De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

3909 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Maart. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/696zw1b129/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 3279. Zondag 15 Maart 1914. 56e ,Taar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAARDE HET BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men schrijfl in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Krekelput, 15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der insehrijving per jaar, voorafbetaalbaar is voor BELG1E 3 fr. 75 ; voor FRANKRIJK en aile RUITENLANDEN 7 fr. 50; voor AUDENAARDE 3 fr.— Alleartikelen en mededeelingen betreffende de redactie moeten^vrachtvrij toegezonden worden. MenisverzochtdeAnnonoen den VR1JDAG middag te laten geworden; deprijsis 20c. per regel. Reclamen en rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. — De inschrijvers die hun blad niet wekelijks en op behoo-renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzocht ons er seftens kennis van te geven. Oin dit te voorkomen is ook het beste middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijzen moet betalen. Aile toegezondene of terhai-dgestelde geschriften die wij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. AMERIKA Schrikkelijke brandramp. — Het geboi van den Athleetclub, te Saint-Louis, is maa dag morgend afgebrand. Een honderdtal led van den club, die er den nacht doorbrachté zijn verdwenen. Eenige personen zijn door vensters gesprongen en erg gekwetst opgen men. De stoffelijke schade beloopt 1 millioi dollars. El' zullen nog eenige dagen aanloopi vooraleermen het juist getal slachtoffers z kennen. De reusachtige puinhoop maakt ( opruimingswerken zeer moeilijk. — Schoone fortuintjes ! — De amerikaanscl petrolhandelaar Roekefeller, de rijkste ms der aarde, heeft meer dan 500 millioen franl 't zij een half milliard inkomen per jaar. Daa voor moet hij meer dan 30 millioen frank bi lasiingen beialen. Een ander amerikaansch milliardair, André Carnegie, heeft jaarlijks 75 millioen frank il komen en betaalt 4 millioen lasten ; de bankii Morgan trekt 6"2 millioen per jaar en betaalt millioen 250,000 fr. Roekefeller , wint dus wekelijks 9,615,37 fr. 't zij dagelijks anderhalf millioen. Pi uur brengt zijne fortuin 57,225 fr. op, pe minuut950 fr. en per second 16 frank. ALBANIE!. Aankomst van den prins en de prinses von Wied te Durazzc De « Taurus » hebbende de Albaneescb vorsten, prins en prinses von Wied aan boorc begeleid door de oorlogschepen « Quarto » « Gloucester » en « Bruix », is te Durazzo, oi 2 ure 15 min. 's namiddags aangekomen. De prins en prinses von Wied werden me geschutsalvos begroet en door de bevolkin toegejuicbt. Om 3 ure ontscheepte het vorstenpaar, op nieuw door de samengestroomde menigte geest driftig toegejuicht. De ontvangst. De vorst en de vorstin werden door Essad Pacha, de Albaneesche overheidspersonen e: generaal De Veer ontvangen. Daarop volgde de piechtigheid waarbij d voorzitter van de internationale commissie vai toezicht de regetring van Albanie aan dei nieuwen vorst overdroeg. Te Durazzo heerscht algemeene geestdrift. De prins en de prinses zijn op den balcoi van het paleis moeten verschijnen. De menigt juichte hen langdurig toe. Over den intocht van den koning en de konin gin van Albanie, werden nog de volgend bijzonderheden vernomen : Het weder was buitengewoon schoon. Dui zenden menschen hadden zich bij de liavei verzameld en brachten het vorstelijk paar geest driftige huldebetoogingen. Essad pacha en een' afvaardiging van de voorloopige regeering be gaven zich aan boord van den « Taurus ». He Italiaansch lid van de internationale commissii van toezicht heette den koning welkom, toen hi voet aan wal zette. Gendarmerie te voet, met d> bajonet op het geweer, en beredene, met ge trokken sa bel, hadden zich haagsgewijze opge steld. De Nederlandsche commandanten van di gendarmerie, de commandanten van de inter nationale afdeelingen van Scutari, het consu laire korps en vertegenwoordigers der geeste lijkheid werden den koning voorgesteld. Zijm Jlajesteit zegde : « Het verblijdt mij dat ik ge Komen ben, leveAlbanie! ». De wachtschepei losten saluutschoten, de klokken beierden, d< muzieken speelden volksliederen, waarmede d menigte instemde. De heele weg naar 't paleis was met bloemei bestrooid. De koning en de koninginverschenei op den balkon van het paleis en wuifden naa de menigte. Des avonds had een volksconcert plaats ei werd er een vuurwerk afgestoken. Afvaardigin gen uit het heele land hielden huldebetoogingei in den tuin van het paleis. Men hield geestdrif tige toespraken. Ook voor de consulaten va; Italie en van Oostenrijk werden betooginge: gehouden. In den sloep, die den « Taurus » te gemoe voer, zaten, behalve Essad pacha, ook généras de Veer en de burgemeester van Durazzo. Aa boord gekomen, zegde Essad pacha tôt ht koninklijk paar : « Het is mij een groot genoe gen, U den welkomsgroet van het Albaneesch volk te kunnen aanbieden. » En vervolgens te den koning in het bijzonder : « Gij zult ce tweede Skander bey worden. Aile Albaneeze vertrouwen, dat gij hun land groot zult make en hun tôt een vader zult strekken. » ENGELAN D Verschrikkelijk liefdedrama. — Vrijda nacht vl. vond men te Plumstead op straat d lijken van een jongen man en een meisje, bei den met afgesneden keel. Het hoofd van h( meisje was bijna geheel van de romp gesche: den, Nabij de lichamen ontdekte men een bebloe scheermes. Een onderzoek bjjacht aan het licht dat d jonge man, Fred. May, 26 jaar, gewezen so daat, verlooft was met de 22 jarige Violet Dasl het vermoorde meisje. Daar May den dienst verlaten had en gee betrekking vinden kon, schreef zijn verloofd hem, dat zij niets meer methem wilde te make hebben. Vrijdag avond vl., bracht hij haar een b< zoek, waarna beiden eene wandeling ginge doen, tijdens welke de jonge mar het meis, met het scheermes vermoordde, en daarna zic zelf de keel oversneed. De koolmifnramp te Thieu De uitputtingswerken gaan langzaam ma; zeker vooruit. In den put Nr 1 is men erin gi lukt de dikke ketens loste krijgen, die den vas zittenden ophaalbak tegen hielden. Als aile goed ging hoopte men woensdag den bak i zullen kunnen ophalen. In het zand vindt me tbans stukken ligniet, hetgeen doet verondei stellen dat de ramp door eenen natuurlijke put moet veroorzaakt zijn. Maandagzijn de uitputtingswerken moete stilgelegd worden bij gebiek aan licht. I n electrieke strooming, die van de koolmijn va Strepy-Bracquegnies komt, werd onderbroke en hierdoor was de mijn van Thifu indedieps , ' duisternis gedompeld. Een ploeg electriekbe werkers heeft een groot deel van den nael ;n moeten werken om de strooming te herstellei .n Een onrustwekkend verschijnsel. al Doch een verschijnsel dat veel onrust verwel le onder de bewoners van het Coron Marin, i het volgende : Hoe meer de uiiputtingswerke ie vorderen, t'is te zeggen hoe meer het water d; n zich in den put bevmdt, vermindert, hoe mee t de grondinzakkingen toenemen en hoe groote ,1 de bersten worden, die in sommige huizen ont staan. Men heeft dan ook besloten de afbre kingswerken dier gebouwen te verhaasten. w ûeploegbaas Thiry. Bij haar bezoek op de plaats der ramp had d * koningin bestatigd dat de ploegbaasThiry noga fel leed aan eene dubbele breuk aan den arm Zij beloofde dan hem haren dokter te zullei 5 sturen en zij heeft woord gehouden. Dinsdai !r morgend is doktor Lebœuf te Bracquegnie ir toegekomen. Hij begaf zich naar de woninj van Thiry en onderzocht er den gekwetste. Hi stelde vast dat deze niet alleen den arm op twe< plaatsen gebroken heeft, maar ook de spierer van den voorarm verpletterd. '■ Dinsdag morgend is het parket van Berget e opnieuw ter plaats geweest om het onJerzoel , voort te zetten en de verantwoordelijkheid vas i te stellen. '1 * - - —<**-. . De handel in vijffrankstukken. ' De nieuwe maatregelen, om don handel ir s vijffrankstukken tegen te werken, werpt a goede vruchten af. Te Mouscron heeft men reeds een dertigta munthandelaars in overtreding genomen, on te pogen geldstukken naar Frankrijk over te brengen zonder taks te betalen. Benevens eer - procès verbaal ten hunnen laste, worden deze i heeren ook hun spoorwegabonnement afgeno- men. 3 Onder de in overtreding genomen personer i zijn ook Gentenaars. Twee andere Gentenaars i hadden goed gevonden zich. bij de aankomsi der douanen, m het W. C. te verduiken, maai zij werden ontdekt en in lie; bezit gevonden van i eenige honderden frank zilveren munt. > Daar men tegenwoordig per auto sommetjes van 100,000 tôt 200,000 frank in stukken van 5 frank aanbrengt, worden deze rijtuigen ook 3 goed in het oog gehouden. Men zegt dat er machtiging gegeven is op de automobielen te vuren, in geval degeleiders weigeren zich aan i het tolonderzoek te onderwerpen. Aan de treinwachters is nu een bijzonder > règlement opgelegd, hun toelatende aan de - reizigers die zij verdenken 5 frankstukken te t vervoeren, te verzoeken in de eerstkomende i statie af te stappen en daar hunne bagage uit j te leggen om te zien of zij geene vijfïrankstuk- ; ken vervoeren. - Wildstroopersdrama te Meysse. Zondag morgend, rond 6 ure hoorden twee jaehtwachters, Tistaert en Robyn, van diensl in het Keerijkbosch, te Meyse, toebehoorende | aan keizerin Charlotte, op een paar honderd meters afstand een geweerschot knallen. Zij liepen dadelijk naderbij en bemerkten drie J kerels die aan het wildstroopen waren op hel ; goed van den heer Bougneau, eigenaar, wonen- - de in de Wetstraat, te Brussel. De twee jaehtwachters riepen « Handen op». 1 Een der wildstroopers gaf daaraan gevolg, 1 doch de twee anderen sloegen op de vlucht. De r jaehtwachters zetten hen aehterna, doch op een gegeven oogenblik zou een der vluchtelin-1 gen zich plots omgekeerd en een geweerschot gelost hebben in de richting van zijne achter-1 volgers. Deze schoten terug en een der vluchtelingen 1 viel erg gewond in voile veld neer. De gewon-1 de werd herkend als zijnde een 30 jarige boe-renknecht, in dienst bij den gerneentesecretaris , van Meysse. Hij werd op een kruiwagen naai zijns meesters woonst overgebracht, waar eer i bijgeroepen geneesheer vaststelde, (lat de wild-strooper doodelijk gewond was. De man was door vijf loodkorels getroffen. ® 's Middags verscheen het parket ter plaats. Om 1 ure namiddag werd de gewonde naar he 1 St Jansgasthuis, te Brussel overgebracht. De 1 twee medeplichtigen zijn aangehouden en tei I beschikking van het parket gesteld. Vadermoord te Oultre. S Ter gelegenheid derinhalingvandennienwer e pastoor van « Leebeke », athangende van Oui ~ tre-bij-Ninove, was aldaar nogal goed gefeest. tôt laat in den nacht. Om 2 ure kwam zekere De Vleeschouwer naar huis ; hij vond het te laat om slapen te II gaan en daar hij maandag werk moest leverer maakte hij koffie en begon te naaien. e Zijn vader stond op, deed hem opmerkingei " en na een hevigen twist nam vader De Vleesch '> houwer de koflîekan enwierp ze naar het hoofe van zijn zoon, die zijn mes trok en het in di 11 borst van zijn vader plofte. e De grijsaard zeeg ten gronde. n Een dokter, onmiddellijk bijgeroepen, dien de den ongelukkige de eerste zorgen toe. Eeni !" ge uren later is het slachtoffer overleden. n De zoon werd maandag namiddag, rond • ® ure, op het kejkplein te Ninove aangehouden ° Hij drukte aan de gendarmen die hem aanhiel den uit, hoezeer het hem speet de misdaad be dreven te hebben. -szvvVXAAAAAAiVvvx^-—— ,r l/erslag over het Muziek-conservatorium van Audenaardi !s (Vervolg.) ;e « M. Miry van Gent, provinciale opziene n der Muziekscholen. heeft de onze in Juli laatst leden bezocht en heeft den 1 Augustus daarop n volgende do examens der leerhngen van he Conservatorium bijgewoond. Ongelukkiglijl n heeft hij met ons moeten vaststellen dat onze ie leerlingen zeer zwak waren Te dezer gelegen-n heid, heeft bij het Schepencollege ten hoogste n aangeraden onze school herin te richten, in e overeenkomst met het programma van 't Gou-vernement en hij heeftvoornamelijk aangedron-ît gen op de volstrekte noodzakelijkheid van i. eenen bestuurder aan te stellen, die geheel de verantwoordelijkheid van het muziekonderricht op zich nemen zou. M. Miry beloofde ons, in ■' deze voorwaarden, de bescherming van den s Staat en zijne persoonlijke medehulp in het 11 hervormen der school. ll Om met meer gezag te werk te kunnen gaan, r hebben wij aan M. Miry gevraagd ons zijne r opmerkingen en raadgevingen schriftelijk te willen overmaken, en ziehier wat zijn brief van 12 September behelst : Ik heb de nota, aangaandeden toestanduwer muziekschool, geenszins vergeten en 't is met e den vasten wil uwe school herop te beuren dat 1 ik het noodig geacht heb u aan te zetten eerst en vooral een goeden bestuurder te benoemen. i Ik denk dat het niet moeilijk zal ziin de hand te ; leggen op een muzikant met veel "talent, werk-3 zaainheid en vlijt en de hoedanigheid van een ; goed bestuurder te bezitten. j Gij hebt met mij kunnen vaststellen dat uwe : school volop aan 't vervallen is en dat de noo-: digste elementen haar ontbreken. De solfôgeklas voôr juffers, in tegenstrijd met i hetgene ik in de meeste plaatselijkheden van ; uvv belang, gevonden heb, is niet ingericht ; '■ bijgevolg ontbreekt totaal het gemengd koor. In al de vakken ten andere is het personeel te be-perkt, wat schijnt te bewijzen of het onderricht wordt niet verstandig gegeven, of vreemde hin-derpalen beletten de ontwikkeling uwer school Mij dunkt dat er eerst en vooral een verant-woordelijke bestuurder moet benoemd worden, die door het Gemeentebestuur krachtdadig zou ondersteund worden. Ik ben overtuigd dat, wordt de school her-vormd, de leerlingen niet ontbreken zullen en dat uwe pogingen de algemeene goedkeuring ' verwerven zullen ». Als gevolg aan dit schrijven hebben wij M. Miry aanzocht ons den heer aan te duiden, bekwaam om het besluur der school op zich te nemen. Ziehier zijn geschreven antwoord : « Ik verhaast mij te schrijven dat ik u een zeer bekwaam bestuurder voor te stellen heb. Ik raad u aan onmiddellijk met hem te onder-handelen. Het is M. Ferdinand Vandenheuvel, professor aan het Conservatorium en het Athe-neum te Gent, bestuurder der muziekschool van Eecloo. Fijne muzikant, veel talent, goed lee-raar en een zeeruitstekend man. Inelien gij niets beters gevonden hebt, mag ik u verzekeren dat de keuze van M. Vanelenheuvel voor uwe school een waar geluk zal zijn, indien gij de begeerte hebt zonder uitstellen handelend opte treden. » Eindelijk, in een laatsten brief tôt M. den Burgemeester gericht, herhaalt M. Miry die zijn ultimatum stelt in naam van het Gouvernement, in deze termen de begeerte van onsnuttigtezijn : « Er volgt, schrijft hij, uit onderrichtingen uit het Ministerievan Inwendige ontvangen, dat do scholen gerangschikt « tamelijk » in het ver-slag uiigegeven door de verbeteringscommissie der muziekscholen, de toelagen, hun tôt heden toegestaan, niet meer zullen ontvangen, indien zij, van af 1 Januari 1883, niet ten voile 't ak-koord zijn met het programma van 't Gouvernement.Hoogervermeld verslag duidt uwe muziekschool aan als « tamelijk ». Gij hebt er dus aile belang bij te beantwoorden aan de eischen van het programma. Mijne welwillendheid is u verzekerd. Ik stel mij gaarne te uwer beschikking voor al wat nuttig kan zijn aan den goeden uitval van de Instelling waarover wij bezig zijn ». M. Raepsaet sluit zijn verslag aan den ge-meenteraad als volgt : « MM., uit het voorgaande volgt dat de loe-stand onzer school, onder opzicht van bestuur, veel gewijzigd is sedert mijn verslag van Maart laatstleden. Inderdaad, het gouvernement heeft ons sinds dien gezegd : uwe school is « tamelijk », wat « slecht » beteekent ; hervormt ze volgens mijn programma en gij zult de staatstoelagen genie-ten ». » Indien de gemeenteraad weigert het programma van 'tgouvernement aan te nemen, dan | heeft men maar de begrooting van 't Conserva-! torium merkelijk te verhoogen of de school af te schaffen. Integendeel, indien gij aanveerdt, dan hebt gij maar eene kleine opoflering te doen, name-lijk de jaarwedde te stemmen van een bestuurder dien gij benoemen zult. Bij deze laatste veronderstelling blijven, ben ik, om beter den Raad te kunnen inlichten, bij M. Ferdinand Vandenheuvel gegaan, ons voorgesteld door M. Miry. Die sympathieke heer ! schijnt volkomen te passen voor de bediening | van vertrouwen waarmede wij hem zouden ge-lasten. M. Vandenheuvel is de oom van den , uitstekenden advocaat, professor in de Rechten aan de hoogeschool van Leuven. [ Ziehier de voorwaarden : , « M. Vandenheuvel zal het bestuur der school op zich nemen met al de verantwoordelijkheid die er aan vast is ; bij zal daarenboven twee . leergangen voor solfège in de week geven, dit ailes m i ts 800 fr. jaarwedde en biizonderlijk, mits de onmisbare medehulp en ondersteuning van het Gemeentebestuur ». De Raad, over de zaakbeslissende, neemt de besluitselen van M. Raepsaet's verslag aan. Hij benoemt alsdan, bij eenparigheid van stemmen der aanwezige leden, M. Vandenheuvel tôt bestuurder-professor der muziekschool van Audenaarde. In zelfde zitting, keurt de Raad het nieuw ! règlement der muziekschool goed, in overeen-stemming gebracht met de grondbeginselen, vastgesteld door den verbeteringsraad van het r muziekonderricht. Wordt voortgezet. P. DE RUYCK.. t ■ c AUDENAARDE,14 MAÀRT KONINKLIJKE HARMONIE Dinsdag- 17 Maart, om 8 1 /2 u 's avonds, gewone repetitie. Het Bestuur. — BERICHT. — Van 15 Maart af zal het postkantoorvan Bevere-Audenaarde, gansch gesloten zijn op zondagen en daarmede gelijk-gestelde feestdagen. HE1LIGE COMIME. Uitgevers van De Sclieldegalm, eene schoone keus KERKEROSKKN in ailebanden, PATER-NOSTERS, GEDENKENISSEN, enz. — S. K. Aldenardia 1. — F. C Aude-nardais 2. — Beker Th. Liefmans — Het was zondag laatst dat de twee Audenaardsche ploegen zich ontmoetten. Spijtig was het dat die schoone match door regen en wind, veel van zijne belangrijkheid verloor. Nogtans was er veel volk en zeer veel geestdrift, wanteenieder vroeg zich af, wie zal winnen ? Aldenardia wint den Toss, en verkiest het kamp bevoordeeligd door den wind en valt moedigaan, maar deverdedigingvan denAude-nardais is op zijne hoede, en laat niets door. Aan den half time is de score, 1 om 0 ten voor-deele van Aldenardia. Zoodra den tweeden time herneemt, de F. C. Audenardais op zijne beurt door den wind bevoordeeligd valt aan, en over-weldigd standvastig den gool zijner tegenstre-vers en het is te danken aan de goede en dap-pere verdediging van hunnen goolkeeper zooniet waren er zeker verscheidene ballen binnenge-zonden.Het einde wordt gefioten en F. C. behaalt den zege met 2 om 1. Maar 4 om 1 ten voor-deele van F. C. A. had beter den match weer-gegeven.Deze uitslag mag als schitterend aanzien worden voor den F. C. Audenardais, want 4 hun-ner beste spelers mochten om zekere redenen niet spelen. Gansch den ploeg moeten wij geluk wenschen over hun moedig spel, en bijzon-derlijk Daniel DeTemmerman, den steunpilaar, die zoo kundig het spelweet teleiden;ookLiedts, VanHonacker,Van Herpe en M. Vandenbogaerde waren zeer goed. Van Aldenardia, waren Goet-lials en M. Gevaert vooruit de besten. Morgen zondag 15 maart, groote militairen match, 2e Linie van Gent tegen de Grenadiers van Brussel. In het 2e Linie zijn veel spelers van •!« divisie en bij de Grenadiers insgelijks. Dus allen naar het kazernplein ! Nooit zal er in Audenaarde zulk een match te zien geweest zijn. Med. — St Sebastiaansfeest. — 't Feest vau zondag 11. was voorzeker toch het schoonste en best gelukte welke men ooit het genoegen heeft gehad bij te wonen. De nieuwe zaal van den Liberalen Kring was prachtig versierd en verlicht en rond 8 uren waren bijna al de leden met hunne genoodigden en familieleden aanwezig Het feest begon met een openingstuk voor orkest, sefïens daarna begon het bal. Van het begin af was iedereen opgewekt, de familien mengden zich, en vriendschap en deftig ver-maak heerschten gedurende gansch het feest. Het concert welke plaats greep tusschen de danspartijen was samengesteld van echte kunst-nummers welke op eone onberispelijke wijze werden uitgevoerd. Madame Franz De Jaegher met hare zuivere heldere en meeslepende stem, heeft het zang-stuk « La Reine de Saba » bijzonder wel uitgevoerd, en deelde de welverdieude toejuichingen met haren echtgenootden heer Franz De Jaegher welke het klavier begeleidde. Een Audenaardsch kind, de heer Ed. De Vogelaere, heeft de stukken « Philip van Arte-velde » en den « Chant Hindou », begeleid van violoncelle, viool en piano op eene meesterlijke wijze gezongen, zijne warme, kloeke en ge-voelige stem verwierven hem den grootsten bij val. Dan nog de heer Van Cutsem, echte kun-stenaar liet ons verscheidene stukken voor viool solo smaken, en gepaard met zijne dame verkreeg hij de beste toejuichingen. Onze vriend Léon Calant heeft ook zijn deel in 't feest en zong op eene zeer aangename wijze « Minon je t'aime ». Hij bekwam den meest sympathieken bijval. Een brusselsch comiekzanger de heer Robyt heeft ons bijna kreupel doen lachen. Hij werd gebisseerd en teruggeroepen. Aan hem en aan allen onzen dank. Eene revue heeft het tweede deel van het programma geopend, en de bijval was onbe-schrijfelijk, wij zeggen onbeschrijfelijk ! ! ! 't Was laat, zeer laat, bijna een beetje te laat, als men het feestlokaal verliet, onder den aangenaamsten indruk en met het vast, ja zeer vast voornemen 't toekomende jaar terug te keeren ! ! ! Leve St-Sebastiaan ! Medeged. — U. B. S. F. A. — Sportkring Aldenardia. Morgen zondag zal op het plein Van Damme, de finaal van IV' afdeeling gestreden worden tusschen A. A. La Gamoise en F. C. Ronsse. De match zal om 2 1/2 ure zeer stipt aanvan-gen. Zonder twijfel zullen veel supporters er aan houden de moedige finalisten te komen aan-moedigen.Daarna om 4 uren zal er eene vriendenmatch gespeeld worden tusschen de moedige ploeg vanLeupegem en de Il'ploeg van den Aldenardia. * * Verleden maandag werd tôt Leuven begraven de moeder van onzen vriend en hoogstgenegen lid, den heer Paul Wackers. Wij bieden hem en zijne familie, in naam van al de leden Audenaardsche supporters ons rechtzinnigste rouw-beklag aan. Med. — Au Bon Marché — Nieuwstraat vnxciuire-ciaig — Brussel — MAANDAG *16 MAART - EERSTE NIEUWIGHEDEN aa (») a sa asasj ^ TOILLIÎÏTO VOOI! lilillSIE COMMUMKCANTEN voor mcisjcs en jongens. Bloemen zullen de Damen aangeboden worden. S-15-c-l ! — Davidsfonds. — Studiekring en Spre-Icersbond. —Woensdag aanstaande 18 dezer, zal de Eerw. heer professor Vandersypt eene voordracht-lezing doen uit : De Blindgeborene, Evangeliespel door Al. Walgraeve, dat in Ste Maria's College op 25 dezer zal opgevoerd worden. De lezing zal plaats grijpen in de zaal van den Katholieken Werkmanskring, om 8 uren 's avonds. — Algemeen Katholiek Kiesverbond van het arrondissement Audenaarde. — De Algemeene Vergadering der Afgevaardigden bij het Middencomiteit, belegd in den Katholieken Werkmanskring, is bepaald op Zondag 5 April aanstaande, om 3 ure namiddag. DAGORDE : 1" Voorstel aan den art. 3 der standregelen, als leden van rechtswege bij te voegen ; « 6° de leden van den gemeenteraad der gemeenten die meer dan tien duizend in-woners tellen. » 2° Aanduiding der candidaten titularissen en plaatsvei vangers bij de aanstaande wetgevende kiezingen. 3° Vollediging van bet Rureel. De Secrelaris, De Voorzitter, Emiel Vandermeersch. Paul Raepsaet. •— MILITIERADEN. — De militieraad van het arrondissement Audenaarde zal verga-deren ter Teekenschool te Audenaarde, op de hieronder aangeduide dagen en uren om te beslissen voor wat raakt de militianen van 1914, over de reclamatien tegen de insehrijving, over de vragen tôt vrijstelling voor zedeiijke redens (de uitgestelden medebegre-pen) of tôt vernieuwing van ontslaging, het gebeurlijk onthef van het verval (art. 68), over de aanneembaarheid der kandidaten — vrij-willigers van militie alsmede over de gevallen van uitsluiting (art. 22b). Kanton Cruyshautem, maandag 23 maart, om 9 ure voormiddag; Ste Maria-Hoorebeke, dinsdag 24 maart, om 9 1/4 ure ; te Audenaarde, volgens alpliabetische orde der gemeenten tôt en met Leupegem, woensdag 25 maart, om 9 ure ; te Audenaarde, te beginnen met Maarke Kerkhem tôt en met Wortegem, vrijdag 27 maart, om 9 ure ; Ronsse, zaterdag 28 maart, om 81/2 ure; Nederbrakel, maandag 30 maart, om 1 3/4 ure namiddag. De Arrondissements-Commissaris, Get. E. de WITTE. — Bevere. — Het bestuur der harmonie-maatschappij « De Eendraclit n, valions voor-geborchte, laat zijne geachte leden weten dat er zondag aanstaande 22 dezer, een uitstapje zal gedaan worden, ter gelegenheid van de voltrek-king der besteening van de Koestraat; ter zelf-der gelegenheid zal men eenige leden-herber-giers der gemeente een bezoek brengen. Vergadering om 3 ure, bij M. Gustaaf Van Honacker, Beverestraat. Zomerseizoen. in KLEERSTOFFEN voor Damen en Heeren.— Bijzondere sorteering in DAMENTAILLEURS, Zijden, Crêpons, Mousselinen, enz., enz., voor kostumen. — Groote keus GARNITUREN. — Oud gekend huis voor zijne zwarte LAKENS en zwarte STOFFEN, houdende goed hunne kleur. Zeer genadige en vaste prijzen. L. BE IIUÏCK-DE MEULEillEESTEfi — Gl'OOte Markt — III den ParadijHvogcl — 15-C-3 AUDENAARDE — Eyne. — Vlaamschgezinde Studiekring. De leden worden vriendelijk uitgenoodigd tôt dealgemeene vergadering welke morgen zondag 15 dezer, om 4 1/4 ure zeer stipt, plaats heeft. DAGORDE: 1. — Toestand der maatschappij. 2. — Uitreiken van nieuwe liederboekjes. 3- —■ Een woord over de nieuwe schoolwet, door M. ErnestVan Heuverswyn. 4. — De schoolwet en de taalkwestie, door M. Octaaf Polfliet. 5. — Mededeelingen. Tusschen in uitvoeren en aanleeren van verscheidene prachtige liederenuit het nieuw tekst-boekje. Het Bestuur. — Eer gij uwe aankoopen doet voor de pleehtig-e Communie, gaat zien naar de UITSTALLINGEN van het huis — — — ÇeLAFORTRIE - syAfJDEJ^ ÇûQAERDE Brood-of Vrijlieidstraat, AUDE1N AARDE 22bl — VOOR HET KANTWERK. — Buiten de leergangen van kunst en van teekening der kanten, ingericht door de Nationale kant-werkvereeniging « Union Nationale Dentellière» heeft 't Comiteit om de verbetering van 't hand-werk aan te moedigen, besloten jaarlijks aan de fabrikanten diplomas te vergunnen en prijzen te verleenen aan de werksters die zich zullen onderscheiden hebben door hun volmaakt werk. Voor aile inlichtingen zich te wenden tôt den zetel der maatschappij, o, Koninklijkeplaats, te Brussel, of tôt : Brugge, M. Gillemon-De Cock ; Turnhont, M. H. Verwaest ; Kortryk, M. H. Goorickx ; Antwerpen, M. E. Van Mi-gem ; Geeraardsbergen, M. E. Lepage ; Ise-ghem, M. H. Declercq-Muylle. (Medegedeeld). — He milieianen van 1914. — De militianen der klas van 1914, zullen hoogstwaar-schijnlijk binnengeroepen worden tegen 15 september aanstaande, behalve dezenvan de bereden artillerie die denkelijk eerst tegen 14 december zullen moeten optrekken. —Voor uwe aankoopen van Rn,lr3 p 7iUro». voor de Soleiuncele Communie "0Ua & ^HVeî begeeft u bij — é 27 rmj jùwelier^* • lemmerman NEDERSTRAAT, 41, AUDENAARDE — nevens het gekend Huis Libert-Slock. — Groote keus van aile Nieuwigheden. l e — Nieuwe goudstukken. — Woensdag middag werden er voor een millioen frank nieuwe goudstukken met den beeldenaar van koning Albert, in omloop gebracht. 's Morgends was het bestuur der Nationale Bank den koning twee exemplaren der nieuwe stukken gaan aanbieden, een met Vlaamschen en een met Franschen tekst. I5ESLUITEN EN BENOEMINGEN Een koninklijk besluit van 21 februari 1914, keurt de beraadslagingen goed van den gemeenteraad van Audenaarde, betreffende het regiem der keurrechten op het slachtvleesch. — Bij koninklijk besluit van 23 februari 1914. machtigt de gemeenteraad van Asper, tôt het heffen van taksen, voor 't verbeteren van wegen. Aan den gemeenteraad van Welden, op de openbare vermakelijkheden. — Bij koninklijk besluit van 27 februari 1914, werd benoemd tôt ontvanger der rechtstreeksche belastingen en accijnzen, te Nazareth, de heer F. De Bisschops, tbans ontvanger derzelfde middelen te Leke, (W-Vl). — Bij koninklijk besluit van 7 maart 1914, is het burgerlijk eereteeken, het kruis van eerste klas verleend, aan den heer P. Vandeputte, schatbewaarder, der kerkfabriek van St Denys-Boucle, tôt belooning voor diensten die hij be-wezen heeft, gednrende ruim 35 jaren. — Het Staatsblad van 11 maart 11., bevat het koninklijk besluit tôt regeling van de uit-bating der schouwburgen, circursen, rinkings, rijwielbanen en aile schouwspeelzalen, over het algemeen, alsook van het gebruik van toestel-len dienende tôt het voortbrengen van cinema-tografische lichtbeelden, op de openbare plaatsen en in vergaderzalen. OVERLIJDEN Maandag voorlaatst is alhier na eene kort-stondige ziekelijkheid Mejufvrouw Adèle Bau-vignet godvruchtig overleden. Mejufvrouw Bauvignet werd in onze stad ge-boren, den 16 juli 1831, van hare vroegste jeugd onderscheidde zij zich door haren vrien-delijken omgang en gedienstigheid, ook bezat zij ruimschoots de achting en genegenheid der vele personen met welke zij gedurende haren werkzamen levensloop in betrekking was. Den vrijdag opvolgend had de lijkdienst tôt hare zielerust plaats ter 0. L. Vr. kerk van Pamele, waarna haar stoffelijk overblijfsel in de familiekelder ten kerkhove op den Eyndries werden bijgezet. -k * * Mejufvrouwen Louise en Clara Bauvignet, bedanken de vrienden en kennissen voor de blijken van genegenheid haar betoond bij het afsterven van hare geliefde zuster Adèle - en verontschuldigen zich bij deze die bij vergetel-heid geen doodsbericht zouden ontvangen heb-hen.BURGËRfclJKËK SÏANi) VAN AUDENAARDE van 6 tôt 13 Maart 1914 TROUWBELOFTEN Jozef Adolf Fontaine, daglooner, te Audenaarde, met Romanie Marie Josephine Staelens, fabriekwerkster, te Bevere. HUWEL1JKEN. Maurice Jozef Constant Wittouck, kuipers-gast, met Leonie Marie Saeye, spoelmaakster, beiden te Audenaarde. Marktprijzen. Op de markt onzer stad van Donderdag laatst gingen de waren aan de volgende prijzen : Aardappels fr. 7.00 a 8.00 ; boter per kilo fr. 2.99 a 3.35; eieren per 25 fr. 1.99 a 2 09 konijnen fr. 2.50 a 3.05 ; jonge kiekens het koppei fr. 6.00 a 11.50; oude kiekens het stuk fr. 3.00 a 4.25; duiven fr. 0.90 a 1.00; duivenjongen het koppel fr. 1.80 a 2.10 ; viggens fr. 45.00 a 55.00 Veemarkten. Gent. — Getal beesten te koop gesteld op de markt van gisteren vrijdag : 206 ossen van fr. 1.05 tôt 1.15; 210 vaarzen van fr. 1.05 tôt 1.15; 154 koeien van fr. 0.80 tôt 1.00; 236 stieren van fr. 0.85 tôt 1.05; 120kalveren van fr. 1.10 tôt 1.60 ; 1363 varkens van fr. 0.95 tôt 1.05; 22 schapen van fr. 0.75 tôt 0.90; 0 lammeren van fr. 1.10 tôt 1.20. — Melkveè 6 ; magere ruderen 299 ; jonge varkens 38 ■ viggens 488. GESLACHT VLEESCH. - De goede stal-beesten golden gemiddeld fr. 1.70 a 1.90 ge-slacht vleesch. HUIDEN : ossen, vaarzen. koeien fr. 1.58 ■ stieren fr. 1.38; kalveren fr. 2.35. — Roet van fr. 0.45 tôt 0.70. Anderleeht. — Varkensmarkt. — Dinsdag 10 maart. — Getal varkens te koop eesteld 3672 fr. 0.85 tôt 1.03. 1 8 Woensdag 11 maart. — Getal beesten te koop gesteld 2105 — 617 ossen van fr. 0.90 tôt 1.18 ; 278 stieren van fr. 0.85 tôt 1.08-1180 koeien van 0.70 tôt 0.98. ANDERLECHT 13 maart. Kalvermarkt. Te koop gesteld : 1112, de kilo op voet fr 110 1.20, 1.40. ' ' ' VOEDER. De prijzen van het stroo en hooi op de ver-schillige markten, zijn : Stroo de 100 kilos, fr., 3 50, 4.50 0.00 Hooi de 100 kilos, fr., 6.00 a 6 50. bebicht" Zaterdag 21 Maart 1914, zal er door de Besturende Commissie der Bur-gerlijke Godshuizen der stad Audenaarde, in hare gewone zittingzaal, om 5 ure 's namiddags overgegaan worden tôt de openbare aanbeste-ding van Ie HET VLEESCH, 2° DE TARWE, 3» DE TARWEBLOEM, benoodigd in gemelde Godshuizen en de er afhangende gestichten, gedurende den 2» tri-mester van 'tjaar 1914. De biedingsbiljetten moeten ten bureele van den Sccretans der Godshuizen neergelegd worden, ten laatste, daags voor de aanbesteding om 4 uren namiddag. Voor aile inlichtingen nopens de voorwaarden de waarschijnlijke hoeveelheid der leveringen' enz., enz., wende men zich ter Secretariaat alwaar er kosteloos afschriften van de kohieren van lasten te bekomen zijn. Namens het gemeld bestuur : De Secrelaris, I)e Voorzitter, Jos. Schwind. 15-c-l V. Vandermeers clj

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Scheldegalm: gazette van Audenaerde behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Oudenaarde van 1858 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes