De legerbode

496306 0
20 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 20 Januari. De legerbode. Geraadpleegd op 21 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cr5n873k92/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beste'md ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransehe en Nederlandsche exemplaren. Sjarel (Vervolg; aie nc 36a). Een pandoering was voor Sjarel dagelijksche toespijs geworden. Vijf dorpen in 't ronde stond hiy bekend als de belhamel der parochie. De boeren hadden hem vogelvrij verklaard en loer-den achter kant en bosch achter den onverbeter-iijken deugeniet. Hij roofde eiers en nest van nierel, lijster, ekster en tôt zelfs de populaire musch, wist de patrijzen schuilen in 't veld en ging de piepelingskens schaken, lei strikken en fitroppen om 't fijne wild te vangen en lachte om wolfijzers en schietgeweren in de domeinen van kasteelheeren opgesteld. Er leefde een echte vrijbuiter in Sjarel. Hij was zelf een stuk levende, gezonde natuur en vermoedde er de geheirne wonderen van, sonder •r eChter de schoonheid van te doorgronden. Hoe dikwijls moest Sjarel niet onder den bloo-ten hemel slapen ; soms ontwaakte hij 's mor-gens in 't hok van een waakhond of in een stroo-miit. Kwam Sjarel thuis gestrompeld met eenige buitgemaakte konijntjes, dan werd er luid ge-iaicht onder de broertjes en zusjes en rook het in de keoken lijk met oudjaarsavond. Maar dat ongebreideld leventje moeht niet fcïJjven duren. Perie wou dat er uit zijn kroost wat meer opgroeide dan een wildstrooper. En Sjarel ging in de leer bij een melkboer. Nu reed felj met een hondekar de naburige gemeente af. De baas dacht alleen aan 't werk. Sjarel dacht Uitsluitelijk aan eten. En daarom voedde hij je-gens zijn patroôn een onverzoenbaren wrok. Hij eei tegen de raenschen dat zijn baas de melk doopte met wijwater en hij wees op het licht blauw kringetje dat langs den rand der tinnen •toopen dreef. Als hij zoo een week reklaam «e-maakt had, was de toer der kliënten merkefijk verkleind. Op een goeien keer was 't al met eens afgeloo-»en. Sjarel dokkerde met kar en honden en heel t spet een diepe gracht in. Met nijg en lang ge-uoeg te sparteien geraakte Sjarel op 't droog. Hij Het zijn drlespan in den steek dat erbarmelijk verzoop, en trok naar huis. Toen hij binnentrad Mi hij geen woord. Hij zette zich bij 't vuur te drogen en blies moeder in 't oor dat hij in de gracht getuimeld was. Van zijn getrek repte hij geen woord. Twee aren later verscheen zijn patroon. Van •an de balie hoorde hij hem reeds roepen : — Vrouwe Coppens, en weet gij niets van Sjarel ? — Sjarel ? Hij zit hier binnen, bij den heerd. ■— En mijn karre ?... En de beesten ?... Met één sprong stond hij voor Sjarel. — Awel, sloeber, waar blijf de gij 1 blafte hîj. Ea Sjarel, onnoozel en kalmpjes : •- Ikke ? Wel, 'k zitte me te drogen. — En de karre, zeg. en de honden ? —» Wel» die steken in de gracht. 'k Ben d'r hais Wer kop ingebold .. Gevloek. Wanhoopakreten. Gedreig. Tôt zelfs de reehter en het tribunaal werden er vernoemd. En, ten slotte van rekening, diende Sjarel met feestelijkgenoegen zijn demissie in. Sjarel deed nog twaalf stielen en beleefde nog dertien ongelukken vooraleer hij, voor de eerste ma al, Perie en zijn oudsten broer vergezelde op Cen zomerkampanje in 't Fransehe. Hij was toen zestien jaar oud. Ze gingen 't koren afmaaien bij een rijken beereboer in de omstreken van Orléans. Sjarel zwoegde met vader en broer in den fkellebrand en ze bliksemden met klinkende wîiseti door de golvende zee. De neergesikkelde halmen ruischten neer, eentonig, en de geweldige somerzon schoot met vuurpijlen op hun geroos-fcerden romp. — Hard werken.goed bikken,beweerde vader. Ze hadden van huis een groote hesp meege- bracht. Sjarel peuzelde zoo veel dat zijn darm ♦érstropte. Acht daeen lang liep hij daar op 't einderende korenstuk, met buikpijn. Met folte-rende scheuten daverden de krainpen door zijn jôçewanden. Tegen zijn goesting zei Perie j — Gao ne kier nor den dokteur. Mat ^rïmâssen en gebaren lei Sjarel zijn geval Hij kreeg ses pilieo eu mocht ijet aftrappeu. —- Eet ze maar aile zes ineens op, beweerde Perie. zooveel 't eerder zal 't gedaan zijn. En Sjarel werkte de zes pillekens met een geut wiin door zijn keel. Tegen den avond voelde Sjarel zijn darmen grommelen... Maar na een vruchtelooze poging gaf Sjarel het op, bond zijn broek vast en lei zich kalm nevens zijn broer te slapen. Maar, rond middernacht ! Plots wordt hij wakker op den pikdonkeren zolder. O ! wee, 't is sterker dan zijn wil. Hij voelt het, springt recht, kruipt over zijn broer heen, zoekt met wapperende vaan naar de zolderval, rijst op zijn achterste de trappen af en blijft ein-delijk op den mesthoop neergehukt zitten... Maar overal waar Sjarel geloopen had bleef het spoor van zijn onmacht achter. Hij had zijn broer ingesausd van kop tôt teen en heel de zolder rook naar... zoetekoek. En hoe dat avontuurtje eindigde ? Sjarel vertelde't ons zelf met gudsend plezier: — 'k Heb mij op de messing nog vier kieren moeten verzetten, want 't liep daar rond mijn voeten lijk gesmolten brons. En laehen dat hij deed ! Perie had gezegd : — Ge zijt er nu toch van af, Sjarel. Maar ziju broer bezag hem acht dagen lang met verwijtende oogen. * & # Twee kampanjes deed Sjarel mee. Hij ver-diende dan grof geld en kwam met een twinke-lend beurzeken op zijn borst thuis. In 't begin der derde kampanje brak de oorlog los. Sjarel hoorde de klokken luien op de torens van Frankrijk en hij zag 't mansvolk gewapend naar de bedreigde grenzen trekken. De zingende regimenten en 't geklikklak der wapens brachten Sjarel in vervoering. Hij keerde te voet weer naar huis. En waar hij een trein vol soldaten voorbijrollen zag, ontwaarde hij de wagondeurtjes met vlaggetjes en sparregroen versierd en hekelrijmpjes bekribbeld : On les aura! Train de plaisir pour Berlin! Vive la guerre ! En als Sjarel thuis kwam en Perie vroeg : — Sjarel, wat ga-de na beginneu? dan ant-woordde hij flegmatiek: — 'k Wordt soldaat. En vader zei niets. Want op dat oogenblik bleef er van Leuven reeds niet meer over dan eenige verkoolde puinen, en was de moorderij der plattelandsche bevolking op groote schaai ingezet. Sjarel ontglipte aan de patroeljes Uhlanen die de streek onveilig maakten en vervoegde te Ieperen een detaehement vrijwilligers. Hij ver-veelde zich eerst vijf maand in een instruktie-kamp en keerde dan herwaarts om zakskens te helpen vullen langs den Yser en makkers te zien doodslaan in vulkanische bombardementen. Çt Vervolgt.) Fritz Franche». De Gioote Piijs der Spoit-Academie De Fransehe Sport-Aeademie beeft met een» parige stemmen den grooten prijs van 10,000 fr. voor 1916 toegekend aan den wakkeren Fran-schen luitenant-vliegenier Guynemer die, naar men weet, reeds 25 Duitsche vliegtuigen heeft neergehaald. De kranige Franschman werd reeds met het kruis van het Eerelegioen, de Krijgsme-daalje en het Oorlogskruis vereerd. De Luchtmonsters Men meldt dat de heer Santos-Dumont, de eerste vliegenier die rond den Eifeltoren voer, op dit oogenblik in de "Vereenigde-Staten bezig is met een reusachtig vliegtuig te bouwen, een vierdekker waarvan de wieken 40 meter omvang îouden hebben. Dit reusaehtige vliegtuig zal motoren van dui-îend paardenkrachten hebben. en eene snelheid van 200 kilometer per uur. Het zal dertig per-sonen, 2 kanonnen en 8 machinegeweren kun-nen vervoeren. Dat gaut zfker nog al de ultvindingea van Jules Verne te bovea. Van Rechts en Links Op nieuWjaarsdag hebben de geneesheeren en ziekendiensters van het gasthuis van Hoogstade een nieuw feest voor hunne gekwetsten gege-ven, in een prachiig lokaal, dat door den majoor-geneesheer te hunner beschikking werd gesteld en dat voortaan tôt lees- en speelzaal zal die» nen. Eene ziekendienster, Miss S..., heeft aan onze jongens een biljard ten geschenke gegeven. Te 5 ure kwareten de gekwetsten in het paviljoen Albert bijeen, waar zij op een concert vergast werden. De gezusters S..., met een Ierschen dans, de heer Polpoel, met zijne kluchtliederen, Miss B .., met een fantasie-dans, en voora! Sacha V..., met zijn liederen ea dansen, behaalden veel bijval en werden lang» durig toegejuicht door de gekwetsten, die tevens hunnen dank hebben uitgedrukt aan de ziekendiensters en geneesheeren, die dat mooi teest voor hen hadden ingerieht. * & * Het nieuwjaarfeest werd op schitterende wijze gevierd door 3/2 van B. 136, die op mst was in het dorp P. Het feest begon met een uitstekende uitvoering van vaderlandsche zangen, onder de kunstvolle leiding van den orkestmeester P. Moreau. Ver-volgens de sergeant-foerier Baclc en Mario Gofflette in hun repertorium, de akrobaten Delange en Beircns en de clown Cornelissen werden langdurig toegejuicht door de talrijke toehoorders, waarin men offîcieren, onderoffi» cieren en soldaten broederlijlc onder elkaar gemengd vond. Eene omhaling ten voordeele van het Roode-Kruis bracht heel wat op. De soldaten-amateurs die zich bij deze gele-genheid onderscheidden, zullen binnen kort opnieuw hun medewerking verleenen voor een concert ingerieht voor de gewonden vau het Engelsch-Belgisch gasthuis. *** Op Zendag, 21 Januari, om 4 uur juist, zal d# uitstekende muzikale en dramatische afdeeling van de Belgische invalieden uit de Sous-Bretonne, in den Belgischen militairen Kring van Graville (170, Route Nationale) een uitvoering van man» dolinisten ten gehoore geven, en de twee ko-mische stukken Le Bon Gendarme en Een Huwelijksaanvraag opvoeren. Een groot cinematografiseh drama Le Professeur Mystère, staat insgelijks op hetprogram. Ongetwijfeld zal er een talrijk publiek deze dapperen komen toejuichen, die zoo 'n edel-moedigen ijver aan den dag leggen om wat ontspanning aan hun makkers te bezorgen, * a Den 7a Januari 11. heeft eene football-ploeg van C. 238 de ploeg van C. 24S met 3-1 geklopt, » tic # De Belgische sehilders, beeldhouwers en ver-zamelaars van gedenkpenningen die naar Hol» land uitgeweken of daar in kampen geînterneerd zijn, hebben eene tentoonstelling van hunne werken in het stedelijk muséum te Amsterdam geopend. De bijval dezergaat aile verwachtingen te boven en de Nederlandsche pers wijdt vleieudê artikelen aan die tentoonstellingen. **41 Generaal Nivelle, opperbevelhebber van de Fransehe legers van het Noorden en het Noord-Oosten. heeft zich naar Londen begeven, waap hij met raaarschalk Douglas Haig, een onder-houd met den heer Lloyd George en de Britsche goevernementsleden heeft gehad. Generaal Nivelle werd insgelijks in verhoor bij koningin Alexaudra ontvangen. A Gabriel d'Annunzio, de Italiaansehe dichter, heeft onlangs het Fiansch Oorlogskruis ontvangen. en generaal Lyautey een telegram van dank gestuurd:«Hetis met genoegendatikhetFransch Oorlogskruis ontvangen heb, het prachtigste eereteeken voor een strijder, daar het op de borsten prijkt der helden, die aan de roemrijke Marne en op het slavjveld van Verduin tweçmaal de wereld hebben gered. » 20 Jannari 1917 Nn-mmer 372

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes