De legerbode

1678 0
23 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 23 November. De legerbode. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3n20c4td0f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

i 30 November 1 918 Jf Nimmer 032 DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende 11 1 ■ 1 111 1 iii ... . . , — , . Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIJDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exempiaren. « Tngezien de diensten van het Département *an Oorlog, tôt dewelke het Bestuur en den Opstelraçd an den Legerbode Hehooren, tveldra naar Brussel zullen worden over-gebracht, zal hij ophouden te verschijn m in Havre, te rekenen van heden. Be Konlng en ds koRinklijks ?mm maken lionne inlrede te Serpn "Woensdag 27 November maalcte Koning Albert, vergezeld van. de prinsen Leopold en Karel, zijne plecktige intrede te Bergen, waar de Canadeesche troepen hem de eer bewezen.- De vorst en de prinsen bezochten achtereen-volgens het provinciaal gouvernement en het stadkuis, waar de heer Canon-Legrand en bur-gemeestei- Lescart trillende en vaderlandslie-vende redevoeringen uitspraken. In zijn antwoord, na te kebben gezegd hoe zijne zonen en hij getrofïen waren door de ont-■vangst te Bergen, herdacht de Koning wat al lijden Henegouwen heeft verduurd. De vijand Verwoestte vooral de bloeiende fabrieken. « Wij waren verplicht in dezen oorlog te strij-den s zegde de Yorst, « voor de eer onzer ver-plichtingen en wij betreuren het niet ; Want, gedu-'rende 52 maanden, hebben de Belgen die in 't land bleven, met volledige zelfverloochening en vasten wil, aan 's vijands gewelddaden weer-stand geboden. Hun weerstandsvermogen, hun moed en hun geduld, welke de heele wereld ;heeft bewonderd, werden eindelijk beloond, en de beslissende overwinning heeft het vurig be-trouwen in den triomf van het reeht verrecht-Vaardigd. In het werk der bevrijding, is een goed deel te wijten aan de houding dei' bevol-king die het moraal der soldaten ten zeerste heeft gesteund en die de rechtvaardigheid der Ëntentezaak op klare en hooge manier heeft daargesteld. » « T\u moet, het land worden heropgebouwd, » zegde de Koning om te eindigen. « Hulp en ver-goeding hebben wij aangeworven door de overwinning en door de diensten, welke' België gedu-rende vier jaren aan de zaak van het menschdom heeft bevvezen. « Laat ons te dien einde vei'eenigd blijven in den vrede, zooals wij het waren tijdens den oorlog. « Ik beloof U, mijne dienstwillige mede-werking. Ik beloof u dat al mijne krachten steeds ten dienste van het Vaderland zullen staan. » Deze woorden werden begroet door toejui-chingen en door kreteil, duizendmaal herhaald, van « Leve de Koning ». De Yorst werd op groolsche wijze geovationneerd door eene over-groote menigte, wannoer hij later op het balkon »an het stadhuis verscheen. Eoe as Brusselscîie Bladen qpnieuw versclisnsn De Bruxellois en La Belgique, de twee ver. i'oeilijke verduitsche bladen, die in de hoofdstad verschenen onder de Duitsche censuur, bezaten alleen een volledig werkgerief en papiorrescrve ; dit ailes gestolen. De bestuurders der Belgisehe bladen, die sinds den eersten dag der bezetting, tiiet meer verschenen, aehtten dat het hun reeht was deze voorwerpen terug te eischen. Te dien einde vormden zij een komiteit en riehtten zich tôt het gereeht, om gemaehtigd te worden de drukperse» te gebruiken, waarop de verraders hun vuig blad drukten, alsook het papier, ten voordeele van de herlevende en vrije pers. Zij kregen voldoening en de heer onderzocksrechter Benoidt heeft eene verordening opgemaakt. Zie-hier de tekst ; het is een eigenaardig dokumcnt, dat melding verdient. VERORDENING Wij, Maurice Benoidt, oiuhM-zoek.srecliter, afgevaar. digde van het arrondissement Brussel, hebben volgende Vf j ordaiiing opgemaakt : Ingezien de huidige omstandiglieden j Aangezien het van openbaar belang is het regelmatig YSfSçiuinea te ve«ejierea vim de dagbladca, die de groote dagelijksclie pers der hoofdstad vertegenwoor-digen, die zoo nauwkeurig de nationale denkwijze weergeel't j Aangezien het verscliijnen in gevaar wordt gebraeht tengevolge van het wegnemep der machienen en Van het papier, tijdens de Duitsche bezetting voltrokken ; Aangezien in zake La Belgique machienen, materieel en drukpapier werden in beslag genomen ; Aangezien Uet papier aan bederf onderhevig is, of minstens van waarde verminderen kan, dat het g<bruik der machienen bijdvaagt tôt hun goed behoud; Aangezien vooràfgaande beweeggronden hierna voor-geselirevene maatregelen verreehtvaardigen ; Machtigen wij de heercn Rossai en Brébart, de eerste bestuurder van den Soir en den tweede bestuurder-be-heerder van La Dernière Heure, handelende in naam van volgende dagbladen : L'Etoile Belge, Het Laatste Nieuwç, L'Indépendance Belge, Le XX' Siècle, Le Journal de Bruxelles, La Gazette; Het Nieuivs van den Dag, La Libre Belgique, Le Peuple, Le Soir, La Dernière Heure, tôt verder bevel en na inventaris te hebben opgemaakt, door deskundigen, door ons il'artoe aangesteld, gebruik te maken van de machienen, het drukkersmaterieel en het papier aange-slagen in zake La Belgique, Warinoesberg, en inedebe-lamrhebbenden, in de papierfabriek van Saventhem en bij den heer Dorchy,Werl'kade, op voorwaarde deze ter plaatse te gebruiken en het goed behoud ervan te ver-zekeren, voor wat het materieel en de machienen be-treft en voor wat het papier aangaat, op voorwaarde, wanneer zij erorn zullen verzoeht worden, eene gelijke hoeveelheid en hoedanigheid terug te geven en er de waarde te dien dage van te betalen. Opgemaakt in ons Kabinet te Brussel, den 20 November 1918. Maurice Bbnoidi. Voor gelijkvormige kopij : De greffier •' V. Roussblle. Krachtens deze verordening hebben de oude Brusselsche dagbladen den 21 November bezit genomen van de lokalen, die onder hunne be-waking stonden. De onderzoeksrechter Benoidt is zeer g^ekend in het justitiepaleis en in de stad. Den 2o Juni 1915, was hij het, die een fîjn oordeei \ elde, eene herstelling toekennend aan eenen pleiter, gelasterd door het blad La Belgique van Mo-ressée. In zijne uitspraak, die slechts heden openbaar is gemaakt leest men 't volgende : Tegenwoordig schijnt het niet mogelijk voile reeht te laten gewoi'den aan den vrager, die, boven de op-iiame van het vonnis in La Belgique, publicaties vraagt in drie Belgisehe bladen naar zijne keus ; indei'daad er bestaasi nu in België geene Belgisehe dagbladen meer : De bladen die sinds de vreemde bezetting onder de Duitsche censuur verschijngn, jnogei» op die bsnaming niet bagen ; dus zal de eischer de bevrijding van ons land moeten afvvachten om zijne reehten de&aangaande uit te oefenen : De herstelling zal des te zekerder zijn. Het is dezelfde rechter Benoidt, die in 't begin der vij andelij kheden, onversehrokken weerstand bood aan de bezettende macht en de taks op de afwezigen onwettig verklaarde. Onder de bladen die weer verschijnen en die men met genoegen terugziet, laten wij L'Eventail vermelden, het uitstekend weekblad. Zijn eerste nummer verschijnt met dit welsprekend op-sehrift : 2y* jaar, nT 02 — 3i»jaar, n' i. îiet Nîeuw Alinisterie De Belgisehe Moniteur, die Zaterdag morgen voor de eerste maal te Brussel is verschenen, na vier jaren en half, laat de samenstelling kennen van liet nieuw ministerie : Kabinelshoojd en Geldwezen : Heer De la Croix ; Rechtswezcn : Heer Vandervelde ; Buitenlandsche zaken : Heer Paul Hynjans ; Binnenlandsche zaken : Heer de Bragueviile ; Wetenschappen enKunsten: HeerHarmignies; Landbouw : Heer baron Ruzette ; Openbare Werken : Heer Anseele ; Nijvevkeid, Arbeid en Bevoorrading : Heer "Wauters ; IJzerenwegen, Zeewezcn, Post en Telegrajen: Heer Renkin ; Koloniën : Heer Franck ; Nationale Verdediging : Heer Masson ; • Economische Zaken ; Heer Hendrik Jaspar. De heeren Henry Carton de Wiart, Segei'S, Van de Vyvere, gewezen ministers, worden be-noemdtot ministers van Staat, alsook de heeren Ernest Solvav, Michel Levie, Adolf Max, Emiel Franqui en Paul Van Hoegaerden, senator voor Luik. De heer Cooreman wordt gi'ootliiit der Leo-poldsords. In dit uitzonderlijlc nummer vindt men de ge-wone schoone en belangrijke rubrieken niet. Ep zijn ernstiger bekommeringen : De rouw heeft ze lang beheerscht. Heden nog denkt men slechts aan eene zaak . De bevrijding. En de medewer-kers van dit sierlijk blad, hebben gewenscht dat het zijne vreugde menge met den triomf, de blijdschap en de dankbaarheid. J- B. KONING ALBERT in het Justitiepaleis te Brussel Brussel, 25 Nov. 1918. Dezen morgen begaf de Ivoning, door eena groote menigte toegejuicht, zich per auto naai het Justitiepaleis van Brussel, waar hij in plech-tige zitting door het Verbrekingshof werd ont-■vangen.Bij zijne intrede in de zaal der algemeene ver-gaderingen, onteerd door den vijand, die er eene wachtkamer had van gemaakt en waar het niar-mer en de prachtige ebbenhouten meubels nog de sporen dragen van zijn verblijf, ovationneer-den de magislraten en de uitgenoodigden dea Vorst op roerende manier. De Koning nam plaats onder een rood baî-dakijn, in 't midden der zaal, omringd door de rechters van het hof, die. hun rood gewaad der groote omstandigheden liadden aangetrokken. Aclitereenvolgens spraken de eerste voorzitter Van Iseghem, de prokureur generaal Terlinden en de deken der advokatenorde van het Verbrekingshof, M1 Haussons, redevoeringen uit, in dewelke zij de Duitsche misdaden herinnerden, en den heldenmoed van den Koning en van zijne soldaten huldigden. Zij drukten hunne vreugde uit de tegcnwoordigheid van den Vorst te mogen begroeten in dit Paleis, uit hetwelk het geweld het reeht had verjaagd. Zij herdachten de moe-dige houding der Belgisehe magistraten. die onversehrokken de onafhankelijkheid des recli ters tegen den bezetter verdedigden en die hunne zittingen sehorsten wanneer de vijand het be-dierf op deze onafhankelijkheid aanslag te doen. De prokureur-generaal Terlinden nam de tegenwoordigheid der raadsheeren van het Beroepshof van Douai te baat om te drukken op de banden van sympathie die België met Frankrijk vereenigen. Redenaars spraken in treffende woorden over de gedaehtenis der soldaten die op het slagveld vielen. Zij vereenigden de Koningin in de hnlde aan den koning gebraeht. Hunne woorden werden toegejuicht door al de aanwezigen en door kre-ten van « Leve de Koningin ! » Dezelfde oyaties begroetten den Koning na de plechtigheid en de trillende vivats der menigte weerklonken op gansch den doprtoeht van de koninklijke auto. Mijn Moedertaal Ik heb nog nooit zoo zeer mijn moedertaal bemind, Als sinds ik in den vreemde haar niet hoorde spreken» Mijn denken is voor haar, waar ik mij ook bevind i Ik spveek 7,e tôt tnij zelf in rytlimen, rijmenreken. Ik ben dan als een kind, dat loof tôt kransen bindt, Gelukkig hier en daar een bloem te kunnen steken. Eu ben ik droef te moe, dat maakt me welgezind ; Voor hoop en blijdschap is mijn heimwee vaak geweken. Als beelden uit mijn land zich vôôr mijn geest vertoonen, Die in verborgen lioeken mijns geheugens wonen, Dan stel ik z' op het altaar in mijn heiligdom. En om die beelden wil ik woordenkransen Uangem Gedachten, zielsgebedcn, zuchten, lofgezangen.,. Eu 200 gcWt elkcn dag den balliog 't leveii om. Orner "Wattez, fcid der Koninkliike Vlaamschs Akaderniç."

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes