De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

5909 0
15 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 September. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4x54f1nb6q/3
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2de Jaar - N° 13 (30) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1247-8-18) 15 September 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinek, brank. Z 93 H. A. Baert,St-JanterBiezen (Watou^ " Nader bij U, mijn God „ Wie eens ernstig nadenkt, is van verstomming geslegen bij 't overschouwen van de lichtzinnigheid en geestelijke onverschillig-heid en ongodsdienstigheid met dewelke men deze tijderfvan dood en vernieling doorleeft. Veel wordt er geklaagd over 't wee en de miseries, die de lange oorlog met zich sleept ; men haakt naar de vredesdag die maar niet opdaagt ; doch 't noodzakelijke om dien zoo vurig gewenschten vrede te bekomen : zijn leven beteren vefliest men uit het oog. ja, in plaats van een spoorslag te zijn om meer te bidden en ter H. Tafel te naderen, om getrouwer zijn plicht te volbrengen en oogen en hart hemelwaarts te houden, is d" lange duur van den oorlog voor velen een reden, om troost te gaan zoeken in een. losbandig leven. Wie denkt er aan dat de oorlog eene straf is, dat de schelm-stukken der wereld om wraak roepen ten liemel !... Kn 't ontelbaar getal menschenlevens die worden vermorzeld, en al dat wee van moeders, vrouwen en kinders... spreken luide van de zware boet-som, die de wereld te betalen had ! De menschen hebben wel te leven alof God niet bestond ; de Iiechtvaardigheid sluimerd niet altijd : een dag komt dat de gebroken orde moet hersteld worden. Nochtans God had de menscheji niet onverWittigçl gelaten. Op 2 Oogst 1914 las men het evangelie van den 9* Zondag na Sinxen : Jezus weende over de ondankbare stad die Hij wilde redden en die er niet wilden ^an hooren : « Toeii Jezus Jerusal'em naderde en-de stad sag, weende Ilij over.haar en zeide :.Mocht ook Gij en xoel op de\en uwen dag nog erkennen wat u tôt vrede strekt ! Doch nu is het voor uwe oogen verborgen, icant er zullen dagen komen dat uwe vijanden een voal rondoin u opicerpen en u omsingelen en u van aile hanten benauwen zullen : en \ij zullen u en uwe kinderen in u toi den grond vërdelgen en zij julien in u den eenen steen niet op den anderen laten, omdat gij den tijd wwer be^oeliing niet hebt erkend. » (Lue. XIX.-41-48)). . Dit Evangelie was eene verwittiging vol barmhartigheid, doch zwanger tevens van de nakende onheilsdagen. 't Was het laatste bezoek, de laatste uitnoodiging zich te vernederen o<m te begrijpen. Iedereen heeft uit te boeten en de boete zal in verliouding zijn met de schelmstukken. De minst schuldigen zullen lijden met recht en reden, allen moeten lijden, want onschuldigen zijn er niet. Doch wie denkt na, vernedert zich en begrijpt Wie doorvorscht er den geesel om er den wortel van te ontdekken en dien uit te roeien ten minste toch in hun zelven ! Wie durft zeggen : we hebben niet ver-diend ! Vier jaren reeds weegt Gods, arm loodzwaar op de wereld en de menigte ijlt maar voort,in dolle vaart op den weg der dwaling en des verderfs, zonden op zonden hoopend tôt 'nen onoverzienbaren berg ! Waar zijn de teekens van terugkeer tôt God ? Met-benepen hart schouw ik rond en 'k zie toch zoo weinig bloeiende bonden van het H. Hart, toch lutte! mânnen van plicht en kathoiieke fierheid, toch zoo weinig kranige lieden om de huidi-ge ongelukken vlak in de oogen te zien en ze te beoordeelen met een diep-kristelijken zin. niet bang voor de waarheid, maar naar haar toegaand rechtzinnig en liefdevol ! Wat ik zie, is eene groote menigte die zich voedt met de verbodene vrucht, de vrucht des be-derfs en der dood, en die een lieel kudde lamme jongens mede-sleept, die den moed en de wilskracht niet hebben, weerstand te bieden. Wat ik zie, is de wijde woesternij met hier en daar slechts eene kleine oasis. Nooit heeft het bederf machtiger en schaamte-loozer zijn scepter gezwaaid, noch stoutm'oediger den mantel der deugd genomen ! Nooit zijn de bekooringeft heviger geweest, zoo-dat enkel een mannenkarakter, gesterkt door Gods gratie, bekwaam is weerstand te bieden ! Nooit werden er meer slachtof-fers ingezwolgen door de zee der zedeloosheid ! Zij die beweren te vechten voor de vrijheid der volkeren, zijn slaaf geworden van hunne laagste driften en worden schandig verslagen door den dui-vel, de wereld en het vleesch. Ja, zij zelf die eene door en door kristelijke opvoeding genoten, verzaakten aan hun verleden, en schamen zich den gekruisten God te dienen. De kruisgebeden en novenen, de ommegangen en boet processies en bedevaarten van 1914, meest voortkomend uit ' ontsteltenis en schrik of uit persoonlijken intrest, niet gesteund echter op den waren geest van boetveerdigheid, noch ingegeven door het vurig verlangen de gebroken orde te herstellen, zijn vervlogen lijk snêe voor de zon, — en 1918 beurt over de verlaten kerken! 't Zijn de slechte theaters en çinema's die overstroomen van volk — en de meest winstgevende zaken doen de lierbergen en de slechte vrouwen. « On cherche l'illusion de n'être pas en guerre » schreef Baumann.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Poperinge van 1917 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes