De stem uit België

1274 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 09 Maart. De stem uit België. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3n20c4tn5x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

gortdl 21, P.USSELL SQUARB, UONDON, W.C. Téléphonés M usa u m 26T. VOOR GOD EN VADERLAND. Abouemeat : Hh. M. w 3 maandeu. Subseriplfon : lsh. 9d. for 3 oranthf-Voor de Vcreenigd* Staten : 50 cts. Voor Holland ! 1 fi. Voor Frankrljk t 2.23 fr, Voor d« soldâtes i Uk of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 25. Oplage: 10,400. (Blz. 1351-1358.) VRIJDAG, 9 MAART, 1917. Rcgistered at G. P.O. as a Newspaper. S blz. I ^ d. Onze lezers, waarvan de meesten ons wel sedert den beginne getrouw zijn, hebben voor-zeker het recht inzage te nemen van dea brief dien we dezer dagen ontvingen en die dreigt een datum te teekenen in het bestaan van "De Stem." Bij het inzetten van den 2den trimester van onzen derden jaargang sloeg de drukker-verzander de kosten op met 10 per cent. Dank den steun der Vlaamsche vluchtelingen. kwa-men we weder op peil ira. min dan twaalf waken, tijds, zonder onzen verkoopprijs te verhoogen. Thans eohter zien wij er mmder kana over. Lees liever : London, 2nd March, 1917. Dear Sir, I think it desirable to give you notice in ample time that I may be unabie to continue the printing of your paper beyond the present week. In the first place, I find that, in the present conditions of the trade, the work does not pay me, and tliat I shcwld be better with-out it. In the second place, my men are being lal;en away from me so rapidly by Military Tribunals that I have not sufficient left to machine the paper, except under great difficultés. I should be glad, therefore, if you could see your way to relieve me of the work hereafter. If, however, you are pTepared to pay me an increase of price amounting to 25 per cent, on the present price, and to reduce the paper to eight pages (which would suit my machi-nery better than twelve), I shall be glad to make an arrangement with you to continue. Failing this, however, I regret that I see no alternative whatever but to ask you to remove your work elsewhere. I am, dear Sir, yours faithfully. * * * Beteekent dat een doodssteek? "De Stem" heeft al voor andere vuren gestaan ! Maar zij moet, nog meer dan vroe-ger, op haar publiek kunnen rekenen. Wij ku-nnen dat te boven komen indien aile onze vrienden ons helpen, in de vol-gende voorwaarden : —De verkoopprijs per nunimer blijft x%A. —Iedereen werkt in Londen en in de groote centrums om nieuwe degelijke vérkoopers. —De abonnemeratsprijs wordt 2/ van af Xr. 27. —Iedereen ijvert om ons abonnementen bij te winaen. —Overander nummer geven we 8 en 12 bladzijden ; zoohaast wij voorzien dat wij er door geraken, komen wij dikwijlder op 12 bladzijden uit. Ieder blijve ons trouw, en brenge ons nieuwe getrouwen aan, en we komen 00k dezen hoek te boven ! Moest men beter raad weten, men schrijve, maai met de cijfers voor ons, rien wij redding in ans plan, mits ieder het zij ne doet. Aanstonds gevraagd op het Bureel de " Stem " :Drukkers, Drukkersgasten, Bekwj me Snijders, Linotypisten en Manoeverman nen. Goede loonen verzekerd. Amerika in Oorlog? I.—De mensch wikt ! 't Is pas veertien dagen geleden dat de heer Wilson, voorzitter der Vereenigde Staten van Amerika, zijn boodschap de wereld inzond. Met gespannen en klimmende aandacht luis-terde de wereld naar zijn woord, en de wereld scheen hem te begrijpen en toe te juichen. Zijn woord was immers een woord van vrede, en daaraan kon de wereld niet weerstaan. Niet dat daarom een vrede ten allen prijze wordt gewenscht, dat ware een lafheid en trouwens de verloochening van den vrede zelf, maar evenmin een vrede gesteund op wraak, wel een vrede gebouwd op de vaste gronden van het recht, en de vredelievende betrekkingen van staten en volkeren. 't Was die vrede die Wilson predikte, en dien hij om verzekerde te hebben benaderd. En wij, we hoopten, wij, Belgen vooral, amdat we lijden met de acht millioen Belgen die in België lijden onder h«t Duitsche juk, we hoopten, we vreesden, en toch hoopten we en hopen we al heeft Wilson de gebeurtenissen niet beheerscht. Het tegenovergestelde ge-beurde. Hij is door den dwarrelwmd mee-gerukt, en weet wellicht zelf niet tôt waa.r de laatste hem voeren zal. IT.—De positie van Amerika. Tôt den oorlog? Dezen die met de Ame-nkaansche politiek heelemaal onbekend zijn, meeneu dadelijk dat Amerika vechten gaat aan de zijde der Entente tegen Duitschland. Zij zien reeds in hun verbeelding millioenen van Yankees naar het slagveld trekken, zs hooren de milliarden dollars rollen van de Amerikaansche bergen, langs de valleien naar den verslindenden oorlogskolk. Zoover is 't echter noj; niel. De lezer gelieve mijn artikel <e herinneren, dat ik over Wilson schreef een veertiental dagen geleden. De gedachten, die ik toen deed uitkomen blijven den toe-tand beheerschen. T«o eereto, Amerilc* «taai geheel «w il bui- ten de Europeésche toestanden. De politiek van Amerika was : Amerika aan, de Amerika-nen. Het zei aan de Europeesche Mogend-heden: Handen af van Amerika. Wij koken. onzen pot zooals wij hem eten willen. Kookt gij den uwen zooals het u lust. Wij bemoeien ons niet met Europa; we houden noch van uw verbondeij., noch van uw twisten, noch van uw veeten ! Ten tweede: Wilson heeft zijn staatspro-gramma vastgelegd. Hij wil van het oude Amerikaansche programma afstand doen. Hij wil 't gezag van Amerika in de weegschaal brengen van Europa, maar hij heeft zijn voorwaarden gesteld. Er moeten geen overwin-naars of overwonnenen zijn. De vrede moest gebouwd worden op de vrijheid der volkeren en de verstandhouding onder de volkeren. Mijn besluit is—hoe paradoxaal het klinke —dat een oorlog tusschen Amerika en Duitschland, den vrede kan bespoedigen. De. A. Vandeperre. VAN EEN LEVENDEN DOODE. Acht jaren is 't geleden dat het sciatica ofte rhumatisme, met zijn droef gevolg van kregelig-zijn en zuchten en jammeren, me bezocht had. Ik lag te bed, een maand aan -'n stuk, gezwollen en gekwollen, met stijve knoken, wat me afleerde in 't vervolg nog te staan borstelen in de velden bij buischend weer rn wilde buijen. En hoe 't kwam, weet ik niet, ma^fc de meid Raemaekers' teekening voor het Belgian Orphan Fu nd (zie blz. 7). III.—Wat zal nu Amerika doen? De vraag is nu wat zal Amerika doen? Getrouw blijven aan zijn oude politiek: Dan is zijn toestand de volgende : Amerik; zal tegenover Duitschland zijn recht verde^ digen op de wijze die Amerika best oordeelt en zoolang dit recht geschonden is. Maai Amerika zou zich niet mengen in de twisten tusschen Entente en Alliance. Het zou eei eigen, zelfstandig standpunt innemen ; zich niet eens tegenover de entente verbinden, he1 zou met een woord—indien 't zoo ver kornt— oorlog voeren op zijn eigen. Er zou dus geen spraak zijn dat Amerika zich zou aansluiten bij den "pacte van Londen," waardoor de mogendhe'den zich verbonden geen afzonder-lijken vrede te sluiten. Het zou dus zijn vrijheid behouden om vrede te maken wan-neer het zulks verkiest. De tweede vraag is: Blijft Wilson aan zijn programma getrouw, namelijk dat Amerika, na den oorlog, zijn vroeger politiek zal ver-laten, om met de Europeesche Staten een verbond te sluiten, mits de vonrwaarden die hij vroeger stelde? In dit geval, zou de oorlog tusschen Amerika en Duitschland eerder den invloed van Wilson versterken. Immers de Entente-mogendheden hebben verklaard dat de vertegenwoordigers van onzijdige Staten geen meidezeggingskracht zouden hebben in 't bepalen der vredesvoorwaarden. Wilson was dus uitgesloten. Nu Amerika in oorlog is, krijgt hij recht van meêspreken •u kaa hij zijn msening v#rd»digen. had op een Zondag vooravond overdanig vroeg de vensterluiken dichtgemaakt (was het niet om haar minnend hart wat lucht te geven, in zoet gesprek met den vent van hare ver-langens?).Een uurtje nadien werd er aangebeld, onze goede "paster " trad binnen, heel stil, half bedeesd, vezelde een jammerklacht, waarvan in den beginne noch vader, noch moeder, noch broêrs, noch zuster een zierke begrijpen konden. 't Was om er niet wijs uit te worden. De Eerwaarde man sprak van "condoléances," zei dat het Gods wille was, dat God dien braven jongen dichter-schilder bij Hem had geroepen om ginds hoog in den Hemel lofzangen te zingen en ocharme en och Ileere, dat 't wel treurig was, zoo jong nog, maar dat ze den moed niet mochteu verliezen. Zoo kwam het uit ten leste dat de droeve maar liep over mijn dood, en die maar liep uiteen lijk een zwarte inktvlek op vloeipapier. Ik was dood... Daar werden voor mijne zielerust menige vaderonsjes en weesgegroet-jes gebeden, daar werd gekrijscht in sommig gezin, en ik veraam later (na mijne verrijzenis in 's wereldb midden), dat de beenhouwers-knecht, die "goeie Fon" zich een duchtig stuk in den kraag had gedrongen, op den dag dat hij de smartvolle tijding vernemen m,oest. Kaartjes van rouwbeklag met zoete woordjes kwamen terecht in onze brievenbus en 'k leerde al meer en meer hoe hard de menschan toch kunnen liegen. Ik had er in al mijn miserie zoo'n danige leute bij dat ik er mijn sciatica bijna door vergat. Sindsdien heb ik mijn aardsch leven voort geleefd, soms maar half, bijwijlen in 't geheel niet, doch zonder dood te zijn, vooral in dezen woeligen tijd. En nu ik hier in Frankrijk, te Gon'freville-l'Orcher, ver van rumoer en gedrang, fel werkzaam ben met schilder- en schrijfwerk bij mijn gullen vriend, Eerwa.irden Heer Jan Bernaerts, nu ik eiken dag mijn person-naadje (ik heb een grooten spiegel), zie op-knappen, uitzetten en, gedijen, nu heb ik het ahveer moeten hooren : "Zeg, jongen, weet ge wel, ge zijt gij dood ! Ge ligt begraven te Dendermonde, voortaan zal ik geen last meer hebben met u en uwe artistengriilen." Aldus sprak de Eerwaarde en overreikte me het Hollandxch '"Algemeen Ilandelsblad," van 2n Februari 11. i'ermentelijk, 't stond daar zwart op wit, een heele historié over mijn dood en mijn verleden, en "de mortuis nihil nisi bene," dat ik een jongen was* als een, boom, en dat ik nog zooveel beloofde (belo-ven, daaraan heb ik nog al veel gedaan), dat ik een schalksche kerel was en 't wijntje be>-zong en Trijntje, en dat de arme mmnestreel thans sluimert (zoo hoopt men althans), iu de armen (waarom niet: de "poezelige"?), van la Mère Flandre! Daar heb ik stof voor een slaapliedeken. Een paar dagen verliepen en nooit heb ik zooveel gedacht aan Pietje-de-dood en aan den korten duur van 't leven en 't weerde mij onwetena, onwillens om rap en zooveel mogelijk ten bate te nemen de uren die m» thans toch zoo kostelijk bleken te zijn,—ik weerde me, gejaagd in 't werk met pen en penseel, met lepel en vork en... maar de wijn is te duur en het geld te raar. Wat later heb ik eenen Vlaamschen vadei-lander ontmoet, eenen oud-vriend. Hij be-keek me zoo drollig dat ik het nooit vergetan zal en toen kwam het er uit: "Welhoe, gij hier? maar gij zijt dood! Gij zijt dood eu begraven ! Kijk hier zie..." 't Was weerom permentelijk de waarheid, 't stond daar in "De Belgische Standaard," van 28n Februari 11., weer zwart op wit dat ik dood was, dood.. Dienzelfden dag stak men in mijn hand een uittreksel van de "ICoelnische Volkszeitung," van 14 Februari 11. Daar 00k stond het g&-drukt in ronkende Duitsche taie dat ik "ge-storben " was ! Ik werd er duizelig van. 't Is allemaal zoo vreemd en zoo moeilijk te yerklaren wat er omgaat in de wereld !. Zou ik wezenlijk en waarlijk nog wel lsven? Ben. ik niet enkel nog geest? Neen, ik zag het al spoedig aan mijn beslijkt en beklonterd schoeisel en ik voelde het aan mijne gepijnd© voeten, ijskoud van 't plodderen in de mod-derplassen, ik voelde het maar al te wel dat ik nog leefde, ik zag, met begeerige oogen en met grollenden buik, aangekondigd op de vitrine van een restaurantje: "Bouillon et bœuf, 0.50 fr." ; neen, ik was nog niet dood, waarachtig rçiet dood ! en 'k sprak bij mij-zelven, zooals Marc Twain weleer:"Ik, dood? o dat is vrij wat overdreven !" Ik was van meening dat het gewelfsel dea Hemels ongetwijfeld nog niet moest herschil-derd worden en men diensvolgens mijne hulp nog wel wat missen kon. Nog andere bladen hebben het aan de we* reld verkondigd. God weet heThalve hoevela weegegroetjes en allerlei gebedekens er gepre-veld zijn tôt lafenisse en zaligmaking mij.ner ziele. Uit der harte dank aan aile die brave menschjes ! De Heer zal hun voorzeker wel eene beloojiing hebben willen gunnen voor de goede meening in hunne gebeden, want ik voel me van dag tôt dag verkloeken en ver-struischen—en zbu nog wel eens kunnen worden "een jongen als een boom." Aan allen die bekommerd waren bij mija dood omdeswille dat zij mijn oud-creancier-tj-es zijn, zeg ik : :Ste!t u gerust en denkt niet : de Keizer zal 't al moeten betalen ! neen, de tijd zal komen (ik ben nog niet dood), da^t de eerlijke vereffening zal plaats hebben in der minne." Nu... aile goede dingen bestaan uit drie! Ik hoop dat men mij voortaan in pei3 en vrede zal laten voortleven, hoe langer, hoe liever, totdat voor de derde maal, maar daïi in vollen ernst, Pietje-de-dood mij zal hebben vastgegrepen en meegesleurd naar zijne som-bere gangen. Herneemt dan, brave menschen, uwe gebedekens, talrijk en goedmeenstig, opdat ik voor eeuwig moge leven, overwinnaar van de dood ! Herman Broeckaest. 28 Februari, Gonfreville-l'Orcher. Naschrift. Weleerwaarde vriend, Als ik UEerw. een goeden raad mag geven zou ik de bijdrage die de handteekening draagt van Herman Broeckaert nie.t inlas-schen. Wat zouden uw lezers wel niet den-ken over uw, tôt nog toe zoo goed-befaamde, "Stem"? x " De mortuis nihil nisi bene " : van de doo-den blijft niets over dan de beenen en de wetenschap heeft het zoover nog niet gebracht dat ze een geraamte leerde schrijven, weest dus ten uiterste wantrouwig, amice. Ik heb mezelven het geheim nog niet kunnen verklaren : Herman Broeckaert werd d«or ' aile kranten, Duitsche, Ilollandsche, Fran-sche en Vlaamsche, doodverklaard. Als we daaraan geen geloof hechten, dan wordt het een verloochening van de algemeen erkende waarheidsliefde der pers in deze oorlogsda-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes