De legerbode

120383 0
02 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 02 Augustus. De legerbode. Geraadpleegd op 08 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/804xg9ft69/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Na drie Jaar Oorlog door den lieer Minister Vanderveldb Den 4" Augustus Soldaten. jassen, het is tôt u dat ik spreek ! Niemaii i, onder de Belgen, zou zoo zeer te be« klagen zijn als gij, zoo het niet iets groots en iets heiligs was, voor zijn land te lijden en voor de Vrijheid te strijden. Het is heden drie jaar geleden dat de oudsten onder u de wapens hebben opgenomen. Drie jaar, gedurende dewelke gij uwe oudera fef uwe echtgenooten n,iet meer gezien liebt ; drie jaar, doorgebracbt ver van uw gezin, levend met weinig, dat een harde legerstede u tôt bed diende, dat gij slechts aan het gevaar ontsnaptet om de karweien van het kantonnement of de vermoeie-nissen van de oefening te kennen. Ik heb n aan het werk gezien vôôr Mecheîen, vôôr Antwerpen, vôôr Dixmuide. Ik heb u rond Kales ontmoet, of in de modde-rige loopgraven van Ramscappelle of Caeskerke, sis de kiile Novemberregen u tôt op de huid doordrong en — in 1914 — toen de officieren langs de baan de broodkorsten opraapten die de soldaten weggeworpen hadden. Ik heb, met broederlijken angst, aan u gedacht toen de strenge wintervorst, de torpedeeringen Tan den duikbootenoorlog, de moeilijkheden van allen aard die de bevoorrading in den weg lagen, u van aardappelen beroofden en gij u met « khaki-boooen i in uw blikken keteltje moest rergenoegen. En nu ben ik bij u, met heel mijne gedachte en met gansch mijne ziel, op dit plechtig, mis-schien beslissend uur, waarop een nieuwe veldslag in Ylaanderen geleverd wordt ; dat, van Nieuwpoort tôt aan Lens, door duizend kanonnen vuur en dood wordt gebraakt, ter-"wijl, in hunne loopgraven, duizende Belgen, Pranschen en Engelschen het sein afwachten om voornit te rukken. Ik weet dat gij gereed zijt. Ik weet dat er geen plaats ter wereld is waar heimwee en mismoed minder bekend zijn dan op het front en dat er geen geduldiger, steviger en moediger soidaat ts dan de Belgisehe soidaat. Het is daarom dat, aïs ik u sehrijf, het fiîet ig om u moed te geven, inaar om u goed heii te wenschen. Het is ook om u te zeggen dat wij aile reden hebben om vol betrouwen te zijn. Gedurende de acht eerste dagen van den oor-log stondt gij alleen en hebt gij stand gehouden. Sedert dien zaagt gij geleidelijk Rusland, Frankrijk, Engeland, Italie, Roeinenië, Grieken-ïand u ter hulp komen en, als laatste en ontzag-lijke aanwinst, ook de Vereenigde-Staten van A-merika. Toen gij aan den Yser streedt hadt gij, tegen-over de zware kanonnen van de Duitschers, alechts een veldartillerie waarvan de kanonnen, door het voortdurend schieten, totaal versletea traren. Heden, op dezen 5" Augustus 1917, feunt gïj met eigen oogen de meest ontzaglijke artillerie die er ooit op een slagveld werd opgesteld, uw Inspanning zien voorbereiden en ondersteunen. Men zal u misschien zeggen dat de zaken in Rusland niet goed gaan ; maar het zou er nog Veel slechter gaan zoo het Tzarism niet neerge-▼eld was, en allen die de geschiedenis van de tVansehe omwenteling gelezen hebben, weten dat deze eerst werkelijk sterk werd, onder dea «weepslag van de eerste nederlagea. Men zal u ook nog zeggen dat de vrede, de zoo lang verwachte vrede, lang uitblijft ; dat de zege, de noodwendige zege, lang op zich doet wachten ; dat, zoo Duitschland op dit uur niet meer overwinnen kan, het niettemin sterk ge-noeg en gehoorzaam genoeg blijft, om zijn meesters tegen de soldaten van de vrijheid te verdedigen. Het weze zoo ! Ik ben niet een van degenen die zieb met woor-den laten paaien, dieweigeren de moeilijkheden te zien, die trachten anderen te bedriegen door zich zelf te begoochelen. Ja, de strijd zal hard zijn. Ja, daar zullen nog felle inspanningen noodig zijn voor hij ten einde raakt. Maar de iiizet van dezen strijd is ons bestaan iel. als nalie ; het is de onafhankelijkheid van België ; het is de vrijheid van Europa ; het is de toekomst zelf van de demokratie in de wereld. En, om de vrijheid te redden, om de demokratie te vestigen, hebben wij al de vrije natiën met ons. België zal dezen roem gehad hebben, den eersten schok te hebben doorstaan. Frankrijk, door zijn verheven inspanning, heeft den inval tegen gehouden en teruggedreven. Rusland, door zijn revolutie, heeft het behoud van de laatste vertegenwoordigers van het Tzarism, te Berlijn, te Weenen, te Konstantinopel, zedelijk onmogelijk gemaakt. Engeland maakt zich, onder onze oogen, gereed tôt de machtigste, de reusachtigste inspanning, die er ooit werd beproefd tegen het Pruisisch militarisme ; reeds houdt het dit omkneld, put het uit, brengt het doodelijke slagen toe en, zelfs als het dit morgen nog niet afmaakt, als de zege nog voor enkele maanden aarzelen blijft, ziehier Amerika dat opstaat met zijn honderd miljoen man, met zijn onuitputtelijke rijkdommen, met zijn uitvinders, zijn arbeiders, zijn nijverheids-genie. Het maakt zich gereed. Het is bezig zich in te richten. Weldra zal het klaar staan en het zal de eindoverwinning zijn. Goed heil dus, mijne vrienden, en weldra zullen wij elkander in België weerzien : Het nieuwe, demokratische en vrije België, te midden van al de vrije demokratjên van Europa en van de wereld. Emile Vanderveldb. Het Belgiscii Voorbeeld in Rusland Een Bataljon des Doods Een telegram uit Petrograd aan de Daily Mail weldt : « Het nieuws uit Galicië bevestigt den kracht-dadigen weerstand die er den vijand geboden wordt door de artilieristen, de cavalerie en de kozakken. De kozakken, gesteund door de Rus-sische en Engelsche pantserautos, hebben de Sereth-linie tôt het uiterste verdedigd. Men zegt dat de artilieristen op hun knieën de soldaten smeekten ze te helpen om de stukken te redden, maar deze wilden niets hooren. « De Belgisehe artilieristen en werklieden gebezigd in de fabrieken van Petrograd, en waarvan velen op den Yser gewond werden of-wel vôôr Yper, hebben een bataljon des doods gevormd dat op het front, het voorbeeld aan de Russen gaat geven. » De Russische regimenten die, door de Duitsche propaganda bewerkt, laffelijk gevlucht zijn zon-aer te strijden en zoo, ondanks de dapperheid van de regimenten die den plicht trouw bleven, den vijand toe lieten zijn huidige overwinningen in Galicië te behalen, zullen zich, bij het voor» beeld dat de onzen hun geven, herinneren dat België zich heeft opgpo >rd voor den triomf van het recht en dat men, op strail'e des doods, over-wiunen muet. DE T0ESTAND ALGEMEEN OVERZICHT De Veldslag in Ylaanderen Scliitterend Fransch - Eti gelscït Oîîetisieî 12 dorpeu. iagenomen, 3500 gevangenea Op het Belgiseh front, patroeljegevechten bezuiden Dixmuide in den nacht van 29-30. Den 29u, beperkte artilleriebedrijvigheid we* gens overtrokken weder. Wij hebben 29 Duitsche batterijen onder vuur genomeu. Den volgenden nacht, werden onze kanton-nementen en onze verbindingswegen gebora-bardeerd door 's vijands artillerie, waarvan verscheidene batterijen onschadelijk werden gemaakt door ons bij Woumen. Op hei Belgiseh front hebben onze bondge-nooten, na een ontzaghjke artMeristische voorbereidmg, die de vijandeljk* inrichtin-gen geheel met den grond geiijk gemaskt heeft, aangevalien over een front van 24 kilo-meters, zich uitstrekkend van Bassevïiie-op-de» Leie tôt Steenstraete op den Yser. Op de uiterste linkerzijde, hebben de Fransche troepen zich maester gemaakt van de Duitsche s'ellingen op een diepte van meep dan 3 kilometers en Bixschoote veroverd, beoevens de stellingen ten Z.-O, en ten W. van deze plaats, waaronderde herberg Kortekeer. In het midden hebben de Engelschen, die insge ijks op een diepte van 3 ki ometers de Duitsche stellingen zijn binnengedrongen, da overgangen over ds rivier Sfesebeek bemees-terd, benevens de dorpen Veriorenhot-k, Free-zencerg, Sinfc-Julien en Pilken,aisook tallooza sterk ingerichte hoeven. Meer in het 2!»iiden, na zich te hebben maestsr gema^kfc van 't Hoog- en van het Heiligbosch, zija de Engelsche troepen vooruit gerukt Sangs den w g van Yper naar Meenen en hebbea het dorp W -sthoek iege-nomen.Aan den ui^ersten recht,ervlengel, ten slotte, werden de dorpea Bf. se villa en Hcl-lebeke op den vijand veroverd. De Duitschers hebben zware verliezen geleden en een tôt nu opget^ld getal van 3,500 gevangenen in handen Van de Engelschen gelaten, benevens een aaazienlijk ma-terieel. Het getal gevangenen door de Fran-schen gemaakt is nog niet bekend. Op het Fransch front, hebben onze bond-genooten op een front van 1,500 m., bezuiden La Royère aarigevailen, hebben al hun doelpunten bereikten 167 krijgsgevangenea gemaakt. ^Ten O. van Cerny, werden heftige aanvallen defe vijands afgeslagen en de Fransche troepen zija op het gansohe aanvalsfront opgeschoten. Op hot Rusaisch front, gaat den aftoch# Oostwaarts voort. Onder 's vijands drang gaven onze bondgenoo-ten de linie Tkalaroeska-Dembrovka en het dorp Toporovse prijs In de Karpathen, in het gebied van de Tonatik en ten N.-O. van Kirlibaba, moesten de troepen ietwat Qostwaarts wijken. In Ruinenië, tusschen de Gassin- en de Putna-valleij heeft de vijand op verscheidene punten tegenaanvallen tegen de Russische-Rumeensche troepen gepoogd; hij werd overal afgeweerd. Gevechten zijn gaande voor het bezit van de hoogte Magura-Gasisnulin. Op het Saloniki-front, granaatgevechtea naar den kant van Huma. In het Staravinagebied, werd een vijandelijke rit door het spervuur gestuit. Naar het Presbameer heen, heeft de Britsche artillerie verzamelingea van Bulgarea uiteea-gejaagd.Op het Italiaansch front, in Trentino, ge« ringe verrichtingea tea voordeele vaa onze bond-geaootea»v » 2 A-afrastus lOI? Nnmmer ^55

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes