt, heeft hij de zaken in zul-ken zin beschouwd, dat men waarlijk zou denken dat een oorlog in onze na-bijheid op handen is, en hij toont er ie gevolgen van op zulke treffende wijze, dat men wel kiekenvleesch zou krijgen. Laat ons hem volgen in eeni-Bfe zijner beschouwingen. Een-dingen is zeker, bevestigt die jeneraal, 't is dat in geval van oorlog edereen zijn broQkriem wat meer zou nogen toetrekken; maar een eigenlij- ke hongersnood zonden wij niet moe-tenvreezen.Na die ontstellende bewering,toont onze krijgsman, met cijfers tôt sta-ving, dat onze sterke plaatsen,zoowel Antwerpen als de lorten van de Maas-vallei. en de bezettingen, van al den noodigen voorraad zijn voorzien om het gedurende den noodigen tijd uit te houden, en het einde der vijande-lijkheden af te wachten. Nochtans, moest de oorlog aanslepen, die voorraad zou 00k uitgeput geraken, doch wij zouden ons in geene slechtere ge-steltenis bevinden dan de andere lan-den die ons omringen. Over de bevoorrading van de bur-gerlijke bevolking geeft de schrijver wetenswaardige inlichtingen. Wij zouden ons in dezelfde gesteltenis bevinden als Duitschland, Engeland en het meerendeel der andere natiën. Frankrijk alleen zou vee en graan ge-noeg hebben. Op onze dagen bestaan zulke groote voorraadzolders niet meer zooals in vroeger tijd. Wat het vleesch aangaat, wij mogen daarover gerust zijn,zoo't schijnt. De kweek heeft- zoowel als de land-bouw in het algemeen grooten voor-uitgang gedaan. Tegenwoordig be-draagt het getal ingevoerde dieren, bestemd voor het slaehten.enkel 5°/0 van het getal verbruikte dieren; zco-dat wij met onzen eigen veestapel uit de nesten zouden geraken. Nog eens, wel te verstaan, indien hij door het een of ander overweldigend legern iet wordt opgeëischt. Men heeft uitgerekend dat er, zestig duizend beesten zouden noodig zijn voor de stad Antwerpen binst eene belegering van een jaar. Welnu, in de provincie Antwerpen alleen zijn er meer dan 175.000 hoornbeesten. Voegt men nog daarbij de varkens,de schapen en het pluimgedierte,en men zal verwonderd zijn over d aanzien-lijkheid der hulpmiddelen die ons klein land bezit. In 't geheel waren er in 1909 in België 1.627.494 hoornbeesten, en daarin spannen wij de kroon boven al[e andere landen. Het is nu te zien hoe lang wij het daarmede zouden kunnen uithouden. Het is de gewoonte dat een leger te velde leeft met den voorraad die ter plaats gevonden wordt. Nu zal ons leger weldra in getal verdubbeld zijn en wie verzekert ons, zooals wij hier-boven reeds lieten hooren, dat de vij-and, van den eenen of anderen kant, zijn deel in dien voorraad niet zal ko-men nemen, zonder te vragen, niet waar ? In die voorwaarden zou de voorraad voor de burgerlijke bevolking, buiten de versterkte plaatsen al spoe-_ dig uitgeput zijn; wij zouden 00k niet mogen rekenen op den invoer van vleesch en graan, die nu zoo gemak-kelijk kan gebeuren; zoodanig dat wij ondanks aile geruststellende verzeke- •ingen, wel eens voor eenen hongersnood zouden kunnen staan, die voor neer dan een het einde der wereld iou kunnen uitmaken. Wat liet meest tegen het hoofd stuit, wanneer men zulk een afsehil-ieren van een gruwelijk vooruitzicht leest, is die soort van zekerheid, van gelatenheid aan den dag gelegd door de mannen van 't vak, m 't besehou-wen der ellende die een oorlog na zich moet slepen. Men zou waarlijk zeggen dat ergeen doen meer aan is, dat een oorlog-— en welk een oorlog! — op onze grenzen en misschien in ons eigen land onvermijdelijk wordt, en dat men ons op die rampzalige noodzakelijkheid wil voorbereiden. Ehwel, het zou er lief uit zien, moest geheel de boel hier eens over-hoop staan, zooals onze akelige voor-zegger het ons wil wijs maken. Ziet ge de twee groote verbonden, langs den eenen kant Frankrijk, Engeland en Kusland, langs den anderen kant Duitschland, Italie en Oostenrijk, tegen malkanderen optrekken, met hun millioenen soldaten, met hunne dui-zende kanonnen, terwijl de zee zou zuchten onderden last van de ontel-bare stalen monsters, die 00k met duizenden monden zouden zoeken elkander te vernielen, en zooveel dierbare menschenlevens. Zooveel verwoesting en moorderij, en waar-om ? Om voor jaren en jaren de kwet-suur te voelen bloeden, en om nog langer misschien den verpletterenden last der overwinning te moeten dra-êen-'t Zou misschien nog het einde der wereld niet zijn, maar het, ware stellig het einde van aile redelijkheid en een onherroepelijke verdrukking der be-sohaving. G. V. B. 'gMMâââÉMSâSMMSÉ IIe Jaargang van DEK HDMJK Aanstaanden Zondag Verschijrit het, eerste nummer van onzen Zesdenjaar-gang. Metgenoegen mogen wij besta-tigen, dat wij onder aile standen ta.1-rijke abonnenten bijgewonnen hebben. Aldus telt « De Kronijk » lezers en lezeressen bij Adel,Hooge Standen, Burgerij en Neringdoeners, in de wereld van Finantie, Gerecht en Folitie, in al de rangen van het groote leger der Kunst, op aile gebied, in Leger, Burgerwacht, enz. De opstellers van « De Kronijk » schrijven onder hunne verantwoorde lijkheid met de volledigste vrijheid, doch zonder bijbedoelingen tegen personen of inrichtingen. Zij steunen al wat goed, eerbiedweerdig, eerlijk gn deftig is. De critiek, dewelke « De Kronijk » levert over ailes wat Toon, Tooneel, Letteren, Schoone Kunsten, er: de verscheidenste uitingen van het men-schelijk genie betreft, is alt-ijd recht-dnnigen ingegeven door geen ander belang dan 't belang zelf der Kunst. Zoo doende heeft « De Kronijk » rang kunnen nemen tusschen de meest gelezene ernstige bladen. Onze Aankondigingen. r Het is onweerlegbaar dat een blad, dat op zulke keurklas van lezers en lezeressen aansprabk kan maken, 00k een overwegenden invioed moet hebben met zijne aankondigingen. Huizen van allen aard, fabiikanten van aile soort voorlbrengselen ; fi-nancieele, gezondheids en allerlei inrichtingen zullen in de lezers en lezeressen van « De Kronijk » eene goede kliënteel vinden. De groote magazijnen van modes en allerlei daarbij hoorende artikelen zullen aftrek bekomen bij de achlbare Dames en lieve Juffers, die in «De Kronijk » de adressen der beste en vertrouwbaarste huizen en magazijnen zoeken. Kortom, de aankondigingt n in «De Kronijk » geplaatst, werpen goed af wat men er van verhoopt. In 't nieuw. Yan sinds een viertal weken wordt « De Kronijk » gezet en gedrukt in de werkhuizen der Drukkerii Buerbaum Yan der Goten, Moretuslei. Het ver-anderen van drukkerij brengt altijd moeilijkheden mede. Wij hebben ove-rigens dadelijk maalregelen genomen om in ailes te voorzien. Aldus zal de <( Kronijk » van af 15 April geheel in RÎeuwe letter gedrukt worden. 'tZou vroeger kunnen zijn, maar de bouw veranderingen die de werkhuizen on-dergaan, zullen ons denkelijk niet loe-laten het nieuw e materiaal vôôr dien datum in beschikbaarheid te stellen. Wij hopen dat onze geachte abonnenten en lezers rekening zullen houden van onze pogingen en wij hun gcëerd vertrouwen zullen blijven ge-nieten.De Bestuurder-Hoofdopsteller, L. VIIIJMAN. CARMl'AL-VERTOOMGEN. De vertoomngen voor den Carnaval zijn als volgt vastgesteld : THEATRE ROYAL Zaterdag 21 Februari : Rêve de Valse. Zondag 22 Februari : Madame Butterfly en Les Mousquetaires au Couvent. Maandag 23 Februari : Carmen, met Mej. Carchery van de Opéra Comique van Parijs, en Surcouf. Dinsdag 24 Februari : La Fille du Far West en La Fille de Madame Angot. KON. NEDERLANDSCHE SCHOUWBURG Zaterdag 21 Februari, om 8 uur (aile abonnement geidig), eerste opvoeringvan Whjn uom Ult Hol-land en Salomé. Zondag 22 Februari, om 2 1/4 uur, dagvertoonir g : Margaretha Gauthier, 's Avonds, om'7 uur buiten abonnement) : — De Hoogste Liefde en Mijn Oom uit Holland. Maandag 23 Februari, om 7 uur (buiten abonnement) : Houten Clara en De Weg naar de Hel. Dinsdag 24 Februari, om 7 uur, (buiten abonnement) : De Faiïlilie Meyer en De Ongeloovige Thomas. VLAAMSCHE OPERA. Zaterdag 21 F'ebruari : De Her-bergprinses.Zondai' 22 Februari : Lied van den Heer Halewijn en De Bedelstu-dent.Maandag 23 Februari : De Vrij-schutter en Christ'I. Dinsdag 24 Februari : Martha en De Lustige Boer. ONS LEVEN "De Kroisï.ik„ istekoop: Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraatv » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Glorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. » Gemeenteplaats. — De Koninklijke Harmonie zal dit jaar hare honderdste verjaring feesten. Het bestuur heeft besloten te dier gele-genheid allerlei feesten in te richten, als banket, muziekale plechtigheden, ten-toonstelling van ailes wat de maatschap-pij betreft sinds haar ontstaan en haar vijftigste verjaringsfeest. Ook zal er te dier gelegenheid in het Zomerlokaal van den Mechelschen Steenweg een Feestpa-leis worden opgericht,waarvan de eerste steen tijdens de jubelfeesten zal gelegd worden. De model-schapenbeenhouwerij J. H. MAES-MUNDLER Melkmarkt, 5-7, Hntwerpen SUCCURSAAL : Overdekte Markt, Van Wesenbekestraat, kraam 25. TELEFOON 5042. Levert het best en gezondst vleesch. Aile de hôtels, restaurants en beenhouwers der stad en provincie bevoorraden zich in dit groot huis. RUND-EN KALFSVLEESCH Ook grooten handel in Matrassenwol. — Heer advocaat van Santen, een der vurigste aanhangers van de « Club pour la vulgarisation de la langue Française» is door den Président der Republiek van Frankrijk ridder van het Eerelegioen benoemd. — De « Société r'es Redoutes » heeft hare dansfeesten vastgesteld op Zaterdag 7, Dinsdag 17, Zaterdag 21 en Dinsdag 24 Februari. ksi MORISONS' PSi Waschmachien gg'| -. jfa wordt een ma and op proef gegeven in ge- =■■= I brochuur nummer 178 J. L. Morisons - Dambruggestr. I09 Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten DE HULPBANK Gesticht in 1906 Sint Gommarusstraat, 4, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleine sommen tôt 200 fr., weder te geven met wekelijksche of maandelijksche afkortin-gen. — Burtel open op de werkdaçen van y toi 7 i/2 ure 's na; 'iddags. ••••••••• MiMfl» GUILLAUME CAMPO KÏ3NSTHflNDELaHR 5 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. 5 INKOOP, VERKOOP en VERWiSSELiNG Bestendige tentoonstelling van Schilderijen , der meest gekende meesters in de Zaal BUYLE, Meir 129, te Antwerpen. Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. , 1 ik KUNSTPHOTOGRAPHIE & f l NIJVERHEID EN SPORT ^ ^ WED. G. HALLEUX - MERTEHS f R Leverancier van i et Leger S) {Vestingstraat, 240 | ^ Berchem-Zurenborg | ? (De train van 't Park stopt voor S het huis). ^ oo-:'S>ïC-^2*o»îS(s5ocHS®>o<>i®(»oo^fiîof Elektrieke Instellingen. Licfit-Krachî-ïeleptioon Bellen Licfitreklamen HERSTELLINGEN JACQ. M AU W Vrijheidstraat, 49, Antwerpen. Plannen en ontwerpen gratis. MATIGE PRIJZEN

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1909 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes