De stem uit België

5172 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 26 Maart. De stem uit België. Geraadpleegd op 27 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/833mw29511/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

LEcho de Belgique De Stem uit Belgie IVoor God en Vaderland. Bureau: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: Subscription: Is. 9d. voor drie maanden. Is. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen: 55, Russell Square. |EERSTE DOODEWLIJST. NIEUWS UIT HET VADERiAWD Paaschplicht. JIT De Belgen kunnen hun paaschplicht in Engeland volbrengen van Assche Woensdag tot Beloken Paschen. Dat alien, ook de meest afgelegenen, al het mogelijke doen om die groote christelijke plicht te vervullen. Priesters die Vlaamsch en Fransch spreken houden zich ter beschikking dergenen die ter plaatse geen biechtvader zouden vinden. Men bevrage zich ter naast gelegen " ROMAN CATHOLIC CHURCH." Het vleeschderven wordt slechts opgelegd voor Assche Woensdag en Coeden Vrijdag, uitgenomen in het aartsbisdom van Liverpool en de bisdommen van Newport en Salford waar vleesch moet gederfd worden op al de vrijdagen. Zijne Hoogwaardigheid Monseigneur De Wachter laat ons toe volgende regelen hier aan toe te voegen: " Iedere Belgische famille zal zorgen de noodige inlichtingen te bekomen van den Belgischen priester die hen bezoekt. " Dat onze landgenooten ook gedenken dat zij door het stipt onderhouden der geboden Cods, door het bijwonen der heilige Mis zoo veel het mogelijk is, door het dikwijls en waardig ontvangen der HH. Sakramenten, boetvaard igheid doen en Cods oneindige bermhertigheid afsmeeken over ons dierbaar vaderland ; dat onze uitwijkelingen den herderlijken brief van Z.E. den Kardinaal Mercier lezen en overwegen en zich schikken naar die vaderlijke vermaningen ledere familie zou een afdruksel van dien brief moeten hebben. Duizende zijn er van rondgestuurd, er blijven er nog duizende ter beschikking der uitwijkelingen: dat de priesters er mlj vragen, Vlaamsche of Fransche; zij zullen hun gestuurd worden." A. DE WACHTER, Vic. gen. van Z.E. den Kardinaal Mercier. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects: — 1.—To provide them with a weekly newspaper printed in Flemish and French, "L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of communicating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and desolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon yourselves and your country, and also on those brave soldiers of all nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed "Belgian News Fund." Algemeene Inlichtingen. Geestelijke Diensten.—EE. HH. Jan |acobs en Prims houden zich ter beschikking kr Belgen die in hunne gebuurte geen Room-ichkatholieken geestelijke zouden hebben die ken verstaat. Zij zijn gereed om ter plaatse te komen. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is L j_i_ • ' -- ---- •• > ~ »• v ^ v Familie F. Verswyveld-Diels van Voortkapel, nu in St. Edward's Orphanage, Broad Green, Liverpool. Wat kunnen we beter doen dan overschrijven onder dees photo wat de brave moeder ons schrijft: " Hierbij ons gezin ; het kleinste op zijn moeders schoot is in Antwerpen geboren terwijl vader met de 6 andere naar Engeland vaarde, en na een nacht bombardement—het klein was toen 8 dagen oud—ben ik ook, over Holland, naar Engeland gegaan. wij zijn alien goed gezond, dat ziet ge wel; vader zag bij het trekken wat op zij; wij zullen hem dat maar vergeven." Passiebloemen. De purperen passiebloemen bloeien weer op ons altaren. 4| O, ze bloeien bloediger. dan ooit- Want aan den voet van den purperen Christus ligt ons zieltogend landeke met zijn kinderen, zijn man-nen en zijn moeders. O, lijdende Christus, meer dan ooit zijn we nu uw kinderen. Heel ons leven door zouden we het drama van Calvarie voor den geest moeten hebben. Maar meest van al hoeven we Christus' lijden te herdenken in den tijd door de Kerk er toe gewijd, de vastentijd met de passiedagen. In welke dagen zullen we Christus' liefde en lijden herdenken als we het niet doen in den passietijd ? Waren we thuis, we zouden vasten-predicatien hooren ; we zouden in ons misboek medebidden die roerende ge-beden der Kerk die ons het Lijden voor oogen roepen ; we zouden bij boete en onthouding den eersten Passietijd indachtig zijn. Waarom zouden we er nu niet aan denken? Wel integendeel zouden we er nu meer moeten op denken dan ooit, zouden we beter dan ooit in het licht des oorlogs moeten beseffen, wat Christus' liefde en lijden beteekenen. O herdenken we in dees passiedagen, bij morgen-en bij avondgebed, zij vooral tusschen ons die geen kerk kunnen bezoeken, herdenken we den goddelijken lij der, dragend onschul-dig onze schuld, en inniger dan ooit zal het ons door het gemoed gaan de beschimping en de veroordeeling, de geeselslag, de hamerslag, en het supreme liefdewoord van den Koning der wereld: Heer, vergeef het hun. Heer, 't zijn wij de zondigen, die schimpten, die geeselden, die hamer-den. Maar't zijn ook wij waarvoor gij baadt, waarvoor gij stierft: en hier staan we bedelend om uwe beloften, bedelend om uwe Liefde: Gij die ons schiept naar uw beeld en gelijkenis, woudt nog zelve het eeuwige toon-beeld zijn van alle de deugden die we te oefenen hebben en verheft ons door uwe Genade tot het goddelijke. Ja maak van ons ziel uw Veronicadoek en druk er uw wezen in neer. O weze deze p>assietijd in oorlogs-wee doorleefd, eenmaal door ons volk in den hemel herdacht als de tijd der groote genade waarin we nader kwa-men tot God omdat ons trouwe geloof werd omgezet in een hoogere lief-deakt.Weze onze Paaschcommunie zoo innig als, of inniger dan ons eerste ontvangen van het Allerheiligste.' En bidden wij voor ons volk opdat er niemand te zwak zij voor de groote tijden waarin we leven. P. o Een Oostendsche Held! Gedenkt in uwe gebeden de ziel van den koenen strijder Edmond Hautekiet, gevallen op het veld van eer op 6n Januari 1915, bij het inne-men der pachthoeve " La Violette „. Arme Edmond ! Hij ook is niet meer ! Wanneer de tijding ons toekwam van zijnen heldhaftigen dood verwon-derde het ons geenszins ; we kenden Edmond ; zijn moed, zijn roekelooze moed heeft hem tot den dood geleid, den dood van een roemrijken held, gevallen voor de verdediging van zijn vaderland, van zijn lief Vlaanderen, da hij zoo geerde en beminde ! Hij zelf zegt het zoo schoon in zijn schrij-ven van den iyn November 1914 : " .i.'t Is nu 32 dagen lang dat wij onder het vuur zitten in den grooten slag der Vlaanderen. Oh, 't ziet er uit ons lief Meetjesland, alles is verwoest, zij vechten op de lijn Nieuwpoort, Ramscapelle, Dixmuide, Yper ; al de schoone bevallige oorden zijn verwoest, het Belgisch leger heeft in deze groote slag schrikkelijk veel gele-den.(Zie vervolg biz. 2.) worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zOndag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. Inlichtingsbureel.—Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jan Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn alle weekdagen van 10y2 ure tot ure, en van 2% ure tot 4 ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Catechismus.—De Vlaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. De prijs is ltfd. vrachtvrij. Catechisme Francais. — On vend a Londres le catechisme du diocese de Paris. ii est en vente au prix de 5d. frais d'envoi compris. Nieuw Testament.—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrus Canisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. Zoo noodig wordt het ook gratis gezonden voor zooverre het mogelijk is. Literatour.—Goede lezing voor onze soldaten en voor ons volk, boeiende romans, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons bureel voor onbepaalden tijd te leen te krijgen aan 2d. per boek. Gebedenboeken.-—Eenvoudig gebedenboek is op ons bureel te verkrijgen aan i>£d. vrachtvrij, ook in het Fransch. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, of wel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tot ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. VERGADERINGEN. Catholic International Club (Belgische Sectie). — Vergadering der Belgen ieder Zondag van 4 tot 6 ure ook de damen zijn uitgenoodigd. Salisbury Hotel, Salisbury Square, Fleet Street, E.C. Aan Onze Jongensin Krankrijk.—De Stem is reeds tamelijk goed onder onze jongens verspreid. Welnu dat zij ons nieuws sturen. Fransche bladen zooals La Croix geven zulke heerlijke brieven over heldendaden van Fransche soldaten. Het is een plicht van piSteit jegens het vaderland en jegens den gesneuvelde of gekwetste dezes koene daden en oorlogskwetsuren te verhalen. In de uren van uitrusting stelle men dat op en zende het naar ons bureel. Zeer velen ongetwijfeld zullen er de schrijvers dankbaar om zijn. Zenden aan E. H. Prims, c c, Russell Square, London, W.C. Als gij de "Stem" gelezen hebt stuur ze dan voort aan een vriend of kennis: een koordeke er rond en op den witten rand het adres en de bus in, na er een groen zegel te hebben opgeplakt, eender voor waar het is. Als het voor soldaten is dan moet er nog geen zegel op, enkel: O.H.M.S. Doe het! BOEKEN.—Boven 1,000,000 boekdeelen in magazijn. Buitengewoon wederlandsche af-deeling voor boeken in alle talen en over alle onderwerpen. Boeken uit tweederhand aan halve prijs. Vraagt kosteloos ter inzage onze kataloog No. aoi, Foyle, rai, Charing Cross Road, W.C. AAN ONZE INSCHRIJVERS. Een nog al groot getal onzer landgenooten waren zoo goed op ons blad voor drie maanden in te schrijven in het begin van het jaar. Die hulp hebben wij absoluut noodig om te kunnen blijven uitkomen. Met dit nummer zijn die drie maanden verloopen. Wij doen daarom op alien nog eens een dringenden oproep opdat zij die het blad reeds drie maanden ontvingen ons wel een postal order van Is. 9d. zouden willen toezenden. Slechts een goed onthaal van deze bede zal het ons mogelijk maken te blijven verschijnen en diensten te bewljzen zooals nu. VRIJDAG, MAART 26, 1915. Price Id. No. 27.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes