De legerbode

976 0
05 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 Februari. De legerbode. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rf5k931z9f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zalerdag verschijnende * """ "'■* '""t rua mu ■»■■■■■■! .... ■■■■■— „ W i ■ l I—M—W I Dit blad is VOOR DE BËLGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijflien Fransclie en Nederlandsche exemplairen. '>■1— iiiMni'i i"i nm mu ■m Generaal Léman te Parijs m Generaal Léman is verleden Vrijdag morgen te Parijs aangekomen. Van af 8 uur 40, het ofïieieel uur, vastgesteld voor de aankomst van den trein uit Zwitsèrland, bemerkt men op het perron van. het station talrijke aanzienlijke personen, Belgen en geal-lieerden, onderling door hun regeéring afgevaar-digd om bij het uitstappen van den trein den roemrijken soldaat van Luik te begroeten. Laat ons onder hen vermelden : Baron Gaiffier d'Hes-ti'oy, niinister van België te Parijs, belast de Belgische regeering te vertegenwoordigen ; kolo-nel Fourcault, oppercommandant van de Bel-gische stelling te Parijs, vertegenwoordiger van generaal De Ceuninck, niinister van oorlog ; konsul Molilor, afgevaardigd door den lieer Renkin,omonzedappere troepen uitOost-Afrika te vertegenwoordigen. En ziehier éveneéns de heeren van der Elst, raadsheer van het Belgisch gezantschap te Parijs; Bastin, konsul van België ; kolonel Renaud, vertegenwoordiger van den voorzitter der Fransche Republiek ; generaal Polacchi, afgezant van den goeverneur van Parijs ; de afgevaardigden van den minister van oorlog van Frankrijk ; majoor Gallet, ordonnancie-oflicier van Koning Albert ; de Belgische generalen Bertrand en Thiemann, penevens tallooze officie l'en van onze verschil-lenle wapens. De militaire eer wordt bewezen door een piket gendarmerie en door soldaten. meestal gewon-den en gedekoree'rden die deel namen aan de gevechten voor Luik. Maar de trein heeft vertraging, zoo meldt ons een Fransch ambtenaar ; in afwachting van zijn aankomst worden er anekdootjes over generaal Léman verteld, die allen aan zijn schoon figuur herinneren. Een Belgisch persoon van aanzien zegt mij dat verscheidene ministers zouden verlangd hebben den beroemden soldaat bij zijne aankomst op Franschen bodem te kunnen begroeten; maar een vergadering, aan het front, onder voorzitter-#ckap des Kouings gehouden, heeft hun dit elet. Misschien zullen sommige van hen langs f arijs weer keeren, daar zij wenschen de hand v drukken van hem die op zoo edele wijze den flichtverpersoonlijkten wiens gedachten steeds, m de lange en pijnlijke ballingschap die hij geleden heeft, naar het bloedend maar betrou-Wende vaderland waren gericht. Iemaud herinnert aan de eerste dagen van den oorlog ; de' heldhaftige weerstand van ons nau-weiijks gevormd leger ; de dapperheid van de liniëu die slechts weken onder de ontzaglijke slagen van de vijandelijke reuzenkanonnen. Ten slotte de val van het fort van Loncin dat onze heldhaftige makkers bedolf en waar generaal Léman, half verpletterd en versmâcht tusschen de omgevallen muren, door den vijand werd îevangèn en naar Duitsehland gezonden. Op het Belgisch Front Wekelijksch Legei;bericht van 26 Januari tôt 1 Februari 1918 Tijdens de afgeloopen week heeft de artillérie-bedrijvigheid zich voornamelijk doen voelen in de streek voor Dixmuiden en Merckem. Onze batterijën hebben krachtig de vijandelijke artillerie beantwoord en de verdedigingswerken van den vijand gebombardeerd. In de omstrcken van Aschhoop, héejt een van onze patroeljes een vijandeiijke post verrast; fia een gevecht man tegen man werden twee gevangenen naar onze liniën gebracht. Een vijàndetijke verltenning wérd in de streek van Hamscappelle door het vhar achteruit gedreven. Tijdens de nachtelijke bombardementen door vliegtuigen werden door dé Duitschers torpédos in den onitrek van Adinkerke geworpen. Ondanks den nevel hebben onze vliegeniers zich zeer be-drijeig- getoond. Onze juchtvliegtuigen, die de andere toestellen beschermden tijdens tochten voor het naspeuren en het JotograJeeren, hebben Ook veei ojjensieve tochten, boven de vijandelijke uwëii oiidernomen. En de commandant Delannoy, die te Luik deel uitmaakte van den staf, herinnert het draina van de Place Sainte-Faix, te Luik. Daarna spreekt men weer over het Duitsche gevang van den generaal. Nimmer heeft generaal Léman de minste klacht geslaakt. Zijn eenige bekommeringen, daar te midden van de zware beproevingen, waren voor zijn vaderland. En in al zijn brieven, in al zijn geschril'ten, stonden er slechts woor-den van hoop in het herstel van zijn land, woor-den van bewondering voor zijn Koning, van dank voor het leger, zijn grootste lieide. Het is kwart over tien. De trein rijdt het station binnen. Generaal Léman, die in een gereserveerd kom-partiment zit, springt vlug op het perron, ge-volgd door zijne dochter die hem vergezelt en die twee prachtige bloemtuilen draagt, een kiesche hulde die in Zwitsèrland aan den dappe-ren vertegenwoordiger van het Belgisch leger werd bewezen. De generaal is in uniform : rond den hais het eereteeken van commandeur van het Eerelegioen. Ondanks het lijden dat hij heeft verduurd, dat men op het gelaat met de witte snor wel lezen kan, spreek ailes in hem Ifen wilskracht en ka-rakt'ersterkte, die duidelijk uit zijn helderen vranken blik spreken. Na zijn zoon, die geneesheer aan het Belgisch front is, te hebben omhelsd en de hand te hebben gedrukt aan de personen die hem omririgen, luistert de generaal naar zijne oud wapenmak-kers, die hem te gemoet gekomen zijn om hem hun vreugde nit te drukken van hem terug te zien en die hem tevens aan de onsterfelijke blad-zijde herinneren die, dank aan hem, in het ge-schiedboek van België geschreven werd. De ontroering van generaal Léman is zeer groot, als hij al zijne bewondering voor Frankrijk uitdrukt en hij de roemrijke namen van de Marne, Verdun en den Yser herinnert, waaraan Luik slechts vooraf ging. « Maar, s zoo haastte hij zich er bij te voegen, « ik ben het niet die dien naam in hetgeschiedboek van België heb geschreven, het zijn de roemrijke zonen van België die mij zoo dapper geholpen hebben en te midden waarvan ik niets anders dan mijn plicht heb gedaan. » Generaal Léman gaat op onze soldaten toe en spreekt ze aan, niet als een aanvoerder, maar als een vader. Hartelijk drukt hij de hand van commandant Delannoy. — Ach, roept hij uit, zijt gij ook daar! beste trouwe makker ! Terwijl de kreten « Leve Belgie ! Leve het leger! Leve generaal Léman ! x> weerklinken, gaat de overwinnaar van Luik naar het cere-salon van het station, waar hij door de officieele afge-vaardigden verwacht wordt. Hij wordt cr be-groet door baron Gaiffier d'Hestroy, die hem al de dankbaarheid van Beigië uitdrukt voor den-gene die, het eerst, den Duitschen schok weer-stond. Op zeer welsprekende wijze herinnert onzen minister te Parijs, de prachtige weerstand van de Vurige Stad. Generaal Léman antwoordt dat al de glorie van deze gevechten moet toekoinen aan het Belgisch leger en aan zijnopperbevelhebber ; hij eindigt door zijn vol en volkomen vertrouwen in de zegepraal uit te drukken. De plechtigheid is ten einde. De roemrijke gast van Frankrijk verlaat het station in gezelschap van de zijn en en van den minister van België, terwijl de menigte hem toe-juicht en allerwege de kreten : « Leve België ! Leve het leger ! » geslaakt worden. B. Aan lia îlaptofciis van Emile VsihasrsB Volgens nieuws uit hezet België vernemen wij dat een tentoonsteliing aan de nagedachtenis van Emile Verhaeren, verleden Zondag 3 Februari, geopend werd in het Musée du Livre, in de Magdalenastraat te Brussel. Men stelt er de werken en handschriften van den grooten dichter van Les Ailes rouges de la Guerre ten toon. Van Rechts en Links De Médaillé van Koningin Elisabeth, iue^ rood kruis, is verleend aan Mevrouwen : Annaert, Augusta; Bloch, Gabrielle ; Gatteuw Celina, met kloosternaam Zuster Suzanne ; Coi» paert, Euphrasie, met kloosternaam Zuster Aloïsius ; Cuylits, El vira, Decock, Maria, met kloosternaam Zuster Brigitta ; De Knoop, Clara; De Moor, Flavie, met kloosternaam Zuster An» tonia : Demulier, Angelica, met kloosternaam Zuster Anna ; Deweekere, Lucia, met kloosternaam Zuster Maria : Montoisv, Mathilda ; Stan« daert, Martha, van Hemelryck, Julia ; Wynten, Eliza, met kloosternaam Zuster Zita, zieken-diensters in het hospitaal « Elisabeth », te Pope» ringlie. * # Te Saint-Legier (kanton Vaud. Zwitsèrland) werd een « Belgisch Neêrheif » gesticht. Het we'rk lieeft voor doel rte herinrichting der Belgische neêrhoven te vergeiaakkeiijken; onder de geringe kweekers, zeer talrijk in bezet België en i!ie ailes hebben verloren dooi' den Duitschen inval, zullen pluimgedierte, konijr^en en geiten worden verdeeid, welke men nu in Zwitsèrland kweekt. * * * Op 12 Maart aanstaande zal het Vatikaan da mirakels onderzoeken, voorgedragen tôt de heiligvei'klaring van Jeanne d'Aa'c. Kardinaal Dubois, aartsbisschop van Rowaan, heeft tijdens een onlangs bezoek aan den Paus de nota over-handigd, opgesteld door den bisschop van Oiv< léans. Sinds Donderdag is het verboden in de maga« zijnen in Engelând vrouwenschoenen te verkoo-pen hooger dan 7 duim in leder of 8 duim ia stofie. Dit besluit Werd door de Legerkonintissie ge-» nomen uit reden van zuinigheid. » * * Gedurende de laatste maand werd te Londen een handschrift van Maria-Stuart aan den koning van Frankrijk verkocht. Een Scotsch komiteit, onder voorzitterschap van den hertog van Argyll, is 't akkoord gekomen met den eigenaar van het kostelijk handschrift, kominandant Harris, die het dokument zal aanbieden aaii Scotland, Maria-Stuart's vaderland. * * * Te Chicago werd onlangs de grootste graan-stapelplaats der wereld ingehuldigd. Deze « elevator » heeft een inhoudsvermogen van 10,000,000 bushels (een buahel = 35 lit. 24). Het reusachtig gebouw, dat heelemaal vuurproef is en waarvan de opbouw drie jaar geduurd heeft, bevindt zich aan de 22® straat en Torrence Avenue, en werd opgetrokken door de Chicago and North Western Railway C°. Het Àmerikaansch Leger in Frankrijk Duitsche Schepen doen Dienst voor het Troepenvervoer De korrespondent van het agentschap Reuter bij het Ainerikaansch Groot floofdkwartier in Frankrijk zegt dat de tonmaat van de schepen die Vroeger onder Duitsch of Oostenrijksch pa-viljoen voeren, heden meest benultigd worden om soldaten en oorlogsmaterieel naar Frankrijk te vervoeren, ongeveer vijf honderd duizend ton bereikt. Onder de tallooze schepen die reeds in de ha» vens van de bondgenoolen aangekomen zijn, meldt men de oude Duitsche transatlantiekers Jlambarg, Kronprinsessin-Cecile , Ko ni g-Wilhelm-II, Friedrich-der-Grosse. Andere sche. pen liggen gereed om te vertrekken, zooals de vroegere Prinz-Eitel-Friedrich. Laat ons hier nog bij voegen dut zestien groote transatlantiekers, die onlangs nog Duitsch waren, korten tijd geleden met Amerikaansche troepea geiaden iu Fransche havens ziju aangekomen. 5 Februari 1918 Nummer 535

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes