De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1813 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 21 Maart. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pc2t43k53p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zesde Jaargang. Nummer 4. Prijs per nummer : 10 centiemen. ix Maart 1914. DE KRONIJK ISufiE^ : St Andriéssiraat, 36 / / ' \yn+/iu//c/iut- f //w/iui.L. e." \s/ py - / Çl6£ME£f/£_ ££U/<efX^ \rêà*mk* *.•»: WEEKBLflD ••• ftbohnemenis Pri/'s : S FranAen per <Jaar. ^ cinkondigingen uo/çens oisereer?M0/vs£. Er wordt verslag gegeven over aile boek- en muziek-werken waarvan ons exemplaren geworden. Aangesloten bij het Verbond der Periodische Belgische Nieuwsbladen. Voor aankondigingen zich te wenden lot het bureel : St. ANDR1ESSTRAAT, 36. Papsifel in de Vlaamsche Opéra te Antwerpen. Henri Fontaine — Ernest Van Dyck Julius Schrey — Fé Derickx. Dinsdag 17 Maart 1914 werd in de Vlaamsche Opera-schouwburg van Antwerpen voor de eerste maal opge-voerd het verheven kunstgewrocht van Richard Wagner,met nam.e «Par-sifal», hetwelk aan den hervormer van het Lyrisch tooneel de onsterfe-lijkheid van zijnen naam verzekerde. Het is voor Antwerpen op kunstge-bied een schitterende perel te meer in zijne kroon geplaatst, door naast de wereldsteden Berlijn, Weenen, Londen en Parijs, het heldenwerk van Richard Wagner ter uitvoering gebracht te hebben. De zoo stoute en bewonderens-waardige poging tôt opvoering van dit bijna bovenmenschelijk werk zal in het geschiedenisboek van Antwerpen vermeld worden met de namen dergenen, die voor niets zijn terug-gedeinst, zich door niets lieten af-schrikken, enkel gesteund door lief-de tôt de kunst en overtuiging in het kunstgevoel van het volk, om « Par-sifal » voor het voetlicht te brengen op zulke wijze, dat in vele opzichten de vertolking de volmaaktheid nabij zou komen. Hulde aan de vier groote inrichters — het moet er naast staan : vierAnt-werpenaars ! — heeren Henri Fontaine, de knappe bestuurder van de Vlaamsche Opéra, JuliusM. B. Schrey de meesterlijke orkestleider, F. Derickx, de talentrijke tooneelmeester en onze vermaarde Wagnerzanger Ernest Van Dyck, die heel de leiding der Parsifal-instudeermg in handen genomen heeft. Onze gewone verslaggever derver-tooningen van de Vlaamsche Opéra zal men verder onder de gewone ru-briek lezen; men zal aan zijne onpai-tijdige kritiek over de uitbeelding van het reuzenwerk kunnen oordee-len welke overheerlijke uitslag de eerste opvoering behaald heeft. Indien wij gelukkig zijn hier met vreugde de opvoering van «Parsifal » te boekstaven, en hulde brengen aan al degenen die aan de voorbereiding en opvoering van het werk hebben medegearbeid, dan moeten wij 00k wijzen op ons kunstlievend publiek, dat met geestdrift de vertolking is komen bijwonen, en wel zoodanig dat de vier eerste opvoeringen op en-kele dagen ing°schreven werden, een feit dat NOOIT in het kunstverleden der Scheldestal vermeld werd. De opvoeringen van het grootsch gewrocht van Wagner op onze Vlaamsche Opéra, komt nog eens eene lo-genstraffing geven aan diegenen, die het bouwen van den Vlaamschen Kunsttempel der Kunstlei destijds hekelden en gekscheerden met eene «Vlaamsche Opéra». Waar zijn nu die kortzichtigen, die hekelaars van eigen kunst ? Wij willen daar nu niets meer over zeggen : de triomf welke de Vlaamsche kunst wederom behaalt is te grootsch, om nog aan hare belagers te kunnen denken. L. VRIJMAN. * * * De pers is eenstemmig om 't mees-te goed te zeggen over de creatie van « Parsifal » in onze Vlaamsche opéra. Wij laten hier enkele beoordeelin-gen volgen : Gazet van Antwerpen : « Met eerbiedige aandacht, met aandoening en bewondering tevens, hebben wij op onze Vlaamsche Opéra de creatie van «Parsifal» bijgewoond. Eene eerebladzij mag het heeten in de annalen van ons eerste Vlaamsche zangtooneel, èn om zoo'n werk ern stig aangedurfd te hebben, èn vooral om het zoo weerdig te hebben voor-gebracht, dat de pure Wagnervereer-ders het met gerust gemoed mogen gaan aanschouwen en aanhooren. Dit was wel alleen mogelijk, door-dat in dien schouwburg de Wagner-tradities altijd in eere zijn geweest, men heeft er zich weten te doordrin-gon van den geest van den Titan van Bayreuth, door opvoeringen van den Ring en Tristan en Isolde, die eene jarenlange voorbereiding mochten heeten. Onder de opperste leiding van den heer Van Dyck, van wien gezegd wordt dat niemand meer dan hij Wagner doorgrond heeft, waren al de ver-tolkers gestyleerd en bezield, en met de overtuigtng, het geloof dat de ar-tisten van onze Vlaamsche Opéra altijd bezaten, wanneer het eigenlijk kunstwerk betrof, werd eene verba zende uitkomst bereikt. » Het Handehblad : « De creatie van « Parsifal » blijft eene eer voor het bestuur van onze Vlaamsche Opéra, die onder beleid van Ernest Van Dyck deze voorstel ling bewerkt heeft. 't Was een der schoonste en plech-tigste kunstbetoogingen welke wij ooit bijvvoonden. » Nieuwe Gazet : « De eerste opvoering van « Parsifal » is de grootste gebeurtenis geworden, die Antwerpen ooit op het gebied der muziekaal-dramatische kunst beleefd heeft. De Vlaamsche Opéra heeft een triomf beleefd, zoo-als slechts de allergrootste theaters van de wereld er op hun actief kunnen hebben. Allen, maar volstrekt a lien die Parsifal gezien hebben in den Muntschouwburg—en zoo waren er honderden in de zaal — ver-klaren dat op zeer vele plaatsen de opvoering te Antwerpen hoogerstaat. Vooreerst zijn de décors veel schoo-ner dan die van Brussel, en dan staat de uitbeelding van het tweede bedrijf — Klingsors' toron en toovertuin — zoo oneindig hoog boven die te Brus-sel, zoo voor wat den zang van solis- ten en koor als voor wat de plastische voorstelling betreft — dat zeJl's aan geen vergelijking te denken valt.Ook was de begeestering onbeschrijflijk na dit bedrijf. Niet minder dan zeven maal moest ergehaald worden. Het gansche werk is uitgebeeld geworden, zonder de kleinste hapering en in een atmosfeervan recht hemel-sche ontheffing. Het Laatste Nieuivs : « De eerste van Dinsdag was een vvare zegepraal. De opvoering van Wagner's laatste gewrocht en de vertolking ervan hebben de algemeene verwachting overtroffen en strekken tôt roem van de Vlaamsche Opéra, wij mogen het met fierheid zeggen. Wij willen 00k nog het oordeel aanhalen van den Antwerpsehen correspondent der Nieuwe Roiterdam-sche Cour an t : « De eerste vertooning van Parsifal in de Vlaamsche Opéra is een onver-getelijke gebeurtenis geweest. Bij zooveel toewijding, vromeover-gave en bij de hoofdvertolkers zooveel begrijpen van den dieperen zin van dit meer dan menschelijke kunstwerk, houdt de kritiek zich beschei-denlijk achterbaks, om alleen te wijzen op de verhevenheid van wat daar te genieten viel. Het was eene ware communie in den geest van den groo-ten Richard; voornameljjk de van aile theatrale wuftheid vrije actie in het eerste bedrijf imponeerde en twee uïen lang werd ademloos geluisterd naar Amforta's klachten. Het slot onder de graaltempelgewelven was over-weldigend.Klingsor's toovertuin en de bloe-menmeisjesin het tweede bedrijf wa ren echt sprookjesachtig; misschien had het fantastische nog dieper ge-kund, minder uiterlijk. De tooneelen tusschen Parsifal en Kundry waren een climax; een stem-ming van wondere gelatenheid hing over den Goê-Vrijdagtoover; het was als een schilderij van Mernlinc. Een reusachtig succès, dat jaren-lang als mystische zegen over de Vlaamsche Opéra moge blijven zwe-ven. » La Métropole : « En vérité, ce fut un inoubliable spectacle artistique, une sainte fête de rayonnant enthousiasme pour l'esprit et l'âme, à coup sûr la plus belle manifestation esthétique qui fut jamais réalisée chez nous. 11 semble bien qu'aux penseurs, aux artistes, aux lettres, notre scène lyrique flamande doit être dorénavant plus chère que jamais, car sans elle nous n'eussions connu de longtemps en core le radieux chef-d'œuvre qu'est «Parsifal,» fête hiératique de théâtre. La représentation d'hier soir, à l'Opéra flamand, était empreinte de grandeur, de recueillement, d'émotion; elle était très digne et très pieuse. C'est un hommage qui a sa valeur. Le succès de « Parsifal » tint du prodige. Rarement on vit une salle aussi éblouissante et aussi enthousi aste. » La Presse : « La représentation fut hautement superbe, artistique. Quoique cette représentation commença à 6 1/2 heures, et ne finit qu'à minuit, elle nous paraissait encore beaucoup trop cour te. Toutes ces beautés passaient trop vite. Le public est resté recueilli et très attentif, et jusqu'à la fin participait à l'action de la scène. Le succès de cette inoubliable première de Parsifal était énorme. Le Matin : « L'interprétation de la Monnaie brille par une belle homogénéité,une correction, une finesse, un « fini, ». auquel il faut rendre hommage. L'interprétation de l'Opéra flamand est plus robuste, plus en dehors, plus accentuée, plus germanique, en un mot. Et il faut croire qu'ainsi on serre de plus près l'idée du maître. D'ailleurs Van Dyck conduisit les répétitions d'après une partition annotée de Bayreuth. Au surplus, la sonorité de la langue flamande se rapproche beaucoup de celle de la langue originale, chose très importante. On ne se fait pas d'idée de ce qu'il a fallu de dévouement et de travail, pour mettre sur pied une oeuvre difficile et délicate entre toutes, mais tous avaient la foi, et la foi soulève des montagnes ! Cet ardent désir de bien faire, d'arriver à réaliser la pensée intime du maître, a soutenu tout le monde et l'on en est arrivé ainsi à un résultat remarquable.» Aile bladen zijn het eens met alleen om lof te brengen aan de vertolking, maar 00k aan hen die ons het werk hebben voorgebracht in zoo'n schitterende voorwaarden : heeren bestuurder Fontaine, den artistieken leiderVan Dyck, den orkestmeester Schrey en den regisseur Derickx. ONS LEVEN "De Kronijk,, is le koop : Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Glorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk: Teniersplaats. » Germeenteplaats. — De heer Notaris en Mevrouw Van der Schoot zijn te Menton. De gelagzaal van de Ylaam* SChe ©pera geniet heden den grootsten bi]val der koffiehuizen van de stad. Geen wonder ! In Vlaamsch schilderachtig kleed-sel bedienen u lustige boerinnekens, de al-lerfijnste Vlaamsche oude bieren op fles-schen, oud garsten, likeuren van Paters-vaatje, enz. Aile avonden kunstconcerto van de Antwerpsche Kwintet-Kape). HET MELKHUIS Nachtegalenpark heeft den grootsten toeloop. M. en iYlevr. Alph. Schrau bedienen er 00k met dan allerzuiverste en gezondste Drànken, Brood en Gebak ALLES AAN C1VIELE PRIJZEN. — Heer Pau! Ullens de Schooten en Mevrouw, geboren barones Jamblinêre de Meux kondigen de geboorte van een flinken zoon. Champagnes: DE MERY, Reims. Algemeen Agent : LEOA CARETTE, Ballaerstraat, 39. De commissies van bande], van po-litieen betwiste zaken hebben Maandag-avond, op het stadhuis eene vergadering gehouden om de kevestieder herinrich-ting van den kaaidien^t uit oogpunt van de politie te bespreken. Men heeft onder anderen onderzocht of het mogelijk was kaaiagenten te be-eedigenen aan sommigen hunner het recht toe te kennen proCes-\ eibaal op te maken. De bespreking zal in een toekomende zitting voortgezet worden. Hais F- GOOSSEHS-JBCOBS Schoenmagazijn "HET PftPEGHHIKEN,, KLAPDORP, 117 5aardenmarkt ANTWERPEN I Huis van vertrouwen, gekend voor prachlschoeisels. Sterk en waterdicht handwerk. Ailes aan den laagst mogelij-ken prijs. Verzorgd maatwerk. Herstel-lingen van oude schoeisels. Specialiteit van Werkschoenen. — De koninklijke familie heeft hare aankomst te Oostende aangekondigd te-gen begin April. Het verblijf zal onge-tvvijfeld drie wektnduren. Koopt UWe Horlogiën en Juweelen bij L. BOON, Groenplaats, 17. — Mevrouw baronnes Van de Werve en van Schilde zal in het provinciaal hôtel ontvangen de Zaterdagen, 28 Maart en 4 April. Groote Keus van Tortues, Calorifères in allen aard. — Geëmailleerde Cuisinières. —Ch. PLATTEAU, Vle-minckxveld, 14. — Telefoon 2220. — Heer en Mevrouw Huybrechts-Kruy kondigen de geboorte aan van een flink zoontje, Tony gedoopt. — Eerw. pater Antonius, van het or-de der Trappisten, pasioor te Borna, is op den terugkeer naar Antwerpen uit Congo, en verkeerd in de beste gezond-heid. Ziedaareen nieuws dat de ontelba-re vrienden van Jef Vermaese zal genoe-gen doen. Voor aile onroerende goederen (Verkoop of inkoop van I PrrkiniTO eigendommen) h II Nil N Begeef U in uertrouwen bi] ULLI"M l U Op aanvraag : Onderzoek ter plaats en K0STEL00S. "â: NijveÉidsIei, 76 den tôt het bureel a n+w/o™™ VOLSTREKTE GEHEfMHOUDING MllIWerpen tMORISONS' Waschmachien wordt een maand op brochifur*nummer 178 J. L. Morisons Samenwerkende Maatschappij voor Antwerpen en voorgeborchten . DE HULPBANK Gesticht in 1906 Sint Qommarusstraat, 4, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleine sommen tôt 200 fr., weder te geven met wekelijksche of maandelijksche afkortin-gen. — Bureel open op de werkdagen van j tôt 7 i\2 ure 's namiddags. GUILLAUME CAMPO KUNSTHÏÏ1VDEL»HR 4, Parechiaanstraat, 4, ANTWERPEN. INKOOP, VERKOOP en VERWISSELING Bestendige tentoonstelling van Schilderijen der meest gekende meesters in de Zaal BUYLE, Meir 129, te Antwerpen. Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. WWWWW wWwwWW | ^ KUNSTPHOTOGRAPHIE g f & NIJVERHEID EN SPORT ^ f WED. G. HALLEUX • IERTENS f ê Leuerancier van het Leger S | Vestingstraat, 240 | | Berchem-Zurenborg | S (De tram van 't Park stopt voor ? C5 het huis). ^ Elektrieke Instellingen. Licfit- Kractit-Telpptioon-Bellen-Lic(itreklameB HERSTELLINQEN JACQ. MAUW Vrijheidstraat, 49, Antwerpen. Plannen en ontwerpen gratis. MATIGE PRIJZEN

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1909 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes