De legerbode

2430 0
09 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 09 November. De legerbode. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k06ww77m95/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. Op het Belgisch Front (Fan een ooggetuige.) 5 Nov., 1 u. 's morgens. De Duitschers gebruiken stikgranaten tegen de burgerlijke bevolking Ten einde zich te beschutten tegen aard- en luchtbombardementen, toonen de Duitschers al meteens in hunne legerberichlen een des te meer verrassend en onverwacht medelijden, daar die-zelfde Duitseliers zonder genade de opene steden hebben gebombardeerd en met cynische vreugde de schepen torpedeerden waarop vrouwen en kinderen werden vervoerd. Maar een ander allerhatelijkst feit doet de Bchijnheiligheid van bun protest uitschijnen; tijdens de lmidige gevecbten bescbiet de vijand de plaatsen die hij, gedwongen is te ruimen met giftgranaten. En daar de bewoners noeh gas-maskers nocb eenig ander middel van bescber-mxng hebben, zijn de doodelijke gevallen zeer talrijk in bun midden. Ik was, onder meer, ge-tuige van een vreeselijk scbouwspel te Wyn-ghene. Een onzer soldaten, die zijne familie kwam bezoeken, vond zijne vrouw stervend en zijn kind dood, beiden slachtoffers vaia de stik-gassen, verspreid door de Duitsche granaten. Zijn huis was slecbts een hoo'p puinen. Ziedaar welke zorg deze barbaarsclie vijanden aan dea dag leggen voor onze burgerlijke bevolking. Hoe onze Troepen over het Afkidiagskanaal der Le se trokken. De vernieiingsrazernij der Duitschers. Dezer dagen werden hardnekkige gevechten geleverd voor bet kanaal van Schipdonck, waar de Duitschers zich verscbansten in stellingen, welke zij de burgers gedwongen hadden te ma-ken.Deze stellingen waren uiterst sterk, vooral op 6ommige punten. Dicht bij eene bfug, bezette eene compagnie een front van sleehts 150 m. met 12 machiengeweren. Maar onder de krachtige drukking van de Belgische troepen en tengevol-ge van het succès bebaald meer ten Z. waren de Duitschers verplieht de linie van 't kanaal van Schipdonck te verlaten en zich terug te trekkea achter 't kanaal Gent-Terneuzen. Onze troepen lieten zich niet bedriegen door de tegenaanvallen, welke de vijand uitvoerde op 't oogenblik van zijnen aftocht. Steeds bleven zij in voeling met den vijand, ondanks de hardnekkige verdediging def achterhoeden, gesteund door talrijke machiengeweren. Onze soldaten vielen den vijand aan langs aile kanten, zij vorderden zonder ophouden in de richting van Selzaete en van Gent; de torens der etad waren Zondag reeds in 't zicht. Ik heb de kalme en bekoorlijke landschappen van het Meetjesland, die werden onsterfelijk gemaâkt door onze Vlaamsche romanschrijvers, doorloopen. Helaas, hoeveel schoonheid is heden verzwonden ! Hansbeke, Landeghem, Nevele, St-Martens-Laethem, Drongen, zijn droevig be-schadigd. Bijna overal deed de vijand de kerk-torens springen. Vele inwoners, die in de kelders bleven, werden vergiftigd door giftgranaten. In Hansbeke alleen telt men 27 dooden. Een gedeelte der bevolking vluchtte weg en lceerde terug roohaast hunne dorpen bévrijd waren. Ik heb te zien weenen, voor hunne omgewoelde velden, de neergevelde boomen, de huizen in puin, de taéubels wild door de Duitschers vefnield, die in hunne woede aile mogelijke ongelukken hebben teweeggebracht. Tijdens mijne pijnlijke bedevaart, hoorde ik, rondom mij, het bulderen van het kanon, het gelnietter der geweren en der machiengeweren. Het zijn de laatste Duitsche detachementen welke onze soldaten wegjagen van op den wes-teroever van 't kanaal van ïerneuzen en van uit de omstrcken van Gent. Ziehier een Belgisch regiment, muziek aan 'thoofd, metwapperendvaandel, dat zijneintrede maakt in een dorp, waarop de Duitsche granaten neerploffen : Eene onbeschrijfelijke ont-roering overmeestert mij wanneer ik het flink, kalm en fier uitzicht dezer mannen bewonder, die hun land bevrijden en vastberadefl, ten volle-digen en «awtawieftjsege trekkea,. i - 6 November, 6 ure 's morgens. De Duitsche Vernielzucht. — Ds ingerichie Plundering. — Beestelijke Daden. Na het kanaal van Schipdonck te hebben over-schreden, hebben de Belgische troepen, zooals men weet, hunne vordering voortgezet in de richting van Gent, talrijke dorpen bevrijdend, gevangenen nemend en materieel. Te Meerendré Het belangrijk dorp Meerendré kreeg betrek-kelijk weinig te lijden van het bombardement, maar werd geplunderd en verwoest door de Duitsche soldaten. Uit aile plaatsen waar man-hen hebben gelogeerd, huizen, hoeven, kasteelen, stijgt een verpestende reuk. De meubels zijn Verbrijzeld; al wat er in stak, ligt overhoop. bemodderd en bevuild. De veldkeukens werden in het salon vati het kasteel geplaatst. Prachtige satijnen paneelen werden van de muren gerukt om baden en pan-nen te reinigen. In het park en op de baan werden boomen tôt dicht bij den grond afgezaagd, zonder eenig militair nut, uit vernieiingsrazernij. Voor een" ingestort huis, ontmoet ik eene tra-gisclie groep inwoners, die uit hunne woonplaats wegvlucbtten tijdens het gevecht. Zij zijn terug-gekomen zoohaast de Duitschers uit het dorp werden gejaagd. De vader houdt een kind op elken arm; de oudste zoon, 13 jaren oud, lieeft zijne twee zusterkens op eenen kruiwagen aan- Eebracht; de vrouw lieeft een wicht aan den oezem. Allen staan stom van de akeligheid en zot van verdriet, voor de assche van hunnen verwoesten aard. Verder trok ik voorbij èenen hulppost waar de vlag met bet Rood-Kru'is van Geneve wappert. De vijand heeft hem meedoogenloos gebombardeerd. Een niet ontplofte granaat zit in den gevel, juist onder het kenteeken van het Rood-Kruis. Gansch de wereld hoeft het nummer te kennen van het regiment dat hier ailes heeft verwoest met wilde woede : Het is het 381* infanterieregi-ment.En, tragisch eontrasteerend met deze wanda-den gepleegd door deze bandieten, wapperen de driekleurige vlaggen aan de vensters der door granaten doorschotene huizen. Te Putte Te Putte werd het kasteel van graaf van de* Stegen insgelijks door Duitsche plunderaars be-zoeht. Hier onderscheidde zich bet 11° infanterie reserveregiment. Het gebouw werd door hèt bombardement niet getrofl'en, maar het werd systematisch verwoest. De oude hovenier dient me tôt gids. Het is een schrikbarend schouwspel.Yan den kelder tôt den zolder werd niets eerbiedigd. De twee in steen, gebeeldhouwde leeuwen, die het perron versier-den,werden in duizend stukken geslagen. Enkele stappen verder ligt een doode pauw, met prachtige vêeren, de kop platgeslagen door kolfslagen. Bij de stalling, werkten de moffen hunne woede uit op eenen break, die nu onbruikbaar is. Op de muren van het dorp vindt men de plalc-brieven nog, geteekend von Uclcro, etappen-kommandant. Zij verbieden de soldaten eetwaren op te vorderen of te nemen, behoorende tôt het Bevoorradingskomiteit. De onderpastoor De Coninck. voorzitter van het komiteit, zegt mij dat de Duitschers ailes leegplunderden den 48 October, zijn verontwaar-dig'd protest met schimp en spotternij beant-woordend. « Kom zien, r> zegt hij, « hoe zij, zooals hunne bladen het melden, de voorwel-pèn van den godsdienst eerbïedigen. Kom mijne kerk, miin huis, mijn klooster zien. » Inderdaad, hier ook is ailes verwoest, geplunderd, bevuild. De voorwerpen van den eere-dienst, de versiersels, de schilderijen, liggen overhoop op den grond, gescheurd, gèbroken, vervvrongen. De brandkist werd gedynamiteerd. Oh, de vuige ellendelingen ! De Plundering en Verwoesting van Deynze In de streek van Gent, zetten de Duitschers bun bombardement voort, op de bewoonde dorpen, zonder eenig militair nut. Overal zie ik doorschotene muren, ingevallen huizen. Langs de wegec, ontmoet ik groepen burgers, die, zoo goêd mogelijk, wat zij redden moehten, meedragen. Dinsdag morgen bezocht ik Deynze. De stad, die veertien dagen onder het bombardement bleef, heeft veel geleden. De ongeschonden huizen zijn zeer zeldzaam. De Gentsche en Kortrijk-sche straat zijn verwoest door brand. In éenoi\ kelder werden 17 personen levend verbrand, waaronder eene vrouw met hare zes kinderen» Men telt 157 slachtoffers in de burgerlijke bevolking.Vooraleer Dèynze te verlaten, hebben de Doit» schers op bevel van generaal von Ostrowsky, de stad leeggeplunderd. De plundering werd uitge-voerd volgens een voorbereid plan, onder de bewaking der officieren en der onderofScieren, Zij stolen voor ongeveer een half miljoen fran« ken goederen in de magazijnen van het Bevoorradingskomiteit, namelijk 24,000 kilos renzel tegen 5 fr. per kilo, 9,000 kg. spek tegen 5 fr. pe* kilo. In de Molens van Deynze, namen de bandieten voor éen miljoen frank riemen wég en al de bloem. Ook onthaalde de bevrijde bevolking hare be- vrijders met onbeschrijfelijke geestdi-ift. ïk doorliep de straten van Drongen, dieht bii Gent. Yoorafeer weg te trekken, deed de vijand de ijzerenbrug springen. Wanneer zijne machiengeweren werden weggedreven, begon bij het dorp geWeldig te beschieten. Ailes wat ik zag, bewijst ten klaarste dat de. Duitschers besloten hebben de gemeenten te ver« nietigen, welke zij gedwongen worden te verla^ ten, zonder zich te bekommeren over de burgers die zij verplichten er te blijven. En nu, is het schouwspél van de vlucht dier daklooze onge-lukkigen, die in den regen langs de wegen loopen, beladen met ailes wat zij hebben gerea, een pijn-lijk en hartroerend scbouwspel. Door hunne wilde handelwijze, door de Veif«s nieuwing van de gruwelen, gepleegd in den bè« ginne van den oorlog, hebben de Duitschers iïi het hart onzer bevolking eenen haat gezaaid, die nooit zal uitsterven, en die even krachtig is als de oneindige vreugde welke zij gevoelen, omdat, zij vrij zijn en den verdrukker zien valien i» d« onvermijdelijke neerlaag. Belgisch front, 8 Nov., 1 u. 's morgens. Van Mariakerke naar Drongen. Overal langs de baan van Mariakerke, welks ik Donderdag doorliep, ziet men de sporen van de laatste gevechten : schuilhoeken door de mofl fen in den grond gedolven; voetbruggen oVélf beken geworpen, granaattrechters, die hier eq daar het terrein omwoelden. Ik kom eeûe groep van een twintigtal jemfA lieden te ontmoeten van 18 tôt 2o jaren, geleid door een onzer gendarmen. Allen waren gebruikt geworden door de Duitschers tôt het uitvoerèn van defensieve werken, granaten dragen et| loopgraven maken. Zij werden verplieht achte*» eenvolgens te Verdun, in de Somme, in Ghafi#» pagne en onlangs in Vlaanderen te arbftiden. Een hunner draagt het spoor van eene baje» netsteek, hem toegebracht aoor eenen Duitsche#» sehildwacht, omdat hij weigerde te werken. Hei is onmpgelijk al de knevelarijen te melden,waa*» van dëfee ongelukkigen de slachtoffers waren. Ziehier het kasteel vân Mariakerke, dat d« vij'andelijke batterijen woedend omlijstéti met vlagen granaten. In de onderaSi-dsche gaftgfe^ hebbën vele inwoners eene schuilplaats gevon-den. Daar zijn ouderlingen, vrouwen, kinderett, die geiteïi, schapen, honden, katten hebben gebraeht. Het is een onbeschrijfêlijk gedrang. Men neemt elk ophouden van 't vijandelijk geschnt te baat, om groepen dezer bevreesde lieden weg te brengen. Ze loopen weg. En het iè een tragisch schouwspél, die vrouwen en kinderen te zien vluchten, al Wëenend en roepend^ in het lawaai, door het geblhat en het gebas,y»* al die verschrikte dieren. Ik kom te Mariakerke aan, waar onze tm» posten verschansd zijn op enkele meters aftta*| van de Duitsehers die het oostergedeelte vàn h« dorp nog bezetten. Twee Belgische generaal* ém daar tegenwoordig ; zij geven bevelen terwijl a» jnachiengeweren voortknetteren. Een vijandelijk vliegtuig vliegt laag boven het dorp, besehetifc door onze geweren en maehiengeweren; ket v*» wijdert jàch na, sonder mikken} eenig» bnu*#> P November 1918 Nummer 620

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes