De toekomst: weekblad voor de arrondissementen Gent-Eecloo

695853 0
26 juni 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 26 Juni. De toekomst: weekblad voor de arrondissementen Gent-Eecloo. Geraadpleegd op 25 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zw18k7600s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

^7" eeictilsicl -voor de Arrondissementsn Gent-Bekloo Cngetcekende brieven worden niet opgenomen ANNONCEN : 15 eentiemen per regel dikwijls herhaald REKLAMEN : 20 eentiemen per regel REDACTIE : ADMINISTRATIE : W. MEYER G. FOUCAERT ===== Hoogpoort, 29 - GEPIT - Lokaal Ons Huis, Vrijdagmarkt ■ IHHIII ■ Il II I »!■ IIIMII III——IIIIMM - «fa— ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden ... . . . ti 0.50 6 » » 0.75 Een jaar .... ...» j.50 BUITEN BELGIË : Een jaar » 3.50 Men abonneert zich op aile Postbureelen. Kronijk Naar het schijnt heeft het nog al veel < verontwaardiging te weeg gebracht, het verwerpen van den wensch, ten voor- ( deele van den 10 urigen arbeidsdag voor ] stokers en machinisten, in den Provin- c cialen Raad van Oost-Vlaanderen. ] De krachtige en rijk gedocumenteerde ( redevoeringen van de Sociaîistische raadsleden Heckers en Verschraegen, hebben die rijke menschen niet kunnen . bewegen, ten voordeele van hetgene de ! stokers en machinisten vragen, en die , eigenlijk maar redelijk en niet overdre-ven is, •— en ze hebben zich nogmaals ( onbevoegd verklaard. Het is nochtans voldoende bekend dat , het personeel der machienen, in norma- , len toestand meer dan 12 uren dienst , verricht, —en niet 7 of 8 zooals een lid , van dien Raad het wilde doen gelooven. Nu daaraan ziet men dat op die heeren , niet te rekenen valt, en dat van aile be- ; loofte die zij in kiezingstijd doen niets terecht komt Laat nu maar uwen moed niet vallen, , spoorwegarbeiders, en zet met meer c iever en kracht uwen strijd voort. i Doet zelfs nog iets meer : Spoort uwe nog onverschillige werkmakkers aan, en teekent maar zonder schrik of benauwd- ! heid de lijsten voor het Petitionnement i voor Algemeen Stemrecht, de sociaîistische mandatarissen zullen u -wel ?teu-nen, en voortblijven aandringen om vev-betering aan uwe werkvoorwaarden te brengen. * # # De Latijnen reeds hadden de spreuk : « si vis pacem para beflum », welke Le-teekent : zoo ge vrede wilt, bereid u tôt den oorlog voor. Gewapende vrede '.s aî-zoo niets anders dan een bestendige en stijgende voorbereiding tôt den oorlog. Het leger in vredestijd is een weelde, zooals er geen andere duurder kost, bij on. 't even welk volk. De leg3ïkosten en het soldatenspel putten de volkeren uit. De uitgaven op de oorlogsbegroo-tingen van al de volkeren der aarde, stij-gen elk jaar op verbazende en ongeloof-lijke wijze. Van 1881 tôt 1911, dus in 30 jaren, stegen de leger en oorlogsvlootuitgaven van de europeesche groote mogendheden met 5 milliard 644 millioen 518 duizend 800 frank. Binnen denzelfden tijd gaven dezelfde mogendheden gezamentlijk aan gewapenden vrede uit de som van 167 milliard 467 millioen 188 duizend frank. Zoo die som in zilvergeld was, zou zij een gewicht hebben van 837 milloien 335 duizend 590 kilos. Moest men die som met het spcor vervoeren, dan zou men daartoe 83 duizend 733 wagens noodig hebben. Zoo men aan elken stoomwagen 30 wagens hecht, dan zouden er 25 duizend 120 treinen moeten worden ge-vormd. Om deze treinen op één lijn te plaatsen, zou die lijn een lengte moeten hebben van 5,526 kilometers of 1,105 mij-len, bijna driemaal den afstand van Brussel tôt Rome. Al dit geld, tôt den laatsten cent, moet worden opgebracht door den arbeid van de werkende klas, die buitendien nog bloot staat aan allerhande rechtstreek-sche en onrechtstreeksche belastingen, zoowel als aan de belasting van het bloed. Immers, de arbeidende klas, die deze milliarden moet opbrengen, moet Bovendien nog twee tôt drie jaar in de kazerne onder de wapens staan. Daar dus, terwijl ze gedwongen wordt zich te oefenen in het vermoorden van den broeder door het kanon, het geweer en den sabel, kleedt, rust men ze uit en on- 1 derhoudt men ze met haar eigen geld. t Intusschen leeft de bezittende klas, ■ de aristokratie en met haar de geestelijk-r heid, zij allen die zich de keel heesch ■ schreeuwen om vaderland en vader-landsliefde te verkondigen, in overvloed 3 en luilekkernij. 3 # * * ' Over de moord te Serajewo op de * aartshertog en hertogin van Oostenrijk, 2 wordt algemeen in de arbeiderspers het 3 volgende gedacht gevoerd. Met csn aan onverschillie-heid pTOnzpp-5 de koelheid heeft de bevoiking het be-richt van den moord op den aartshertog 1 opgenomen. Natuurlijk prikkelt zulk een " gebeurtenis de belangstelling, gewekt 4 door ailes wat buiten het gewone en het 1 dagelijksche valt, maar van echte deel- • neming, van smartelijke aandoening I door de tijding van de bloedige daad in - licht bewogen gemoederen ontstoken, is, s tegen de verwachting, weinig te bespeu- ren. Zelfs in aile uiterlijk'neden spreekt , de afwezigheid van algemeene en diepe r ontroering. De teekenen van rouw ko-men slechts langzaam voor den dag, e zelfs ontbreekt de dringende nieuwsgie-n ,'igheid naar nadere iberichten, het ge- - voel, een verlies te hebben geleden, ver-t toont zich nergens. Wij denken daarbij niet aan de arbei- - ders die ook dezen moord als een daad '- van bloedig en zinloos geweld veroordee-e len, maar zelfs onder het licht bewogen en aan het vorstenhuis gehechte burger-volk in de hoofdstad heeft het bericht : van den doodslag die Franz Ferdinand »! velde, geen sporen achtergelaten. En dit ît ligt hoofdzakelijk bij de persoonlijkheid [_ van den getroffene. n Hoewel de Weener bourgeoisie in den r sterk klerikaal gezinden troonopvolger !' over het algemeen een geestverwant zag, [j is de aartshertog levenslang in zijn eigen n residentie een vreemdeling gebleven. n Hem ontbrak ailes wat in dezen tijd de vorsten bij de burgerij persoonlijk be-: mind of ook maar volksgezind kan f_ maken, hij had niets vriendelijks of aan-trekkelijks over zich. Slechts politieke spekulanten, de aanvoerders der klerika-'' le reaktie in de eerste plaats, zagen zijn n komst op den troon met Verlangen te-" gemoet. Maar overigens ging de publieke opinie gedrukte onder de vrees voor het-n geen de onberekenbare heerschzucht van " dezen man nog aan zorgen en leed over '' staat en volk zou kunnen brengen. Het c: wantrouwen in zijn toekomstige regee-^ ring spreekt overduidelijk in de hard-15 nekkige gehechtheid aan den grijzen II keizer, schoon de tekortkomingen van n zijn door ouderdom verzwakt beleid ook 5 in burgerlijke kringen natuurlijk geen f geheim zijn gebleven. i~ Wat den thans vermoorden man on-derscheidde van den gemiddelden verte-te genwoordiger zijner (soort, is geenszins P het diepere inzicht, een grootere scherp-i" zinnigheid, een meer omvattende geest. n Hem kenmerkte enkel dit eene : de sterke wil, die zonder iets te ontzien of te ver-et schoonen zijn doel najaagt — maar waar-n heen deze wil ons zou hebben gedreven, •g is moeilijk te bepalen. Zeer mogelijk had k- het ook zoo kunnen loopen, dat Franz n, Ferdinand geleerd had zich te schikken et naar de onverbiddelijke noodzakelijk-ie heden van de dingen die in dezen tijd et ook de vorsten bedwingen kan, maar dat le het volk van Oostenrijk deze scholing van den heerscher duur te staan zou zijn gekomen, is een gedachte die m-en niet van zich kan afzetten. Door te weten dat hij een klerikaal was, is het karakter van den aartshertog slechts gedeeltelijk gekenmerkt. De strenge uiterlijke kerkschheid van hem en van zijn vrouw is het teeken van een opgaan in de eischen van het Katholicis-me, dat in onzen tijd slechts gevaarlijk worden kan. Want die kerkschheid was geen «privaatzaak» welke wij ook in de vorsten gaan eerbiedigen, maar het was het strijdbare klerikalisme, de geest van de verderfelijke drie-eenheid van gods-dienst, vorstelijke willekeur en kapita- lisme die men «eerbied voor het gezag» noemt. Een waarlijk ziekelijke afkeer van het socialisme moet den overledene hebben beheerscht en hem in de armen gedreven van een richting, die zich de bestrij-ding van de arbeidersbeweging boven ailes ten doel stelt. Het besef, in één woord, dat een krachtige ontwikkeling overeenkomstig de eischen van demo-kratie, rechtvaardigheid en beschaving, in Franz Ferdinand op den keizerstroon een hardnekkigen tegenstander te over-winnen zou hebben gehad, verdringt hier bij velen aile overige gevoelens. Het Nieuw Feestlokaal " Vooruit „ ACHTERCEVEL (Scheldekant) De achtergevel, langs de Schelde, beheerscht door zijne hoogte en zijnen stouten en toch sietlijken kunstvolle bouwtrant, gansch het Statieplein. Hij is 18 meters bfeed en 36 meters hoo&- .. , Het gelijkvloers orrjvat de cmemazaal met gaanderij, amphithéâtre, wandel- gangen en schoone felyer, uitgevende op de Schelde en verlicht' door een reusach- tigen boog van 10 meters hoog. Het eerste verdiepi met ver uitsprin- genden balkon, geeft toegang tôt nog twee foyers, om veryerschingen te ne- men tijdens de poozfjn der volksvertoo- ningen. | % Hier ook hebben wij de eigenlijke groote feestzaal, omringd van breede wandelgangen, verbonden aan de groo-ten overdekten binnenkoer en de verschil-lende verdiepen en uitgangen op de Pa-rijsberg.Sterk klimmende gradins, tellende 32 rijen van 80 centimeters breedte, met amphithéâtre er boven, vormen het mid-den der zaal. Lans beide zijden, drie gaanderijen van 25 meters lang en 2,50 meters breed omkransen de prachtige feestzaal. Een plafond vitré van 250 vierkante meters oppervlakte, laat een overvloedig zacht en tintelend licht naar binnen stroomen. Het tooneel is naar modernen zin op-gevat met ijzeren, evenwicht, opschui-vend branddoek. De hoogte van het tooneel en de plan-kenvloer tôt de grille is 20.35 m-» de breedte 20 meters, en de diepte 12 meters, gesloten door eene welingerichte decorzaal. De verwarming en verfrissching der zaal is zeer kundig opgevat. Kortom, de gentsche werkende klasse mag fier zijn op haar prachtig lokaal, waar terzelfder ure van 3500 tôt 4000 personen zullen kunnen eene verver-sching nemen, eten, de vertooning ii> de Cinemazaal, in de Schouwburgzaal, kunstconcerten in de groote Domzaal en vergaderingen in de andere zalen bijwo-nen.* * * Vrienden van den buiten, wij doen nogmaals een beroep op u allen, om op 15 Oogst naar Gent te komen, met de steedsche werklieden te verbroederen. «.— ♦— =.—_ Uit de oude doos ZIJ CEBAREN VAN NIETS De katholieke blaadjes, die op onzen buiten met gansche hoopen verschijnen, hebben tôt op heden nog niets kunnen antwoorden op onze artikels : « Uit d© Oude Doos » waarin wij de schandelijke stemmingen aan de kaak stelden, die hunne gekozenen tegen de belangen der Werkl^lpn in het; Parlpmonf 1— Deze heeren, d;e steeds den mond vol hebben, van «genegenheid voor den wer-kenden stand» hebben deze zoo schan-delijk bedrogen, dat zij er geen woord durven over reppen, uit vrees dat onze landbouwers hun rekenschap over hurt-ne verraderlijke stemmingen zouden vra» gen. Dit verwondert ons niet. Wij kennen de katholieken te goed, om niet te weten, dat al hun geschrijf en gewrijf enkel voor doel heeft, de bui-tenlieden onder den domper te houden en zooveel mogelijk de schurkenstreken die zij tegenover hunne kiezers plegen, te verduiken. Doch, het blad « De Toekomst» is nu juist niet geschikt om die heeren ple-zier te doen. 't Is daarom, dat wij bij middel van ons geliefd blad « De Toekomst » onze artikels «Uit de Oude Doos » gaan voortzetten, en deze heeren ontmaskeren zooals zij het verdie-nen. Ziehier : Den 16 Juni 1886 stelt een Socialis-tisch Volksvertegenwoordiger voor, tijdens de bespreking van den opslag op alkool, de opbrengst der verhooging der rechten te gebruiken, om de rechten te verminderen, op den koffie, azijn, suike* rij enz. De Socialisten vonden niets natuur-lijker dan dat de opslag van den alkool gepaard ging met de vermindering der mkomrechten op de eetwaren. En wat dedm de katholieke Volksver-tegenwoordigers van het Arrondissement Cent-Eekloo? Steunden zij dit schoon voorstel, die onvermijdelijk, afslag van de koffie, sui-kerij en azijn moesten teweeg brengen? Neen, neen, al de député's gekozen door de katholieke kiezers stemden er tegen, waaronder M. Huyshauwer. des-tijds werkersafgevaardigde (?). Wat zegt ge, den naam van werkersverracier zou hem beter passen. Ehwel, buitenlieden, die smerige katholieken hebben al wat uitgesteken, hé? Altijd stemmen tegen de belangen der kleinen, en voôr de belangen der groo-ten.Wie in al die stemmingen een triestig figuur maakt, is den député Huyshau-wer.Die kerel, uit de werkende klas gebo-ren, heeft tijdens zijne politieke loop-baan, nog anders niet gedaan, datî de hielen gelikt der rijke heeren, omdat zij hem op hunne lijst zouden hulden, en zijne eigene broeders, die de werklieden zijn, verraden. Menschen van den buiten, nog menige stemmingen tegen uwe belangen, door de katholieken uitgebracht, gaan wij u onder het 00g brengen. Bewaar ze goed, en wreekt u op deze ; bedriegers, door de Socialisten in elke i kiezing te steunen. 1.» Jaar i\. 51 l'rij» per numnier £ eentiemen 20 Juli 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De toekomst: weekblad voor de arrondissementen Gent-Eecloo behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1900 tot 1933.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie