De legerbode

1379376 0
01 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Oktober. De legerbode. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5q4rj49k4r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IMnïïiTDer 615 • 1 October 1918 ■mmmkMrnta*a*muoiHi*<MiaaaaaËaaâmti!*rmifiaahtomtiMagUtt-ï2^5ttsmtnvii3 DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschîjnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOLDÀTEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Belgisch Leger in den slag Onze Troepen behalen eene schitteremde Overwinning. Aanvallerîd vanaf Dixmuds tôt Yper, vorderen zij 8 km. op gansch het Aanvalsfront. In den loop der Twee eerste Dagen van het Gevècfat, veroreren zij Dixmude, Zarren, het Bosch van Houthulst, West-Roosebeke, Passchend&ele en Moorslede. Zif nsmm meer dan 5S500 Gevangenen, meer dan 100 Kanons, w.aaroiider verschillende yan zeer zwaar Kaîiber, en eenen overgrooten Buit Z, w om 5 u. 3o 's morgens, na eene artil êHev-jarbefeiding die 3 urenduurde en aan deweike, sumenwerkend met de Belgische batterijen, tairijke Fransche en Britschs batterijen dceinameni alsook eenhsden der Britsche vloot, die de kustverdediging des vijands en zijne be-langrijke middelen van verkeer bombardeerden, rukten de Belgische troepen ten aanval, van af het Z. van Dixmu.de tôt het N. van Yper. Zij behaalden eene prachtige overwinning,met be<v onder enswaardigen geestdrift en strijdhist de trillende praklarnatie beantwoordend, hen den 2g uitgevaardigd door Koning Albert en die wij hierbij pnbliceeren. Het zoolang door onze dappere soldaten ver-wacht uur, om zich op den gehaten Duitscher te werpen, (vas eindelijk geslagen. Zij gingen het bewi/s kunnen leveren van hunne waavde en van hunnen dripigen ijver, en eene stoutmoedigheid en eene wUskracht aan den dag leggen van gelijke gehalte als de stijjhoojd.igHei.d en het weerstandsvermogen, die zij in hun hardnekkig defens+tf haddten getoond. Eereaan hen. Niettegenstaande de ongehoorde morili) kheid hunner taak hebben zij. op schilte-rende wijze, een groot gedeelte van ons heilig grondgebied heroverd, verwoest en gekneusd door den strijd, begoten met hun bloed. Zij hebben de Duitschers eene bioedige en zware neer-laag toegebracht. Het land baigt het hoojd voor onze helden, vol enl; ntenis en liefde, nifor dan ooit verzekevd van eene triomjanteùjke overwinning ! » * # Ziéhier, zooal1? wij zê hehhen ontvangen, en-kel- bij-zon.lerliedcti owr èzen bewonderens-wa»i Jigeu en zegepralenden strijd. Belgisch front, ap Sept., i ure 's morgens. Door eenen stormwind en onder eenen stortregen nemen onze troepen ftoim nderhand de Buitschs srellingen in. Het bosch van Houîhuist wurdt overvleugeld. Het is middenracht ; de dag van den 28" komt te bejciunen. Door eenen pikdonkeren naclVt be-geven wij ons naar het gevechtste'rrein. Een kille régen valt onophoudena neèr Wij ontmoeten het vevvoer en de troepen, die opgewekt en vol be-tronwen vooruitstappen. Opeens, orn 2 u. 30,fferaakt de gezichtemder in brand met een tragiseh geflrkicer : het rofFelvuur onzer batterijen is verschrikkelijk losgebroken. De Duitschers worden ongerust eu schieien van aile kanten groene en roode vuurpijleu op. Het is een grootseh tafereel. * * » Védr 6 tire, wanneerdedageraad dekimmever-bleekt, rukt op gansch de linie onze prachtige infanterie ten aanval ; terzeli'dertijd hebben onze-cskadrieljen hunne vlucht genomen en steunen onze infanteristen met het vuur hunner rnachien-geweren ; zij bombardeeren de Duitsche liniën en nemen de minste vijandelijke bewegingrn waar. De kabelbalions worden in de richting der liniën gesleepd en liangen op anuwclijks 40 m. hoogte. De Duitsche artillerie antwoordt tôt nog toe zwakjes.Maar rond 7 ure begint dewind stormig te huilen. terwijl een stortregen den rei-ds 6lechtea jirond iiog moeilijker kouit makea. Oa- Dagorde van Eoning Attsrt Op het oogenblik dat het Belgisch leger ten aanval ging rnkken, richtte Koning Albert volgende dagorde aan zijne troepen : Soldaten, Gif gaat een machtigen aanval doen op de vijandelijke stellingen. Zij aan zij met uwe heldhaftige Fransche en Engelsche wapenrnakkers, komt het u toe den overweldiger, die sedert meer dan vier jaar uwe broeders verdrukt, terug te drijven. Bet uur is beslissend. Overal wijkt de Duitscher. Soldaten, Toont h toaardig van de heilige zatik onzer-onafhankelij kheid, waardig van ons verleden, waardig van ons ras. Vertroawt stellig op de overwinning. Vooruit voor 't recht, voor de vrijheid, voor 't roemrijk en onsterjelijk België. Albert. danks deze ongunstige omstandigheden,is gansch de eerste vijàndelijke linie. tusschen 7 en 8 ure 's morgens iu ons bezit. Aan onzen linkervleu-gel werd de vordering der troepen vertraagd door den hardnekkigen weerstand der Duitschers, lanijs de baan Dixinude-Yper. Niettegenstaande 's vijartds wanhopige po-^ gingen, gaat onze linie, wonderlijk geholpen door het artillerievuur, op voldoende wijze vooruit. Tusschen 10 en 11 ure wordt gansch de tweede Duitsche steiling ingenomen; en daarna de derde. Orr/e infanterie, die over den Yser was ge-troldcen ten Z. van Dixmude, valt het dorp Wouinen aan. Eene volledige batterij houwit-zers van ISO wordt buitgemaakt, met de offi-cierên, de mannen het materieelen de spannen. Om 12 ure had men reeds meer dan 2,000 ge-vangenen geteld : De baan Dixmude-Houthulst was bereikt, het bosch van Houlhulst was tea N. en ten Z. ovei'vleugeld. Op dit oogenblik komen de eêrste Belgische gekvvetsten van de vuurlinie terug. Hun inoreel is bewonderenswaardig. Allen bevestigen dat de Duitschers zullen teragtrekken. De kracht van aanval onzer troepen was onweerstaanbaar, en niets is aangrijpender dan de rnannelijke kalme en bedachtzame moed van deze helden, die uit de vuurzee terug komen ; de lichte gekwetstén riéhten zich al trekkebeenen naar de ainbulan-ties, elkaar heîpend, de zwaardere gi'kwetsten opbeurend welke de brankardiers of de gevan-genen door een verwoest terrein, doorzaaid met granaattrechters, vol water, wegbrengen. De gevangenen blijven in dichte kolommen aankomèn achter 't front, verbluit, terneerge-siagen.Rond deu avond telde men er reeds 4,000. Tijdens den aanval eener dekking, poogden de Duitschers weer huri klassiek verraad, eerst de handen hooghoudeud en daarna de overwinnaars trachtend van vlak bij neer te schieten. Maar allen werden, door de onzen, onmeedoogenlooa doodijesclioten. Op vors'chillehde puùten zet.ten onze troepen humie vordering voort met z'i'ke on^tuimigheid, dat de overstea hunne aiauaen, die de artil- lerievoorbereiding niet wilden afwachten, moea-ten terughouden. 's Namiddags, bereikte onZe vooruitgang gemiddeld 5 tôt 8 km. diepte. Onze rechtervlcugcl was bij den zoom van West-Roosebeke en van Passchendaele geraakt. Eeu belangrijk materieel werd buitgemaakt, waarvan de opsomming niet voleindigd is; o. a. werden verschiliendc zware kanons genomen. Naarmate wij vorderden, werden de wegen terstond iiersteid door ploegen, wier werklust te bewonderen viel ; onze batterijen trokken vooruit met dezelfde kalmte en orde als in tijd van manœuvers en bedekten aanstonds, met hun vuur, de vordering onzer infanteristen; artiî-leristen en soldaten der genie toonden enenveel strijdlust en onversehrokkenheid. Al de wapens gedroegen zich puik en hebben de erkentenis van 't land ten zeersle verdiend. Met nadruk hoeft gewezen op de ongehoorde moeilijkheid hunner taak. De regen had het terrein, alreeds vol granaatholen, gansch door-woeld tengevolge der voiyge hardnekkige ge-vechten, in een echt moeras herschapen. Maar noch de vermoeienis, noch de natuurlijke en kunstinati^e hindernissen, in dit sinds 4 jaren allerkrachtigst door de Duitschers versterkt ge-bied opgestapeld, vermochten het niet den wau-derlijken strijdlust der Belgen ts stuiten. Eene bij'zondere melding verdienen onze \liegers, wier bedrijvigheid en ijver eenstemmig werden geprezen. De vijand heeft zware verliezen ondergaan. Onder de gevaîigenen bevinden zich mannen van een regiment der wacht en van een Saksisch korps. Overal was de btrijd zeer vinnig, de gevechten waren zeer hard en van weerskanten gedreven met de hevigste woede. Belgisch front, a g Sept., 's avonds. Omianks 's vijands tegenaaavalisn breidt de overwinning zich uit: Dixnuide, Zarren, Moorslede worden door onze heldhaîtige soîdatem ingenomen. De vordering onzer troepen, onder bevel van Koning Alberi, die hen vergezelt, is onophou-dend voortgegaan, niettegenstaande den voor;-durenden regen. die van het terrein eenôn moc. derpoel maakt. De geestdrilt onzer manne» blijft even bewondereaswaardig en de nieuwe eenhe-den kwaraen al zingend iu den strijd, lieden, Zondag, hebben onze troepen de hoogte van Vlaanderen ingenomen met den ge-kenderï waarnemingspost van Glereken, weike de Duitscher», die-er sinds 4 jaren verblijven, onneembaar waanden. Vandaar vooruiLtrekkend naar 't. N., veroverden onze onvermoeibare soldaten Zarren, aldus Dixmude overvleugelend, dat om 12 ure in ons bezit viel. Meer ten Z. was het succès niet minder, on-danks den Duitschen hardnekkigen weerstand. Achtereenvolgens werden Stadenberg, Vijfwe-gen, Passchen iaele en Moorslede met geweld ingenomen door onze heldea. Het bosch van Houthulst viel heelemaal in onze handen. Ten eiîïde onzen vooruitgang tegen te hou-den, bracht de vijand versterkingen aan en be-gon tegen aan te vallen ten N. van Houthulst. Deze tegenaanval werd met bioedige verliezen afgeslagen, en onze troepen. met prachtige sterkte strijdead, behaaldea nieuw succès : Deu

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie