De stem uit België

3392 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 14 Mei. De stem uit België. Geraadpleegd op 29 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v40js9jk58/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Telephoon: Central 12 86. Regiit*rci M th* Vautrai fait &ffice as a Ke-wsfafer. De Stem uit Belgie L'Echo de JBelgiquej Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is, çd, voor drie maanden. Subscription : is. çd, for three months. No. 34. VRIJDAG, MEI 14, 1915. rnce la. Belangrijke Duitsche Dokumenten Soldatenbrieven. Piease Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the followlng objects :— 1.—To provide them wlth a vveekly news-paper printed in Flemish and French, " L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To tend them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municatlng with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their torrow and désolation. We therefore appeal mo»t earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Chèques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." Algemeene Inlichtingen. gef.9telijke dlensten.—E. H. Prims houdt zich ter beschikking der Belgen die in hunne gebuurte geen Roomschkatholieken geestelijke zouden hebben die hen ver-staat. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. VERGADERINGEN. Catholic International Club (Belgische sectie).—Let op: Vergadering der Belgen in het vervolg ieder Zondag EN IEDER DON-DERDAG, van 4 tôt 6 ure. Ook de damen zijn uitgenoodigd. Salisbury Hôtel, Salisbury Square, Fleet Street, E.C. I * POSTVERKEER MET BELGIE. Door den chef van den Dultschen generalen stat in Belgie U het volgend bekend gemaakt : '•Het privaat brleven verzenden door de Belgische bevolking In het krijgsgebled en verder ls slechts in Belgie en Dultschland toegelaten. Diensvolgenns is het postverkeer naar het buitenland, namelijk Holland en Luxemburg dadelijk geschorst.' Dr. ALF. FIERENS.—Dezer dagen kwam ons een brief toe van Dr. Alf. Fierens, mel-derade dat de ziekte van onzen vriend met betert en dat hii steeds veel lijden heeft uit te staan. Eene heelkundige bewerking werd op 19 April gevreesd noodig te zijn. Aan de zoo talrijke vrienden van Dr. Fierens zal dit nieuws wel genoeg zijn, opdat ze hem in hunne gebeden gedenken. (Dr. Fierens is nog altijd te Evere-Brussel.) Aan onze lezers : N. 6. We zouden onze lezerswel dankbaar zijn wilden enkelen ons n. 6 van de a 1 tM UIT BELGIE sturen. Wli hebben geen enkel meer beschlkbaar. Zoovelen kregen aile nummers voorniet. Het zal zeker niet te veel gevraagd zijn hun een nummer terug te vragen. ONZE OPROEP OM INSCHRUVINGEN is bult-engewoon goed beantwoord geworden. We danken er van harte zoowel onze Land genooten als de Engelsche gastheeren om. Deze milde steun verzekert ons omtrent het bestaan voor de maanden April, Mei, en Juni. Hoe meer inschrijvingen wij echter nog bu krijgen hoe meer bladzijden en photos wii geven kunnen. Ondertusschen gaan wli voort met het ^sturen aan al de Belgen die het niet betalen Belgische kinderen in de Katholieke day school te Burnham (Som.) met de onderwijzeressen en Rev. Father Lean en R. F. Pastoor Dobbeleers. Niet verengelschen. " Ail over the country " is ons volk verspreid. Betrekkingen met het vaderland zijn schaarsch. Het is ailes Engelsch wat de klok slaat. De taal ondergaat er de gevolgen van : Engelsche woorden mengelen zich in ons Vlaamsch. De kinderen ter Engelsche school lezen een e voor een a, en soort-gelijke. Sommigen durven zeggen: als ik hier mijn kost verdien waarom weerkeeren. Anderen gaan zoo verre dat ze, natuurlijk zonder eenige over-tuiging, het kettersche godsdienst-leven meeleven van het midden dat voor hun boterham zorgt. Zoo erg is het slechts met enkelen gesteld. Maar toch valt er op te wij zen dat we al te genegen zijn, wij allen haast, om fouten van den zelfden aard—kleinere ik wil het wel—te begaan. De waarheid is een en onafhanke-lijk van plaats of tijd. Wat wij oefen-den in België, als godsdienstige prak-tijk, is hier zoo heilzaam als ginder, nu als ooit. Heerlijk is het om bestatigen hoe onze karaktervolle buitenmenschen hun eigen wezen best van ai trouw blijven. Zij zijn het die het eerst, en van den eersten dag af, schreven om : een kruisbeeld in huis, om hun Paasch-recht, om een catechismus voor de ! kinderen. Daar ook nog wordt er des avonds het rozenhoedje gebeden voor de levenden en de dooden, voor vorst en vaderland, in deze Meimaand— O, dat heerlijk, trouwhertig volk uit de Vlaanders, uit de Kempen, hoe spelt het de les aan het stadsche dat van geen overtuiging dikwijls weet 1 en tôt schandaal der Engelschen, zich nu katholiek laat trouwen, dan den s vrijmetselaar of den Boudhist uit- j hangt, om een verschen boterham, en i den protestant daarna om gouden zakgeld! Let wel, dat is beleefde ( geschiedf"1*" ' t Het senoone voorbeeld door onze { buitenmenschen gegeven, moet er * velen helpen. Zie, nooit viel er te bidden als thans. Toen we nog in ■ België waren, namen we deel, onge-twijfeld aan zoo menige godsvruch-tige oefening. En nu nog, die in België gebleven zijn, blijven niet ten ichter in gebed en boete. Smeekpro-ressiën worden gehouden, het getal zommuniën neemt gedurig toe! Het sieleleven is er gelouterd meer en neer door de gebeurtenissen des tijds. Wij integendeel in Engeland hebben reelal zelden de gelegenheid ter HH. Sakramenten te naderen. Wij zijn bij ;en volk voor wie veelal de godsdienst fel verminkt is, en dat de diepe be-teekenis en zielehulp der godsdienstige praktijken niet verstaat. Dat leeft voor gevolg dat we ons, door dat midden bëinvloed, met veel minder ^odsdienstigheid tevreden stellen dan we in België in vredestijd zouden hebben gedaan. Dat is een ongelukkig verengelschen waarvoor we moeten apletten. Neen, in plaats van ons te vermin-ken moet ons verblijf in Engeland meer onze katholieke persoonlijkheid Joen uitkomen. We zijn nu niet meer ijelijk ten onzent gesteund in ons jodsdienstig leven door het midden ivaarin we leefden. We hebben nu te steunen op eigen karaktersterkte samen met Gods genade. Dat moet ;en zegening zijn en we moeten naar België terug komen niet als half /erengelscht, maar meer Belg, Vlaamscher en katholieker dan we, Diddend om Gods bescherming, uit ins land moesten vluchten. Maar iaarom, dat ieder wake op zijne îigene godsdienstigheid en helpe iegenen die hen zijn toevertrouwd. BOEKEN.— Boven 1,000,000 boekdeelen in maga-;ijn. Buitengewoon wederlandsche afdeeling van ►oeken in aile talen en over aile onderwerpen. Boeken lit tweederhand aan halve prijs. Vraagt kosteloos ter nzage onze kataloog No. 201, Foyle, 121, Charing ?ross Road, W.C. SCHOOLBOEKEN.—Wij roepen de aandacht der tuders op de Vlaamsche schoolboeken die wii ter eschikking stellen hunner kinderen aan de laagste oorwaarden mogelijk. Wij doen ook een oproep ot al wie kan om aan de Belgische kinderen in zijn luchtoord Vlaamsche of Fransche school te geven. foor aile mogelijke hulp zijn wij altijd gereed. De Stem uit Belcie. Boekendienst. Te verkrijgen ten bureele van ons blad "De Stem uit België," 55, Russell Square, London. Ophet Tehuis bureel vracntvrij Katechismus van Meche-len, vlaamsche of fransche id. 2d. Gebedenboeken, vlaamsche of fransche id. 2d. Herderlijke Brieven van Kardinaal Mercier, vlaamsche of fransche id. 2d. Voorschriften van het Kristelijk Leven id. 2d. Kruisbeeltenis id. zd. O. L. V. Beeltenis 2d. 3d. Paternosters 3d. 4d. Medaliën id. 2d. Schoone Liturgische Misboeken aan 2s. 6d. (in leder gebonden) Uitgave der Belgische Benediktijnerabdijen van Leuven en Affligem. SCHOOLBOEKEN.—Worden ter inzagfl gezonden. Verzoek te vermelden welke boeken men verlangt en welken graad (eerstbe-ginnenden, lagere, middelbare of hoogere). Vlaamsch-Engelsche woordenboekenzijn besteld, ook Engelsche Spraakleeren voor Vla-mingen.LEESBOEKEN.—Onze romans worden ver-zonden naarmate wij er te ter beschikking hebben in de orde der aanvragen. Men hebbe dus wat geduld, we kunnen iedereen niet tegelijkertijd bedienen. Men betaalt 2d. voor 't leenen van ieder boe'-, daarbij komen de verzendingskosten ten laste van aanvrager, zegge 2d. per boelc. Daar de betrekkingen met Holland dezer dagen zoo moeilijk waren zijn wij geheel zonder Vlaamsche Icesboeken geraakt. En nochtans do vraag naar leesboeken wordt nog altijd grooter. Wij ver-zoeken daarom aile degenen die ons boeken ont- ■ leenden—wij hebben er een 700 in omloop—ons de I gelezen boeken zoo spoedig mogelijk weer te sturen, M ten einde anderen te kunnen bedienen. Geene verzendingen zullen gedaan I worden zonder voorafgaandelijke betalingJ (In postzegels of postalorder.) Men schrijve telkens op 't adres : Boeken-^ dienst. SERVICE DE LIBRAIRIE. ] Nous fournissons sur demande les articles suivants : Catéchismes du diocèse de Malines, i<3., franco 2d. Livres de prières français depuis, id. Médailles à id. et 6d. ; franco rd. en plus. Chapelets à jd. et à 6d. Reproductions du Crucifix, id., franco 2d. Gravures de la Ste. Vierge, 2d., franco 3d. Grammaires Françaises, Exercices Français, et Livres de lecture. JEW" Toutes les commandes doivent être payées d'avance, soit en timbres-poste, soit en postal-order. Prière de mentionner sur l'enveloppe : Service de Librairie. Isschrijvingïn.—Vlamingen die oas week-blad nog uiet zoudt ontvangen, rraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat welHcht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het 11 gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den === OORLOG, == opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : : THE DON, 27 30, Holborn Viaduct, E.C. — ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes