De legerbode

1140 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 20 April. De legerbode. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hm52f7kh23/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschljnende ii s... ; , ■ nu Djt blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij oiitvang't tien of vjjftien Fransahe en Nederlandsche exemplaren. Tooocelfifl uît het îeven in de Loopgraven Terugheer naar liet Kanf onnement Zeker, în dezen verbindingsloopgraaf, stapt »r eea lange kolon vôôr mij. Wat mij betret't, ïnijn oogen gelukken ef ter nauwer nood în de dichte duisternis te doorboren om de vage massa te onderscheiden die langzaam voortwaggelt en uaarvan ik, stap voor stap, den ongelijken, plots afgebroken en schokkenden gang volg. De stappen klinken verdoofd op de vochtige plankeo, waarop aardklonters neervallen tel-kens iemand tegen de borstwering stoot. Het 1 gewrijf, het wapengekletter, verdoofde uitroepen <en vloeken verraden onzen weg. De fiauwë lucht van vochtige aarde en stilstaand water beklemt de ademhaling. « Opgepast, "nen draad. » Nauwelijks heb ik tijdom te bukken onderhet gewicht van raijn wegzakkenden ransel. Opge-vicht houd ik half omgekeerd den draad gespan-nen tôt dat een tastende hand hem overgenomen faeeft. Onverwacht komt er een kogelregen op ons neer. lustinktmatig heeft iedereen het hoofd gebogen tôt de klapperstem van het machine-' geweer zich weer verwijdert. •Us mijn voet de plank mist, glijd ik telkens in een kleverige modderpoel. Het is zoo donker dat mijn oogen den weg niet kunnen volgen en dat ik op sornmige oogenblikken als een blinde de armen moet uitsteken. Wat later bots ik op het keteltjc van mijn voôrganger. De rei staat stil. Wat is er ? Vragen worden gesteld, stemmen worden onrustig. Een granaat slaat al schuif'elend een vijftigtal meters >an ons in en zijn davering heeft ons allen door ftlkaar geschud. Terwijl een solferluclit onze aan-gezichten schroeit,worden de stemmen luider en verraden meer ongeduld. Eiudelijk gaat het weer van mond tôt mond : « Vooruit, ! » Wij kruisen de compagnie die ons komt aflos-sen en die stil staat om ons te laten voorbij trek-ken. Vooraan de kapitein, in zijn lichte regen-mantel ; dan de ineengezakte mannen, leunend op hun geweer of hun ransel tegen den wand. j Terwijl een vuurpijl de schaduwen verlengt ,«b weer doet inkrimpen, verhaasten wij den stap ; als de duisternis weer boven onze hoofden sluit,volgen wij weer de eindelooze gangen, vol ;hoop op de aanstaande rust, terwijl wij de mannen, die nu naar het gevaar gaan, achter ons laten. . ' Nog zijn wij het doodelijk gebied niet voorbij. Een vreemde lucht zweeft in den gang. Onze ivoeten strompelen over neergestorte zakken, over hoopjes grond of onvoorziene slootjes. De vlam van een verre ontploffing verlicht even de wonden in den wand. En maar steeds stappen )We voort naar de streek waar ginder verre de hemel verlicht schijnt als door den gloed van eene smis. Wij komen langs eene dwarslijn loopgraven. Eenigèa fijd lang volgen wij eene gecementeerde baan waar een gansche menigte aan den arbeid is. Wagonnet]es rolicn met oorverdoovend ge-raas ovèr het spoor. Nu over een eindelooze voetbrug, die door eene dicht met gras begroeide vlakte i.>opt, over slapende kanalen, achter ïnaskeeringen van gescheurd doèk. Heel hopg schuifeien granaten met vreemd gefluit voorbij : om giiider ergens in een verwoeden plof neer le 'tomen. De voetbrug is zonder einde. Zwijgend gaan wij steeds eai volgen de wisselingen van 's vijands geschut om te zien of hij het niet op ons gemunt heeft. Wij gaan langs eenzatue pleintjes vol granaat-liiechters. Een paal bezit nog een loshangende aanwijzersplaat ; verder verneft zich zwijgend «en bladerengordijn. Plots lichten bliksemflitsen. Een vlakke klaarte foreidt zich over den gezichtseinder uit en verlicht tôt het minste straikje. Boomenreien ver-heffen zich op den donkeren hemel. Het licht trilt op het water der grachten. Weerglanzen schitteren op helmeo. Het is een onregelmatige vlara, die voortdurend weer op-Lchiet ea eiûdelijk.pija doet aaa het oo£, ~ ' ' £ Os liesr Poincaré en Gérai Fooh aan 'f Belgiscb Front De heer voorzitter Poincaré, geleid door Ko-ning Albert en prins Leopold van België, bezoeht Woensdag verschillende militaire inrichtingeo aan 't Belgisch front. Denzelfden dag, bracht generaal Foch bezoek aan den luitenant-generaal Gillain, het nieu^f hoofd van den algemeenen legerstaf. De T8[8Ghtst6lling van een «sriadar Na de laatste onthullingen, die de straf enkeîe dageu schors.ce, werd recht gepleègd : Bolo werd Woensdag morgen terechtgesteldL Na het vervullen der gewone formaliteiten, werd de veroordeelde per automobiel naar Vincennes îfebracht. Het doodvonnis werd afgelezen onj B uur 55. f Zeer bleek, maar altijd zeer kalm, liet Bolo zich eenen doek voor de oogen binden, zonder een woord te spreken. Daarna deed luitenant Audiger, die het executiepeloton onder zijn bevel had, samengesteld uit 12 soldaten van het 26° jagers, een teeken. Het peloton vuurt en de veroordeelde valt neer, met hart eu hoofd door* boord. Nu gaan wij over het binnenplein van een hofstee. Het geraamte van het dak steekt zwart af op den donkeren nacht. Na het laatste salvo hooren wij de laatste ge-ruchten nog door den verren echo weerlcaatst. Bij het sein van een fluitje werpen wij ons ver-moeid neer op het taluds van den weg, neer-gehurkt, languitgestrekt of op onze ransels neer-gezeten. Voor een tijdje vergeten onze schouders de kneuzing van de riemen. Allerlei gesprekkoa klinken door elkaar. Wij zijn nu buiten de gevaarlijke strook. Morgen zullen wij weer huizen en tuinen zien. Met meer moed gaat de compagnie weer op niarsch. Men zou zeggen dat zij ontwaakt is : Geroep ea gelach klinken hel op. In een rei achter elkander volgen wij slinger-paadjes door de velden waar onze zolen in de veie* aarde kleven. Voor de bareelen van de meerschen klotsen onze voeten door de water-plassen. Wij gaan langs hofsteden waar nog Bcht tusschen de planken in de schuren heensij-pelt. In de duistenis glimt het water van stil-staande poelen. Eindelijk weerklinkt een harde steenweg onder onzen voet. Stemmen roepea : « Sluit de rangen. » Wij gaan sneller. Zonder het hoofd te wenden gaan wij moei-saam op zij bij het getoeter der zware auto» mobielwagens. Wij gaan over een dorpsplein. De sombere toren gaat verloren in de duisternis. Aan zijn voet sluimeren logge tractoren met breede wie-len half verscholen onder de dekzeilen. Op den weg wordt het dnikker. Ruiters bespatten ons met slijk. Weer verdwijnt hun silhouet in den nacht. Iiijtuigen dansen in oorverdoovend ge-raas over de kaasei. De voerlui zetten huu paar-den aan. Uit de barakementen die wij voorbij gaan stroorat de klaarte ons te gemoet. De liebten van de automobiel schuiven hun breeden hel-deren waaier verblindend over den weg. Wij stappen voort, een weinig verdoofd door al dat rutnoer. De vermoeienis loomt zwaarder op ons ; wij praten niet meer ; wij stappen het hoofd gebo-gen, sneller voort als een kudde die den stal riekt. Wat a rider s zweeft er nog voor onzen ver-moaiden geest dan het barakement waar wij weldra rust zullen genieten? Nog is zij ledig, onder de bleeke klaarte van den lantaarn die grillige schaduwen op de zoldering werpl en vreemde glanzen legt op het gastvrije stroo waarin \\'ij ons weldra aeer gaan vleien. Robert Vjvnsau DE TOESTAND ÂLGE1V1EEN OVERZICHT Oaze Troepen voere» Tegenaanvallen uit en nernen meer dam 700 Gevangeaett en Ï2 ftlacMengeweren Op het Belgisch frotot : Den ï7, 's morgen#, vielen de Duitschers met groote macht, onze voorposten aan tussebten den Blanckaertvijvei? en den ijzerenweg Yp*er-Thourout en geluiten erin voet te krijgen in. verschillende onzer pos-ten ; maar heviga tegenaanvallen joegen ze er healemaal uit ; meer dan 700 gevangenen bleven în onze handet', daarenboven namea wij een veldstuk, 2 minenwerfer en 42 ma" chiengsweren. De vefliezen van den vijani in dooden en gekwetstem zijn zeer hoog. Den 18, hevige artillerèbedrij vigheid van beida kanten bij Nieuwpoort ea ia de streek vaa Merckem-Weidendredf. Op bet Britsche frnnt hebben de Duitschers hun geweldige aanvaJIen voortgezet; allen wer-« den met zware verliezeta afgeslagen.Ten Noorden van Bailleul hebben z», ondanks hun herhaaldo aanvallen, niet de minfets vordering gemaakt. Ten Oosten van ESJbbecq werd hun vooruit gang door het artjllerievuur gebroken ; ta Boyelles werd de vijaiid, die voor een oogenblik voet iu de loopgraven verkregen had, er oamid* dellijk uit verjaagd. De slag was vooral geweldig te Givenchy en ten Z. van den Kemtmelberg ; op deze laatste plaats werd de Britsdhe linie, die een oogenblik had begeven, weer do(çr een tegenaanval hersteld. Tijdens deze verscfcSîlende gevechten werdea er meer dan 200 gevangenen gemaakt. Na de vorderingen door den vijand op het front van de Leie gjsmaakt, zijn de Britsche troepen, die de vockruitgeschoven posten ten Oosten vau Yper beziïtten, op andere stellingeu meer naar achter terttg getrokken. De Fransche troepffn werken tegenwoordig op dit front met de Brits<bhe legermacht samen, Op het Fransch;£ront : Den 18°, vielen onzQ bondgenooten de ^andelijke stellingen aaa, langs weerskanten van de Avre, op een front van 4 kilometers, tluspehea Mailly-Raineval ea Thennes, Zij namen het ^rootste gsdeelte van hefc Senecatbosch en J*Jachten hunne liniën dicht bij G&stel ; meer «en Z. kwamen zij tôt aan de Iiellingen ten'W. van de hoogten di® da Avre beheerschete. Het getal gevangenen overtreft 500 ; ver. schillende machier|geweren werden buitgemaakt. Tijdens verschtlidene aanvallen namen oaso bondgenooten een. zeker getal gevangenen. Vijandelijke pqfeingen werden teruggeslagen in de streek te Cbrbeny, in 't bosch van Cau-rières, en bij Dam loup en Samogneux, met ver. liezen. . In het bosch va|n Caurières waren de vijande-lijke verliezen bellangrijk ; een veertigtal lijken werden op het tt-Trein gevonden ea «0 gevangenen geaomen. Op het Italiafcmsch front : In de bergstreek namen Britsche» en Italiaansche patroeljen gevangenen.Een Italiaan:5<! he groep voerde eenen welge. slaagden raid tùt bij Valmobia, nam gevangenen en vermeklfi; dekkingen. Op de Piave. belette het vuur der machien-geweren den v j'and vaartuigen op het water te brengen en vei» liezen werden hem toegebracht door eenen groe|p aanvallers, die over den stroom kwamen. Ontmoetingeii van patroeljen met voordee-ligen uitslag vc« )r onze bondgenooten. Op het front te Saloniki : De Grieksche troepen, over de S ftruma trekkend. bezetten S dor-pen ; meer ten N. hebben de Britsche troepen Kumli en Ormlanli ingenomen en gevangenen sreiaaakt. De v? fi and ondergiDg zwai-e verliezen. 20 i^pril 1918 Nnrsmnof 568'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes