De stem uit België

2521 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 14 Mei. De stem uit België. Geraadpleegd op 28 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bv79s1md3s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

£>e Stem tut JSelgte XBcbo be ^Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd, voor drie maanden. Subscription : is. çd. for three months. No. 34. VRIJDAG, MEI 14, 1915. Price ld. Belangrijke Duitsche Dokumenten. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and chlldren, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and In order to mltigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects : — 1.—To provide them wlth a weekly news-paper printed in Flemish and French, "L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By Droviding us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptlons and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." Algemeene Inlichtingen. Geestelijke Djensten.—E. H. Prims houdt zich ter beschikking der Belgen die in hun ne gebuurte geen Roomschkatholieken geestelijke zouden hebben die hen ver-staat. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. VERGADERINGEN. Catholic International Club (Belgische sectie).—Let op : Vergadering der Belgen in het vervolg ieder Zondag E^ IEDER DON-DERDAG, van 4 tôt 6 ure. Ook de damen zijn uitgenoodigd. Salisbury Hôtel, Salisbury Square, Fleet Street, E.C. POSTVERKEER MET BELGIE. Door den chef van den Duitschen generalen staf In Bclgie U het volgend bekend gemaakt : ' ' Het privaat brieven verzenden door de Belgucne bevolking in het krijgsgebied en verder is slechts in Belgie en Duitschland toegelaten. Diensvolgenns is het postverkeer naar het buitenland, namelijk Holland en Luxemburg dadelijk geschorst." Dr. ALF. FIERENS.—Dezer dagen kwam ons een brief toe van Dr. Alf. Fierens, mel-demde dat de ziekte van onzen vriend met betert en dat hij steeds veel lijden heeft uit te staan. Eene heelkundige bewerking werd op 19 April gevreesd noodig te zijn. Aan de zoo talrijke vrienden van Dr. Fierens zal dit nieuws wel genoeg zijn, opdat ze hem in hunne gebeden gedenken. (Dr. Fierens is nog altijd te Evere-Brussel.) /Un onze lezers : N. 6. We zouden onze lezerswel dankbaar zijn wilden enkelen ons n. 6 van de STEM UIT BELGIE sturen. Wij hebben geen enkel meer beschikbaar. Zoovelen kregen aile nummers voorniet. Het zal zeker niet te veel gevraagd zijn hun een nummer terug te vragen. ONZE OPROEP OM INSCHRIJVINGEN ls buit-engewoon goed beantwoord geworden. We danken er van harte zoowel onze Land genooten als de Engelsche gastheeren om. Deze milde steun verzekert ons omtrent het bestaan voor de maanden April, Mei, en Juni. Hoe meer inschriivingen wij echter nog bu krijgen hoe meer bladzijden en photos wij geven kunnen. Ondertusschen gaan wij voort met net gratis te sturen aan al de Belgen die het niet betalen | kunnen. 1 Belgische klnderen in de Katholieke day school te Burnham (Som.) met de onderwijzeressen en Rev. Father Lean en R. F. Pastoor Dobbeleers. Niet verengelschen. " Ail over the country " is ons volk verspreid. Betrekkingen met het vaderland zijn schaarsch. Het is ailes Engelsch wat de klok slaat. De taal ondergaat er de gevolgen van: Engelsche woorden mengelen zich in ons Vlaamsch. De kinderen ter Engelsche school lezen een e voor een a, en soort-gelijke. Sommigen durven zeggen : als ik hier mijn kost verdien waarom weerkeeren. Anderen gaan zoo verre dat ze, natuurlijk zonder eenige over-tuiging, het kettersche godsdienst-leven meeleven van het midden dat voor hun boterham zorgt. Zoo erg is het slechts met enkelen gesteld. Maar toch valt er op te wij zen dat we al te genegen zijn, wij allen haast, om fouten van den zelfden aard—kleinere ik wil het wel—te begaan. De waarheid is een en onafhanke-lijk van plaats of tijd. Wat wij oefen-den in België, als godsdienstige prak-tijk, is hier zoo heilzaam als ginder, nu als ooit. Heerlijk is het om bestatigen hoe onze karaktervolle buitenmenschen hun eigen wezen best van al trouw blijven. Zij zijn het die het eerst, en van den eersten dag af, schreven om een kruisbeeld in huis, om hun Paasch-recht, om een catechismus voor de kinderen. Daar ook nog wordt er des avonds het rozenhoedje gebeden voor de levenden en de dooden, voor vorst en vaderland, in deze Meimaand— O, dat heerlijk, trouwhertig volk uit de Vlaanders, uit de Kempen, hoe spelt het de les aan het stadsche dat van geen overtuiging dikwijls weet en tôt schandaal der Engelschen, zich nu katholiek laat trouwen, dan den vrijmetselaar of den Boudhist uit-hangt, om een verschen boterham, en den protestant daarna om gouden zakgeld! Let wel, dat is beleefde geschiedenis ! Het schoone voorbeeld door onze buitenmenschen gegeven, moet er velen helpen. Zie, nooit viel er te bidden als thans. Toen we nog in België waren, namen we deel, onge-twijfeld aan zoo menige godsvruch-tige oefening. En nu nog, die in België gebleven zijn, blijven niet ten achter in gebed en boete. Smeekpro-cessiën worden gehouden, het getal communiën neemt gedurig toe! Het zieleleven is er gelouterd meer en meer door de gebeurtenissen des tijds. Wij integendeel in Engeland hebben veelal zelden de gelegenheid ter HH. Sakramenten te naderen. Wij zijn bij een volk voor wie veelal de godsdienst fel verminkt is, en dat de diepe be-teekenis en zielehulp der godsdienstige praktijken niet verstaat. Dat heeft voor gevolg dat we ons, door dat midden bëinvloed, met veel minder godsdienstigheid tevreden stellen dan we in België in vredestijd zouden hebben gedaan. Dat is een ongelukkig verengelschen waarvoor we moeten opletten. Neen, in plaats van ons te vermin-ken moet ons verblijf in Engeland meer onze katholieke persoonlijkheid doen uitkomen. We zijn nu niet meer gelijk ten onzent gesteund in ons godsdienstig leven door het midden waarin we leefden. We hebben nu te steunen op eigen karaktersterkte samen met Gods genade. Dat moet een zegening zijn en we moeten naar België terug komen niet als half verengelscht, maar meer Belg, Vlaamscher en katholieker dan we, biddend om Gods bescherming, uit ons land moesten vluchten. Maar daarom, dat ieder wake op zijne eigene godsdienstigheid en helpe degenen die hen zijn toevertrouwd. BOEKEN.—Boven 1,000,000 boekdeelen in maga-zijn. Buitengewoon wederlandsche afdeeling van boeken in aile talen en over aile onderwerpen. Boeken uit tweederhand aan halve prijs. Vraagt kosteloos ter inzage onze kataîoog No. 201, Foyle, 121, Charing Cross Road, W.C. SCHOOLBOEKEN.—Wij roepen de aandacht der ouders op de Vlaamsche schoolboeken die wij ter beschikking stellen hunner kinderen aan de laagste voorwaarden mogelijk. Wij doen ook een oproep tôt al wie kan om aan de Belgische kinderen in zijn vluchtoord Vlaamsche of Fransche school te geven. Voor aile mogelijke hulp zijn wij altijd gereed. De Stem uit Belgie. Soldatenbrieven. Boekendienst. Te verkrijgen ten bureele van ons blad "De Stem uit België," 55, Rnssell Square, London. Ophet Tehuis bureel vrachtvrij Katechismus van Meche-len, vlaamsche of fransche id. 2d. Gebedenboeken, vlaamsche of fransche id. 2d. Herderlijke Brieven van Kardinaal Mercier, vlaamsche of fransche id. ad. Voorschriften van het Kristelijk Leven id. 2d. Kruisbeeltenis id. 2d. O. L. V. Beeltenis 2d. 3d. Paternosters 3d. 4d. Medaliën id. 2d. Schoone I.iturgische Misboeken aan 2s. 6d. (in Ieder gebonden) Uitgave der Belgische Benediktijnerabdijen van Leuven en Affligem. SCHOOLBOEKEN.—Worden ter inzage gezonden. Verzoek te vermelden welke boeken men verlangt en welken graad (eerstbe-ginnenden, lagere, middelbare of hoogere). Vlaamsch-Engelsche woordenboekenzijn besteld, ook Engelsche Spraakleeren voor Vla-mingen.LEESBOEKEN.—Onze romans worden ver-zonden naarmate wij er te ter beschikking hebben in de orde der aanvragen. Men hebbe dus wat geduld, we kunnen iedereen niet tegelijkertijd bedienen. Men betaalt 2d. voor 't leenen van ieder boek, daarbij komen de verzendingskosten ten laste van aanvrager, zegge 2d. per boek. Daar de betrekkingen met Holland dezer dagen zoo moeilijk waren zijn wij geheel zonder Vlaamsche leesboeken geraakt. En nochtans de vraag naar leesboeken wordt nog altijd grooter. Wij ver-zoeken daarom aile degenen die ons boeken ont-leenden—wij hebben er een 700 in omloop—ons de gelezen boeken zoo spoedig mogelijk weer te sturen, ten einde anderen te kunnen bedienen. Geene verzendingen zullen gedaan worden zonder voorafgaandelijke betalinfi. (In postzegels of postalorder.) Men schrijve telkens op 't adres : Boekendienst.SERVICE DE LIBRAIRIE. Nous fournissons sur demande les articles suivants : Catéchismes du diocèse de Malines, id., franco 2d. Livres de prières français depuis, id. Médailles à id. et 6d. ; franco id. en plus. Chapelets à 3d. et à 6d. Reproductions du Crucifix, id., franco 2d. Gravures de la Ste. Vierge, 2d., franco 3d. Grammaires Françaises, Exercices Français, et Livres de lecture. Ut Toutes les commandes doivent être payées d'avance, soit en timbres-poste, soit en postal-order. Prière de mentionner sur l'enveloppe : Service de Librairie. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijviug betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den === OORLOG, === opgemaakt of op besteîling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : : THE DON, 27 30, Holborn Viaduct, E.C. fl ■ Telcphoon: Contrai 12 86. Regnltrtd ai th* Saurai Fosi Office as « h'tv/spafsr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes