De stem uit België

538736 0
09 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 09 Augustus. De stem uit België. Geraadpleegd op 24 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/513tt4gs3g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Stem uit Belgie Abonnement : a/8 voor 3 maanden. Subscrlptlon : 2/6 for 3 monthi. Yoor d« Yereenfgdo Staten : 60 ots. Yoor Holland : l.u fl. Yoor •Frankrfjk : 3 Dr. Yoor d« soldaten: 1/1 «r * *» Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. DOR GOD EN VADERLAND. Téléphona: Muséum 267. 4de. Jaargan g, Nr. 47 (Blz. 2043-2050.) Oplage : 10,000. VRIJDAG, AUGUSTI 9, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspapei 8 blz. 2d. WEKELIJKSGH OVERZICHT IDE DUITSCHEN GAAN ACHTERUIT AAN DE VESLE, AAN DE AVRE, EN AAN DE ANCRE. KRIJGSVERRICHTINGEN DER WEEK. DINSDAQj 30 Juli. Tusschen Soissons en de Ourcq heeft Gen. Mangin met de hulp van Britsche troepen, de stellingen ingeno-men ten Noord-Oosten van Oulchy le Château. Tusschen Fère en Tar-denois en St. Euphraise deden de Duitschen tegenaanvallen. Hevige gevechten hadden 00k plaats aan de Crise, ten zuiden van Soissons. De Belgen namen 11 gevangenen in eenen raid aan St. Juliaan. W0ENSDAG, 31 Juli. De Franschen vvinnen de belangrijke hoogte van Grand Rozoy nabij Oulchy le Château. Zij nemen Romigny op de lijn Dormans-Reims in. Sergy wordt door de Amerikanen behou-den. Australische troepen nemen het dorp Merris in met 169 krijgsgevan-genen. Offenburg Rastatt, Baden, Stuttgart eh Solingen worden door Britsche vliegeniers gebombardeerd. | DONDERDAGj 1 Augustin. , Een Duitsche tegenaanval op de stellingen te Oulchy le Château wordt afgeweerd. Stuttgart, Lahr, Hage-nau, Rémilly, Coblenz en Saarbruc-ken werden door Britsche vliegeniers gebombardeerd. De Oostenrijkers pogen eenen aanval in Albanie aan de rivier Sementi. | VR1JDAG, 2 Augustus. Britsche en Fransche troepen gaan op-nieuw vooruit ten Noorden van de Ourcq, en nemen er 600 gevangenen. Seringer wordt na hevige gevechten door Amerikanen ingenomen. ZATERDAGj 3 Augustus. De vijand is weer in aftocht. De Ver-bondenen bezetten Soissons en ge-heel de lijn van de Crise. Meer zuidwaarts zijn ze in Arcy en Cou-longes ; tusschen de Ardre en de Vesle, zijn ze in Gueux en Thillois. Constantinopel werd door vliegeniers gebombardeerd. ZONDAGj 4 Augustus. De Amerikaansche troepen komen tôt dicht bij Fismes. De Verbondenen staan op de lijn Courville, Brans-court, Courcelles, Champigny. MAANDAGj 5 Augustus. De Duitschers hebben zich terugge-trokken achter de Aisne en de Vesle. De Verbondenen bezetten drie brug-gehoofden oever de Vesle. Amerikaansche troepen hebben Fismes ingenomen, en de Fransche La Neu-villette. De Duitschen hebben zich 00k teruggetrokken achter de Avre tusschen Montdidier en Moreuil ; Hargicourt en Braches zijn door de Franschen bezet. Aan de Ancre won-nen de Britten Hamel en Dernan-court.DE ALGEMEENE TOESTAND. De Duitschen nog steeds in aftocht. Verleden Zaterdag waren de Duitschen over de Vesle getrokken en zij schijnen wel van plan te zijn 00k over de Aisne te trekken. Het in brand ste-ken van het stadje Braine aan de Vesle schijnt dat ze niet zinnens zijn lang aan de Vesle te staan. Reeds hebben de Franschen drie bruggehoofden over de Vesle bezet : een ten noord-westen van Braine, de andere tusschen Fismes en Reims. De hàrdnekkige volharding van de Amerikaansche troepen heeft Fismes in hunne handen gebracht. In den nacht van Vrijdag werd Sois- ; sons door de Fransche troepen vero-verd, en zij bezetten nu de lijn van de Aisne, oost en west van Soissons tusschen Pommiers en den samenloon iran Aisne en Vesle ; zij zijn reeds aan t noordwaarts werken en hebben Cuf-fies bezet. 't Is wel mogelijk dat de Duitschen terug zullen vallen op den Chemin des Dames, en dat de stellingen aan de Aisne zullen teruggebracht worden tôt de plaats waar de vijande-lijke offensief begon. Misschien wel zal de vijand hier een nieuwe strijd leveren. Nog op twee andere plaatsen trekken de Duitschen achteruit. Aan de Avre zijn ze op een front van 10 mij-len op den oostelijken oever gegaan tengevolge van de plaatselijke aanval-len van de Franschen. Ook aan de Ancre gaan de Duitschen achteruit en de Britten worinen hier twee dorpen, Hamel en Dernancourt. IN UKRAINE. De Duitsche veldmaarschalk von Eichhorn, de dwingeland van Ukraine, werd met zijnen adjudant te Kieff ver-moord door eene bom. Naar het schijnt kwam de moordenaar van Moscow en werd met deze zending belast door de sociaal revolutionairs. De handelwijze van de Duitschen in Ukraine heeft hun den haat van de boeren en van gansch de bevolking op den hais ge-haald. Zij hadden aan de boeren het land dat hun gegeven wordt terug ont-nomen ten voordeele van de land-eigenaars Russen of Polen, en hadden hen opgelegd het land te bebouwen om voedsel voor Duitschland te winnen. De boeren boden gewapenden weer-stand. Von Eichhorn had zelfs de ge-heele regeering doen aanhouden en mannen naar zijne hand in de plaats gesteld. De oud-ministers werden in het gevang geworpen, en conscriptie werd ingevoerd. Uit die groote mis-noegheid der Ukrainen kan wel eene revolutie volgen. ENGELAND. ! De Volkerenbond. Belangrijke debatten hadden plaats in het House of Commons over den 1 Volkerenbond. Zij werden ingeleid door Mr. Dickinson die zegde dat de Duitschen, indien er morgen een vre-descongres moest plaats hebben, met een heel plan zouden afkomen ; de Verbondenen zouden er geen hebben omdat zij tôt nog toe niet over zulk plan tôt akkoord gekomen zijn. Er moet een volkerenbond tôt stand komen, anderszins zal na dezen oorlog het militarisme hoogtij vieren, niet al-leen in Duitschland, maar overal, en dan zal binnen 20, 30 jarën een nieuwe oorlog uitbreken. De volkerenbond moet a) de nakoming van de traktaten kunnen afdwingen ; b) geen enkele staat mag zelf recht doen zonder den bond te erkennen ; c) een rechtbank moet opgericht worden om over de twisten te oordeelen ; d) de naties moe-ten in goede trouw samenwerken. Mr. Thomas zegde dat hij niet zoo-als anderen van meening was dat nu van vrede spreken eene misdaad is, wel van eenen onvoldoenden of eenen Duitschen vrede. Maar de zucht naar vrede is, zoo deze eervol kan bereikt worden, heerscht in al de rangen van de maatschappij. Het is eene groote dwaling te zeggen dat al degenen die van vrede spreken vijanden van hun land zijn. De oorlog nu is toch geen kwestie van grondgebied, daarvoor zou geen enkel Britsch soldaat willen vech-ten. De regeering moet aile wegen onderzoeken die zouden kunnen leiden tôt den vrede, en tôt het oprichten van eenen Volkerenbond. De spreker is tegen een economischen oorlog. Een economische boycot kan een machtig wapen zijn voor en verbond der naties maar een economische oorlog na den oorlog na den vrede zou kortelings eenen nieuwen oorlog verwekken. Mr. Devlin vroeg waaroga aan Ier-V land het recht tôt zelfbeschikking wordt ontzegd ? In Zuid Afrika had dit beginsel de moeilijkheden opgelost. We strijden tegen militarisme, en in lerland wordt militarisme opgezet. Dveral zal het recht van nationaliteit ■vorden erkend en toegepast befialve in lerland. En dan verwondert het waar-)m lerland niet in den oorlog is ! Spreker vraagt aan Mr. Balfour, wat lij te zeggen heeft tôt lerland over let princiep verkondigd door Mr. Wil-;on, en of lerland begrepen is in de laties die moeten bevrijd worden. Mr. Balfour, minister van Buiten-landsche aken, zegde dat lerland zijn landeel soldaten voor het Britsche le-ger niet geleverd heeft. Wat betreft den Volkerenbond werd sr gezegd dat deze bond het ten uitvoer brengen van trakten moet kunnen op-leggen. Er werd niet gezegd hoe men deze politiemacht om de uitvoering af te dwingen zou vinden. Een comiteit heeft dit reeds onderzocht, en een ver-slag opgemaakt. Ik ben het eens om te zeggen dat het economisch wapen van groote macht zal zijn in den Volkerenbond. Dit wapen zou kunnen mis-bruikt worden in het opleggen van tolrechten, maar ik denk niet dat een land het recht mag prijs geven van in sommige gevallen tarieven op te leg-gen in 't belang van zijne economische noodwendigheden. Ik ben partijgan-ger van het scheidsgerecht en ik help het vooruit waar ik kan. Duitschland heeft nooit een traktaat voor scheidsgerecht met eene andere natie willen aangaan. Deze geest kan veranderen. De moeilijkheid is te weten wat we doen zullen zoolang deze verandering niet is gekomen. Ongelukkiglijk denk ik is uit dezen oorlog de verandering nog niet ontstaan. Ik ken de moeilijkheden en toch peins ik dat er iets moet gedaan worden. Ik hecht me dus geheel en al aan de gedachte van den Volkerenbond. Deze bond zal staan voor een statu quo in zake grondgebied. Welnu we moeten dan ons best doen opdat de kwesties van grondgebied na den oorlog voldoende opgelost worden. De voorstander van den Volkerenbond moet dus een voorstander zijn van het tôt een gelukkig einde brengen van dezen oorlog. DE TOESTAND AAN HET WESTERFRONT OP 6 AUGUSTUS. DE DUITSCHEN TROKKEN OVER DE VESLE-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie