De legerbode

1254 0
14 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 14 Januari. De legerbode. Geraadpleegd op 25 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pn8x92255x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Dînsd&g, Donderdag en Zaterdag versçhijnende Dit blad is VOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. Nieuwe Beschuldigingsakte Toen de eerste verslagen van de belgische onderzoekscommissie over het schenden der regels van het volkerenrecht, en het over-treden van de oorlogswetten en gebruiken bekend gernaakt werden, steeg over de gan-sche wereld een algemeene kreet op van ver-ontwaardiging, van afs'chuw,en afkcer. De kruiperigë pers beweerde dat de stevigst echt bevon'den feiten, de meest eerbare geluige-nissen, slechts lage leugens waren. Zij wilde ivel loegeven dat er sopimige gewelddaden gepleegd werden, zooals ten andere bij iede-reti oorlog ; maar dat waren alleensiaande feiten, daarenboven gepleegd als weerwraak op door de Belgen bedreven schehnslnkken, en die in geenen deele de veranlwoordelijk-heid of de eer der duitsche legers aan-îastlenEn in zekere onzijdige landen ontston-iien Uvijfels. Mogelijk werden de zaken wel eenigszins overdreven ? Daareven verscheen nu het franseh officieel çerslag over de door de Diiitschers in de overvallen deparlementen bedreven gruwelen. 't Is een rampzalige herhaling van de ontelbare schanddaden door het pruisisch soldatengebroed gepleegd in België. 't Is hetzelfde slelsel van moorden en planderen overal. Overmalige belastingen worden opgelegd aan de bezette streken. Gijzelaars worden gesteld wetke meer dan eens in 't gevang worden geworpen en niet zelden gefusilieerd. Wil men een stad verwoesten, dan verklaart men dat de burgers op de soldaten hebben geschoten. Daarop voert men rnannen, vrou-wen en kinders weg, men doodt de rnannen onder de oogen hunner vrouwen, kinderen onder de oogen lmnner moeders. Men plun-dert de huizen leeg, aile kosibare voorwer-pen worden weggevoerd en bij heele treinen naar Duitschland gezonden. Officieren, leger-hoofden, tôt zelfs zonen van vorsten, aarzelen niet die plunderijen in 't groot te organi-seeren en te leiden. De heele bevolking van een dorp, rnannen, vrouwen en kinderen, wordt als een kudde gevangen naar Duitschland gevoerd en daar gèinterneerd. In Frankrijk even als in België heeft men ' gezien duitsche soldaten zich beschutten tegen de kogels achter groepen rnannen en vrouwen van de streek en ze gebruiken als levende schutswallen. Het franseh verslag bewijst met talrijke i çoorbeelden, met onweerlegbare documenten — o. a. den tekst van het dagorder van generaal Stenger van het i/j.0 korps van Baden — dat de Duitschers fransche krijgs-gevangenen en gewonclen hebben gedood. Zelfs wordt bevestigd dat ze in België hunne eigene gewonden soms afgemaakt hebben. Waarom toch nutteloos geworden menschen achter zich meevoeren ? In Frankrijk hebben ze zonder eenige militaire noodwendigheid gebombardeerd en in brand gestoken, Atreeht, Reims, Senlis, Badonviller, juist zooals ze in België hadden verwoest Leuven, Mechelen, Dinant en Iepe-ren.En de lijst der wandaden groeit aan zonder einde, zoo afzichtelijk dat de meest ver-dorvene inbeelding zelfs een klein deel ervan niet zou kunnen uitdenken. Men kome ons niet zeggen dat dit enkel het werk is van een brutaal, vertoornd soldatengebroed, verbitterd door ontberingen en lijden. Neen, dat is het gevolg van een krijgsstelsel rijpelijk overwogen en vastge-steld door de oversten van het duitsche legf en van de keizerlijke regeering ; het is het logisch uilvloeisel van de duitsche menlali-teit, van die duitsche philosophie welke beves-tigt dat de macht het recht te boven gaat. 't Is een monument van barbaarschheicl en ondeugd, waardig van den roem der g3 ontwikkelden, opstellers van het vertoogschrift aan de beschaafde wereld. Indien er, nadat ze het franseh officieel verslag doorlezen hebben, nog nentralen ge-vonden worden, die aarzelen en twijfelen, dan mogen we aannemen dat ze ongenees-baar besmet zijn door de Kulhir. Wat onze soldaten betreft, ze zullen in het verhaal van die schanddaden en die walge-lijkheden de Icraeht, de taaiheid, den helden-moed putten om aan ons land en aan onze beschaving zoo'n pest te besparen. Het is niet te vreezen dat op den nakenden dag waarop ze met de bondgenooten het vij-andelijk grondgebied zullen binnenvallen, ook zij zich zullen schuldig maken aan gru-weldaden, ook zij zoo'n bèesiachtige wreed-heid en bloedddrstige lafheid zullen toonen ; wij denken niet dat ze vrouwen- of kinderen-beulen zullen worden. Ze zullen ons niet on-teeren noch onze zegepraal bevlehkcn. Wij zullen ons over hen niet moeten schamen. Indien enkelen zich ongelukkigiijk laten ver-leiden door het verldngen van wedervergel-ding en wraakneming, zullen er, wij hopen het, andere gevonden worden om hen aan de verhevenheid en de heiligheid te herinneren van de zaak waarvoor we strijden, ideaal van rechtvaarcligheid en menschlievendheid dat het onze is en dat ze noch met slijk, noch met schelmstulcken, noch met onschuldig bloed mogen besmetten. Onze soldaten, onze kinderen, zullen held-haftig en edelmoedig blijven. Se MjpwÉMiiïpii sa» 25 ferais? m M1 tami 115 DE ROL VAN HET BELGISCH LEGER Eene Fransche officieele nota vermeldt dat tusschen 25 December en 4 Januari, niettegen-staande de zeer slechte gesteldheid van het terrein en het weer, drie belangrijke acties hebben plaats gehad, welke aile drie werden ge-volgd door een praehtig succès, namelijk de inname van Sint-Joris, de ontwikkeling onzer aanwinsten in het gebied van Perthes, en de inname van Steinbach. Buitendien zijn de bondgenooten, dank hunne oflensieve bedrijvigheid, yoordurend opgescho-ten, omtrent welken vooruitgang de nota de bijzonderheden opgeeft : Op zekere punten was 's vijands tegenwerking nagenoeg onbeduidend. Op andere heeft hij hei'lige tegenaanvallen geaiaakt en werd hij overal afgeslagen. Nergens bekwam hij uitslagen welke ietwat kunnen opwegen tegen die welke de verbonden legers op die elf dagen hebben behaald. Ziehier hoe de nota gewag maakt over den door het Belgisch leger gespeelden roi : « Het Belgische leger heeft, in weerwil eener heftige beschieting. flink het bruggehoofd verde-digd dat het zuidelijk van Dixmuide had inge-richt. Het is den 25 December 100 meter, den 27, 40 meter opgeschoten en zijn geschut heeft de Duitsche batterijen tôt zwijgen gebracht. Het zeifde voordeel den 4 Januari. « Op 30 en 31 December, 1 en 2 Januari, heeft het Belgisch leger verschiedene hoeven bezet welke op den linkeroever van den Yser in 's vijands handen waren gebleven en verkertniiigen gedaan op de baan van Pervyse naar Schoor-bakke.« Eene Belgische mitrailleurs-sectie heeft zich * onderscheiden bij de inname van Sint-Joris. » OORLOGSFEITEN 472.510 Oostenrijksche en Duitsche ge-vangenen in Rusland. — Volgende cijfers werden aan de lYovoie Vremia door den îlussischea minister van Oorlog versebaft : Op datum van iO/23 December, waren in Rus» land geïnterneerd : Duitsche gevangeuen : 870 offieierea en 87,7(55 soldaten. Oostenrijksehe gevangenen : 2,970 offieierea en 141,012 soldaten. Duitsche zieken en gekwetsten : 120 officieren en 28,232 soldaten. Oostenri jksehe zieken en gekwetsten : i'18 officieren en 30,310 soldalen. Anderzijds, waren er op de spoorweglijnen en in de etape-slaties 120 Duitsche officieren ea 48,720 aoldaleu, en 90 Oostenrijksehe officieren en (?0,22§ soldaten, eveneens krijgsgevangen. Als totaai hebben wij sedertden aanvaug van den oorlog J, 140 Duitsche officieren en 134,735 soldaten, 'en 3,186 Ooglenrijksche officieren eu 333,447 soldaten gevangen genomen. Sijn de Duitschers beslg1 hun toclït op Londen voor te bereiden ? — De correspondent vau het Daily Express te Amsterdam telegrafieert dat de voorbereidselen der Duitschers met het zicht op een luehtaanval tegen Ëngeiand bijua geëimligd zijn. In Duitschland, waar rnen al te lichtgeloovig is, hoopt men dat wonder ontwerp te kunnen ten uitvoer brengeri tegen het einde van Januari. Yolgeus de eerste berekeningen, verklaart de correspondent, rnoest die tocht plaats hebben einde December ; maar het bezoek der engelsch» vliegeniers aan Dusseldorf en Friedrichshafcn en het vernietigen der Zeppelins die er waren, deed lie! uitslelion. Graaf Zeppelin denkt tien bestuurbare ballons van eerste klasse boven de Brilsehe Eilanden te laten kruisen, met het tweevoudig doel eea paniek te veroorzaken in de hoofdstad en da engelsche vloot te vernietigen in de Noordzee geconcentreerd. Hij zal in persoon de expeditie aanvoeren ea een honderdtal vliegeniers en luchtschippers, professioneelen en liefhe'obers, hebben de eer aangevraagd ervan deel uit te maken. De Duitschers hoopten de Belgische kust als opératiebasis te benuttigen ; maar het bombardement van Zeebrugge door de engelsche vloot ea de vernieling der in opbonw zijnde loodsen, heeftze genoodzaakt hunne vaste basis te vestigea te Emden en te Cuxhaven. Graaf Zeppelin moet zich naar het hoofdkwar-tier van den Kaiser begeven alvorens te vertrek-ken : de bestuurbare ballons zullen gevolgd worden door vliegtuigen. Tegelijkertijd jqaoet ook een aanval gedaau worden door de onder-zeeërs.Perzië aendt een ultimatum aan Turkije.— In een interview met de Giornale d'Italia heeft de minister van Perzië te Rome officieel ver-klaard dat zijne regeering een ultimatum had gestuurd aan Turkije. Ten andere, Perzië had reeds meermaals, maar altijd te vergeefs, den ambassadeur van Turkije verzocht aan zijne regeering te vragen hare troepen van de grens weg te trekken. Nu mogen we zeggen dat Perzië zoo goed ala beslistis te handelen, daar het de heilige oorlog volstrekt afkeurt. De versperring van de Donau. — Een tele-gram uit Bukharest meldt dat twee gewapende sleepbooten een schip van 2,500 tonmaat tussehea Soufind en Yieille-Goura hebben doen springen, welk de Oostenrijkers daar hadden doen zinkea om de monding van de Donau te versperren. De vijandelijke vliegtuigen welke zondag boven Duinkerke en omstreken gevlogen hebben hebben vijf slachtoffers gemaakt onder de burgerbevolking van Malo-les-Bains. — Nabij Amiens werd een duitsche vliegma-chine achtervolgd door een Morane en neerge-haald. Het vliegtuig is in de lijnen der bondgenooten neergekomen. Een der officiers-loodsea werd gedooi de andere gewond 1A -7 a nu a ri 1915 N am mer 5t>

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes