De legerbode

1569 0
26 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 26 November. De legerbode. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c824b2xt74/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t lien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Triomfantelijke Intrede der Vorsten en des Légers te Brussel EEN HISTORISCHE DAG Het is onmogelijk het schouwspel te besebrij-ven van Brussel bij het terugzien van zijuen Koning, aan het hoofd der troepen van debevrij-ding ; van zijne Koningin, wier standvastigheid en liefdadigheid even hoog staan als de wils-kracbt van den vorst en opperbevelhebber des Iegers, en die tijdens deze zware jaren de voor-zienigheid was van densoldaat. M in siens 700,000 personen waren gedurende de zes laatste dagen naar Brussel gekomen. Nooit werden vorsten, zeifs na harde beproevingen en groote overwin-ningen, met zulke hartelijke liefde ontvangen door een volk. Toejuichingen van eene weer onafliankelijk gevvordene natie, voor hem die de trouw en de iierheid vertegenwoordigden, mengden zich met de kreten en de vreugdetranen van eene familie, die te zamen komt na doodelijken angst. Men zong de Brabançonne en duizende Belgen begon-nen Grétry's gekend lied aan te lieffen : Waar kunnen wij nog beter zijn Dan bij ons bestc vrienden ? De versiering der stad is bewonderenswaardig men vraagt zich af waar onze landgenooteu zich de stofien aanschaften met de nationale kleureu, die de gebouwen tooiden van onder tôt boven. Om de stad die haren roemrijken vorst ging enivangen nog sebooner te malien, hadden de Brusselaars eene buitengewone vindingrijkheid aan den dag gelegd Qp verschillende plaatsen werden echte gedenkbeelden opgericht. Niet alleen was het een groote dag voor Brussel en voor België, het was een intiem en diep gevoel dat aile Belgen innig vereenigde met hunne roemrijke dynastie. Men juichte prias Leopold toe, in zijn infanterie uniforni, en prins Karel in zijn uniform van aspirant der marine. De jeugdige prinses Marie-José, met hare vriendelijkheîd, en Koningin Elisabeth, die met moeite hare ontroering over-meesterde, werden ontvangen met eene onge-ineene liefde. De verbondene detacliementen die deel maakten van den stoet werden bijzonder toege-juicht: ganseb den dag door, werden zij in Brussel geovationueerd door de feestvierende iac-nigle.De Aankomst van den Koning en van de ïroepsn Na den naeht van Donderdag tôt Yrijdag te hebben doorgebracht in het kasteel te Laeken, namen de Koning en de koninklijke familie het boofd van de twee legerdivisies, die te Brussel hunne intrede moesten maken. De Koning, de Koningin, prins Albert, tweede zoon van den Koning van Engeland, de prinsea Leopold en Karel van België, prinses Marie-José, zijn te paard, omringd door talrijke eu schitte-rende Belgische en verbondene staven. Weldra komt de stoet in beweging en richt zich naar de hoofdstad, die sidderend en trillepd van vaderlandsliefde en geestdrift, wachtenue is terwijl vliegtnigen erboven zweven. "Wanneer de stoet langs den Gentscben steen-■wcg aankomt, en dicht bij de gemeente Molen-beék verschijnt, breken de toejuichingen los, ,hoeden worden gezwaaid en zakdoeken. Do ontroering is eenig. ■ De byr^enieester vau Molenbeek screekt . eenen welkomgroet uit, drukt de vreusïde der bevolking uit bij 't weerzien van den Koning, van de soldaten en verklaart dat zij steeds heeft betrouwd op den triomf van het recht, niettegen-staande 's vijands kuiperijen. Hij brengt hulde aan allen die medewerkten aan den zege : aan den Koning, aan de soldaten, aan de groote en edelnjoedige Fransche natie, aan lier en taai Engeland, aan moedig Italie, aan de Vereenigde-Staten die de bevoorrading der bevolking ver-zekerden en hunne groote ekonomische, nijver-heids- en militaire mapht in de balans wierpen. De Koning dankt den burgemeester aller-vurigst. Hij vvenscht de bevolking geluk voor haar betrouwen in den eindtriomf en hij looft het leger. Het défilé stapt vooruit, begroet door uitbun-dige betoogingen. De menigte zingt de aria's gespeeld door de muzieken. Men wijst de vaan-dels aan, zwaar van goud en glorie, waarop de namen der overwinningen behaald door ons schoon leger op eenen overmachtigen vijand. Allen, infanteristeu, aitilleristen, mitraljeurs, worden toegejuicbt door de menigte, die hen bloemen toewerpt en vlaggetjes, met dewelke de soldaten zich tooien. Te Brussel De Koning verschijnt aan den zoom der hoofd-stad waar hij wordt ontvangen door burgemeester Max omringd van de burgemeesters uit het omliggende van Brussel. Aanstonds stapt de heer Max vooruit tôt bij den Koning en spreekt volgende rede uit : Rede van den heer Max Sire, sinds meer dan vier jaren wachtte de hoofdstad op deze minuul, met koortsachtig on~ geduld, maar nooit heejt haar betrouwen ge-wanlteld. ' Zij was verzekerd dat zij, vroeg of laat, haren Koning zou zien terugkomen, wiens edel en manne lijfc besluit zij sedert het begin van den oorlog heeft begroet, wiens voorbeeld ze had bezield met eene zelfverloochenin g die de vaderlandsliefde verheft tôt eene liefde van het mensakdom. Ja, België offerde zich op voor een ideaal dat ver boven de belangen van het land zweeft. Het volk van Brussel heejt onzeggelijke smar-ten gekend, maar het heeft ze zonder klagen doorstaan, met den blik gevestigd op de toe-komst. De wederkeer van den Koning en het leger in zegeglans brengt hem vandaag de belooning, waarop het recht had en het trilt na van geluk. Jk ben fier uit zijn naam te kunnen spreken : Ik omslu.it in een self de hulde van dankbaarheid en van bewondering onze onvergelijkelijke soldaten, (oaardige medewerkers van de verbonden troepen, met wie zij hebben gestreden zij aan zij en den heldhaftigen vorst. die, aan hunne spits voor zich zelf en voor België, wiens innigste wezen hij verpersoonlijkt, de zuiverste glorie heeft verworven. De heer Max brengt hulde aan de Koningin, aan de priasen en aan prinses Marie-José. De menigte herhaalt duizende malen den kreet : « Levé de Koning ! Leve de Koningin ! Levé de koninklijke familie ! Leve 't leger ! Levea de bondgenooten !» — « De Iloniug auhvoordt Rede van Koning Albert. De Koningin en ik hebben met ontroering de welsprekende woorden aangehoord, die de burgemeester ons zooeven heeft toegesproken. DU is voor ons de schoonste dag onzes levens, de dag waarop wij weer binnenkomen in deze schoone hoofdstad, eindelijk bevrijd door de overwinning der bondgenooten, na vier en half jaar beproevingen. Wij verheugen ons uit den grond van ons hart onze medeburgers weer te vinden, die nooit wankelden in hun geloof aan de zege van het Recht, die onafgebroken het hoofd hooghielden, zooals het aan vrije mannen past in tegenwoor-digheid van ruwheid en verdrukking. Ik houd er aan hun hier mijn diepe bewondering uit te spreken. In M. Max begroeten wij het toonbeeld det hoogste burgerdeugd. Uw burgemeester was heldhaflig en rangsehikte zich onder de eersten bij de stadsmagistraten in onze geschiedenis. Daarna ricbtte de Koning hartelijke woorden van dank tôt de verbonden stafoversten uit naam van België, bij hunne intrede in de Belgische hoofdstad. Dan begaf zich de stoet naar het Parlements-gebouw, middeu luidruchtige toejuichingen. In het Parlement. Aan het hoofd van den stoet stappen de Ame-rikaansche, Fransche, Britsche detachementen, begroet door langdurige toejuichingen,en daarna de Belgische troepen. Tijdens het defileeren kent de geestdrift geene païen meer. De Koning, de koninklijke familie worden toegejuicht, zooals Vorsten het nooit zijn geweest. De stoet komt voor het Parlement aan, waar invalieden in rij staan. De Koning komt zich voor het paleis der Kamer plaatsen en woont het defileeren der troepen bij, met de Koningin aan zijne zijde, den hertog van Brabant, prins Albert van Groot-Brittanje, de graaf van "Vlaanderen; achteraan ltomen de Fransche en Britsche zendingen, generaal Pershing en talrijke officieren van den Belgischen staf, waar-onder generaal Léman. Het Défilé. fi Voorop stappen de Amerikanen, die op storm-aclitige toejuichingen worden onthaald. De menigte neemt de hoeden af en groet vurig de-groote besterde vlag. Daarna verschij nen F ransche troepen.prachtiga eenheden jagers, flink, knap, kranig, glorierijk en fier. Zij worden met bloemen beladen ; de ovatie! te hunner eere overtreft al deze dio zij vroeger mochten verdienen. Achteraan komt een Britsch detachement, zooals altijd bewonderenswaardig om zijne kracht, zijne tucht, zijne dapperheid; zij ook worden onthaald op geestdriftige toejuichingen, die de gevoelens van België uitdrukken voor onze groote bondgenooten. Eindelijk is de beurt aan de Belgische troepen." De uitbundige ovaties aan onze roemrijke divi-sies, aan deze prachtige troepen van allewapens, aau dewelke het gevangen en eindelijk bevrijd, land sinds vier jaren met bewondering denkt, valt niet te beschrijven. Het zijn niet alleen helden die voorbijtrekken, het zijn zonen, broe» ders echtseaooten -, men juicUt,ss..to_eJ inga roegV 26 November 194 8 Naromer 631

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes