De legerbode

127522 0
08 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 08 November. De legerbode. Geraadpleegd op 28 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6w9668952m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DELEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende ™ ■ mmi. ..... M,.. 11 ■ a lia il ■ miiiii ii ■ i .111 iii wi lia .. ■■■ iiiiui.iHwawiinaia m ■ •»>■■■ iimi i i ii i i n r immmnb laiHinn i i ■■iiiriHiiiiaiii'MMi." .. n 1 i MMbMMaMaai Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOTJDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. AAN HET FRONT YAN DEN YSER Wsfiip opQffgpinysn van BslgiSGltsBeneesliEBPgn (Van een ooggetuige.) Belgisch Front, 6 November 1917. De artillerie blijft zeer bedrijvig op het Belgisch front. Haar demoleervuur wordt onophou-delijk. zeer goed volgehouden. voortgezet. De Duiischers antwoorden geweldig. Ook zijn de verliezen talrijker dan naar gewoonte. Iederen dag herhaalt zich, in de vrije dorpen van Vlaan-deren, het roerende en tragische tal'ereel van den lijkstoet van Fransche en Belgische soldaten die men naar de laatste rustplaats brengt. Met het driekleurig vaandel bedekt, worden (de kisten gedragen door ban makkers in het Jijden en het strijden- Officieren en wapenbroe-iders begeïeiden het stoffelijk overschot, terwijl 'de klaroensn den langzamen reglementaireu imarsch blazen. Soms voigt achter de mannen in khaki of in hemelsblauw, uit wier onverstoor-paar gelaat nochtans eene onzeggelijke droefheid )gJ®nst, een groep zwart gekleede vrouwen en jgrijzaards, die luide snikken : Het zijn de ver-"Wanten van den held die voor het vaderland igevallen is. Aldus worden er iederen da g, in onze ronwende ■dorpen, Belgische en Fransche soldaten naar iranne laatste rustplaats gebracht. Zij rusten in ■dezen Vlaamschen grond dien zij zoo dapper verdedigd hebben. vereenigd in de dood, zooals jzij vereenigd waren in den roemvollen en doode-llijken strijcL sp ; * * j In dezen strîjd van alie oogenblikken, die van ifle maimen even veel koelbloedigheid als stoïeke idapperheid vereiseht, esn strijd die dikwijls ;glansloos is en waarin wilskracht en geestdrift 3iiet recht gehonûen worden door de prikkeling lvan den aanval en van den onstuirnigen storm-loop, telt men dagelijks overvloedige voorbeel-den van heldhaftige zelfopoflering. Men zou ze allen niet kunnen aanhalen. Ziehier een dat van gisteren dagteekent. In de omstreken van Caeskerke, tegenover Dixmuiden, 'hebben Duitsche projektielen zoo juist een onzer 'dekkingen vernield. Een betonblok is op een infanterist neergekomen -, hij heeft de beide ibeenen onder de zware massa verpletterd en lijdt een ware martelie, Het is onmogelijk hem 3os te maken ; er blijft, om de redding te beproe-Ten, niets ariders over dan ter plaats zelf, zoo ispoedig mo»elijk, de beide beenen af te zetten. Men heeft de geneesheer per telefoon geroe-•$>en. Onmiddellijk komt dokter Titz, vergezeld Tan een ziekenve2>pleger, toegesneld. De regi-'■mentsgenecsheer., Bastin, volgt hem, van zijn fordonnans vergezeld. Gelioorzamende aan den «dringenden ambtsplicht, slechts naar hnn gewe-ten luisterend, spoeden zij zich voort onder het bombardement dat geweldig razen blijft, laDgs de verbindingsloopgraven, die onder een regen Van ijzer en vunr schijnen te wankelen. Plots treffen de scherven van een torpédo, 'dokter Bastin aan schouder en hais. Hij wordt op den slag gedood. Dokter Titz buigt zich over -hem neer. stelt de dood vast, maakt een wanho- Ïig gebaar, dan haast hij zich sneller naar den edolven man, wiens leven hij in handen heeft. In de ingestorte dekking, waarrond de gra-naten blijven neerkomen, wacht de gewonde, tet gelaat door de pijn vertrokken, maar bewon-derenswaardig van moed. Dokter Titz nadert, ïet de beenen af die slechts een massa bloedend "vleesch zijn, Als de operatie geëindigd is, draagt men den gewonde weg door de gebombardeerae loopgraven en verbindingsgangen. En, terwijl de dood rondom hem blijft razen, Irengt dokter Titz den gewonde, die hij op eigen idoodsgevaar het leven heeft gered, tôt aan het gasthuis. Is deze daad van verbeven zelfopoffering niet Tan antieke schoonheid ? Me! 8e Vlisgfoig van onzan klsppsr Da Meulemaester Het officiel Belgisch bericht van 5 November deelt mede dat de sergeant-majoor De Meule• meester zijn zesde Duitsch vliegtuig heeft neer* geschoten. Nieuw Succes der Belgen in Afrika Bericht van ons Ministerie van Koloniën van 6 November Den 30" October heeft eene uit Kilwa vertrokken Belgische kolonne, Liwale bereikt met eene Britsche kolonne, waarvan de vooruitge-schoven elementen dit punt daags te voren reeds hadden bezet. (Liwale is een gewichtig centrum en verbin-dingspunt op de baan Songea-Kilwa, op bijna gelijken afstand van beide punten.) De Belgische kolonnes van het Noorden ruk-ken vooruit in aansluiting met de Britsche kolonnes van het Westen, bestoken de in het gebied Mabenge naar het Z.-O. aftrekkende Duitsche troepen. Zij zijn reeds op 80 km. aan gene zijde van Mahenge vooruitgekomen, en zijn op circa 100 km. van Liwale. In den loop der gevechten welke door de troepen van majoor Bataille werden geleverd met 's vijands achterhoeden, werden verschei-dene blanken en tah'ijke Duitsche zwarte soldaten gedood, een honderdtal man gevangen genomen.De vijand wordt verder achternagezet. Luitenant-Kolonel Genie Luitenant-kolonel Genie, de uîtstekende overste van de Fransche missie bij ons Groot Hoofdkwartier, werd tôt een anderen post geroepen. Het vertrek van den scliitterenden Franschen hoofd-officier zal diep betreurd worden door allen die de groote hoedanigheden van zijn geest en hart konden schatten en die wisten welke hartstochtelijke sympathie hij steeds ons leger heeft toegedragen, waaraan hij, sedert het begin van den veldtocht, merkwaardige diensten heeft bewezen. Om deze te erkennen heeft de Koning zoo pas luitenant-kolonel Genie aan de dagorde van het leger vermeld, in de volgende woorden : Hoofd van de Fransche militaire missie bij het Belgisch leger : Heejt *aile moeite gedaan om het inrichten van de talrijke diensten van ons leger op Fransch grondgebied te verge-makketijhen. Heejt steeds met degrootste belang• stelling al onze militaire operaties gevolgd, de meest vooruitgeschoven posten bezocht en er door zijn halmte en verachting voor het gevaar, het voorbeeld van Fransche kranigheid en dapper heid gegeven. Voor België's Herrijzenis în gemeen overleg met zijn collega van nij-verheid en arbeid, richt baron de Broqueville, minister van buitenlandsche zaken en kabinets-hoofd, eene nijverheidszending naar de Ver-eenigde-Staten in. Die zending heeft ten doel de gepaste middelen te bestudeeren om in België na den oorlog de meest w'etenschappelijke arbeidsmethoden en de volmaakste tnigen en machine's in te voeren, met het oog op 's lands onverwijlde heropbouwing en herrijzenis op nijverheidsgebied. De heer Dejace, leeraar aan de Hoogeschool van Luik, zal het hoofd der zending zijn. « , 1 i i ■ . — m» Een Pacifist gepriegeld Hoe men de pacifisten tôt betere gevoelena brengt in de Vereenigde-Staten, leert ons de Amerikaansehe berichtgever van de Daily Mail. Kort geleden begaf zich M. Bigelow, de leider van de pacifisten van Cincinnati, per rijtuig langs de bosschen, naar een vergadering van zijne partijgangers. Plotseling werd hij omsingeld door eene bende mannen in lange kieederen gehuld en wier gelaat onder een kap zat verscholen. De pacifist werd ontkleed, aan een boom gebonden en duch-tig gegeeseld, « uit naam der arme vrouwen en der kleine kinderen uit België ». Daarna werd hij weer losgemaakt en kon in zijn zeer eenvoudig kostuum naar huis terug-keeren. Van Rechts en Links Op 17 November toekomende, zal de Ligue des Patriotes van Londen, het feest van Koning1 Albert en de verjaring van den Yserslag vieren. * * * Een vaderlandsch feest werd verleden Zondag door de stad Harfleur ingericht. Generaal graaf de Grunne, Belgisch territoriaal commandant, verlegenwoordigde er het leger ; de heer Carton de Wiart, ondervoorzitter van den ministerraad, vertegenwoordigde de regeering. Verscheidene redevoeringen werden bij deze gelegenheid uit-gesproken; de muziek van het 137e Franscha regiment, eene Engelsche en eene Kanadeesche muziek hebben er de nationale liederen van de bondgenooten uitgevoerd. * * * Het familiefeest vanZondag j.l. gegeven in het-Belgisch protestantsch soldatenhuis, rue Cassard, Havre, heeft veel bijval gehad, Predikant Pfen-der, van Parijs, hield eene boeiende voordrach% over het « Fransch psalmboek », welke door koorzang en solo's als intermezzi nu en dan werd onderbroken, Hetfeestbestuur maakt aanslalten tôt het geven van een Kerstfeest, dat den 25° December bijzon-, derlij k voor de kinderen van de Belgische pro- testantsche familiën zal voorbehouden zijn * * $ De lijst der ohlangs langs Zwitserland in Frankrijk toegekomen en in de schoolkoloniev geplaatste Belgische kinderen, ZE^j ons kortelings medegedeeld worden door het ^ministerie var^ Binnenlandsche Zaken en in een der eerstko- mende nuinmers van ons blad verschijnen. « * * Amerika heeft aan de Belgische schoolkolo-niën te Parijs en voorsteden eene gift van 1,500 paar schoeisels, truien, sjerpen, handschoenen gedaan. De kleinen onzer koloniën zullen dezen winter wel gekleed zijn. Men deelt ons het overlijden mede van den heer René Paillot, advokaat bij het Hof van be-roep van Brussel, gestorven den 8n Augustus ia de gevangenis van Kleef (Duitschland),waar hij sinds een jaar was opgesloten, beschuldigd als hij was aan La Libre Belgique mede te werken'; * * * De koningin van Engeland vertoeft thans in Frankrijk. Zij is rechtstreeks uit Engeland in do Noordstatie te Parijs, Zaterdag avond toegekomen.* > * if De staatsondersekretaris van den Franschen geneeskundigen dienst, heeft verleden Maandag de opening voorgezeten van de derde zitting van de heelkundige conferentie der bondgenooten te Val-de-Grâce. Heelkundigen en bacteriologen, behoorende tôt de verschillende verbouden landen : Amerika, Engeland, België, Italie, Japan, Portugal, Servie, nemen er deel aan. * * # Maandag 1.1. werd in al de scholen van geheel Frankrijk, hulde gebracht aan de nagedachtenis van den kapitein vliegenier Guynemer. Het leerpersoneel heeft aan de leerlingen brok-ken voorgelezen uit de redevoeringen die er in het Parlement ter eere van dezen luchtheld waren uitgesproken. **# De beruchte Grieksche staatsman Yenizelos is uit Rome te Nice aangekomen en zal kortelings te Parijs toekomen. îîa een verblijf van enkele dagen te Parijs, zal het Grieksch kabinetshoofd een bezoek brengen aan de leden der Britsche regeering te Londen. Voor Onze Oorlogsweezen Ontvangen 12 fr. 50 van den opperwachtmeeste» E. Goffin : Som ingezameld op eene vergadering van onderofficieren vau het C.M.O. van D. 149. S 1917 Nummer 497

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes