De Rupelgalm

2710 0
03 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 03 December. De Rupelgalm. Geraadpleegd op 28 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/599z02zq81/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Door de Censuur toegele -n JW. 1S03 3-13-17. N° 10 RUPELGALM JLE1VEN is s tfie: v en ■ *4''* i E.H. Van Line,m aalm, Niel Ops^elraad s ' E. H. De Neubc :rg, aalm, III D 174 Boom I Rumpst Rumpst ' C. Vander C. I A. 2 B y, Eu Terhaegen w Briefwisselaars : Voor Schelle : Dr R' Van den Henvel I D 74 — Voor Ruysbvouck : IVachtmeest'er V . v an Gcyseghem 6de B. D 2/3 Xoor Heyndonck : H. Fomquet 1 cie D iS. «Stem nit België>i Rupelstreek. In de levensmiddelenvoorziening is er dcor de groenten en aardappels eenige verlichting gekomen. Depatattenzijn goed, doch niet gelukt ; maar men mag niet koo-pen wat men wii ; ieder volwassen kiijgt 75o grammen aardappels per 3 dagen ; als gevolg dier geringe hosveelheid haalt el-keen om ter meest bij en luimen de Duit-schers geslepen op die smokkelarij, — want dat heet 00k al smokkelen — om den buit te bemachtigen en boeten te kunnen ultdcelen. Honderden ondervonden zulks reeds te boom. Men beieen uan wei eens leuke oogenblikjes en de Antwerpsche steenweg kriigt cr een levendiger uitzicht mee. 7 Juli was de laatste werkdag der steen-bakkerijen. Het is strengverboden nog het minste werk te verrichten, noch 111- of uit-zetter, noch ovens herstellen, totaalniets meer. Bijna al de steenbakkers hebben de plaatsen afgestaan aan het Comiteit om er groenten op te winnen ; ongetwijfeld eene hovenierderij van belang. 'tls toch jammer dat de nijverheidzôômoet worden gedood. En waarom dit besluit ? Zien zij de neder-laag in 't verschiet, of is het om gemakke-lijker de menschen naar hun landte kunnen doen gaan werken ? ! Bij verscheidene steenbakkers zijn de wagons opgeëiscut, te Rumpst 20, die op 7 Julie te Boom in de statie reeds stonden. Bij Mr Edw. Van Reeth zijn 100 m. iouteinbe:laggenomen ; 00k anderen werden er ontnomen, en daar-bij vele losse rails. In de oml g-;ende gemeenten zijn vluch-telingen van Meenen en omtrek onder dak gebracht. Zij mochtenma^r weinig van het hunne medebrengen, en wat erger is : de familiën worden uit elkaargerukt;ermoes-ten er 00k te huis blijven. Die menschen vertellen vreeselijke schrikwekkende din-gen van wat zij gehoord en gezien hebben. Devluchtelingendo îadenken aan deeerste vluchtelineea van Aerschot, Leuven, enz., die ten onz nt in Aug. en Sept. 1914 aan-kwamen. Het wa toen do voorbodevan al onze ellende, nu ziet el en het begin van de redding er in <>pd<gen. Er wordt weinig gebrouwen, mëest nog voor de stad ; het bier is slecht. Willens nillens, zijn vele aan den drank verslaafde mannen, vcorbeeldige liuisvaders gewor-den.De zagerij Caluwaer;, onder Duitsch toezicht, is in zeer drukke werking ; geheel de statie ligt rret boomen opgestapeld die ter zagerij moeten worden gevoerd. De scheepstimmerwerf Félix Ceuttersis verkocht aan Van Praet,scheepsbouwer te Kleir-Wdlebroeck. De beemd tusschen de tpoorbrug en de werf Joostens is verkocht aan genoemde v/erf, waa'r- deHeerDe Prez directeur van is. Ook wordt er eenenieuwe werf opgericht te Kle n-Willebroeck in den beemd rechtover d, n Nieuwen Kaai-muur. Jas. Boey, sch^epsbouwer aan de Boomsche brug, beeft liet gelaag gekocht van burgemeester I.*-',, te Niel waar ook eene nituwë werf zal oprljzen en er is be-sloten nog eens zaat op te richten in den beemd van den baron te Niel nevens 'tveer. De beide bloemmolens werken voor het komueit. De majoor, die reeds een psar jaren te Boom verbleef, en de won in g van Mr Cam. Sijpens betrok, is met zijnen stafnaar Con-tich \ erplaatst. Aile gerechtszaken Boom en omstreken betreliende worden nu aldaar door de Duitschers behar.v'eld. Op aile naamlooze brieven die een paar lafaards dezen Duitsch zonden, werd ingegaan en vele huiszoekingen bij de voortrtffelijkste familien hebben plaats gehad. De looden druk der overweldigers en de nijpende voedseltoestand wordt door de bevolking moedig gedragen, die van de aanstaande verlossing innig oveituigd is. * . * * Het dringt soins door dat erin de streek ten onzent, ook gesproken wordt over ac-tivisten en passivisten. Het gaat ons weinig om de benaming; wij kennen enkel da-den o aidât ons leven zelf belijdenis aflegt van een grootsche daad van liefde voor het Vaderland. Aan ons Vlamingen, fier en bewust onze gedachten te sterken en onze hard-nekki >hdd! te beproèven in deze werkelijk-hei,d, wât we ; iHentobaat nemenOm onze 11 v il, ons k'iak! r, gar.se!:; ons wezen op te vc der y tar ; roo'.ér echtheid in onze overluiging, fiaar grooler zelfstandigheid. Alsdan zulleh wij de f iten mogen oor-deelen zonder overhaasting zonder voor-oordeel. Want niemand zal meer recht van epra-ken hebben in een vrijgeworden land, dan wij, de mannen, de kracht van dan Yzer, die toch staan verre van verdachtheid of besmetting ; Veel zal van ons v«rwaeht worden. Daarom moeten wij, uit plicht, ons vaardig maken en houden opdat wij zelf in de beddiug van ons vaarwater zouden kunnen meevoeren al wat oprecht en daadveardigwil : Vlaanderens herwording. Zijn wij allen daartoe bereid? J. R. Oiidepsteaningsfonds. Grbroeders Van den Prit 20 fr. Apptheker Fr. Verheyen 10 fr, £ufjr. Mampaey 5 Jr. M. VanHove 5 fr. M. L. H'eps ' 5fr. M.'Bridls 5.5o fr. M. H. Kennis 50 jr. OEStlCïIT. Het ,vas diar de ceasuur verboden frontbladjes vau het front naar burgers in Frankrijk, Engeland, Holland enz.., le zenden. Wij vrag'en familie ofvrienden daarvan te verwittigen. Men kan het bladje medenemen naar de kennis, wanneer men op verlof gaat, JH I 1? L . De tijdelijke verwijdering van aalmoeze-nier VanLinden is misschien wat oorzaak geweest van zekere stoornis in de verzen-ding der bladjes. Maar velen hebben ook een cmea culpa» te kloppen, omdat ze hun nieuw adres niet laten geworden. Ik heb bijna zestig nummers van den vorigen «Rupelgalm» weergekregen, allen van Nielenaars, omdat het adres onjuisî of onvolleciig is. Is het dan te vci vvonderen datsommigen klag' i omdat ze het bladje niet ontvan-gen ? Het ISTielsch Moniteurke. Vele 1 schrijven hun nieuws te zenden zjodrazijer ontvangen. Dank bij voor-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Rupelgalm behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Veurne van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes