De nieuwe gazet

1516 0
22 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 September. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 29 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/707wm14f7k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dinsdag 22 September' 1914 I - — ' totrr.. t7ejaargang Nr 6018 De Nieuwe Gazet EioisriDxa-xjsrca-Eisr = i , <«e bladzijde, per klemen regel ,,,,,, Jr. U.30 j financieele annonçai •••• » 1*0® 1 lleklaani onder stadnieuws, den regel. , . # ■ 1,00 1 Stadnieuiïi, den regel » 2.00 j Begrafenisbaricht. . . , • 5.00 | UitaUtea . . - - . ' - ... (overeen te Itomeni _J* ibonnementen worden aangenomen in onze bureelen : KGRTE NiEUWSTRAAT, 28, ANTWEBPEN, en in aile Postkantores Alie Brieven. Annoncen en Uededeelingen te zenden aan hei Bestuur — Telefooa 853 03ST3STE3Sa;EKrTB2;T a Per jaar, te. 8.00. — Zes maandea. fr. oiaauden, îr. 2.00. — De aanoncen buitoa d« provincï» lûtvr'erpezi, worden uitsiuitend ontvangon door dea heûfl De Camoer, Oude Beurs, 89, Antwernen, en door haï Ofjico\ WERK VAN DUITSCHE OFFIGIEREN « Niet Ai Er zijn nog altijd menschen die een onder-scheid willen vinden tusschen den Duitscher goldaat en den Duitschen of licier. Die men achen stellen zich den Duitschen officier voor als een meer verfijnd menscli, die meesta! door de dronken benden zijner soldaten over rompeld wordt, wanneer het op branden ea plundoren aankomfc, en die zich achtera BC'haamfc over wat zijn manschappen hebber aangevangen. Nevenetaande Zfoto bewijst, dat > de stoden, die do Duitsohelrs vernield hebben, stelselma-iig en op duidelijke aanwijzing V AN DB OF FICIERE^f in brand werden ge3token. Op dcze dcur, die te Dendermonde geîoto-grafieerd werd, staat: „NICHT ANZUNDEN" Dat beteekent: Niet aanstek-en ei daaronder staat de handteakening van eer heerschap dat BRE1TFUSS heet, en luitsnani is bij het lste regiment P. G. K. (waar schijnlijk Preussisch Garde-Korps). In al de verbrande steden zijn enkele deu-ren alzoo geteekend. Als de ofl'ieieren dus de huizen aanteeke non, die NIET afgebrand moeten worden, dai duiden zij toch duidelijk diégene aan, welkt zij WEL in vlammen willen zien opgaan. Zoo hobben ze dat wcrk het gauwst gcdaan msieken " awwrew»««•. ■ igacs5Bwa^ww«iLF «w • a> moi -«ace ;— JIU-H xki&xzmfsyaittxsixrt ^ -csn 6EVECHTEN ROND ANTWERPEN f® 3©§sip©fa « Hei Forf wan -■ Een Hfâifipanie Helsleni Nog maar steeds trachten de Duit- ling trachtten te nemen. schers onze troepen bezig te houden in Op een andere plaatg moest een brug het Zuiden. Gisteren zijn de Belgen voor- opgeblazen worden. Een luitenant onzer waarts gerukt voorbij Mechelen tôt genie vroeg tien man van goeden wil, Sempst toe en hebben er de Duitschers want de brug stond onder het vuur van duehtig bestookt. den vijand. Zooals wij gisteren middag gemeld Heel de kompanie bood zich aan. hebben, was in den voormiddag het fort Er werden tien man uitgekOzen, die ,van Broechem op verren afstand ijverig het we»>k volbrachten. Maar... zij keer- aan 't werk tegen een afdeeling Duit- den slechts met negenen weerl Echers, die in Zuidelijke richting, stel- HET LEVEN TE BRUSSEL lise d© Oiiitssliers fpachten t© ]ag©ei hei pubBïek ©wet» si© Pi ^ieliier nog eenige andere bijzonderheden Over_ het leven te Brussel. Wij hebben gisteren reeds gemeld dat de Duitsche offiisieren bang zijn voor hun leven en aile mogelijke zorgen nemen om een aanslag daartegen te voorfeomen. Om zich zelven moed te geven nsmsn zij hun toevlucht tôt allcrhande middelen en een der voornaamste daarvan is het inboe-«cmen van schrik. Een paar dagen geleden deden zij bij-voorbeeld met groot gebaar aanlconiigen dat te Etterbeeck, een man. dien zij met naam aanduidden, was gefusilieerd ge^rorden, om-dat hij zich over het gedrag der Duitschers te J3russel, in onvoeglijke termen had uitgela-ten. Twee "damen, die izich naar hun ver-Iclaring aan hetzelfde vergrijp hadden plich-tig gemaakt, werden veroordeeld, de eene lot acht dagen en de andere tôt twaalf maanden gevang. Wanneer deze veroordee-lingen waren aangeplakt hebben de Brusse. laars getracht er de eeiitheid van na ta faan. voor wat den eersten bstreft, ecu 'ransch onderdaan, was dat niet moeilijk; die was nergens te vinden. Oo het aange-duide adres kende men den man eenvoudis| niet. Voor wat de damen aangaat, bleet twijfel bestaan, maar als men naguat hoe J«genachtig het eerste bericbt is, _mag men ♦vertuigd zijn dat het tweede insgelijks valsch is. De meeste Duitsche oîîicieren droegen hun knovels naar het voorbeeld van den «Kai-eer> toen zij te Brussel aankwamen, maar sedert de berichten van liet front in F'rank-rijk ongunstig geworden zijn, hebben zij het voorzichtig geoordeeld aan hun gelaat een minder prétentieuse uitdrukking te geven. De eenen dragen hun lcnevels nu «en brosse» terwijl de anderen het haar onder hun. neus totaal hebben laten wegscheren. Hoe de Duitschers zich deze opoffering hebben kunnen getroosten, begrijpen de «Brus-Belaars niet. Bestaat er nu reden voor de yreemde in-dringers om zoo bevreesd te zijn? WeJlicht ja. Het is een beslist feit dat de firussel-«che bevolking het Duitsch julc moeilijk verdraagt en als er tôt heden onder de bevolking nog geen uitbarstingen van gram-echap hebben plaats gegrepen, dan is dat aSleen te wijten aan de bewonderenswaardi-ge houding van den kranigen buigemeester Max. Met een ongetoofellike zekerheid heeft de eerste magistraat van do hoofd-plaata den juisten toestand overzien en bs-grepen dat het hier noodig was zich voor het ruw geweld te buigen. Maar dat moest dan gebeuren zonder een aanslag te plegen op de nationale fierheid en de waàrdigheid van het volk en daar is de heer Max vol-komen in geslaagd. «Als gij op _ u,wen weg een Duitscher ontmoet, zegde hij, ga dan opzij, maar bezie hem niet; doe dan een-voudig of hij voor u niet bestaat.» En om aan deze woorden dan nog kracht bij te eetten, gaf hij van 's morgens tôt 's avonds fcet yoorbeeld in dieu zin. In de yQlkswij- il© bevoBking sehpik E oass O© heep Wêmi iiehi uSische nesiepiagen in. ken ging hij de menschon zelfs nu en dan moed inspreken. Men woet dat de heer Max geen enkele gelegenheid heeft laten voorbijgaan om bij middel van plakbrieven formecle logepstraf-fingen aan de gewaagde berichten der Duitschers te geven. Wat men minder kent zijn de middelen waartoe hij zijn toavlucht ge-nomen hoeft om zijn medeburgers in te lich-ten en gerust te siellen. Zoo sprak hij eeni-ge dàgen geledgn nog vanaf de pui van de Beurs tôt het publick. « Men ver'aiedt mij, zegde hij, plakbrieven uit, te hangen çn ik bezit geen dagbladen om u het goed nieuws te doen kennen dat mij is taegekomen. Het zei zoo, maar men kan mij niet b-'leiten te sprekën, en daar zal ik gsbruik van ina-ken om u aile dagen op de hoogte van den toestand te brengen en te beletten dat de valsche berichten der Duitschers eenigen in-vloed op uwen geest uitoefenen.». En d'an begon de heer Max met voliedige bijzonder-heden de nederlagen der Duitschers a.sme-de deze der Oostenrijkers aan het volk te vertellen. Dat elle uwer nu zich in de sia«l verspreide, zoo besloot hij zijn rede, en aan zijn familieleden. zijn vrienden en zijn ken-nissen, dat goede nieuws thans mededeele, Dat deed de heer Max niet één dag, maar dat deed hij zoo verschillonde dagen. Indien cfet voor het aigemeen welzijn noodig is treedt de burgemeester echter ook met strengheid 'op en zoo hesft hij dan ook reeds al de ongelukkigen uit de stad verwijderd die hun bestaan moeten zoeken met langs den weg te bedelen. »*-» Eenige dagen. geleden zaten drie Bruss-e-laars in een schoon koffiehuis nabij de Beurs. Naast hen zaten drie Duitsche offi-eieren dia pas hun middagmaal genomen hadden en een koîfie gebruikten. Opeens riep een der Brusselaars met luide stem : « Maar zie nu toch eens al die menschen die daar lachend voorbijwandelen! Men zou waarachtig met zeggen dat wij in tijd van oorlog zijn!» Een der Duitsche officieren nam hierop onmiddellijk het woord en zei het volgende : «Ik kom precies deZelfde op-merking aan mijn kameraad te maken. Men werkt niet meer te Brussel en iedereen is op wandel ! » « Maar mijnheer, wedervoer het ketie dat geroepon had. Dat is heel goed te begrijpen. Do Brusselaar bevindt zich nu in denzelfden toestand als iemand die een tante verloren he<sft waarvan hij moet erven. Hij werkt niot meer, in het vooruitzicht van de centen die hij moet trekken". — «Ik versta uw verlijking niet, ant-woordde de Duitscher.» — Neen? vroeg de Brusselaar: Dat 1s niet mogelijk ! De tante die wij binnen kort hopen te begraven is de Duitsche natie en wij werken niet meer in afwachting dat wij de zware oorlogsschatting oatvS>ng«a dîe zij zal moeten betalen. De officier zei geen 'woord meer, lachte eens en dacht wellicht, gij hsbt misschien gclijk. ^ , Zuid-Afrika en onze Strijd1 Het is een heuglijk schouwspel dat onze taal- en stamgenooten in Zuid-Afrika, zoowel in de Kaapkolonie als in den Or an je Vrij staat en in Transvaal, in den nu woedenden wereldstrijd geheel op onze zij de staan. De redevoeringen van generaal Botha en van generaal Smits zijn onzen lezers reeds bekend, alsmede de hulde door het Unie-parlement aan onzen Koning ge-bracht.Ook het besluit van de Zuid-Afrikaan-sche Unie, 50,000 màn te wapen te roe-pen om Duitschland te helpen bevechten, zoowel in Europa als in zijne Afrikaan-sche koloniën, werd door ons gemeld en hier met vreugde vernomen. Aan die beweging nemen, nevens het Engelsch-sprekend gedeelte van de bevolking, ook de Hollandsche menschen, de heldhaftige Boeren, hartelijk deel. « Behalve de begrijpelijke sympathie, schrijft de korrespondent van een Hol-landsch blad, die het lot van België blijk-baar in Zuid-Afrika wekt, voelen in het bijzonder de Afrikaanders veel voor het ,volk, dat voor een groot deel Vlaamsch spreekt. Onlahgs is nog de be-kende Vlaming dr Franck in Zuid-Afrika geweest en in de Hollandsch-Afri-kaansche bladen lezen wij, dat zijn toe-spraken over den taalstrijd in België de belangstelling voor de Vlaamsche beweging sterk heeft verlevendigd. «Onze strijd is uwe strijd» riep dr Franck den Afrikaanders toe.» Dat de Afrikaansche kommando's nevens onze Vlaamsche en Waalsche jon-gens voor dezelfde edele zaak van recht en vrijheid strijden, is een schitterend feit in de geschiedenis var den Neder-landscben stam. De warme sympathie door Hollaihd aan ori"2e vluchtelingen en onzen strijd getoond bewijst genoeg voor welke zij de de harten daar kloppen. Er zullen wel weinig Hollanders zijn die niet weten dat voor hen ook het woord geldt « Onze strijd is uwe strijd». Aile volkeren van Nederlandschen stam staan dus aan ééne zij de. Hoe belachelijk lijkt dan niet het ge-poch der Duitschers dat het in dezen oorlog gaat vôôr of tegen de Germaan-sche beschaving! Dît is een dier geleerde machtspreuken, zoo hol klinkend als on-waar. De Germaansche beschaving heeft met de brandstichters van Leuven niets te makeni De beschaving die zou moeten afzien van Rubens van Shakespeare, van Newton, en van Rembrandt, van Thomas à Kempis en van Spinoza, van Locke en van Darwin, om slechts eenige na-men te noemen, is maar de kleine helft van de Germaansche kultuur. En als die helft dan nog de livrei draagt van het Pruissische Jonkerdom, waar de grootste Duitschers steeds hebben voor bedankt, dan staan de verdedigers van het beste wat de Germaansche volkeren hebben geleverd aan dèze zijde van den strijd. De Afrikaanders, ginder in het verre veld filosofeeren zoo diep niet; maar zij voelen waar het om gaat en voor de hand die zij ons toereiken en de sympathie die zij ons xoonen, zeggen wij hun hartelijk dank. Belanorijk Oericht Betaling van Koepons De ,,Banque do l'Union Anversoise", Graanmarkt, 2, heeft de eer de belangheb-benden ter kennis te brengen dat de volgende koepons, te beginnen van 22 September 1»14, van 9 tôt 12 uren, baar winketten zullen betaalbaar zijn: Vervaldagen Argentin 4 % % 1888, . 1 September België 3 % Engelsch®, ,6 Augustus Brésil 4 % 1910 / ' ~"t-Augustus Brésil 4 % 1911 - 1 September Brésil 5 % 1895 1 Augustus Nationale Bank van België, aaûdoelen Dominicain 5 % 1 Augustus Provincie van Petchili 5 y% % 1 Augustus Donemarken 3 • % % 1909 1 Augustus China 4 ^ % 1898 1 September China 5 Impérial EailwayB 1 Augustus Holland 3 % j September Kumenië 4 % 1910 1 September Stad Boekarest 4 y% % 1895 14 September Busland goud 1896 1 Augustua Rusland 4 % 1890 1 September Eusland 4 % intérieur . 14 September Bussische loten 1866 14 September IJzerenwegen Nord Donetj 14 September Stad Moskow 5 % 1904 > 14 September Rusland 4 % 1889 / 1 September Rusland 5 % 1822 " 1 September Zweden 3 yt % 1890 1 September Zweden 3 % 1888 1 Augustus Sta-d Stockholm z 15 September Turkije Unifié 4 %, 14 September Turkije 1905 . 4 % '1 Augustus Uruguay 3 ys -J. Augustus MORGENBLAD Eerste Uitgaaf TELEGRAMMEN VAN HEDEN NACHT ZIJ K0MEN AFGEZAKT Talpijke Dmisclier1® i SSeiepsjciBe SeBdaien ir>ein É^pansche Londen, 21 September.—Een telegram aan de «Times», afkomstig van Oo^ende, meldt dat waarschijnlijk het aantal der Duitsche troepen om Brussel op dit oo-s^enblik 70,000 bedraagt. Naar men ge-looft is een groot aantal manschappen uit het Zuiden teruggekeerd. Een ander telegram eveneens uit Oostende aan de «Times», stelt een steeds toenemend aantal gevàllen van dienst-weigering en ongehoorzaamheid vast on- pondl Ba^sselo » P© in Ûppoes*. -=» Een i^eele ^ngenen Bosgelafena der de Beiersche troepen te Brussel. Een eigenaardig bhjk van den onwil ' der Beiersche troepen om de Pruisische militaire overmacht te dienen, is wel dit, dat zij 6 treinen vol Fransche krijgsge-vangenen komende van Maubeuge in de gelegenheid stelden te ontsnappen. De Franschen verlieten de treinen en ver-borgen zich in de naburige huizen, waar zij giften en kleederen ontvingen. Het aantal dezer ontsnapten bedraagt 8000, De KaHral ru Reims in Plia Fpffliesi lies© (Officieele Mededeeling der Fransche Legatie) De heer Delc"àssé, minister der Buiten- Het goevernement van de Republiek" landsche zaken der Fransche Republiek acht het zich als plicht deze schandelij-. in datum van 20 September 23.30 u.heeft ke vandalendaad aan de oçenbare ver-het volgend telegram uit Bordeaux ge- ontwaardiging aan te klagfen, die met zonden aan M. Klobukowski, Minister een heiligdom onzer "geschiedenis aan de van Frankrijk, in België: vlammen over te geven, een waergaloos « Zonder gelfs een schijn van militai- gedeelte van ons kunsoerfpand aan de re noodzakelijkheid in te roepen, enkel' nienacuheid hecit ontrukt.:-voor het genoegen van te vernietigen, De minister van Frankrijk heeft dezen hebben de Duitsche troepen de kathe- morgen lezing gegeven van dit protest draal van Reims aan een stelselmatig aan zijne Excellente de heer minister en kwaadaardig bombardement onder- van Buitenlandsche zaken van België, en worpen. Op dit oogenblik is de beroem- heeft hem er kopij van gelaten, de basiliek slechts een puinhoop. H@ wepssntwaapgiigisig in Engeland Londen, 21 -September. — De Engel- schaving niet wenschen te zien verzwel-i sche dagbladen vinden geen uitdrukking gen door een golf van barbaarschheid. krachtig genoeg om hun verontwaardi- De vernieling der kathedraal Van Reims ging uit te drukken over de vernieling doet ook in gansch de Italjaansche pers der hoofdkerk van Reims door de Duit- een kreet van verontwaardiging opgaan, schers. Dit schelmstuk overtreft zelf dat Het «Giornate d'Italia» zegt dat de van Leuven, zeggen zij. Zulke misdaden Duitschers in hun woestheid de brutalii treffen niet alleen de verbondenen maar teit met de kracht yerwarren* ' ook de volkeren die de kristelijke be- R'A*'-.'WM W "o»»-1 V IV.? r,"^."WTl Nieuwe Overwinning der Russen in Galicië Gewangenen. Londen, 21 September. — Van Petro- lingen van Siniav-Sambarre ingenomen, grad seint men dat er hevige gevechten De Oostenrijksche achterhoede werd te-i geleverd werden te Jaroslaw en op den ruggeslagen. De Russen namen 3000 ge« rechteroever van de San. vangenen, en maakten 10 kanonnen en De Russen hebben de versterkte stel- 3000 voorraadwagens huit* O© Oosieiiapyikeche HEsifepiâ onii^edsiepcl Petrograd, 21 Sept. — Sedert den laat- hersteld gewoTden. Het goeverfiement van sten slag is de Oostenrijksche ka.valerie to- Cherpovitz deelt kosteloos levensmidd-eleo taal ontredderd. Het treinverkeer tusscihen uit aan de geteisterde beyolking. Vols-Tchiry en Lemberg is door de Russen EEI IlEIJi RUSSISCH LEGER 900.000 t Londen, 20 September. — Uit Petrogad tegen de Oostenrijksch-DuitscHe troepen wordt aan de Engelsche bladen gemeld, oprukt, en dat nog een ander leger van dat een nieuw Russisch leger van 900,000 2 miljoen uit afgelegen distrikten van soldaten, de voorhoede van een strijd- Rusland in Oktober tôt optreden zal ge-* macht van 2 miljoen, in Midden-Polen reed zijn. Jani H sroî «sût m teM A U U Kanens die van g Petrograd, 19 September. — Men be-vestigt dat Japan, sedert het begin van den oorlog, aan Rusland de zware artillerie leverde die zij te kort kwam. Men weet dat de Russische vooruit-gang in Oost-Pruisen zou kunnen ver-minderd geworden zijn door de zware kanons die de Duitschers uit België sas sc&sSSen komen hadden doen terug komen. De Russische kanonniers zullen nu met gelijke wapens kunnen strijden. Da houwitserkanons in Japan vervaardigd, zijn juist op het front aangekomen, en hun komst treft samen met het herne-men van het aanvallend optreden deï Russen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1897 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes