De legerbode

1415 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 18 Mei. De legerbode. Geraadpleegd op 04 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rb6vx06t5s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Dinsdag, Dùnderd&g en Zaterdag verschijnende Dit blarî i® VOOR DE BFT GISCHE SOIJDATEN hestemd ; iedere compagnie, escadron oï batterij ontvangi tien of yijftieîl Fran^cbe en ISederiandsclie exemplaren. Roemrijke Bladzijden OP DEN YSER Dé Belgiscîie batterijen te Nieuwpoort en te Sint-Joris Zooals wij gezegd hebben in dé algemeené iieenzetting van den slag aan den Yzer, was de I' legerdivisie belast met de zware taak om in de omstreken van Nieuwpoort en Sint-Joris, de stelling welke het Belgische leger had ingericht te verdedigen. Men kent den heldhàftigen roi in de omstreken Tan deze laatste plaats gespeeld door het 7e li-nie-régiment en de batterijen van de 78 gemengde brigade. Hnnne werkzaamheid hangt natuurlijk samen met de hardnekkige gevechten door de 5° es de 6e brigades geleverd, met de verdere onder-steaning van sommige eenheden der 3e divisie,ten eir.de de herhaalde astnvalîen. welke de Duit-schers legen het bruggenhoofd Nieuwpoort rieht-ten. af te slaan. De infanteriôrêgimenten welke zich in deze bcbloedde streek met Jauweren bedekten, ont-vingen van de artillerie eene bijzonder merk-waardige ondersteuning. Men weet reeds bp welke Schitterende wijze de groep van de 7e brigade en de sectiè van de 5e, ■welke haar werd toegevoegd, zich gedragen hebben. Men zàl zieii dat dé aàdere in li/et Vuur gebrachte batterijen in niets voor dé vorigen moesten onderdoen, noeb voor wat den moed en de volharding vaii de manschappen betreft, noch voor de ui twerking van hun gesehnt. En wanftèer men bedfcnkt dat onze kleinestukken van 75, welke reéds sedert bifna drie maanden aan aile gevechten hadden deel genomen, ofschoon San zich zelve overgelaten, het hoofd wisten te bieden aan de artillerie van allerlei lcaliber. welke door den vijand in werldng werd gesteld, dan staat men "Werkelijk verbaasd van bewondering. Op het oogenblik dat, op 17" October, de eerste schoten van deh beginnenden veldslag in den seetor welke ons bezig houdt Worden afgevunrd, vindt men er ind-erdaad geene andere artillerie dan de drie groepen van de 5e, 6e en 7e gemengde brigades (de divisieartilîerie van de S3 legerdivisie vergezelt de brigade van admiraal Ronarch). Het duurde echter niet Jang of deze batterijen v/erden versterkt door twee groepen van de 3e le-gërdivisie. Het geheel dezer artillerie kan aanzien ■worden als verdeeld in drie groepeeringen. wier rollen wij den een na den ander zullen onderzoe-ken ten einde deze uiteenzetting te vergemakke-lijken.Het is eerst, bij Sint-Joris, die gevormd door de batterijen van de 7° brigade met eene sectie van de 5\ en op welker verrichtingen wij niet rneer zullen terug komen. Bij het aanbreken van den dag, op 19" October, bracht de 45e batterij 3e divisie, aan de verdedigers van Sint-Joris haar krachtigen steun. Hen wpinig meer naar aehter, in de omstreken "van mijlpaal 13, op den weg van Ramscapelle naar Nieuwpoort, vinden Wij vervolgens de 28" en 29" batterijen van de artillerie der S® ge-- - Riia ratai ri ds totop de Vendôme hertogin de Vendôme, zuster van Koning Albert, bezocht onlangs een hospitaal in de om-Btreken van Parijs. , j j "wSndelde toevallig tusschen de groepjes in hall waar de voorstëllingen bij het einde van -!< hadden plaats gehad. men aprak over den Koning dffr Belgen en men roemde zijnen heerlijken moed. iJaar een der aanwezigen zijne vrees uitdrukte, f^F-f^eiding der gevaren waaraan onze vorst ' blootstelde, kwam de hertogin de Vendôme er tusschen : « Mijn broedei* héeft gelijk zich te gedragen ^ooals hij.het doet, » verklaarde zij, « zoo ik man p.'.8*4 & aan zijne zijde Staan. » mk en waardig antwoord van de zuster van koniug-held. mengde brigade. Den 18" October,'s atonds,wer-den zij versterkt door de 44e batterij, welke tôt denzelfden groep als de 45e behoort. De laatste groepeering ten slotte, verre weg de belangrijkste, is werkzaam ten Westen en ten Noord-AVesten van Nieuwpoort, en in het alge-meen verdeeld over het terrein begrepen tusschen het driekantig bosch dat men bemerkt aan den uitgang dezer stâd en de geul die naar de zee voert. Behalve de artillerie van de 6° gemengde brigade, nam de 30e batterij van de 5e «r van af het begin stelling, dicht bij het hoogervermelde bosch, met zending een sector te beschieten waarvan den Weg van Oostende naar Nieuwpoort de spil vormt. Den 19n October komt de 6" batterij te paard ze vervoegen, daar zij tôt de beschikking was gesteld van generaal Daufresne de la Chevalerie, commandant van de 6" gemengde brigade. Èindelijk den volgenden dag, den 20", kwam de 43e batterij, de derde van den reeds vermelden groep der 38 divisie, hare krach-ten met die der voormelde batterijen vereenigen, aldus een voorloopige groep uitmalcende. Deze laatste en die van de 6e gemengde brigade, die beiden samenwerkten aan dezelfde gevechten, vormden overigens eene enkele tak-tisehe groepeering, welke bovendien in betrek-king Was met de Èngelsche marine-artillerie die, werkzaam van op de zee, haar krachtdadig ge-schut met dat van onze dappere kleine batterijen vereenigde. Een weinig later, toen rondom Nieuwpoort de slag op het hevigste was, kwam een 2e groep van de 3e divisie, de artillerie versterken welke op-gesteld was in den sector van Nieuwpoort. Hij bestonduit de 62° en 63 batterijen. Stelling nemende in de nabijheid Van Groenendijk, nam hij, in samenwerking met de vermelde groepen, een werkzaam deel aan den hévigen strijd waarvan het bruggenhoofd van Nieuwpoort het too-neelwas.* * # Wij hebben de 45e batterij van de 3° divisie aanzien als deel makende van de groepeering van Sint-Joris. Inderdaad, op 19" October bevel gekregen hebbende op deze plaats aan de verde-diging van den Yzer mede te werken, kwam zij onder de bevelen van commandant Wftry stout-moedig post vatten op nauwelijks 250 meters afstand van de rivier. Eenige goed gelegen heg-gen hadden hen eerst tôegelaten de gekozen plaats te maskeeren, van waàr zij onmiddellijk in werking traden, recht naar het Oosten gekeerd, en hevig de doelwitten beschietende welke zicht-baar waren in de streek van Rattevalle en Man-nekensvere. Om nochtans de voile uitwerking van het geschut te verzekeren en om de zijde-lingsche objektieven te kunnen bestrijden welke een voortdurend gevaar Voor dé infanterie daar-stellen, zag de 45e batterij zich weldra verplicht het masker gédeeltélijk te besnoeien en zelfs zijn linkef vleugel in te trekken, aldus eigen veiligheid aan de kracht der werking opoflerend. Maar alsdan, slecht voor het vijandelijk oog beschut, duurde het niet lang voor hare stelling aangeduid was en Van af den 20n October 's mor-gens had zij van wege de kanons van 77 en de houwitsers van 105 eene hevige beschieting te verduren, welke haar vefscheidene malen ver-plichtte het schieten te staken. Aan de stukken -iii ii ■■■■■■ i - . ■ , ■ | m, Zij bekennen hunne diefdtallen Te Aurich, in Oost-Friesland, zijn van over-heidswege een aanïal in België buitgemaakte paarden verkocht, die voor landarbeid geschikt zijn. De koopers mdgen de paarden gedurende den oorlog niet verkoopen. HDN EEREW00RD De Preanger-bode meldt dat de te Bandoeng geïnterneerde Duitsche kapitein ter zee von Môl-ler op 1 April is ontvlucht. Hij had ziju eere-woord gégeven : Daarom was hem vrijheid van beweging gelaten. Niettemin is hij met achterla-ting van ziin knffers veivjwenfn. worden een zeker getal manschappen gewond ; meer naar achter zijn een zeker getal paarden gedood ; anderen, Verschrikkelijk gewond, moe-ten afgemaak worden. Nochtans blijft de batterij op hare steim^g v astgelieeht van waar, telkens het vijandelijke vuur verzwakt, zij hare wel geraikte en doodelijke vlagen naar den vijand zendt. Doeh het vuur van de Duitsche batterijen groeit aan in hevigheid en in nauwkeurigheid ; de stelling wordt werkelijk onhoudbaar. Langer daar blijven is zich blootstellen aan eene ïiutte-looae dood en eene zekere vernietiging. De commandant vraagt de toelating om van stelling te verànderen en verkrijgt ze. Den 20 October, 's avonds, stelt hij zijne batterij op ten Zuidea van het kerkhof van Nieuwpoort. Het is van daar dat, gedurende de versehrifc-kelijke dagen van 21n tôt 23n October, zij met haar merkwaardig juist gericht vuur de hardnekkige verdediging zal ondersteunen van het "1* linie-regiment ten Oosten van Sint-Joris en de tegenaanvallen gericht op Lombaertzijde-Groote Bamburghhoeve, door de troepen van de 2e divisie en net 9e linie. Rondom nochtans woedt zonder ophouden de hevige beschieting. Een onophoudelijke hagel granaten van allerlei kaliber, gaande van de 77 tôt de 280, langs de 105, de 450 en de 210, stort neer op Nieuwpoort, op de naburige loopgraven en in de nabijheid zelve van onze batterij. Deze houdt stand ondanks de nieuwe verliezen die zij heeft geleden en gaat dag en nacht met hare krachtige werking voort. Den 23" October is zij in voile werking wanneer eene Taube haar overvliegt en een vuurpijl afschiet, aanduidende dat de stelling gevonden is. Onmiddellijk wordt het wel gemikte vuur van kanonnen en veldhouwitsers op haar gericht. Door deze laatste beschoten, telkens zij het vuur opent, is de batterij opnieuw verplicht het schieten te onderbreken en het personeel zelfs in te graven; maar dit weerstaat in zijne dekkingen onbewogen aan het bombardement en herneemt zijn dienst aan de stukken zoohaast er eene rust» poos intreedt. Op 24" October nochtans heeft de heldhaftige tegenstand dér onzen den vijand niet langer kunnen beletten vooruit te rukken. De Yzer is op verschiliende punten overtrokken en de 48* batterij is verplicht te wijken. Om hare terugtrek-kende beweging uit te voeren is zij verplicht de bruggen van Nieuwpoort over te trekken welke reeds sedert verscheidene dagen door de zware Duitsche artillerie beschoten worden. De toest$nd is hachelijk. De toebereidselen tôt het vertrek worden nochtans met de grootste kalmte uitgevoerd. Commandant Werywist overigens, met zeldzame behendigheid, gebruik te maken van eene zeer gelukkige onderbreking in het vijandelijke geschut, om de doodelijke zone té doortrekken, en geheel zijn volk en materieel, in volkomen orde, tôt aan gene zijde van Nieuwpoort te brengen. Van af den volgenden dag was de 45e batterij aan de dagorder van het leger gesteld.Een weinig later verkreeg zij het zoo dapper veroverde rtcb.t, opde schilden dennaamvan het dorpSî&t-Joris te schrijven, in welks nabijheid zij zooveel onvei*-saagdheid en ongewone kracht aan den âag legde. {'t Verpolgt.) 1 " 1 111 " L . .. 11 EEN SCH00N ANTWOORD Generaal von Bissing zoti gewild hebben, schrijft Le Siècle, dat de leasen in de Hoo" geschool te Brussel zouden hernomen worden, Hij liet den voorzitter van den Beheerraad bij zich komen en zei hem : ■«- Waarom heropent ge deHoogeschool niet? — Ik wil me niet in een bevoorrechten toe-stand stellen tegenover de Universiteit van Leu-ven die, om U bekende redenen, hare lessen niet kan voortzetten. — Maar ge zult veel nadeel doen aan de joUge lieden die de lessen volgden vôôr den oorlog. — Meer dan de twee derden mijner studenten zijn onder de wapens. — En de overige dan ? 18 Mei 1915 Nummer 109

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes