De legerbode

797 0
12 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 12 November. De legerbode. Geraadpleegd op 01 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5t3fx74d2x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR. DE SOLDATBN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Franscïie en tien Nederlandsoîie exemplaren. Het is onbetwistbaar, dat de Duitschers op I de oevers van den Yser en in het Zuiden van Ylaanderen hunne meest woeâende aanval-I kn met een waren moed en een bewonde-I msmardig doodsveracht uitgevoerd heb-I len. — Voor 't overige doel dit des te meer I den heldenmoed van den weer stand der I bondgenooten uitschijnen. Te dien opzichte I keft iemand doen bemerken. dat een zekere I moreele kracht den vijand toch moest on-I dersteunen om zich met zoovee'l zelfverloo-I chening te kunnen opofferen. Dat is een dwaling. Van het zedelijk | begrip ontbloot — gelijk zijn afschuwelij ke | mjze van oorlogvoeren het overvloedig iaat I den — kan de Duitscher die inwendige I i<lam, die hooge overspanning van geest en I hart niet bezitten, welke men moreele kracht I noemt en die de bondgenooten bezielt. Het I (enige, dat hem tôt nog toe ondersteund I keft, is de begoocheling van zijne mate-I rieele macht. Zorgvuldig onderhouden in ■1 geheel het Germaansche volk gedurende I bijna een halve eeuw, heeft die vereering ! run het ruw geweld een onbeperkt vertrou-I mi in liet krijgsgeluk doen ontstaan, dat I het begin van den oorlog overigens sclieen I te rechtvaardigen. De regeering van den Keizer heeft aile I middelen — en bijzonderlijk het Jiegen — I gebraikt om dien geesttoestand te onder-I houden. Het land met valsche tijdingen over-| ttroomende, heeft ze die in de gelederen van I haar leger verspreid. De militaire overheden I hebben de troepen valschelijk doen gelcoven. I dat de bondgenooten overal het onderspit ! doïven, Parijs op het puni (vas zich over te I geven, dat \\ arscliau zich in de handen der Duitschers bevond en dat de Oostenrijkers I zegepraal op zegepraal behaalden. Het ge-I ringste slagen hunner wapens is als een I weergalooten triomf verhemeld geworden; I het innemen van Anlwerpen — een verlaten I vesting — werd in geheel het Rijk met dmkzeggingen en feestelijkheden gevierd. Niet in staat zijnde een enkele groote en I edele te verdedigen zaak voor de oogen van zijn volk te doen uitschijnen, heeft de Keizer I zich moeten beperken een gemaakte opruiing onder hetzelve te scheppen door middel van I grootsprekende bekendmakingen en bevelen (ïooals den inval in Engeland na de inne-ming van Kales !) of van beloflen van over-vloedige plunderingen en slemperijen. Zulke middelen hebben tôt nog toe gedeel-telijk kunnen slagen. De overvloedig ver-spreide leugens, de vurige reden van den grooten comediant-veldheer, de kroonen voor krupp geçlochten, hebben in volk en leger j het aanzien van de malerieele macht en een seker verirouiven in de Germaansche onover-ivinnelijkhèid kunnen onderhouden. Maar een op bedrog gesteunde kracht kan noch echt noch duurzaam zijn. En als de ivaarheid voor den dag zal komen. zcd de te-genwerking in geheel het Rijk des te heviger "ijn. daar het volk onwaardigcr bedrogen werd. Men speurt ze reeds na. Op den Yser verslagen, ondanks zijn bloedige ver lie zen, buiten staat ergens een bres in den bronzen Trmur der bondgenooten te mdken, wordt het leger, dat in Belgie en Frankrijk strijdt, ge-waar, dat zijn zoo geprezen materieelc kracht door een meer ontzagwekkende macht over-heerscht wordt. De moedeloosheid, dringt in vele gelederen door en groeit van uur toi iiar : geheele eenheden geven zich over ; de kracht tier aanvallen neemt af ; de wil den zege le I , vehalen is verzwon/le.n ; de weerstandslusl vermindert van dag toi dag. De troepën van clen Keizer, van han eenigen steun beroofd — het aanzien van 't geweld — zijn op het punt overal lerug te wijken; ze zijn uitgepul. afgetobt en roepen om genade ! Voor die eerlooze benden beduiclt dit het voorstaande ontbinden en de onvermijdelijke nederlaag. In 't, Oosten heeft het aanzien van de materieele. macht een len minste even zoo harden tegenslag gekregen. De ontzaglijke Russische leger s hebben nieuwelijks de Oostenrijksch - Duitsche troepen herhaalde slagen toegebracht, die ze letterlijk verplet-terd hebben. Zij vluchten voor den Russi-schen reus, keeren spoedig naar hunne grenzen terug, terwijl hun bevelhebbers wan-hopige pogingen doen om de volkomen nederlaag te verhinderen. Maar het is voor altijd voorbij met de legende van de Pruisische onoverwinnelijk-heid. Er zal den Keizer niets anders overblij-ven dan dien God te aanroepen, tegen wien iecler van zijn daden een lastering uit-maakt ! Wat hij ook doe, htj is van nu af onmaçhtig langer de waarheicl te verbergen aan zijn volk en aan zijn leger, tôt welke de bondgenooten haar door hunne overwin-ningen doen doordringen. Allen voelen de schrikwekkende handder straf op zich wegen en het uur der eergelding zien naderen. Het vertrouwen in zijn ruw geweld verloren hebbencle en zonder al wettig recht, waarin Mj eenige zedetijke kracht kan scheppen, zal de vijand weldra het toonêel bieden van het vervolgde wild. dat beeft van schrik als het den jachthoorn het hallali hoort. blazen. DE AMBULANCÏERSTERS De amhulanciersters Mejuffers Périclion en Renaudière Averden onlangs tôt ridders in de Leopoldsorde benoemd, Het leger weet waai'om ze die eereteekens verwierven. Het is sinds drie maanden vol ont-roering getuige geweest van de lieerlijke daden door die edele vrouwen gepleegd, die bijna tôt onder het vuur, onverpoosd onze gekwetsten gaan verzorgen, de stervenden troosten,aan allen den balsem liunner zusterlijke zorg brengen. Den eersten dag van den oorlog zijn ze ver-trokken, vol vertrouwen en geestdrift. De mees-ten van haar hebben vanat' liet begin de vreese-lijkste tooneelen onder oogen gehad; nooit hebben ze haven raoed voelen verzwakken en ze hebben in .hare ziel de krachten geput die de natuur haar niet gegeven heeft. Ze hebben alleen het leelijke gezien van den oorlog en hebben den bitteren kelk tôt op den bodem geledigd. Maar die edele vrouwen hadden zich gansch len offer gebracht, haar bestaan erin begrepen. Ze zullen het tôt het einde voibrengen. Op den dag der overwinning zal haar op het alla ai' van het Yaderland, eene rereplaats moeten voorbehouden wordén. Ondertusschen zij het ons toegelaten haar onze eerbiedige hulde te brengen. DUITSCH GESPUIS Een dagorder van een Phiisischen generaal-legercomraandant is in onze handen gevallen. Ziehier hoe die oorlogsman zich uitdrukt : « Morgen gaan wij aanrukken tegen Engelschen, Inc'iërs, Marokkanen, Bedoeïenen en ander gespuis... « Vooruit voor God, voor Keizer en Vaderiand ! » En zegg-en dat die lui daar, Saksers, Wurtem-bergers. Beiers en ander gespuis... geene reke-ning hebben gehouden dut zij enkel voor den ko-niug van Pruisen trachten op te rukken. Eerolle Onderscheidingen Eerelegioen Zijn benoemd : Tôt officieren van het Eerelegioen : Drubbel, generaal-majoor, commandant der 7e G.B. ; De» losbe. luitenant-kolonel, stafadjudant, commandant van het 7e ; Biebuyck, kolonel S. A. comm. van het 2e K. b) Tôt ridders van het Eerelegioen : Magluise, majoor van den staf bij het G.H.K ; Christophe, id. id. ; Coppejans, id. stafoverste der â8 L.D. ; Deisser, majoor bij het 8"; Van Holsbeek, twee,-de kapitein bij het 10e; Billiet, korporaal bij het 2e bataljon der genie der Ie L.D. ; Gamerxynck, onderluitenant bij het 8e ; Demart, tweede kap., 2a jagers ; Du Bosch, kap. comm. Ie A.; Motte, luitenant Ie A.; Préaux, kap. comm. 4e jagers; .!ans, onderluitenant bij het 2e ; Hamer, kap. comm. bij het 2° ; Ghenot. kap. comm, 7,e; Tho-nard, id. art. der 7" G, B. T-* # Werden gedecoreerd met de Franscha krijg-smedaîlle : De Moor, bataljonsgeneesheeï, ambul.-kolon. 2 L.D ; Flameng, toegevoegd geneesheer id. ; Rotheumel, kap. command. ie A.; Genotte, id. ; Clynans, luit. id. ; Lagasse, soldaat 2S Gr.; Vis-sers, serg. fourier 7e ; Gillon, sold. 7e ; Verbist, korporaal 7= ; Cession, soldaat"?'; Wà ut hier» brig. art. 7® G.B. " * * * Leopoldsorde : Zijn benoemd : Tôt groot-officier in de Leopoldsorde : Déluî» tenant-generaal Dossin, comm. der 2e L. D.; Tôt commandeur in de Leopoldsorde: Jacques. kolonel stai'adj. comm. 12e; Couturiaux. kolonel comm. 8e. Tôt officieren in de Leopoldsorde : Evrard, majoor 7e ; Duvivif.r, majoor bij 22= ; Lefèvre, majoor 4e; Leaiercier, maj. lelans.; Cartuyvels de Gollakrt. kap. comm. Ie L. ; Tilkens, id, stafadjudant Ie A. Tôt Ridders in de Leopoldsorde : Genotte, bataljonsgeneesheer van het 2e bij het 3' ; Badoux, kap. comm. pioniers-comp. 2e L. D. ; Tilman, luit, pioniers-comp. 2e L. D. ; Wili,e-maers, kap. comm. 4e A ; Devroede, onderluitenant 4e A. ; Pulinckx, luitenant bij 1" L. ; Go-denne, t. geneesheer, 4e L. D. ; Béchoux. soldaat-mitraill. brig. B. ; Cosyn, luitenant, 7e ; .Tacqxjemin, onderluitenant, 7e ; De Jonghe de Wyngaert, onderluit. betaalmeester, 7' ; De-wilde. luit, toegevoegd bij het comm. der art. brig. B. ; Glibert, korporaal vrijwill. 12° ; . Camus, id. id. ; Lauwerys (in het klooster vader Evrard der Fransciscanen) aalmoezenier, 10*; Verhelst, onderluit., 4e A. ; Dokpe, kap. comm. l'jag. ; d'Oultremont, luitenant, Ie G. : Deroo-ver, luit, bij pion, pont-wielrijders der Ie D. C. ; Reading, korporaal vrijw. geblind, auto. 7e G.B.; Servais, luitenant, 3e L. ; Daels, t. geneesh, 2e L. : Noirsaix. onderluit. mitraill. 3' G. B. ; Reiug. onderluit., 3° ; Verbelen, l1 serg. telegr. ' 1° I.. D. ; Vvndersmissèn, regiments^eneesh. hij Ie A. Orde van de Kroon : Zijn benoemd loi ridders in de orde ""an de Kroon : Clément en van Oldenne'^l, sold. vrijw. ves-tingkarab. >' % ic. Oi'de van Xieopold II. Zijn benoemd tôt rifii'.ers in dt Orde va// Léopola II: Lecouturier, korp^or. mitraill. 3" G. B, ; Peï» ters, soldaat id. ; bovyn, serg. 2' • schm.t» adj. 7e; Binvmé, leerlin:, niilit. schoo',. Poli.et, Ie serg. 7°; Berge, •>o-daat 7e; Leïs, ']' opperwachtm. A. ; Warginair/O, wachtrn. . is L. ; Van Dk^t^ id. ; Claes. brig. 1* L, ; d» 12 November 191A Nummer 29

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes