De nieuwe gazet

2507 0
26 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 26 September. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 13 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gb1xd0sg3d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zaterdag 26 September 1914 3 CENTIEME!!. - (BUITENLAND 5 C.) 17° jaarganç Nr 6022 De Nieuwe Gazet Finînci'iolé amioncen ^ . î ' ^ T ■ I ' I ' • • » IJÛÛ Il Abonnementen worden aangenomen in onze bureelen : KORTE NIEUWSTRAAT, 28, ANTWEBPEN, en !n aile Postkantorea II ^onnsmentsia* Reklaam onder statoieuva."<Jcn regel'. ' ! * ! . J.00 l ., . .. ' legr^eSericht"881- > iioo i Brieven. Annonce/} en Afededee/ingen te zenden aan hei Bestutw — Telefoon 853 Antwerpàn, "vcordea uitsiuitend ontvangen door den he<ur) ■wnrrTTirTi hiiii iii'Bn iiii i m ihi i ■ > T~r~~r "H ru 1 mu nui i i mu nii" n iwmn i mi i» im imuiw min i — n i»« m>< n — 1 de verwoesting tan oendermondeIDE WREEDHEID OER DUITSCHERS I Hoe er de Groote ÈVÎarkt met het Stadhuis yîtziet fc. ^ . — "fk ri^W-D HT jQk Uitgaaf ZE LOGENSTRÀFFEN 11 be Malin en 'de Gazet van rAntwsr^sn | kunnen malien, hebbcn Ditiischers ten .vinden het noodig een logenstraffing te getale van 2500 ontmoet. Er volgde een geven aan ons bericht betreffende bet hevige schermutseling. De Duitschers groot voordeel dat de Belgen behaald hadden veel dooden, gekwetsten en hebben, fWoensdag in het Noord-Wes'.en hrijgsgcvangenen. Be BcJgisch troepcji van Brabant. loaren in de viinderheid, maar liun op- Wanneer deze konfraters àl de berich- tré&en werd door een geblindeerden ten logenstraffen willen, die de Nieuwe trein gest'eund.» Gazet vroeger geeft dan zij, dan kunnen verschil is alleen, dat onze troepen ze iederen dag voor zijn muist een ko- geen gepantserden trein genomen zouden lom zoo vol met logenstramngen zefcten. iîebjjen, maar door een gepantserden Wij willen niet verder ingaan op de ^rejn ondersteund zijn geweest. poging van den Matin en de Gazet va?>. hebben niet gezegd dat de gevan- Antwerpen om tegen ons.iets te zoe^cn gg^en naorr Antwerpen werden gebrachk .wat gevoeglijk een «querelle dalle- rpoch zîjnerwel van aangckometi,i-n--de mand» kan heeten. Matin mag- 't gelQOven— méér.dan twee. . Alleen willen we veriellçn dat de agen- Méér hebben we voorloopig niet ts cie Havas-R.euter reeds Donclerdag na- zegg0n 0p aanvallen in den Malin en rniddag — dus vôôr dat ons blad met be- -n ^ Qazçt van Antwerpen, hoe kwaad- doeld bericht verschenen was aan de 3ardig.die 00]ç bedoeld zijn. bladen van Engeland, Holland en E rank- £)e feiten zullen voor ons antwoorden ■fijfejiad geseind: — zo^als ze trouwens*iederen dag ant- JWij nemen den tekst uit een Hol- woor{^n aan hen die ons onzen bijval be- , îandsch blad van Donderdagavond:. nijden, en hun publiek «logenstraffin- De Belgische troepen, die in een rick- gen» voorzetten, waar het oneindig lie- ting opereerden, welke wij niet bekend ver met «n-ieuws» gediend zou zijn. TEIEEMMWEN Ml BEI NACHT fi" B S i ^ R ^ s Wfa 1 ® es VON KLUCK ?... « DE KROONPEINS ? Een Staf ta HaS #!steren werd te Antwerpen niets minder Nïsiovs, 25 Septembcr, 3 uren namïddag : noch meer verteld, zelfs werd het door een Eon Duitsohe Staf, ik vernam niet welke, die blad meegedeeld, dat von Kluck te Bergen uit Frankrijk kwam, fiesît zich komen vestigen zou aangekomen zijn en dat te Nanien toebe- te Haï ten Zuidan van Brussei. reidseEen gemaakt zouden worden om den ge- HiJ heeft de lokalen van het station voor zijn neralen staf van den Kroonprins te ontvangen. gebruik in beslag genomen en er den station- WiJ hebben van deza geruchten geen melding oversSe uit doen verhuizen. willen maken omdat ze werkelijk nog àl te In ieiîcr geval schijnt het zeker dat de aan- ftnbostemd waren. komst van een zeer sterke Duitsche legermacht Thans echter ontvangen we het volgend tele- die uit Frankrijk wijkt in België naksnd is. gram, dat een straal miér licht brengt in de Op gansch hun verbindingslijn door België Zaak: hebben de Duitschers verdedigende stellingon kîaargemaakt. Cnn r r n n r !1 n Zulk een stier voor elke Fransche kom- rHil fluSjbbSsy Ollël pagnie en dan was het met den inval der Duitschers terstond gedaan! nrt knt Olnnignif] de, in een kompagnie Duitsche infanterie Up il il viâOVylu terccht kwam. Eer men er in gelukte, zegt onze kon- Er wordt verhaald, zegt het «Handels- frater, het dier dood te schieten, had het blad-» dat te Monceau, bij Sezaune, een reeds achttien soldaten door hoornsteken ge- 6tier was losgebroken, die op den loop gaan- dood en onder zijn hoeven verplettgrd. Een Qpsfoctja • l Gistoi-cn avonii word de Melr in opschudding gebrachfc door een zoer hooglcopenden twist tusschen t^vee goettgekende personen •van de stad. De eene had beweerd dat hij yoor zeker ivist dat binnsn drîy dagen Antworpen door do Duitschers besohoten zou worden. Taarop had do andere gezegd dat wie zoo iets -rcist. tôt p-lioht had dade|vlr den militaircn gcever-nëur'îo Y<3Ï-wït;tî§Vn, — et*. dSàSôp 'wàs de ru-zio bôgoancn. Beida ,,debaters" werden naar den miUtSi-ren goeverneur grbracbfc waar zij, — na uit-ieggingen d;.e aantoonden dat het hier • een-voudigo lierbergpraat goid — boieefd n^iar j huis gezonden werden. • % iffigieele Msdetlesiiog de Eritsche Legatie Bijvalsbetmgingén der Koloniën De sekrstaiTs der Koioniën deelt «isde, dat do wetgevendo Ra?.d aan ûambia in naam van a!!o invyoîisrs ësr kolonie, zoowel inboorlingen ais Europsanen, hieronder begrepen het hoofd en da-bsvolking der verschiileRde sîammen en cîist'riJiten van hot prof'oktaraat, een adres van îïomi hsoft gestema aan den troon en besloten oen vrilwillige bi'araga te storten van 10,009 pend storiing (250,030 frank). Bezetting van Friedrich Wiiheîm door de Âusîraiiërs De adsTiiraiiteit deolt mede dat de stad en haven van Fi'iederiok Wiliielm zetel van het j gocvomeisient van kaiser Wiihelmîand in Duiisch Nieuw Cuinea, zijn bezet door Austra-lisc'ne troepen, zonder dat deze tegenstand, hebben ontmoet. S De vijandelijke troepen waren samegetrok-ken te Herbestshohe. De Engeische vlag waait boven FriodricîrV¥ilhe!tnhafen. Een Engeisobe Vlieger gevallen, Een neef van den Prins de Ligne gewond Vrijdagnamiddag wilde een Engelsche vlie-gor die een ji&ef van den prina do Ligne als passagier medevoerde, op het "Wilrijoksche-piein landen, toen zijn teestel op eon nogal aanzienlijke hoogte boven den grond omsloeg en naar beneden viol. De machien werd ver-brijzeld en de beide inzittenden werden zwaar gewond. Den Engeischman werd een voet ge-broken, terwijl de neef van den prins de Ligne een breuk aan de knieschijf opliep. Beide gekwetsten werden naar het St. Camillusge-stieht overgebracht. ■ V ; Ministers te Dgndermonde Verontwaardtging der Vreemde Gezanten De ministers der vreemde Mogendheden in België, hebben gisteren een bezeek aan de stad Dondermonde gebracht, en hun veront-waardiging uitgesproken over de Duitsche schanddaden daar yerricht. Zij maken hun eigen gekwetsten af De Daily Mail van 22 September zegt vele plaatsen maakten de Duitschers hun iet volgende: eigen gekwetsten af. «Verschillende gekwetsten hebben ons Dat schijnt ongelooflifk. Maar da rerklaard dat zij gelukkig zijn door de Duitschers bekennen het zelf». iYanschen opgenomen te zijn, want op K TOGHT VAN DEN " ZEPPELIN " HiJ vaarsie ovep gansch Wesf-WSaaniieren Ninove, 25 September. — De Zeppelin, raardsbergen. Dat wâs na zijn varschij- ie dezen nacht bommen wierp op Oostende ning to Oostende, tusschen één en tweî eeft naar het thans blijkt gansch de pro- uren in den morgen. incie West-Ylaanderen overkruist Hi5 werd Tusschen Ninove en Brussel rijdt da iet zijn zoeklichten aan, gezien te Kort- stoomtram niet meer. ijk, te Sotteghem, Eonsse, Ninove en Gee- jt EEi JACHT INli LUCHT Een Engels©ii© ¥Sseg©0* schiet een 5Î Taaabe 93 neei* , - - . y Ninove, 25 Septembsr. — In den omirek (Nota der Keiaklie). Dezen namiddag ia an Ninove heeft een Engelsche vlieger een Engelsche vlieger neergekomen op het acht gemaakt op een Duitsche Taube. op Wilrijckplein, doch brak zich bij het val- eer groote hoogte, en deze neergeschoten, len een been. Wij weten niet o! deze En- )e Duitscher werd gedood. gelschen één en deze'.fde perSoon zija. Oe Belgische Kommissie te Montréal Een gsQestc&rïfiigg© Heefing New-York, 25 September. — Heden had te de gruwelen door de Duitschers in Belaië t Montréal de groote lueeîing plaats g^Unîm, lad aangekondigd nadat do hcer Carton do geostdriftig toe en stuurde na het eind« der Wiart vanaf het balkon van zijn hôtel tôt het zitting eon telegram van gelukwenschen aan1 l'olk had gesprolcen. Op dezo meeting gaven den hertog van Connaught. de loden der Belgische kommissie verslag over Hier Mten Dsitschers gezeteo. wan Ouifschen fielsienemBed fe Oensëermonsie Paimo on 7Îin Unnfri^arSf Binnen, echter, is het schouwspel er- Si GI KlS 0 Cl! tîjli iltjyiy fkul R barmelijk. Gevallen balken, omvergewor- r_ .. . . pen biechtstoelen, verbrand of verwoest Hoe zij er nu uitzien houtwerk. Reims, 22 September. — Reims levert Men zegt dat een der torens door een ien droevig schouwspel op. In al de wij- houwitser werd geraakt, maar er is gee* :en der stad, werden er huizen door Pe m0Sehjkfoa$id, m dit oogenblik, om îouwitsers in brand geschoten. weten of de schade onherstelbaar is. Hier ontplofte een obus in 't midden ,n ,^eiVv\ Reims, dat het mogelijk ^an de straat nabij de kathedraal, en Z1P het gebouw te herstellen, maar naakte er eene groote opening. Steen- f Z»1 veel tijd en geld vergen. De groo- icherven sprongen naar omhoog,en al de ros^ m het gewelf der kerk, gevormd ■uiten van 50 meters in den omtrek wer- bewonderenswaardige glasramen, len verbrijzeld. / 6pnde1" andere, veel geleden. Daar staat de schouwburg, met ontzet- ^.° inwonèrs van Reims wonen in hun- end groote gaten in zijne zijmuren, en ne kelders; de toestand der stad is zeer, vaarvan geene enkele ruit meer heel is. ernstig, men begint er stilaan leyensmid- vîiet ver daar af, is de pompierskazerne ^elen te ontbreken. Brood wordt er met n een deerlijken staat. meer gebakken. Het onder-prefektuur bestaat niet meer; heer ^eon Bourgeois, senator van lenige rookende puinen liggen in de cje Marne, heeft Zaterdag een bezoek aan ilaats.Daarachter is een gansche wijk van sebombardeerde stad gebracht en be- •mtrent 500 huizen afgebrand. loofde mondbehoeften uit Panjs te doen Als men op de plaats voor de hoofd- ze en' rr-^r-. :erk komt, is het uitzicht niet zooals prs» g âSi^riïr6,î nen het eerst veronderstelde. De torens UlVAPSUlIiLII m de muren staan nog recht, en de ver- lielingen aan de buitengewoon prachtige SlllIT^PMI ÂMÎt ;othische versiering van den gevel, ver- ■»" " vUilLniiil chilien, op het eerste zicht, zeer weinig Hier is bericht ontvangen dat vele ge- net de schade haar door de tijden toege- vangen genomen burgers van Aerschot >racht. Maar het oude eiken portaal is en omligge'ndè overgebracht zijn n<wr ^eheel weggebrand, Soltau, een dorp nabij Bremen,-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes