De legerbode

1334 0
23 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 23 November. De legerbode. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8c9r20sp4n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

23 JNrovemi3er 1918 Nnmroer 630 DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit bïad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. 11 »' ■ in iiiiiib—a PIssMIp inMa Gazer Vorsfen TE ANTWERPEN Heden maakten de Koning en de Koningin met de prinsen Leopoid en Karel hunne plechtige intrede te Antwerpen, omringd van generaals Gillain, hoofd van den algemeenen staf, Jung-bluth, Àrnould, Greindl, generaal Rouquerol, hoofd van de Fransche militaire zending, lord Vivian en kapitein Cresson, van de Britsche en Amerikaansche militaire zendingen. De Koning werd ontvangen op de brug over de Schelde te Burght, door generaal Drubbel, aanvoerder der 2e legerdivisie, zij die het laatst Antwerpen verliet tijdens den terugtocht in 1914 en er eerst terugkwarn in 1918. De aankomst van de Vorsten en van hun schitterend gevolg, werd ontliaald op donderen-de toejuichingen. Eene groote menigte,vol geest-drift, wapperde vlaggetjes en zakdoeken, wierp biomnen, uitbundig vivat roepend. Wanneer de komnklijke l'a mi lie voor het stad-huis verscîieen, werd zij verwelkomd door den burgemeester Davos. œ Vier jaren lang, » zegde hij, « streden onze dappere trorpén voor de vrijheid van ons gelield vaderland. De Antwerpsclie bevolking kent hunne wapenfeiten en hunnen heldenmoed, zoo-als dezen des Kor.ings en de onvermoeibare toe-wijding der Kotiingin. « Met onze roemrijke bondgenooten heeft het Belgisch leger de schoonste overwinning be-haald die in de geschiedeuis geboekt staat. De heele wereld bewondert ons klein land, dat zoo-veel grootheid en vastberadenheid heeft getoond, in de verdediging van het recht, en wiens liel-dendaden deze onzer voorouders evenaren. « Onze bevolking, het hart vol blijdschap en nationale fierheid, heeft slechts eene begeerte : België zien lierleven in den Vrede, en zich waar-dig toonen door ijverig werk, van het prachtig voorbeeld, door onzen Koning en ons glorierijk leger gegeven. » De Koning antwoordde, de Antwerpsche bevolking gelukwenschend voor hare trouw aan di nationale onafhankelijkheid. « Moge uwe we-reldstad, » zegde de Vorst om te eindigen, « wel-dra haren vroegeren voorspoed heroveren, ia hare onvergankelijke haven. » De Koning, de Koningin en de prinsen ver-schenen daarna op den balkon van het stadbuis, terwijl de menigte, die op de groote plaats opeengedrongen stond, hen eene onvergetelijke ovatie deed. Daarna riehtte de koninklijke stoet zich naar de Kunstlei, waar eeu verhoog was opg'etimmerd. Generaal Drubbel deed de troepen der 2e divisie deflleeren. Het is onmogelijk de geestdrift te beschrijven, met dewelke onze bevolking het 6e, 7°, 16e, 17®, oc en 15e linieregiment toejuichte, de eenlieden der genie, de machiengeweren met de honden ervoor, de artillerie, met batterijen van 75, houwitzers van 105, zware stukken van 455, dô eskadx-ons lanciers en wielrijders, die flink voorbij trokken. Elk vaandel, waarop eer-volle opschriften prijken, wordt begroet door uitbundige toejuicbingen, in dewelke al de liefde en al de erkentenis van het volk trillen voor onze zegepralende soldaten. , Na het defileeren, vol kranigheid en flinkheid, ■wenschte de Koning generaal Drubbel geluk, terwijl de muzieken achtereenvolgens, midden aller ovaties, de Brabançonne, de Marseillaise, de God Save the King en de Stars Spangled Banner speelden. Na geluncht te hebbcn bij den gouverneur der provincie, bezocht de koninklijke famille de hoofdkerk, waar zij ontvangen werd door kar-dinaal Mercier. Het was een oogenblik van diepe ontroering, eene waarlijk historiscke samenkomst, want den Koning en den kardinaal hadden elkaar niet meer gezien sinds 't begin van den oorlog. Kardinaal Mercier zegde aan de vorsten, dat de Belgen tijdens de barde jaren van tegenspoed, slechts eene bekommernis hadden : Steeds dioh-tcr bij het hart van den koning te geraken. « Gistcren was België bezield door de taaiheid en den heldenmoed des Konings. Heden deelt het met Hem zij ne vreugde en zij ne glorie en danjit God met liem. God die ons hielp iu het Dagordsr des Konings aan het Leger G. H. K., 18 November igi8. Officieren, Onder-Officieren, Soldaten ! Gij heht u verdienstelijk gemaakt ten opzichte van het Vaderland! Uw heldhaftige tcgenstand te Luik, te Antwerpen en te Namen heejt aan het oprukken der vijandelijke benden eene vertraging doen onder-gaan die hun noodlottig sijn moest. Sinds meer dan vierjaar hebt gij çinnig in de modders çan den IJzer het laatste plekje van onzèn vadergrond verdedigd. Eindelijk, de algemeene bewondering afdwin-gende, komt gij den vijand eene bloedige neder-laag toe te brengen. De dwirigeland, die tegen onze bevolking het schrikbewind invoerde, die onze instellingen schond, die de besten onzer medeburgers in de ijzers wierp, die overal willekeur en verdrnkking pleegde. is beslissend overwonnen. De Dage-raad der gerechtigheid is opgegaan, gij gaat uwe steden en uwe dorpen, uwe ouders en al degenen die u lief zijn, wederzien. België, heroverd door uwe dapperheid, wacht u om u toe te juichen. Hulde aan onze gekwetsten ! Hulde aan onze dooden! Eere zij u, Officieren, Onder-Officieren en Soldaten ! Ik ben fier over u. Veel heb ik u gevraagd : Altijd hebt gij mij uwe medewerking zonder tellen gegeven. De erkentelijkheid en de bewondering der Natie zjn u verworven. Albert. «m-l-i-.j i a - De Keningia der Belgen en de Kroonprins worden benoemd tôt Groot-kriis van het Eereiegioen De Fransche pers meldt dat ter gelegenheid van den zegepralenden terugkeer der Vorsten en der Belgische troepen te Brussel, de regee-ring der Republiek besloten heeft het Groot-kruis van het Eereiegioen te verleenen aan de Koningin Elisabeth. Dezelfde waardigbeid wordt toegekend aan den Kroonprins, die insgelijks het Oorlogskruis zal ontvangen. Laat ons, te dezer gelegenheid, herinneren dat de voorzitter der Republiek reeds aan Koning Albert de Militaire médaillé en het Oorlogskruis heeft overhandigd aan de Koningin die onze gekwetsten onder 's vijands vuur onophoudend heeft bijgestaan. De Koning en de Koningin zullen zich naar Parijs begeven Terwijl hij, ter gelegenhoid van den Sint-Albert's dag. de» Koning een telegram van gelnkwenschen toestuurde, had de voorzitter der Republiek, uitFrankrijk's naam, den wensch geuit dat onze Vorsten eerstdaags een olllcieel bezoek aan Parijs zouden brengen. In zijn antwoord aan heer Poincaré, heeft de Koning verklaard dat de Koningin en Hij met veel genoegen deze vriendelijke uitnoodiging zullen beantwoorden. Onnoodig te zeggen dat Parijs zich bereidt om onze Vorsten geestdriftig en triomfantelijk te onthalen. ongeluk, zal ons bijstaan in het werk der noos dige eendracht om den heropbouw van on-onsterfelijk land te verzekeren. » De Koning was zichtbaar getroffen, hij dankte den eerwaardigen kardinaal langdurig. Na de dankgebeden te hebben bijgewoond, bezochten de Vorsten de kap.el van de mirakul^uze Maagd van Antwerpen. Daarna verliet de koninklijke familie de kathedraal en de stad, opnieuw be-groet door g«estdriftige betoegingen, De Verlossing van Brussel De eefste Belgische Troepen zijn deu 18 November in den namiddag Brussel binneHgetreden. — De Hooîdstad en hare voorsteden waren's anderendaags, den 19n. gansch bezet. — Denzelîdeô^ dag voltooiden onze Troepen de inbe^' zitneming van Antwerpen. — Onze* Soldaten werden overal met onbe* schrijlelijke Geestdrift onthaald. Het is Maandag, te 4 ure 's morgens, dat dé laatste Duitsche troepen Brussel hebben ont-ruimd. Tôt 7 ure was het een onafgebroken voorbijtrekken van allerlei soorten wagens en voertuigen. In wcerwil van het ijskond weder, duurde^ het niet lang of de menigte verspreidde zich in) de stad, eindelijk voor goed van de vijandelijkei bezoedeling veriost. Vaandels werden in al de straten opgestoken, terwijl het volk in dichter en dichter gelederen naar de Groote Markt trok, alwaar de plechtig-heid moest plaats grijpen, waaronder de bevrij-ding der stad zou worden uitgeroepen. Te 10 ure 's morgens, van trompettengeschal voorafgegaan, verscheen heer Lemonnier, ge-volgd van gansch l>."t schepencollege, boven den Leeuwentrap. Ht'/k.ondigt Brussel's bevrij-ding aan; de menigte juicht hem uitbundig toa! en doet den eed nooit Duitschland's euveldaden te vergeten. Op hetzelfde oogenblik wordt de Belgiseha vlag op het stadhuis geheschen. Dadelijk worden honderden Belgische en verbonden vaandels aan al de vensiers der Markt ontplooid. De menigte heft de Brabançonne aan en de nationale liederen der bondgenooten. De geestdrift is ten toppunt gestegen. De laatste Duitscbe eerloosheid Terwijl zij voor altijd Brussel verlieten, hebben de DuiSscbers toch nog eene laatste eer» loosheid willen begaan. Inderdaad, rond don middag, naar een teîe*. gram uit Brussel, slaat, .eensklaps uit de Zuid-statie eene overgroote vlam gevolgd door eene reeks geweldige ontplofiingen die de gansch» hoofdstad deden daveren en ontmetelijku schade aanrichtten. Bijna op 't zelfde oogenblik deden zich aan het ander uiteinde der stad, langa den kant der Noordstatie en deze van Schaerbeek, dezelfdej onheilspellende vlammen en dezelfde ontploffin-, gen vooi*. De Duitschers zullen niet nalaten de reeksea ontplofiingen, eerst te Assche, daarna tegeiijker-tijd in de groote staties van Brussel, waarbij overgroote sebade werd aangericht en ongetwij» feld een groot aantal slachtofiers vielen, op de rekening van toevallige ongevallen te schuiven. Doch het is onmogelijk dat wii niet vôôr eea nieuw van hen uitgaande misdadig werk staan en dat eene, nieuwe eerioosheid zich bierdooi'j niet kome voegen bij al degene welke zij hebbea bedreven. Burgemeesier Max heeit zijn ambt hernomen De gemeènteraad van Brussel vergaderd» Zondag in plechtige zitting om burgemeester Max te ontvangen, in de hoofdstad teruggelceerA na vijftig maanden hatelijke gevangenschap i* Duitschland. Heer Max, na het sluiten van dei$ •wapenstilstand, had Vrijdag slechts even ta Brussel vertoefd en zich naar het Groot Hoofd<> kwartier, bij den Koning begeven. In de hoofdstad teruggekeerd, heeft de gemeenteraad hem dadelijk met eene ontvangst, waardig van zija< heerlijk en kloekmoedig gedrag, willen beje. genen. De pîecbtigheid greep plaats iû de gothischa zaal van het stadhuis, in tegenwoordigheid va» talrijke aanwezigen die heer Max, bij zijne intrede in de zaal, eene geestdriftige hnld» brachten. Eene roerende rede werd uitgespreken io«r heer Lemonnier, dienstdoenden burgeîneestty die sloot met heer Max, waardige af9taiumçliBg

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes