De legerbode

535183 0
30 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 30 Januari. De legerbode. Geraadpleegd op 25 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ks6j09ws0g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Diîisd&g, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blacl is YOOR DE SOLDATEN bestemd ; ieclere compagnie, escadron of batterij ontvangt lien Fransche en lien Necîerlanclsche exemplaren. t Wainegr fie Slaper zal ûilwaten... Zoo heet eeil bekend roman van Wells, maar men heeft die woorclen toi hiertoe vrij ml te stade knnnen toepa.ssen op de Duil-sehers.Dez'e waren dermale in suggestie ge-bracht door hunne dagbladen, hunne tijd-schriften, professors, geleerden, polilieke mannen dat de Duitsche overwinning toi deze laatste tijden ioe nooit door één Duit-sclier werd in twijfel getrokken. Beginnen ze nu te begrijpen dat noch Turk, noch Oostenrijker - Hongaar het. Duitsch keizerrijk zullen redden van den ondergang waarheen het voortaan loopt, daar, spijts zijne geduchte krijgsvoorberei-dingen, het enkel erin slaagde België, een deei van Frankrijk en Polen te overrom-pelen ? Men zou van ja zeggen bij het lezen van zekere verhalen. Zij die door Duitschland reizen verklaren inderdaad eenparig dat de ondergang van Hamburg eenen diepen indruk heeft gelaten, dat men in de reizigerswagens van 3'- klas niet meer luidop hoort spreken, en daar meer wordt gepfaat over dooden en gekwel-sten, dan over de nakende groote victorie ; de behaalde gedeelielijke voordeelen worden nog enkel op een hoofdschudden onlhaald, en de laatste roes van geestdrift, namelijk die welke den opmarsch van generaal von Rindénburg teweegbracht, is gedoo/d sinds het offensief van dien generaal vôôr War-schau op een sisser uiiiiep. Anderzijds stijgen zonderlinge kreten op uit de duisternis, waarin Duitschland door de berichten Wolff gedompehl wordt. Wij hebben reeds gewezen op de voorheen zoo ruwe, zoo aanmatigende toon en houding van Max Harden, die met den ïieer Theodoor Walf hoofdopsteller van het Berliner Tage-blatt, tevens de meeslbekende publicist van Duitschland is, en door eene reeks artikelen tegen den prias von Ealenburg op het voorplan geraakte. Max Harden heeft zich blijkbaar de opdracht gegeven de Duitsche opinie tôt den onvermijdelijken tegenspoed voor te bereiden. Het zoetjes en trapsgewijze aan boord leggend, heeft hij stilaan de mo-gelijke, de tastbare toekomst vluchtig aan zijne landgenooten laten zien. Nooit waagde hij zich zoo verre als heden. En ziehier hoe hij zich uitdrukt : \erslaat ons, werpt ons in de zee, in den Rijn : hongert ons uit lot dat wij ons onderwer-pen. Wij zullen met eer sterven, wij zullen staande sterven, met zuivere handen. Wij weten niet of we overwinnen zullen, maar wij weten 'iat wij op eene onwaardige wijze niet zullen sneven. ( Welnu, voorheen was de zekerheid vaa den triorrij algemeen in Duitschland. Daaraan tmjfelen was een misdaad van vaderland-schennis. En ziehier nu de meest bekende publicist van Duitschland die eventjes de neerlaag en den ondergang van het keizeK1-rijk laat ontwarsn, en zijne landgenooten bezweert op eene deftige en waardige wijze c s^er'ven. En dat mag Harden neerpennen, m«t toelating der Duitsche censuur, op het 00genblik dat 's Kaisers legers Frankrijk v^egeren en von Hinderburg de Russen zoogezegd overhoop heeft geworpen, wat niet Met dat deze Russen reeds opmerkbaar 'Mschland zijn binnengedrongen tôt op 4erfé klometer van Thorn. oor overwinnaars, zijn dit maar zonder-Worspellingen voor de toekomst. Up l\.Oûrt LT 7 • _ • _ » 7 7 ,7 von Falkenhayn zelf hoofd van den gene-ralen staf, lijdt ook aan die vertwijfelings-kwaal. Ziehier in welke bewoordingen hij zijn meening zou geuit hebben : Duitschland is in stnat een langdurigen oorlog te voeren ; maar indien het ten slotte versla-gen wordt, zal dat enkel gebeuren nadat het Duitsch léger roemvol tôt den laatsten man toe zal gestreden hebben, en bij de verdediging van zijn laalsten loopgraaf. Dit ailes is woordenkramerij. Duitschland zelf za l daaraan een eincl maken, wanneer het zal onUvaken. Het zal ontwaken wanneer voor ons voor goed de nachtmerrie van de overweldiging verzwonden en het krijgster-rein op Duiischen bodem zal ovcrgebracht -zijn.Met wat alsdan gebeuren zal, moel onze verbeeldingskracht zich niet voor het oogenblik onledig houden, dit ware kinder-achtig; maar wat zeker is, en de heeren Harden en Wolf hebben reeds dergelijke verkiaring afgelegd : Duitschland zal zijn e^gen roer mogen houden. Wat er ook van zij, veelbeteekenend is het dat inzonderheid bevoegde en helderziende hoofden nu reeds in Duitschland aan den zege twijfelen. In geene enkele omstandigheid, noch zelf s in de benardste tijden, steeg ooit dergelijke kreet van vertwijfeling onder de bondgenoo-ten op ; trouwens de overwinmng liet daar ooit eenigen twijfel over. De naaste zomer-veldiocht zal ons zeggen wanneer de dage-raad van den eindzege zal aanbreken. Wachten wij met voile betrouwen de groote gebeurtenissen af die zullen plaats hebben zoodra eene meer gunstige weergesleldheid zal toelaien de krijgsverrichiingen op groote schaal te hervatten. Eervoiie Ondaracheidingen Werden benoemd : Ridders in de Leopoldsorde : Tiberghien, 2e lia p. art., 5 L. D. ; B'ubst, luit, id.; Bolle. onderluit. id.; Coen. priester, aal-moezenier bij de grenadiers, id.; Matton, onderluit. 2 K ; Adant, hulpgeneesheer, 2 linie (na afsterven). Ridders in de Or de van Leopold ÎI : Broquet, korp. wielr., 3 L. D. ; Mistress Knocker, ambulance-bediende, 3 L. D.; Miss Chisholm, id.; Gilmari en Pieraerts. sold. 2 K. Werd vermeld aan de dagorder van 't leger: Sartorius, soldaat, 2 karabiniers. Benoeming : Bij K. B van 26 Januari 1915, wordt de reserve-onderluitenant-betaalmeester Groeninck, van het 6% in rang en ouderdom van rang, toegelaten in de werkdadige kaders der officieren-betaal-meesters, om zijn flink gedrag sedert den aanvang van den veldtocht ; hij werd tweemaal vermelâ aan de dagorder en verkreeg het kruis van Ridder in de Leopoldsorde. ©us Sterkste Rivier Wij roemen de grootsche Maas Wij prijzen de breede Schelde, Zij stroomden voor ons te velde Voor Luik en 't Land van Waas... Water is week, helaas ! Ons laatste rivier is klein Met den wonderen naam van IJzer: Daar mag de duitsche keizer Wel denken om den Rijn. (\r i .. . Roemrijke Daden Militair eereteeken : Sergeant-fourier Verbist, van het 4 j., om zija uitstekend gedrag, op 4 November 1914, met vrijwillig zich aan te bieden om deel te maken van een patroelje gelast de begaanbaarheid vaa een zeer oneffen terrein te gaan bestatigen met het oog op eene offensive verkenning ; Wachtmeesters : Viyier, van de art. der brig. B, om den moed en de krachtdadigheid die hij heeft bewezen, den 20 Oetober 1914. met alleeu ondei* het vijandelijk vuur, en zonder daartoe bevel te hebben ontvangen, ëen artilleriestuk te hebben gaan opzoeken dat men had moeten ach» terlaten ; Bollens, van het vervoerkorps der 3 L.D., om de dapperheid waarvan hij heeft blijk gegeven :net,ondanks 's vijands vuur, onze troepen te hebben gaan bevoorraden, tijdens den nacht, van 22 tôt 23 Oetober 1914, bij het geveckt van Lora-baertzijde ; Sergeanten Scbieweiî, van het 12 1., om zijne dapperheid in het uitvoeren van inaonderheid gevaarvolle zendingen en namelijk te Pervyse, waar hij zich alleen op één pas der Duitschet loopgraven heeft gewaagd, terwijl deze bezet waren, en dat op 71) meters van zijn linkerkant, sterke vijandelijke verkenniugen aangemeld wa« ren ; Schmidt, van het 14, om de koenheid die hij heeft verloond sedert den aanvang van den krijg en namelijk den 9 November 1914, om de kracht-dadigheid waarmede hij eene patroelje heeft ge- j leid, en om de nauwkeurige en kostbare inlich-tingen die hij heeft medegebracht ; ; Verdin, van het 4 J., om de diensten die hij ' heeft bewezen sinds het begin van den oorlog en i voornameiijk om zijn mooi gedrag, den 4 No-. | vember 1914, met uit eigene beweging zich aa» ' te bieden om deel te maken van een patroelje, gelast de begaanbaarheid van een vrij ongemak-keiijk terrein te gaan bestatigen met het oog op . eene ofiensieve verkenning ; MASSAGER.van het 11, om zijn prachtig gedrag bij de verdediging van Diksmuide, waar hîj meer dan eens onze verdedigingslinie ging bevoorraden oader het moorddadig vijandelijk vuur ; Aspirant van den hulpdienst Renard, der 3 L.D., om den moed en de toewijding waarvaa hij blijk heeft gegeven den 27 September laatsile- ' den, bij het gevecht van Ramsdonck, waar hij zwaar gewond werd, bij het oprapen van ge» kwetsten op het slagveld, ondanks de hevigheid van 's vijands vuur ; Korporaals : Coolen en Vandenplas, van het 11, om den moed en de wilskracht vertoond te Stuyvekenskerke, met onder het vijandelijk vuur eenen* mitrailleur te gaan opzoeken, die men in een voorgaand gevecht had achtergela-ten ; Nolmans, van het 11, om zijne dapperheid eu zelfopoffering, met zich vrijwillig aan te bieden, den 20 Oetober 1914, om eene patroelje te leiden naar eene op 600 meters naar voren ge-plaatste en door de vijandelijke patroeljes aaa-gevallen toezichtpost en met, ofsenoon gekwetst, de gevraagde inlichting te verschaffen ; Schoonbrodt, van het 12, om de koelbloedigl heid en zelfverloochening bewezen tijdens den nacht van 23 tôt 26 Oetober 1914, met de dek-kingte verzekeren van den linkerflank der loop-gravenlinie tegen eene overvleugelende beweging van den vijand, ondanks diens hevigvuur ; Gomme, J., van het 12, om zijne toewijding en zijnen moed, met uit eigen beweging den dienst van bevoorrading van munitie te verzekeren onder het hevig vuur van den vijand, bij het gevecht van Dixmuide s Festrez, van het 4, om de diensten door hem bewezen, sedert het begin van den oorlog, en voornameiijk voor zijn uitstekend gedrag, op 4 November 1914, met zich vrijwillig aan te bieden om deel te maken van eene patroelje belast zich rekening te sreven over de beaaan- r^O Jpmnari 1915 Nummer 63

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie