De stem uit België

2916 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 28 Mei. De stem uit België. Geraadpleegd op 29 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kk9474823p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2 L'ECHO DE BELGIQUE—DE STEM UÏT BELGIE te Brussel zal gehouden worden. De schending van het volkenrecht ge-beurde aan België, daar moet de straf worden toegediend. Duitschland moet België ontruimd hebben vooraleer deze conferentie kan gehouden worden.Hiermede sloot spreker het eerste deel zijner rede. In hettweedebehan-delde hij de groote vraagstukken die België zelf zou op te lossen hebben, als de schadeloosstelling, den herop-bouw van den veestapel, van de nijver-heid, den handel, het leger, de Staats-financiën, enz. Deze omwenteling is ook de gelé-genheid om de vraagstukken aan te durven die anders nooit ernstig wer-den aangepakt : het " alcoolisme," de •besmettelijke ziekten, enz. Tegenover al deze vraagstukken zal het parlement een groote zending hebben te vervullen. Zal het op de hoogte zijn zijner taak ? Wie de besprekingen van vroeger heeft gevolgd nopens het afzetten van een officier, of het te laat komen van een trein, zal er erg over twijfelen. Om de besprekingen te verheffen wenschen sommigen een coalitiemi-nisterie te zien tôt stand komen. Gedurende den oorlog kan daar geen spraak van zijn, Eene gouverne-mentscrisis kan alleen verzwakken, verdeeldheid brengen, een nieuwe partij in 't leven roepen en 't vertrou-wen onzer soldaten schokken. Geen voordeelen wegen hiertegen op. Na den oorlog ware het een ideaal, al de politieke menschen vereenigd te zien voor éénzelfde doel. Spreker is echter sceptisch. Zulke vereeniging is mogelijk voor engelen, niet voor menschen. Hij gelooft niet in de zaligmakende werking van een Uniegouvernement. Het beantwoordt niet aan het te berei-ken doel. Men wil dat de groote problemen door bevoegde menschen besproken en opgelost worden. Dat hangt niet af van het gouvernement, maar van de mandatarissen die het volk naar het parlement stuurt. Begaafde mannen vinden die een kandidatuur aanvaarden niet gaat zon-der last. Groote offers zijn er te brengen om eigen zaken te verwaarloozen in 't belang van 't land. Spreker vreest dat met een Unie-ministerie de toestand in de kamer niet zal verbeteren maar verslechten. De partijtucht zal er door verbroken en de kamer babbelzucht er door ver-meerderd worden. Dat het Uniegouvernement den twist der partijen stillen zal, gelooft hij evenmin. Welk zal het programma zijn van dit Uniegouvernement. Wat met het godsdienstig onderwijs? Wat met de Vlaamsche hooge-school ? Wat met Congo ? Wat met het bestuur der groote steden ? Een Uniebestuur? Wie zal de kandidaten voor de verkiezing aan-duiden ? Na dat ailes overwogen te hebben meent spreker dat het eene illusie is te denken dat de politiek beteren zal door een Uniebewind. Al is hij bewust dat de groep dien hij in de kamers vertegenwoordigt, er anders zal over-denken, al voorziet hij dat wanneer hij zoo spreekt onder die klas derge-nen : " à petites idées mesquines," zal gerekend worden, desniettegenstaan-de geeft hij als zijn sterke overwogen meening uit, dat een gouvernement, gerugsteund door een gedisciplineerde meerderheid, meer voor het land kan verrichten dan een Uniegouvernement : 't komt er op aan dat een sterke minderheid haar zending van controol ernstig opneme. Trachten de katholieken hun roi ernstig te vervullen, zonder passie en vooringenomenheid. Hopen wij dat onze tegenstrevers zoo handelen tegenover een katholieke meerderheid, en de oorlog zal in dezen een weldaad zijn geweest voor het land. Leeren wij elkaars meening met eerbied overwegen en beoordeelen. Indien er onder u zijn die mijn ziens-wijze hierboven uiteengezet niet dee-len, vraag ik eerbiedig uw oordeel en zal uwe argumenten welwillend onder-zoeken. Doet u hetzelfde te mijner opzichte. Tôt hier de spreker. Men moge met hem instemmen of niet, toch zal men bekennen : dat er een overtuiging, vrij uitgesproken, ondersteekt. De heer Fountain, eere-secretaris van het " Comité officiel de secours aux victimes belges de la guerre," gaf nu verslag over de werking. Bijna anderhalf millioen franken werden er door dit comiteit voor de Belgen op-gehaald. Menige kas met kleeding-stukken werd aan de I?elgen gezon-den.Dit verslag werd met een machtig applaus begroet, hetwelk ten toppunt steeg toen de heer Standaert, verte -genwoordiger voor Brugge, den diep-gevoelden dank uitsprak in naam der Belgen voor al wat het Comiteit voor hun diepbeproefde land had verwe-zenlijkt. teiten dat de kinderen naar de En-gelsche scholen gaan, en is de geld-kwestie de steen waarover elke beter-schap struikelt. Wat geld betreft is er wel naar hoogere hulp uit te zien. Waarom zou aller eerst ons Belgisch landsbestuur geen knap man uit hare opvoederswereld gelasten hier te helpen letten op de toekomstschatten des lands ? Hij zou zien waar een onderwijzer optreden kan en waar een geldelijke ondersteuning zou te pas komen. Het is al lezende de tientallen brieven die ons thans aile dagen toe-komen over die kwestie, dat wij den noodkree't slaakten die de kreet is der verstandige belgische ouders in Engeland : die ellende moet een einde nemen. Moge die noodkreet worden ge-hoord. floris Prims. ■ o Onze Legeruitrusting. Den heelen winter door hebben berichten de bladen gevuld : de belgische soldaat heeft behoefte aan dit, gémis aan dat ; kleedij, hemden, Vrouw Emerie Vandecasteele geboren Elodie Brock, Sas Slijkens, Oostende. Kcndall Houses, Hawes, Yorkshire, England. De zitting werd geheven onder 't zingen van den " Vlaamschen Leeuw." o Meer Belgische Scholen ! Zie, daar moet een eind aan komen. Daar moet een oplossing komen aan de kwestie van het onderwijs der Belgische kinderen. Haast geen enkele Engelsche stad is er of er zijn Belgische kinderen op schoolouderdom bij tientallen. Men stuurt ze naar de Engelsche scholen : katholieke of protestantsche, en ze leeren er min dan ze vergeten. Ze leeren er het Engelsch der kinderen, ze vergeten er de klanken van hun eigen Vlaamschen ABC, en het zal een werk zijn dat allemaal terug in orde te stellen. Ondertus-schen is de geestesarbeid zoo goed als nul, en dat is een gevaar. Een volk leeft niet alleen van brood. En zijn wij onder dak ge-bracht, en gevoed met zoetigheid, het onderwijs onzer kinderen is eene ellende zoo wreed als haveloosheid of hongersnood. Wie zal daarvoor zorgen? Engelsche comiteiten, Belgisch privaat-initiatief, Engelsch landsbestuur of Belgisch ? Of bij samenwerking, wie begint ? Op sommige plaatsen hebben de comiteiten geld beschikbaar gesteld en een Belgisch onderwijzer of en-derwijzeres benoemd. Aan Belgisch beschikbaar personeel is nog geen tekort. Op andere plaatsen werd het comiteitsgeld besteed aan een Engelsch teacher voor onze Vlaamsche kinderen: een ongerijmdheid. Op de meeste plaatsen willen de comi- ondergoed, kousen, schoenen, niet gesproken van warme moffen, hoofd-kappen, enz. Kanons, geweren, en mu-nities uitgezonderd is de heele reesem op de lijsten verschenen. Komiteiten werden ontworpen, be-pland, gestiçht,... om eindelijk aan 't werk te geraken. Ministers van Staat richten naar aile windgewesten oproepen, of mee-tingen of in dagbladen. Liefdadigheid gaf hier sneller, daar trager, bijna overal prachtig antwoord. De heerlijke werking ontbrak echter eenheid en methode. Intusschen bleven onze soldaten aan 't wachten, hun leden kil, en hun voeten nat ! De waarheid is, dat aan de vrijge-vigheid van landgenooten en verbon-denen, aan 't scherpziende oog der weldadigheid werd toevertrouwd wat eigenlijk regeeringszaak was, en had moeten blijven. Ver van ons de gedachte verwijten te richten aan wie ook. Toch zijn we stompzinnig genoeg om niet te begrij-pen dat onze regeering verleden winter zulke uiteenloopende en aile om ter meest dringende vragen had op te lossen, dat ze met voldoening aan Komiteiten een deel van het werk overliet. De regeering alleen had echter vol-doende gegevens om toereikende bestellingen te doen, en ten slotte bleef en goed deel toch bij haar te doen. Waar we zouden tegen opkomen, het ware tegen 't voortbestaan van het huidig stelsel. Lijk het tôt nog toege-gaan is, kwamen de voorwerpen, ofwel te laat ofwel waren niet die welke meest gevergd waren. Al lessen, opge-daan ten koste van onze soldaten, en die niet mogen verloren gaan. We hopen geen nieuwen winter onder de wapens te blijven. Minder dan ooit zijn we pessimist nu nieuwe bondgenooten ons bijspringen. Maar er moet voorzien. De regeering hoeft te zorgen—en het is nu dat daarvoor tijd moet ge-vonden—dat onze soldaten naar be-hooren worden uitgerust, zelfs tegen een late zomer- of herfst-veldtocht. De openbare meening zou 't niet dulden deze jongens, die ailes veil hebben voor hun land, als bedelaars op de liefdadigheid hebben te wachten om hun kleedii. o Ieper ! Ieper, stille markt en straten, Stille vesten, stille vaart, Waar op steen en kerkevaten Oude schoonheid lag bewaard, Waar een volk, in stillen vrede, Zalig leefde in al die pracht, Kindren van een goede stede En een heerlijk voorgeslacht ; Ach, hoe staat ge nu vol wonden En vol deernis voor mijn oog, Met uw bloedbeplekte gronden En uw rookend puinvertoog! 't Bloed—de schoonheid en het leven— Gulpt u steeds uit steen en vleesch, Dood en droefheid zijn gebleven Waar eens kracht en macht oprees ! Kerken bloeden door hun muren, Hallen scheuren bloedend neér, Burgershuizen zijn nu vuren, Lijken vallen meer en meer! . . . Sta, vernieler, staak uw branden, Staak uw moorden! Zeg, waarom Slaat gij heiligschennend' handen Op ons kostbaar heiiigdom? . s . Kan de pracht u niet bedaren Van een oude kunstenstad, Wil ons arrem volk toch sparen, Dat in niets, neen, schuld en had ! Doch 't is oorlog, driften spreken, Geesten, harten zijn nu steen ; Schoonheid, onschuld mogen smeeken, Redding komt van 't zwaard alleen. Door het zwaard zult gij herleven, Ieper, uit een korten dood, Met een zegeglans omgeven, Om uw wonden, dubbel groot ! lEPERLINCK. U Het bloed des volks roept... (G. Gezelle.) 't Sprookje van den reus Teuto en van de Moeder met hare twee kinderen. Daar was 'nen keer eene Moeder en zij had twee schoone kinderen. 't Waren tweeling-broêrkens. De Moeder heette Belgica en hare kinderen heetten Flaminc en Waelken. Hoe het kwam weet ik nu niet, riiaar Flaminc kreeg geen eten genoeg van z'n Moeder. Hij moest bijna uitsluitend leven van een beetje franschbrood. 't Jongentje was tegen dit franschbrood niet maar zijn maagsken wilde in de eerste plaats toch iets anders. I1 lamincsken kreunde en kriepte gansche dagen en somtijds maakte het groot lawijt, klaar van den honger. Moeder Belgica sprak dan zoete woorde-kens om het te paaien maar Flamincsken kreeg toch niet wat het noodig had. In de gebuurte nu woonde Teuto, een reus en een schavuit van een vent. Op een zekeren morgen kwam hij af en hij wilde Moeder Belgica dooden. Flaminc en Waelken liepen zoo hard hun beentjes rekken konnen en, zijde aan zijde, hand in hand, bleven ze staan, pal, tusschen hun Moeder en dien leelijken reus Teuto. Ze stonden daar zonder vaar of vrees, kop in de lucht, met blinkende oogskens en 't was schoon om aan te zien. " Uit den weg !" riep den reus, maar wat zouden zij wel ! Teuto kwam nader en ze sloegen op hem. Dan verzoette de reus al met eens zijn afschuwelijk gelaat en "Flaminc, m'n kind," zei hij zacht en hij trok een oogsken naar l1 lamine, "je Moeder laat je sterven van den honger ; kom meê met mij en eet je buiksken vol." —"Blijf van m'n Moeder!" beet Flaminc hem toe en de tranen sprongen uit z'n oogen en hij gaf een hartelijken duw in de hand van z'n broêr, in de hand van Waelken. Toen hebben zij zich aile twee—Waelken en Flaminc—zoo moedig gedragen dat de reus wegvluchten moest. Sindsdien ligt hij begra-ven in 't oud ijzer. De historié zegt dat Moeder Belgica het naderhand over heur hart niet meer kon krij-gen : Zij gaf aan haar Flaminc de voile maat van ailes wat hij noodig had om te leven ; juist lijk aan haar Waelken. Waelken en Flaminc groeiden op en werden twee schoone en struische jonge mannen en al de geburen zagen hen doodgaarne. Om te eindigen ; daar de reus Teuto binst z'n leven opgebracht werd met bloedworsten, zoo plaatste meii op z'n graf een verken met een langen snuit—tiereliereluit—mijn vertel-selken is uit. Blidinc.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De stem uit België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londen van 1914 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes