De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

1300 0
01 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 September. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/183416th2d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1V 10 Nagezien door de Krijgsoverhmd n° 440 (4 8-17) xi" 669 (6 9-17) 1 en 15 Septembzr 1917 De Doperingsche Keikop ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : I.OO fr. Burgers 2.00 fr. Verschijnt 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G, Herpelinck, brank. G 171 H. A. Baert, Noordsti.. 13, Pop. AAH ONZE LEZERS Vrienden, de z-tken zijn om zeggen reeds geregeld. Spijts noeilijkheden en hinderlagen hield ons gazetje 't hoofd om-100g... hard als 'nen steen, tôt spijt van wie 't benijdt. Het cwam U vinden beter laat dan nooil ! Zoo gaat het voort. Voor één.i ie maande staan wij in maar vergt ge meer, dan moet ge helpen. Dat is veel zeggen sonder spreken ! HET BEHEER. Waar moet men het geluk zoeken ? Beschouw het menschdom, hetzij in 't bijzonder of in 't alge-meen, ziet gij er jets anders dan een gedurig streven naar yeluk ? Aile kwafen ontgaan, aile weldaden en voordeelen ge-lieten is des menschen levensdoel, daaraan wijden zij al hunne ' jedachten en werken. Is 't daarom niet dat de landbouwer "eeds van voor zonopgang op het veld is, dat de ambachtsman rich afbeult in zijn werkhuis, dat de geleerde gansche dagen :>ver zijne boeken zit gebogen, dat de krijgsman duizende ge-raren trotseert ? Neem deze drijfveer weg en ie wereld zal eene doodsche «voestijn worden. Ja, de mensch beoogt maar eene zaak ; ge-ukkig te zijn, En waar zoekt de mensch doorgaans zijn geluk? (uist daar waar het nooit kan gevonden worden. Geen schoo-îer geschiedenis om dit te bewijzen dan deze, welke de God-Tiensch zelf heeft verhaald. Kent gij, zoo vraagt Hijv te midden die warrende kudde rerkens, den jongeling die ze bewaakt ? Gaat en beziet dien ^ervallen verkensnoeder. Zijn wezen is schoon en uit zijne rekken straalt nog de edelheid ; maar hij is mager en bleek en lit zijn diepgezonken oogen ontsnapt nu en dan eeu traan. Kent gij zijr.e geschiedenis ? Hij was nog jong en de gezondheid omstraalde gansch zijn voorkomen. Hij schoo. rijk en mild begaafd ; hij liad een ouderlijk huid en een bemin»jen vader. Maar hij wUde vrij «n onafhankelijk zijn, van God wilde hij niet meer weten en iii] zocht zijn gelnk buiten zijnewetten. Hij vroeg dan zijn erfdecl, verliet het ouderlijk huis, de tranen misj^rijzend welke zijn goede vader over hem stortte en ging heen.... 't Is de verloren zoon !.... Hij heeft zich verlustigd in lage vreugden en we-reldsch genot en na korten tiid is hij gans(h ten onder geko-men, Dan verlieten hem zijne bedorven vrienden en daar bleef hij plleen,... Nu is kij verkenshoeder, hij lijdt aan ellende en aan honger !.... Waaraan dcnkt hij daar zoo eenzaam ?... Wat doet er zijn hart zoo geweldig kloppen en waarom weent hij zoo overvloedig ?..., De Goddelijke Verteller heeft het ons niet gezegd, maar andere verlorene wezens zeggen het ons : « Het verdriet, roepen ze, vergalt mijn leven, en doodt mij. Ailes verveelt mij, niets kan mij nog troosten. Ik heb het leven gezien onder aile vormen, de natuur in al hare pracht, wat zal ik nu zien ? Als ik eenen dag heb doorgebracnt, dan vraag ik me met schrik af hoe ik den volgenden zal doorbrengen.. . 's Nachts heb ik uren waarin ik doordroevig ben ; t is alsof de heele natuur op mij weegt. Aldus sleep ik mij ellendig voort gebogen en geDroken als ik ben onder den last des levens. » Zoo schreef over ongeveer vijftig jaar eene verstandige vrouw die ailes had wat de wereld geven kan. ('t Vervolgt.) Hieronymus. Een berek van schadevergoeding Bij koninklijk besluit verschenen in het « Staatsblad » van 18 Oogst is, in 't Ministerie van Justieie, een berek van oorlogs-schadevergoeding gesticht, hetwelk tôt doel heeft de dossieren te verzamelen der klachten van allen aard tegen de vijandelijke regeeringen, alsook aile maatregelen te nemen om de vergoe-ding vast te stellen voor geleden schade onder den torlog. Het berek heeft als grondslag gesteld dat Duitschland ailes moet vergoeden, vermits men in kalmen overleg België heeft geschonden dat het gezworen had zich te verdedigen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Poperinge van 1917 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes