De strijd: vrijzinnig weekblad: orgaan der liberale federatie voor het arrondissement Dendermonde

3081 0
22 maart 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 22 Maart. De strijd: vrijzinnig weekblad: orgaan der liberale federatie voor het arrondissement Dendermonde. Geraadpleegd op 21 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k93125rr68/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Negende jaarg- nûntiûmûri ViA-f nnmm fil I A O n y> n /vi O O m n n m4- 4 n 1 A * â.bonnemantsprjJ« : Per post fr. 8.1 Toorop belaalbaar. Het rechtartikels ofannoncc te weigeren is voorbehoude Aile mededeolingen moetc voor Vrijdtg ingezonden zij DE STRIJD (ANNONC1N < Per regel : Insertiën fr. ! Reklamen en Rechtor- lijke verkooping te.1 Verschillig nieuw» Ir. : Rechterljjke e«rher- stellingen. Ir. ! Iamudai roor Deeâeedeg tn VRIJZilliG WEEKBLAD Orgaan der Liber aie Federatiê voor het arrondissement Dendermondt VOOR 'T VOLK DRUKKER - UITGEVER S. ZfOmbaert - Se lempenM: L r R R P K P DOOR 'T VOLK ONZE KANDÏDATEN. Verleden Zondag had de poil plas der liberale afgevaarJigden van o arrondissement. De uitslag ervan i al onze politieke vrienden te zeer; bevredigen. Ziehier de namen der ka didaten : Voor het kanton Dendermonde : H.H. César Van Damme, ValeDtin De Naeyer. Voor het kanton Hamme : H.H. Louis Van Haver Alexis Roos. Voor het kanton Wetteren : H.H. Dr Albert De Bruyck* Maurits Boddaert. Voor het kanton Zele : H,H Dr V. Van Cauteren Prosper Janssens Al die heeren genieten in hunne or schrijving een welverdiend gezag < hunne volksgezindheid is ons een goei waarborg om hij de aanstaande we • gevende kiezing de aanhangers d Vrijzinnige partij merkelijk te zi< vermeerderen. Levan onze [volksgezinde kai didaten ! ! LAFFE MOUCHARDS. Deze week grepen te Leuven en Mechelen woelige studentenbetooginge plaats. De onder rector of onder-bestuurdi der Katholieke Hoogeschool had zich: het hoofd gestoken de katholieke sti deerende jeugd in haar doen en laten doen bespieden. Een lafaard had zich daartoe bij < ouders aangeboden om tegenover hum kinderen datproperwerkskente verric ten aan den kleinen prijs van 25 frar per jaar. De katholieke studenten hebben c hunne beurt gewalgd van die laffe b spiederij en hebben het op zeer onee biedige doch kranige wijze laten wet( aan de inrichters van dien Mouchard dienst. Zij hebben eene grootsche manifesti tie ingericht in de straten van Leuvei op de Volkspl'aats nen strooiman : soutaan, de onder-rector verbeeldend die een priester is, op nen brandstap verbrand. Verder de ruiten van den onder-b stuurder en van zijnen Mouchard uitg smeten en een woelige betooging Mechelen v<56r het paleis van de Aartsbisschop gehouden ; dit ailes o: te protesteereu tegen de laffe verklikkei waarvan zij het voorwerp waren. Bravo, jongelieden, wij juichen van harte toe en wij drukken de vuri£ hoop uit dat, wanneer gij later in h werkelijk leven zult optreden als rec ter magistraat, dokter of wat het oc zij, dat gij dan ook wars zult zijn v£ aile verklikking en bespiederij en d gij in aile omstandigheden met op< vizier mooget vooruitkomen. Als gij diezelfde krachtdadigheid later leven aan den dag legt, dan mog< wij verhopen dat eens toch in Belgie ( tijd zal komen dat ieder vrij burger z ongestoord zijnen weg gaan zondi langs aile kanten van zijn loopbaan : hoeken en struiken lafaards te ontde] ■ , ken die zijn minste daden beloerei overdragen om hem in zijn eer te k: .ts ken. as Het doet ons een waar genoegen < ;al opstar.d te zien uitbreken bij de ka ;te lieke studenten. n- Wij, ouderen van jaren en andere opinie dan die jonge hee weten bij ondervinding wat verklil rij en Mouchardise beteekenen enwi diepe wonden die afgrijselijkheden k nen slaan. Ja, wij, vrijzinnigen weten hoe onze buurten venijnige slangen scholen zitten die gelast zijn het le van geheel onze huisgezinnen van n deken tôt draadjen na te gaan en ui pluizen om verslag te kunnengeven vaak hooggeplaatste rekels die er wel voor zorgen ons het maximum kwaad te berokkenen. Wij weten hoe in Openbare bestui diepbedorvene schuim verscholcn dat er niet voor terugdeinst de heilij geheimen van zijnen dienst aan klokzeel te hangen om er zijnen vij door te kwetsen en te schaden. En dat laf gebroed zijn dekweeke >n gen van het hedendaagsch kathoi je onderwijs. t- Overal zijn dezes kreaturen bini 3r gesmokkeld zonder bijzondere ken: m sen, hun biechtbriefken is hun ee brevet van bekwaamheid. l" Daar die loeders door eigenwaard* geenen vooruitgang kunnen reker moeten zij steunen op bewezen diens geleverd door Mouchardise, en door kleineeren van vijanlen... en zelfs eigen vrienden. te Laffe Mouchards, trawanten ;n half-scheut zedenprekers en preeksti gebaarden hier de niet bedreigde oj: ir bare zedelijkheid te moeten redc n Verschalkten hunne eigen meesters i- plasdankskens te halen en voorui te komen op eens' anders rug. Watgeefthet hun dat ànderenb' le dige striemen ontvangen als hun ie maar gespaard blijft ? a- Maar « zoo lang gaat de kan te tcc ik tôt dat zij breekt » en het goed rec de eerlijkheid de zielsgrootheid, blij >p eindelijk immer pal. e- De verklikking die de klerikale pa r- — van hoog tôt laag — tôt een Sijsts ■n heeft opgebouwd, zal haren ondergî s- bewerken. Daarom, weg met de laffe Moucha i- en leve de Leuvensche Studentenbe' î, ging. n Haar uitbreken is een teeken dest e, en een straal van hoop in de toekon el De slachtoffers des te Ministers nalatighe: m — n De ontreddering van onzen spc ij wegdienst, komt zijne slachtoffers vinden. Onze miaister van ijzerea ' Q gen, de eenige beschuldigde der laa fe spoorweg crisis, die millioenen sch at aan 'tLand heeft berokkend, heeft g il- gevonden zich te wreken op onschuld k ambtenaren, die als zondebokken v. .n den geofferd ; beweerende dat somm it oversten, van belangrijke statiën i >n op de hoogte hunner taak waren, lu hij ervan op pensioen gesteld of tôt e m mindere bediening aangewezen. sn De schijn is gered en mogelijks hi le de minister de zoete (?) voldoening al had daaronder mannen te kunnen t îr fen, die in geen geurvanheiligheid st ;n den bij een of ander hemeldragonder s- Het kwaad ligt elders gebonden. î en klerikale gazetten kunnen nu op de ^en- hoeken van België het nieuws di afstelling bekend maken en al de vc lien antwoordelijkheid op de schouders d tho- getroflenen leggen ; doch dat de ontrc dering des dienst een ander reden hi van dat bewijst de volgende aankondigin^ ;ren eerstdaags zal er eene aanbestedii :ke- plaats hebben voor 't leveren vi ;lke 600 gesloten wagons van 15 ton met un- deuren ; 3 wagons met 4 deuren ; 12l koolwagons van 20 ton ; 300 plat in wagons van 15 ton ; 140 goederwago vev. van 20 ton en 64 koopwaren fougon ven Daarenboven 50 locomotieven vi aaj_ 't model 23 en 32 van model 8 Dus t te 'l geheel 55 locomotieven, 2307 goed aan ""en wagons. -]an Deze aanbest^ding van een belangri van : materieel voor goederenvervoer le ailes uit : het gouvernement heeft ail ,en laten vervallen tôt dit punt dat e< groot getal locomotieven nog goed zi rstg voor oud ijzer en honderden goedere het waSons v°or brandhout. ln(j Het ministerie offerde ailes aan zi politièk. Voor boeren, geiten, m |jn. tigheids en allerhande bonden was jgij. geld ; voor klerikale instellingen was geld ; voor nut'elooze openbare werki ien waarmede vrienden en verwanten b voordeeld werden, was er geld ; vo • de kloosters en geestelijke inrichtingi n was er veel geld ; voor de vernieuwii van 't matérieel onzerjijzeren wegen, i " spil waàrop handel en nijverheid d T,ands draait, daarvoor was geen gel Nu men eindelijk gedwongen is do ^an de omstandigheden en door de algemee: verontwaardiging van al wat naa heeft in onzen handel en nijverheid, i verplicht in den staat van ve val en ontoereikendheid van o jen spoorwegmaterieel te voorzien door di om aankoop van ongeveer 3000 stuks nie ^ were vervoertuigen, zou men wilL doen gelooven dat eenige statieoversti de schuld zijn geweest van den scha daligen spoorwegdienst. Men aarz( zelf niet er eenige van te treffen in hi bestaan en in hunne waardigheid. De ministerieele nalatigheid alleen 1 ' hiervande schuld. De geldverbrassingt /en aan al wat van nabij of van ver < klerikale politièk aanbelangt, heeft < 1 y staatskas ledig gemaakt en niets me em overgelaten om te voorzien in de ve ln£> nieuwing of de noodige vollediging ve ons spoorwegmaterieel. 1 s In plaats van bedienden, is het d( ve" minister die verdiend afgezet te wordei Bedienden der ijzerenwegen, gij we jds nu waaraan gij zijt blootgesteld, spi ist- gelt u naar 't wedervaren uwer getro fen collega's. id. Het laatste klerikaal gouvernemen or- — te België is dus het laatste land va ;ve- westelijk Europa, dat overgelevei ;ste blijft aan eene klerikale Regeerin; ide De moderne geest en de drang na: 3ed vooruitgang hebben al de naburi{ ige landen ontrukt aan de theocratiscl er- overheersching. Zelfs de Roomscl ige katholi;ken in Holla id, die me-îiet belang bechten om het bewind :eft blvjven dan aan hunnen godsdiens ene hadden zich vereenigd met de acl teruitkruipenie protestanten enzi; ;eft eindelijk weggevaug 1 door eei ge- machtige vo'ksbeweging. ref- Zondag ontmoetten wij 'n Hollan on- ! sc'ic v i ni die mit Je footbal mat< j naar Antsverpen was gekomen f De 1 die ons zegde: 1 4 «Wij hebben verleden jaar uit£ er voerd wat de Belgen in 1912 ook ha r den moeten verrichten » er Niets isinderdaad meer waar; nii d- temin zou het juister zijn te zegger id " Wat de Belgen verleden jaar ha r : den willen verrichten », want Bei^ ig wilde het papenjuk afschudden. Mi m den in de democratische stroomit 2 welke achtereenvolgens al de streki )0 van Westelijk Europa genomi te heeft is ons land niet gesloten en ni is onveranJerlijk gebleven. Maar h s. wordt niet bestuurd naar zijnen w in ziedaar de waarheid. in j Een scbandelijk kiesstelsel laat t e- | eene wettelijke bedriegerij te plege j Enkele duizenden stemmen meerde jk | heid in het kiezerskorp veroorzaki »t van 16 stemmen in de Kamer. E as vo'gens willekeurige voorwaardf >n bevoordeeligt men meteen op ong jn wone wijze de buitenkiezers ten n a- deele van de groote steden en nîjve heidscentru us. jn Dj evjnredige vertegenwoordigir a- die onder een eerlij k steisel, een mil sr del van rechtvaardigheid is, bren gr enkel met het meervoudig kiesrec m onbiil'ikheden voort, en dient di e- behouders tôt werktuig om zich vî jr hef, bewini msester te maken c m eene in scbijnwettebjk; manier. Oc ig is erin geen enkel land meer bedro ie meer omkooping dan in België, or es dat de Sedriegers door de hooge d. overheiJ niet afgekeurd worden ( ar do klerikale kiesagenîen aile gunstf ie van de regeering bekomen. m Dit zijn alleen de oorzaken waaro m de klerikalen er nog in geluktzi r- zich aan het brstuar vast te klampe ^s Zonder Algemeen Stemrecht, geei ;n cerlijke vertegenwcordiging, zond a- strenge onderdrukking van het b m drog geene eerlijke kiesoverwinnin ?n Daarom trekken wij dan ook ti u- : s!ri|de voor Zuiver Algemeen Stei :it ; recht : een man, een stem ! het eeni in j ste rechtvaardig kiesstelsel, dat w dan ook willen zien gepaard ga£ is met eene eerlijke evenredige vertege sn woordiging opdat aile zienswijz< le volgens hun getalsterkten kunn< le i vertegenwoordigd zijn, in aile b îr ; sturen, de eenige waarborg vati ee r- ' lijkheid en wijs beleid der openba n ! z iken. + ;n • Nog over de Studenten t voorvallen te Leuve f-1 — ■ Elkeen kent dehistoriederLeuvenscl | studentjes, onze toekomstige meester _ ' Deze melkbaardjes hebben goed gevo den de geestelijkheid op stoopjes trekken, eenen nagemaakte i priest | publiek te verbranden en eenen doo brief uit te geven die de bisschop in et n zeer koddig daglicht stelt. d Mochten wij ons het honderdste de 3. permetteeren van hetgeen de studentt ir daarstelden, heel de H. Kerk liep >e gader. ie Wij keuren noch goed, noch slecb 1- ! De studeerende jeugd kan liare so< ;r maken gelijk zij ze eten wil. te Dat raakt haar en laat ons oriverschi t, lig- 1- Maar waarom kookte het brein d n studentjes ? ie Omdat eene soort Monseigneur ha deed espionneeren en wilde weten d- welke kaveetjes de kristelijko jeu! :h haren tijd overbraeht. :n Elke student zou zijne fiche geh: j hebben en eenen consciencieboekwaan zijne bokkensprongen zouden aangetee- d- kendstaan. Zulks dulden de studenten niet. Zij :t" vonden, in hun dweepzuchtig geweten, 1 : eenen vonk van eigenwaarde die hen d* verzet deed aanteekenen tegen de sur- le/ veillancie, de vernederendesurveillancie waarmede zij bedreigd waren. '8 Een deftig persoon moet niet gesur- ;n veilleerd worden, en wil, vrij en vrank ;n zijne gangen gaan. e*' Op eerste zicht, was dusde protestatie et • .j der studenten aan te nrmen en getuigde ' zelfs een weinia; van zelfbesef. Maar diezelfde jonge lui, zoo afkeerig voor nazicht dat haar treft, keurt het n' na?ieht goed tegen andersdenkenden r~ gericht. Hare edelmoedigheid ontwaakt :n slechts wanneer hare driften bedreigd ,n zijn. !n Hare eerlijkheid ziet het daglicht e~ wanneer ikïucht daagt en verdwijnt a" totaal wanneer hare droevige persoon-r" lijkheid niet in kwestie is. De klerikale studentjes dachten dat '8 zedenleer niet bestond, dat de religie in ailes voorzag en dat zij met het mono-polium van den godsdienst ook het ^ inonopoliurr der goede reden bezaten. :n De hoogere overheid, dienochtans de-in zelfde théorie aanneemt tegenover ons, 'P moet rteden hebben om te bekennen dat de religie der studentjes, hoe groot zij S- ook wezen moge, eene zeer onvoldo#nde n borstwering is voor... de goede zeden en re dat er onder de godvruchtige lui onein-:n dig veel vuile petits loopen. :n Yoor 't volk is religie zinverwant van goede zeden maar bij de Universitairen m is religie eene O in 't cijferen en de bis-in schoppen denken dat de rijke jongelin-n- gen zich beter zullen gedragen met een ie onsken goede zeden dan met tien er kilos religie. 'S- De godsdienst voldoet dus in deoogen g- der bisschoppen om desimpele menschen :n in 't gareel te houden maar is niet ge-w- machtigd om de katholieke Mobs te vrij-g- waren voor de geezerij en hare slempe-rij rijeu. m Het moet er grof toegegaan hebben, n aleer de monseigneurs zich genoodzaakt m v vinden eenen «vaakhond tezenden achter • n elken student. e- Waarom aan de toekomstige katbo-r- lieke advokaten dokters en ministers re geen plakkaat op den rug gespeld met de woorden « God ziet mij » ? Dat zou zeer wel van pas komen in de huizen van plezier en menig studentje dienstig zijn die 's morgens zijne devotie H deed aan Ons Heer en s'avonds zich in de armen werpt van Eva's kinderen. le Daaruit besluiten wij dat, boven de s religie, iets bestaat't welk onmisbaar is 1_ voor aile menschen : dit zijn de goede te /eden. îr - i- n Het budjet onzer Kolonie el Uit de besprcking van 't budjet der in Congo, over enkele d'agen ter Kamer, te blijkt Jat het te kort niet 21 millioen maar wel minstens 30000C00 franken t. zal bedragen. .p Minister Renkin heeft dan goed gevonden op de uilgaven voor den 1 Corgo ernstige besparingen uit te voeren. îr Op meerdere posten zijn dan belangri) ke ver minderingen vastgesteld; ar één post maakt daaraan uitzonde-in ring. Een post is in vevmeerdering ;d namentlijk dicger.c derkredieten aan de katholieke geestelijk orders. id Ons klerikaal gouvernement dat )p jaarlijks door zijne schoolwet een J .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De strijd: vrijzinnig weekblad: orgaan der liberale federatie voor het arrondissement Dendermonde behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Lebbeke van 1906 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes