De nieuwe gazet

579643 0
10 december 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 December. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sn00z71z0b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Hoe Bslgië voor hongersneçti bevrijd wordt Herhaaldelijk hebben we melding ge-maakt van de aankomst te Rotterdam van étoomsehepen uit Amerika met voe-dingsmiddelen voor de Belgen. De ver-zameling en de verdeeling dezer eetwa-ren is opgedragen aan «The Commission for relief in Belgium», welke eigenlijk bestaat uit een Amerikaansche, een Spaansche, een Italjaansche en een Bel-jgisclie kommissie. De leiding te Rotterdam staat onder captain Lucey. Deze kommissies nu stellen zich ten doel,Bel-' gië elke week te voorzien van 20,000 ton "voedingsmiddelen, het minimum dat noodig is om de Belgische bevolking in leven te houden. Den 7 November werd de eerste zending ontvangen. Sedert is een totaal van 29231 ton in België ver-deeld. Zonder dat zou onze bevolking van honger zijn omgekomen. En zij looptnog gevaar, zegt Captain Lucey, gebrek te lij-den, indien het niet gelukt, wekelijks 20,000 ton onder hen te verdeelen. In Amerika liggen dan ook reeds 100,000 ton voor verscheping gerced, waarvoor 38 schepen zijn geeharterd, terwijl er 20 onderweg zijn. Eerst wanneer die schepen zullen aan-gekomen zijn, zal de kommissie buiten de moeilijkneden wezen, waarin zij nog verkefrt. Voorai was dat het geval op het einde der vorige week. Er werden dringende beroepen op de kommissie van uit België gedaan, maar zij had geen voorraad. Gelukkig hielp het Nederland-gche goevernement. nadat mr. Marshall Langhorne, de zaakgelastigde, en captain Lucey met het ministerie een kon-ferentie hadden gehad. De Nederlandsclie regecring was zoo onder den indruk van hetgeen zij vernam, dat zij zich op een-voudig ontvangstbewijs van captain Lucey bereid verklaarde, aan de kommissie 10,000 ton tarwe te leenen. De kommissie kon niet hoog genoeg deze daad der Nederlandsclie Regeering waardee-ren, aei ea-ytain Lucoy. Voorts hebben een tweetal leden der kommissie en een lid der Rockefeller Foundation de vorige week een bijeen-komst gehad met het Duitsche goeverne-ment in Brussel. Ook hierop werd een beroep tôt medewerking gedaan, ten einde een ramp te voorkomen, en dit beroep was niet vergeefs. De Duitsche militaire overheden gaven order, dat do helft harer legervoorraden aan de kommissie zouden worden afgestaan ten be-hoeve van de Belgische bevolking terwijl daartegenover de kommissie 'Zich verbond Gm hetgeen zij gekregen had, zoodra de voorraden er waren, weer te-rug te geven. Ook dit. wordt door de kommissie op prijs gesteld. Wat nu den arbeid der kommissie be-treft, zij heeft voor de verdeeling België in negen provinciën verdeeld, die verte-genwoordigd worden in de Centrale kommissie. Leden van de gemeentebesturen handelen namens de kommissie in elke plaats, zoodat overal behoorlijk toezicht. bestaat. De bakkers ontvangen de grond-etoffen en leveren het brood af op ver-toon van machtiging. Iedere inwoner,on-verschillig of hij rijk of arm is, krijgt per dag 225 gram brood, per persoon, naast vastgesteide hoeveelheden boonen, erwten, rijst en zout. Met nadruk wees captain Lucey er voorts op, dat het on-waar is, dat de Duitsche overheden de kommissie zouden hebben tegengewerkt. Ëvënzeer is het onwaar, dat het Duit-iche bestuur van de ingevoerde goederen rechten zou hebben geheven, of den in-voer zou hebben opgehouden. Verder sprak captain Lucey tegen, dat de verhooging van prijs voor het brood van 30 op 40 centimen veroorzaakt zou gijn door een vanwege de Duitschers geheven recht op Amerikaansch meel. De prijsve.rhoog.ing is alleen het gevolg van de rijzing van den marktprijs van 18 tôt 32 frank. Uit allé oorden der wereld krijgt de kommissie steun. Voorai in Amerika heeft elke stad, elk dorp eene Belgische relief commission. Niet slechts in geld, maar ook in natura wordt bij-gedragen. De kommissie kreeg zelfs be-richt, dat elke staat van de Unie een achip met eetwaren zou afzenden. De Rockefeller Foundation alleen zendt 10,000 ton per maand, terwijl de staat Nova Scotia in Canada, behalve ^ het reeds gezonden stoomschip «Tremorvah» nog twee andere schepen zendt. Trou-wens, wanneer tôt den volgenden oogst elke man, elke vrouw en elk kind in België in het leven zal worden gehou-den, dan moeten die giften en gaven blij-ven stroomen en zelfs vermeerderd worden. Capt. Lucey wees dan ook op cij-fers bij deze hulp betrokken, die een matige oorlogsleening zouden kunnen dekken. Deze week eindelijk hoopt men .voor de eerste maal de vereischte 20,000 ton te ontvangen, terwijl het daarna ge- ' regeld zoo moet gaan. H. v. Amtserdam. Gepuchten Sedert eenige dagen zijn geruchten over een oorlogsverklaring van Engelancl aan Holland in en buiten de stad in omloop. De aanvoer ' van nieuwe troepen in de grensdorpen wordt daarmee in verband gebracht. We zijn gemachtigd die geruchten tegen te ( spreken. Ailes schijnt zich te bepalen bij op- ( merkingen van Britsche zijde over doorvoer < van koopwaren langs de Holandsche binnen- ] wateren. " j De Vraag der Voeding Zooals \\jj hebben bekend gemaakt, heeft het J Nationaal Komiteit voor Hulp en Voeding, on- , der het voorzitterschap van oud-senator Solvay, - to Brussel. bekomen dat uit Amerika het in , België ontbrekende graan en andere eetwaren zouden ingevoerd worden. Daar het ongeveer 80 miljoen kilos per maand . geldt, dio in to voeren zijn, kan men zich ver-bcelden wat werk en geld hier vereiseht wordt, en hoeveel moeilijkheden uit den weg te ruimen ' zijn om het vervoer, liet malen, den vorkoop, enz. te regelon. . 1 Het Nationaal Komiteit heeft in al de Pro- I vincies cen Provinciaal Comifeit voor Hulp en Voeding ingericht. • \ oor onze Provincie zetelt dit Comiteit ten < Stadhuize \an Antwerpen, zooals wij reeds ( aangekondigd hebben. j Het schijn echter dat versehillende gemeen- i tobosturen zich daarop rechtstreeks tôt het 1 Amerikaansch Komiteit te Rotterdam gewend | hebben, en ook tôt het Nationaal Komiteit in j Brussel. ] Wij moeten er dringend de aandaclit op roe= i dat zulke mededeelingen nutteloos zijn; allé ! vragon die de Provincie Antwerpen betreffen i moeten gericht werden tôt het ProviRciaal Komiteit voor Hulp en Voading te Antwerpen, ten i Stadhuize zeteiende, ) SospbedeeSing Gisteren morgen ontyingen de lokalen waar ■ dagelijks de soep aan de noodlijdende gezin > nen wordt uitgedeeld, het zoo onverwacht als -vereerend bezoek van de Heeren Jan De Vos, onzeu achtbaren burgemeester en de heeren , Louis Franck en Soeten, gemeenteraadsleden. ' In het lokaal der Vliegenstraat werden deze ; heeren verwelkoind door het Bestuur met Me- ; vrouw Frans Van Roosenbroek aan het hoofd. i Do zaal was proppensvol, de soep juist opge-'Jfenil. Ouai'JoUis te- zeg^cn dat de bezoekci3 warm werden toegejuicht. i De heer Burgemeester richtte een minzaam < woord tôt het volk om het aan te zetten steeds j kalm te blijven, wat er ook gebeuren moge, in deze droeve omstandigheden; hij dankte ] uit g'ansçher harte het personeel van het lo- -kaal voor den voorbeeldigen ijver, waarmede i het zich van zijne taak kwijt. ] Mevrouw Van Roosenbroek dankte, namens het Bestuur, de heer Burgemeester en de hee- ■ l'en Franck "en Socten voor het vereerend be- < zoek, zij voegde er eenige woorden van bijzon- : deren dank aan laatstgenoemde heer, die ook de sChatbewaarder is van het Komiteit tôt hulp aan de gezinnen, voor de goede zorgen welke hij siceds wij dt aan het verschaffen van zoo gezonde als smaakvollè eetwaren. ledereen, daar aanwczig, zal dien dag heug-lijk lierdenken. St. Nikolaas en het Roode Kruis G«zien het groot getal noodhjdende kmderen in de menigvuldige liefdadige insteliingen, heeft het komiteit \ an het Roodo Kruis besloten de uitdeelihg der Sint-Niklaas geschenken uit te stellen tôt op Zonda'g a. s. Het buroel Meirplaats iiO houdt zich ter be-sehikking van het Antwerpsch publiek om de gilten te ontvangen, in geld of m natuur, die het berc uhv dlend wii bestellen.Het Koode Kruis zal do juitdeeling doen in de gasthuizen, in de toevluchten voor dakloozen, in de raadplegin-gen voor zuigelingen, enz. Het bétuigt hiei'voor aan de Antwerpènaren op voorhand zijn vurig-sten dank. Sint Nikolaas en de Oortog Onnootlig to zeggen dat de oorlog een harde noot om kraken was voor de suikergoedverkoo-i pois en banketbakkers. Het «as trouwens te voorzien dat spekulatie en suikergoed hun gc-woné aftrek van aile jaren niet zouden gehad hebben; maar nu moeten wij er bijvoegen dat het erger werd ferwaeht. Naar wij vernemen M as de vorkoop, op sommige plaatsén zoo groot dat de voorraad te kort schoot en er Zaterdag namiddàg, niot mecr aan een jiijp in chocolade 0; c^en hàan in massepein to geraken was. Dat was ook het gcval in cen lan ouds ge-1 k( nd suikergoedmagazijn der St.-Jacobsmarkt. To.'ii we daar aankwamen dachten we in den huhts-'hiploods van Friedrichshafen to zijn aatl-gclarid. Zeppelin's met de vleot, en zoo prachtig na.i,eliootst, dat u al spoedig den lust be^rooii, uit sthrik, m uwen kolder te kruipen. Wat verder in den winkel was het of weonsin ; een kogelgietarij bevonden : bommen, granaten, kartetsten... in chocolade natuurlijk, prijkten er in gansoli hunne onheilspollendo heerlijkhfeid. Do kinderen die zoo'n boni, langs de schouw, ; in hun korf lieLben ontvangen, zullen zich ze-. ker duimen... en vingeren af'gelikt hebben. In do buuit wordt er van niets anders meer gespiokcn dan van do «Suikeje Krupp» van de ■ i ji t-J dcobsni ark 11 i Vragen ! Wie weet or iets af van het 2o jagers te voet, ; dat zich voor de boschieting te Duffel bevond? Wie kan ons eenige inlichtingen verschaffen ■ over de vrijwilligers der lste brigade, 2de linie-J regiment 2/2, die te St.-Niklaas, te Gent en > laatst te Brasschaet gelegerd waren, en ook . over het Co regiment vrijwilligers, le compa-t gnie, 2e bataillon, 5e divisie, welke op 5 Okto- ber te Gent was. Antwoorderi Op 27 November was het lste li^nieregiment to î^t.-Inglevert (bij Calais). ) Men zegt ons ook dat het 9e linie zich nu op - de forten rond Parijs bevindt. 1 Do reserve van het 4e linieregiment, die te . Wilrijek lag, verblijft thans te Audruieq-lez-Ca- lais (Pas-de-Calais) 1 De bewoners van Nieuwpoort bevinden zich ) thans te Oost-Duinkerken. VAN HET KRIJGSTERREIN IN BELGIE Koning Albert, Ridder van den Kousenband l IConing Albert is Zaterdag ridder van den , Kousenband geslagen. t Iemand, dio getuige geweest is van de plechtigheid der uitreik'nig van de orde van i den Kousenband aan koning Albert, vertel- . • de aan een medewerker van de «Daily Tel> • dat, toen de yorsten olkaar ontmoetten en ■ begroetten, de aaùwezi!»e Belgische soldaten luid juichten. Koning George stapte de gelederen langs . en sprak _ versehillende soldaten bemoedigen- 1 ' de en prijzende vvoorde-n toe. Iiierna bega- , von de vorsten zich met de prinsen van -' Wales, Alexander van , Teck en de maha- : radsjahs Persab Singh en van Biklianir , naar do jilaats, waar de uitreiking zou , . plaats vinden en waarbij nog slechts zes ] andere_ personen tegenwoordig waren. Koning George hechtto het onderschei-dingsteeken op do eenvo.udige generaalsuni-form van koning Albert en reikte hem daar lia de insignia over. De Britsche Troepen in Antwerpen Omtrent de gebeurtonissen te Antwerpen in de laatste dagen (3 tôt 9 Oktober) voor de overgave, heeit generaai-majoor Paris, bevel-hebber van de Koyal Naval Division, op 31 Oktober een verslag uitgebraeht aan de admirali-teit. Gencraal Paris zet hierin uiteen, dat de brigade (2200 man sterk) Antwerpen in den nacht van 3 op 4 Oktober bereikte en in den morgen van 4 Oktober met het 7e Belgische linieregiment, de loopgraehten voor Lier bezette benevens een vooruitgeschoven fort aan de Ne-the, ter vérvanging van uitgeputte Belgische troepen. De buitenl'orten aan dit front waren reeds gcvalien en de loopgraehten .werden go-bombardeerd. De beschietuig nam in hevigheid toe gedurende den nacht en in den vroegen morgen van 5 Oktober, toen de vooruitgeschoven posten naar de Engelschen toe gedreven werden en de vijand erin slaagde over de ri-vier te trekken. Des middags was het 7o Belgische regiment gedwongen terug te trekkeii, zoodat mijn rech-terîlank werd blootgesteld. iien krachtigo tegen-aanval, dapper geleid door kolonel Picrchon, 2e regiment Jagers, gesteund door onze vliegers, herstelde de positie in den laten namiddag. Ongelu vi,ig mislukto ( "■ ing der Belgist be troepen iii cien nacH't vu» ù op o Oktoiier oin den vijand terug te dringen en dat leidde vrij-wei tôt een ontruiming van aile Belgische loopgraehten.De stelling van de marine-brigade werd on-houdbhar. Hoewel het bombardement hevig was werd de terugtocht der brigade goed uitgevoerd en in den middag van 6 Oktober werd een tijde-lijko stelling haastig opgeworpen, bezet. Generaal Paris beschrijft dan hoe de terugtocht geschiedde op de tweede verdedigingsiijn en hoe de Naval Division de openingen tus-selien de forten dezer finie bezette. Intusschen begon in den nacht van 7 op 8 Oktober het ; bombardement van stad, forten en loopgraehten. Daar de watervoorziening was afgesneden konden geen pogingen worden gedaan om de vlammen to blusschen en weldra stonden 100 - iiuizen in brand. Gelukkig was er geen wind. Op 8 Oktober bleek dat het Belgische leger de forten niet langer kon houden. Ongeveer om half zes begreep ik dat als een ramp zou worden i voorkomen, een onmiddellijke terugtocht onder t dekking van de duisternis noodig was. Generaal ï de Guise, de Belgische bevelhebber, was het 3 hiermee volkomen eens. Do terugtocht begon om half acht en had - plaats onder zeer moeiiijke omstandigheden. 3 De vijand bedreigde onzen rechtstreekschen 3 terugtocht, zoodat een omweg van 15 mijlen in i noordelijke richting noodig was. Al de wegen ! waren overvuld met Belgische troepen, vluehte- - Hngen, kudden vee en aile soorten van wagens; r dit maakte het behoud van het verband vrijwel - onmogclijk. Gedeeltelijk hierdoor, gedeeltelijk door vermoeienis, gedeeltelijk ook door nog niet opgehelderde oorzaken, raakten groote dee-len van do lo Naval Brigade los, en werden ge- - vangen of m Nederland geinterneerd. Den geheelen nacht doorgaande bereikten 3 echter een bataljon van de le brigade, de 2e " brigade en de lïoyal Marine brigade, op een 1 bataljon na, St.-Gilles AVaes en zetten zij zon-t der verder incident den terugtocht per trein 1 voort. fc Het batailjon van de Hoyal Marine brigade, ï dat de achterlioede vormde, bereikte ook laat a in den namiddag nog een, trein, te zamen met honderden vluchtelingen, .maar do lijn was op-" gebroken, de lokomotiof oE(tspoord en do vij- • and opendo het vuur. Er héerschte groote ver-1 warring. Het was donker en de opgewondenheid - onder de vluchtelingen belette net geven van ï bevelen. Het bataljon echter gedroeg zich uit- stekond en slaagde erin zich al vechtend een weg te banen, maar met verlies van meer dan a do helft der manneh. De anderen gingen nog i 10 mijlen verder tôt Selzaete en stapten daar r in den trein. Aan den Yser Ui& Viaanderen r Den 7 Dccember werd den geheelen dag e wederom (zwaar kanongebulder gehoord. Het selieen verder verwijderd dan de vorige dagen en veroorzaakt door scheepsgeschut. Sedert 58 dagen reeds duurt de strijd aan den Yser. ' In de nabijhèid van Zonnebeke, Langemark , on Bixschoote ten O. van Ieperen, evenals te Beselaere en Passchendaele wordt hevig ge. Ij vochten. llet groE geschut kan hier moeilijk in de-ze moerassige en overstroomde streek, be-nuttigd worden. Daarom werd het vervangen door vlotten met lichter en snel verplaatsbaar motorgeschut. ,t De geruchten als zou een groote slag ln Vlaanderen gaande zijn, worden tegengespro-p ken. Er is in de eerste dagen geen beslis- sing te verwachten. ,e V eeleer wordt van uit La Bassée een krach-i- tigen aanval op Atrecht vervvacht. Den On had eveneens een bloedig gevecht h bij Pervijse plaats. waar de Duitschers een aanval deden op vlotten met inaclnengeweren Ook bij Mercheim had eea gevecht met d bajonet en het mes plaats. * # * De Daily Mail verneemt ■ uit Xoord-Frank-rijk : Een groot gevecht heeft plaats bij ^1-verdinghen tussclicn Veurne en "Yperen. Een Duitsch luclitscliip werd boven de En-gelsche lijn door 3 vliegmachienen aangeval-len.Oosientie in Brandi De Daily Chronicle verneemt uit Duinker-ken, dat Oostende in brand staat. De oorzaak van den brand is niet bekend. Valsohe Nieuwsjes Het Duitsche gezantscliap meldt het vol-gende : BERLIJN, 5 Deceinber 191-1. De generale staf verklaart : Het uit Rome gemelde be-riclit, dat Franschen bij Ieperen een gelieel Duitsch vliegêrkorps gevangen genomen zouden hebben, is evenmin waar als het Lon-densche bericht, dat vliegers bommen op de labriek van Krupp geworpen hebben. Éinistei1 Soif ira een Kotjeli'egeii Uit Brussel wordt aan den «Berl. Lok. Anzei-ger» gemeld : Eenige dagen geleden bezoe&t de Staats-se-kretaris van koloniën dr. Soif met een paar heeren de stad Antwerpen, om den toestand daar uit eigen aanschouwmgen te leeren kennen. Hij kon echter slechts vastste\ien,wat anderen reeds voor hem hadden gezien, ni. dat er nog geen sprake van is, dat het ekonomisiche leven weer begint, al is het hier en d^ar ook reeds vrij druk in de straten. Van uit Antwerpen vertrok hij per automobiel naar Brugge en van daar naar de zee. Hij reed door Oostende, dat nog kort geleden door de Engelschen gebombardeerd was. In Oostende is door de Engelschen niet veel onheil aangerieht. Een paar hôtels aan het strand schijnen voorai geleden te hebben. Ver-volgens gng de tocht verder tôt bij Nieuwpoort, vanwaar men naar Dixmuiden wilde. De. auto kwam nu reeds op gevaarlijk terrein. Er werden inlichtingen ingowonnen bij een paar schild-wachten achter het dorpje Beest en men kreeg ten antwoord dat men over den straatweg naar Dixmuiden kon rijden. Nauwelijks was do wa-gen op dezen weg of het begon onrustbarend te îiuiten. Do passagiers begrepen gauw wat er aan de hand was en tôt verdere verduidelijking, vlogen nu nog eenige kartetsen nader. De auto vormde een voortreffelijke schijf. Want de weg ligt hooger dan het land. Op zes honderd meter afstand liepen evenwijdig met den weg de En-gelsche loopgraehten, waaruit onophoudelijk tpf] ^ : v'.: r ■ ; -J "F m een bancl, getroffen door een kogex. Do wagon hield stil en de chauffeur sprong er af, om — onder den kogelregen — de schade te bekijken. Als de wagen echter maar één minuut) stil bleef staan, zouden allen naar de haaien zijn geweest, want een betere schijf dan de wagen, die op de verhooging schorp tegen de middaglucht afstak, konden do Engelschen zich niet wen-schen. Een der passagiers pakte den kalmen chauffeur dus bij den kraag en verder ging het. Reeds hadden de Engelschen zich ingeschoten, want nauwelijks was de wagen in beiveging of de kogels hagelden neer op de zooeven verlaten plaats. Gelukkig was men niet ver van Dikmui-den. Toen men achter de eerste liuizen dekking had, werd stil gehouden en hersteld. Hoe moest men echter weer uit het nest komen ? Onderdak is er niet te. vinden. Ailes was stukgeschoten. De granaten hadden lieele huizen in puin ge-legd. Een kleino bezetting ligt nog in Dixmuiden, zij kampeert in de paar kelders, die nog bewoonbaar zijn. De manschappen wisten ook niet juist hoe wij weer naar bewoonde streken konden komen. Zoo besloot men langs paden, die aan den anderen kant uit de stad leiden, zijn geluk te beproeven en met groote moeito gelukte het d'en weg naar Gent te bereiken. Langs de Loopçirachten De moderne strijd wordt niet meer ln het voile veld geleverd, maar onder den grond, in de loopgraehten waarin de soldaten twee dagen vertoeven en dan een dag rust genie-ten..In de gemeenten achter 't front ziet men dan vermoeide soldaten komen, bleek van koude, beslijkt van kop tôt teen. Boven 't doodsclie omgewoelde land loopen" telefoon-draden. De telefonisten huizen in een ka-mertje, onder den grond ook al. Nu en dan ziet men er een over 't veld draven, om de draden die door bomscherven verbrijzeld zijn, te herstellen. Langs die draden gaan de bevelen.Traffend TooneeJtje op het Slagveld Wij meldden reeds vroeger hoe op sommige pîaatsen de loopgraehten dicht bij elkan-der liggen. Dit wordt weer bevestigd door een brief uit den omtrek van Passchendaele bij Ieperen, aan een Duitsch blad, « Heden, 19 November,» lezen wij, «drukten onze man-nen van de lie', kompagnie de Franschen de hand. Wij liggen namelijk 30 meters van de Franschen. Nu riep een Franschman, dat wij zouden ophouden met schieten, om tezamen drie Duitschers te begraven, die tusschen onze grachten lagen. Wij staakten 't vuur Acht of* tien h ranschen en een officier leg-den de wapens neer en evenveel van ons deden hetzelfde. Men gaf elkaar de hand, be-groef samen de dooden, ruilde sigaren, siga-retlen en dagbladen. De Franschen zeiden, niet meer te zullen schieten ; wij beloofdeu hetzeltde. Maar de Engelschen zouden we niet sparen. Men gaf elkaar weer de hand, kroop in de grachteu terug en zoo was er een stonde vrede geweest temidden van den oorlog.» In de Duitsclse Loepgpachien Langs het geheele front in Vlaanderen zijn er aan Duitsche zijde twee rijen aarden ver-sterkingen. De eerste is die van de troepen, die werkclijk in het vuur zijn; de tweede is de schuilplaats der aflossingstroepen. Iederen avond, als de duisternis gevallen is, worden de troepen in de \ oorste loopgraehten ver-\angen door de aflossiug en gaan zij zel£ naar de tweede rij loopgraehten, waar inder-daad een ze ker conîort heerscht. Deze loopgraehten zijn voor een groot deel van binnen bekleed .met inatten en dekens. Ze zijn geheel overdekt en gesloten naar de zijde van den vijand. De troepen beviirden er zich betrekkelijk veiljg, gedekt als zij zijn voor het vuur der \ ijandelijke infanterie ~ en mi- (trailleurs. Goed verborgen als deze loopgraehten zijn, worden ze door het vijandelij. ke geschut niet beschoten en het is Beestalj slechts een enkel verdwaalde kogel die er in siaat. De soldaten praten en zingen er ; sommi. ; gen, die in het bezit zijn -fan een petroleum., toestel, bereiden er soms een extra-maal en menig kaartje wordt er gelegd. De mannen; j. hebben er van regen on sneeuw geen last. j. Heel anders eehter is het in de loopgrac-h, ten der eerste lijn, die, al naar de plaatse-> lijke omstandigheden. 800 tôt 1000 M. meer, j. naar voren liggen. Deze loopgraehten staan soms dag en nacht onder vuur. Ze zijn natuurlijk aan de zijde van den vijand niet gesloten, en voorai de Duitschers, wier front r" in Vlaanderen naar het Zuiden en Zuid-Wes. ton ligt, hebben van den regen en sneeuwi veel te lijden gehad. Van een voldoende dak„ bedekking is op de meeste plaatsén geen 1. sprake. De mannen betrachten nacht en dag de groolste waakzaamheid, want steeds moet [e men voorbereid zijn op een verrassend op-3- treden van den vijand. el Zooals boven reeds gezegd, worden de x- troepen in de eersto loopgraehten elke 24 i. uur afgelost door de troepen, door de troe-; le pen, die in de tweede rij loopgraehten liggen. Maar niet steeds is dat mogelijk. De ontwikkeling van den strijd maakt het . soms plotseling noodig die troepen der twee-:1" de lijn elders in het vuur te brengen ter a U wering van een kraehtige aanval der tegen* e" standers en dan lieeEt de aflossing niet plaats 3* en moeten de mannen in de voorste loop-l.r grachten daar dagen blijven, vaak met on. 'J voldoende voedsel en bijna zonder slaap. Is Van voedselvoorziening is in de eerste li, 11 nie over dag natuurlijk geen spraak. Dio '.1 troepen, die daar 's avonds de loopgraehten V. betrekken, nenien voor 24 uren voedsel mee. Bovendien bevindt, er zich steeds, onn op alla gebeurlijkheden voorbereid te zijn, een voor-raad reserve.proviand. Het vervoCr van de dooden en gewonden. uit de eerste loopgraehten geâchiedt a avonda j._ en 's nachls. I M FRANKRIJK i- te;. çjeSukkige Tap •S Een soldaat vertelt-: Wij zaten met ons acliten — twee En. gelschen en zes Franschen in een verbree-ding van de loopgracht, waar een machien-; geweer in was opgesteld. 'Wij losten elkander =' ieder uur af voor de wacht, naast de hut, " Toen ik ongeveer 40 minuten gestaan had, barstten met korte tusschenpoozen zes Duit-"a_ sche granaten boven mijn lioofd... ik ging plat liggen, en werd overdekt met gruis eu ' . -tp.r-rpn. , i -s . < Ivom (obli fjinaeii, RrêieTJ — riépeil _ anderen die in de hut zaten, «hier is het U. \eifig.» ,1 Ik wilde echter mijn uur op post blijven; e. plotseling, twee minuten la'ter, een slag en ;e een akelig gegil... de hut was uit elkander !t geslagen door een granasit, en aile zeven n- bolden zij in een verwarden hoop naar bui-;n ten. Tw-ee waren er dood, drie afseliuwelijk t. gewond, en een aan beide oogen verblind.... □, De niet getroffene snakte naar adem. Ik ge-or loof dat er een macht is die inij beschermt.> ® (Se " l¥©t5ÊE?a " van dun Kclonel ig Een ooggetuige vertelt : st De troep ligt eenige kilometers verder in tk de loopgracht, waarvan de lijnen zich verlie- n. zen in den nevel. Nu en dan klinkt een ka- e- nonschot of lioort men den knal van een ii- geweer. Aan den rand van een loopgracht )g leidt een trap naar beneden, in een onder» >k aardsch verblijf ; de woning van den kolonel, ;n Een kaeliel snort; links in een inham vier n, veldbedden, strooi op den grond, planken u, langs den wand bevestigd. Dit is de slaap-to kamer van den kolonel en van zijn staf.Daai tegenover is in een andere ruimte een eet-zaal ingericht, met, in een gat in denmuur, den «kclder> met een kleinen voorraad. In j een anderen hoek wordt de telefoon aange» e' bracht. Naast do «vertrekken;> van den kolo. e_ nel bevinden zich de verblijven voor den troep, wel is waar met minder comfort,maar 5n niettemin beschut en ingericht op koude en vochtigheid; het is er in ieder geval warm 't en men is er veilig voor de kogels geduren. n_ de den rusttijd. a_ De kolonel noodigt ons aan zijn tafel.Zijn, ln kok is vroeger bij Rotschild geweest! Wii je krijgen hamelbout met aardappelen, lever* n pastei, eend, salaad en fruit, het geheel over* ,e' goten met een glas porto en ouaen brande-wijn van het jaar 1853 — waarvan de kolo. I» ncl 's morgens ook een scheut gebruikt, bij . gebrek aan «vinaigre», om zich na het sche- II " ren te wasschen — natuurlijk tôt groote ver. n- ontwaardiging van de luitenants, die «den or oude» overigens op de handen dragen. !le En terwijl wij daar rustig aan tafel zitten n> en elkaar het laatste nieuws vertellen, don-î1- dert het kanon. Een granaat ontploft vlak bii de ons verblijf. Maar niemand let er op. de De kolonel houdt rapport, de officieren,die rij vrij van dienst zijn, verpoozen zich in 't en dorp, waar de soldaten tusschen de puinen n- zoeken naar planken en stangen om hun i ur loopgraehten steviger en hechter te maken ; S- anderen maken zich gereed voor een pa~ os troelietocht, een officier te paard, gehuld in 'e- zijn grooten mantel, rijdt voorbij. a" En zoo wacht men op nieuwen strijd, om den vijand terug te werpen, die daar ginds, Jn ook in de aarde verborgen, ligt, eenige hon-ve derden meters achter het gordijn van rnist en a, nevel. er " IN OOST-APRIKA Een Voorsielling met hel Machienge* weer. n, Uit Engelsch Oost-Afrika schrijft «en ser« is geant-majoor : « Wij hadden weer een goe-en den vechtdag ; onze lialve kompagnie werd en met twee kanonnen als versterking opgekom-r- mandeerd — den volgenden dag kwamen da slf Duitschers : 500 man en zes kanonnen. Ik ■r- moelit hcel alleen een voorstelling met het ip- uiachiengeweer geven : de kapitein stoud er n- naast met den kijker, en de manschappeD .jn vormden het publiek. de Het doel was op 100 meter afstand. ch De Duitsche stormaanval werd afgeslagen or en in onzen tegenaanval veroverden wij nui, ai- vaandel. J Donderdag 10 December 1914 3 « (BIJSTE^LAiiD S G.) 17e jaargang Mr 6063

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes