De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

1730 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 27 April. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4b2x34nn5g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

cerste Jaargang N°. 36 x)insdag 27 April 1913 5 Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD IM voik zal met vergaan / Eendracht maakt machtl BEDApALEIsfTRAA^E3l! AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. pe viaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens on visr bladzijden. Abounementsprij's bu vooruitbetaling : _ Yoor Holland en België per jaar / 12.50 — per kwarta'al / 3.50 — per maand / 1.25. Vocr F.ngeland en Franirjjk Frs. 27.50 per jaar — Frs. 7.50 per kwartaal — Frs. 2.75 per maand. Nootdppstellep : Mr. ALBERIK OESWÂRTE Opstelpaacl : CYRIEL BUY8SE — RENE DE GLERGQ — AMORE DE RÎDBER Yoor ABONNEMENTEN wende men zich tôt de Âdministratie van het bladi PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAP/1. Voor AANKONDIGINGEN vende men zich toi de Administrais vsn de VLAAMSCHE STEM, Paleisstraat 31, Amsterdam. ADVERTENTIES: 20 Cents per regel. '/(z/J9&JÙ- e/û. <s/fs-rr> ' fê)jl S? SJSJ-CJ!.// ?£uJ^&yÉlr-7? s/j'y , -en zrfrôit ^u-cù. Zwa-r-j i lui) 1^ÂLA<^Ô~ <?uzr*L&^ - * ' 1 zicstS -^ù- rX 'èéus. Ç5$£?r? \£ctrte •âu^'mc "éuM/j <î7 -di&z/£széu£S-^£ •$L&7*yÀ?7 UJ ct/séve ^ ?*U-/ yitu» tué/Ln wHZJtàt-, #&»£. TkyTZ&J- r ' 7 x x !&é^jUùl>: ! ^Ôj-h ^oMXit tiKXfdc ïétyd:<W- &ée<77? * Kleine Kroniek. Onze Vaderlandsliefdo gewaardeerd. De agsnciô Reuter heeft in d© Ettgelsoh© €.Sn telegram verspreid, waarin de v©r-cchijning van het „Koning Albert Num-I toer van de „Vlaamsçh© Stem" werd I aaiigekoridigd en huld© wordt gebraclit a an | i,de goedbekende Belgische patriotten' '. • d'^ kl-6*1 van onz,9ii edelen Yorst, is i lu blijk van waardeering vanwego onz-e I f,TSChe vr^en<^6n en ,,al liens" ons een .1D e aanraoediging... We leggen hier op-jiiôuw de belofte af nooit aan onzen vader-i andschen plichb te verzaken... Anglo.Beigian Trade Review. i ,. -^e%en zullen met genoegén de sticli-mg veriiemen van -een tweetalig blad, met 1~ \ ^ ^0n^eu €il te Antwerpen, dat aile ^verischte inliclitingen zal "bezorgen aan E \€n^le trac^^"eI1 Duitsclie nijverheids-I j°° ^en?se^en do or andere t© vervangen, coi Belgische allereerst, door Engelsche, ransche, Xederlandsche evenzeer. Wij : ecnen iuderdaad, dat al onze landgonooten nsgezmd zullen zijn oui de Duitschs pro-dukoen te boj'cotten. ; j €cc^s ^ begin van den oorlog werd ^ économiste oorlog tegen Duitscliland °p touw "e^,ren oor^°^' ^en "wapenoorlog, S6 "^-^o-Belgian Trade Review" zéfe f61^ Handélstijdschrif t' ' ) Hpf .n oor 9? °P economisch gebied voort. i Inth^ mft kosfc ZGS shillinS8 per jaar. I Voor^5 a%r P^c'lt;j dezea strijd te steuneii. I is hi6^ }>rao«- De Koning en de scep. Uifc oeil brief van een onder-officier, die veclit bij de Belgischo kust: ,,Wij hadden de wacht op de kust. Ik was mot mijne mannon govestrgd in de Panne, in den Casino. In den namiddag gingen onze cuisiniers de soep brengen naar eenen post tus-schen X. en Y. Onderweg komon zij den Koning tegen en zieliier dp. historié: De Koning spreekt ze aan: Ah! Où allez-vous? — Ik versta geen Fransch, mijn Koning» — Goed ! AVaar gaat ge naar toe? — We gaan soep dragen naar den kleinen post, mijn Koning. — Do soep dragen? Tiens, hebt ge daar niet een lepel om ze te laten proeven? — We hcbben hier niets dan een pollepel, mijn Koning. — Bon, eeef maar hier. En onze Koning heel simpêl de soep geproefd uit den grootcn pollepel. — Ze is excellent, zcgde hij, dank u wel. En de Koning wandelde voort. Ik had die scène willen zien... Des anderendaags, al gaande naar X., hebben wij hem tegengekoinen te paard met • eenen officier... De Pijnlijka cfoorn. 't Gebourt te Straatsburg. naar men on» wil wijsmakon een veste van Duitsche Kultur, maar in der waarhcid gelukkig vrijgebleven van Pruisische veredeling der geesten. Een tram houdt stil. Eene dame stapt. eenigszins snel uit, .zoodat haar dochter, die haar vergezelt, verschrikt uitroept: ,,I*as op, Moeder. ge zult vallen". Zij sprak Fransch. DadelijÈ. werd zij voor den rechter gebracht, die haar tôt 50 Mark boete veroordeelt! , O tijden, o zeden! Volksmond. — Weet"u wat do Amsterdamsche naam is voor 'n vliegmachine ? { — Nu? i tw .Een stoom'Vinkiej: Duitscîie Ilefdadigheid. Duitsclie revues en illustraties publiceeren herhaaldelijk allerlei kiekjes uit België afkom« stig, waarop Belgische kinderen staan, welke van een Dnitsck soldaat een bord soep of een korst brood ontvangen. En dan lieet het: De Duitsche soldaten deelen hun maaltijd met Belgische kinderen. — Hoe de Barbarcn zich in Feindesland gedragen, ena. Dat er bij de Duitschers goede zielen ziju looehent niemand. Doch ziehier wat we vernemen. In een dorpje vroeg onlangs çen soldaat aan een paar meisjes of hij een portret van haar mocht maken. Ja was 't antwoord. En dan gingen ze naar de Kommandantur waar zij een boterham kre-gen, terwijl een Duitsche photographie het gansche troepje opnam. En als ailes „fertig': vas, dan moest het kind den boterham terug-geven.De keinzieiigheid der nedsle" Duitschers. kaatstmaal werd een Duitsch vliegtuig ir de omstreken van Donck bij Haelen totaal ver nield. Inwoners van het dorp hadden eenig< splinters opgoraapt, om ze als gedachtenis t( bewaren. De Duitschers vernamon dit. Op steander voet werd de ge me ente Donck verooi'deeld toi eene boete van 17,000 franke-n. En een ,,strafcompagnie" werd aanstond: naar Donck gezonden om al de 6tukskens — ook de ldeinste — van het vernielde vliegtuig op te eischen. "De Duitschers slagen er best 5n om zicl hatelijk en tevens bespottelijk te maken. Waar zal de wrede geteekend worden? In een rede heeft mr. Henry Robert, û< deken van de orde der advocaten te Parijs onder geestdriftige toeiuichingen van zijn ge hoor, do gedachte geoppercT, het vredescongre dezen oorlog te Brussel te doen houden^, Vi¥8 la Franoe! IV. (Vierde en laatste artikel.) In een zooeven in Den Haag versch^nen . naamloos boekje, getiteld: ,,Vlaanderen en de Belgische Kwestie — Viaamsche be-schouwingen door een Hollander weerge-geven" •— leest men o.a.: Inderdaad, Frankryk werkt, Frankrijk houdt, jaar in, jaar uit, een ware cultuur-campagne. In 1S83 werd te Par y s de „ Alliance Française'' _gesticht, door het Fransche g-ouvernementgelde-jjjk ondersteund, goedgekeurd door den Président der Republiek. Een afdeeling kwam in 1891 tôt stand. (1) Tezameh met de ^Alliance'1 belegde de Belgische vereeniging „Société flamande pour la vulgarisation de la langue française" congresscn, waar wenschen als de volgende werden aange-nomen : t,Heel Belgic moet komen in de sfeer der Fransche taatn ; of : ,,de Franxche bljjve de eenige omgangstaal tusschen de beide rassen, die België vormen• • Ja, toen in 1910 de Parijsclie gemeenteraad Brussel en zyn tent.oonstelling bezocht, sprak de voorzitter, de heer Bellaivop een officieel dinertje de volgende woorden tôt toast uit: „Ik drink op België. het is een hoekje van Frankrijk!" In de Fransche Kamer zeide de Fransche .minister David, toen Frankrijk tôt medewerking aan de Gentsche tentoonstelling was aangezocht: .,Wjj zijn in :t bijzonder naar Gent geroepen, omdai; wy ons daar op een terrein bevinden, •waar onze invloed op het spel staat. Er bestaat te Gent een hoogescliool met als voertaal het Fiauscli. Kort geleden poogde men er enkele hoogleeraars door een vreemde taal (2) sprekende professoren te vervangen. De gansche stad heeft v'erzet aangeteekend. — Wat betreft het open-barf?/ onderwijs. is het ons voornemen, vôôr ailes een gansche organisatie, die zich het verbreiden der Fransche taal en der Fransche gedachten len doel stelt. in het leven te roepen. — De Kamer kent thans de meening der regeering"» fc* Nog verder ging de Fransche regeering: „Ze gelastte haar consuls in België, een lyst op te maken van Belgen, die de Ylâamsche beweging .hestreden en anti-Vlaamsche vereenigingen had-. den opgericht'' ( VI. Gazct 23-11-12). Dat de Z&ansch-Belgische per s in hoofdzaak door Franschen wordt geredigeerd, ja, dat er bestaau officieel Fransche «fonds secrets pour la presse française en Belgique" is overbekend. Zoo liandelde Frankrijk: Al dan niet terecht? De lezer oordeele zelf. Tôt zooverre genoemde brochuur. — Wij antwoorden: Dat wij. in den toeko-menden Vredestijd krachtdadiger nog dan in ?t verleden onze moedertaal, dat ishetbeste van ons zelven, zullen te verdedigen hebben tegen aile gedoe dat strekt naar verdringen en ondermijneu, daarover zijn wij het allen, Viaamschgezinden, ten voile ééns. Zonder voor onze rekening te willen nemen al de hierboven feitelijke_beweringen,zijn wij er ver van af te ontveinzen dat er, ook in de laatste jaren, vauwege enkele Fransche politiekers, een anti-Vlâamsche inmenging in het Belgische huishouden is geschied. Dat wij echter de heele Fransche natie voor Ihet ge-drag eeniger heethoofden moeten aansprake-lijk stellen, dat wij om. de gekheid dier eenigen het Fransche volk over het gëheel genomen een kwaad hart moeten toedragen, ziedaar wat volkomen overdreven en onrecht-matig wezen zou. Wij vertrouwen dat het huidig bondge-nootschap tusschen Frankrijk en ons in de toekomst deze vruchfc zal bij brengen, dat het Belgiscb streven van de voorstanders der Viaamsche Beweging meer gehoor en beter weerklank in Frankrijk zal vinden. Als leiders van de grootere^helft der Belgische natie, moeten wij, ja in Fransche taal, ons Vlaamschgezind ideaal, onze beweegre-denen, onze drijfveer, onze eischen, onze argumentatie] en documentatie aan 't ver-stand brengen niet van onze Waalsche broeders alleen, maar ook van diegenen waarvan Duitschlaud zelf heeft bewerkt dat zij zouden worden onze Fransche vrienden. Fransche redevoeringen in Frankrijk door Flaminganten? Waarom niet! Waarom niet door onze warme overtuiging en onze gloeiende overredingskracht de Bellan's en andere David's tôt inkeer brengen? En waarom — zelfs zonder voorafgaande in-spanning — wanhopen het volksgezinde staatsbestuur van het huidige Frankrijk te brengen tôt een welwillende oathouding tegenover een binnenlandsche volkszaak bij den vertrouwden bondgenoot? Een machtige schare begaafde Flaminganten hanteeren heel flink het Fransche geschreven en gesproken woord. Laat ons over de taalgrens ten onzent, en ook over onze Zuidergrens, dat .wapen gebruiken ten bate van ons heilig. recht. Zoo menig mis-verstand zal wijken, zoo menige halsstar-rig verzet zal zwinken. In onze tachtig-jarige propaganda hebben wij veel te veel. ■ onze Fransche taalkennis ten dienste onzer ' taalrechten, dat is onzer volkskracht, in 1 onbruik gelaten. Hier is een erge leemte aan te vullen. Intnsschen zijn wij het allen, Vlaamsc.h-gezinde strijdgenooten, hierover eens: Niet ; anders Frankrijk waàrdeeren en beminnen • dan — zooals ik in mijn jongste artikel » zei — „met aile zucht naar zelfstandigheid, zonder een greintje af te wijken van fierè : eigenwaarde, zonder het geringste van ons vrije cultuur prijs te geven." # * * î Tôt zooverre voor het heden en voor de ' toekomst. Maar hoe moet het verleden ons, " Vlamingen, tegenover Frankrijk bezielen? Moeten wij vergeten de lessen onzer historié, J.ea .boa djkyijla fls>g. te bijgea onaer aen r ransunwn overweiaigerr Moeten wij afieeren de herinneringen uit den tijd der sans-culotten en van den boeren-krijg, hoe Napoleon's sabel niet alleen onze onafliankelijkheid maar . ook ons Viaamsche leven wilde neerhouwen, of hoe reeds Louis XIV aan Vlaanderen een heele pro-vincie ontstal? Neen, voor het Viaamsche minder dan voor aile andere volkeren mag de geschiedenis een gesloten boek zijn. Doch waar Maurits Josson een lijvige studie schrijft getiteld î „Frankrijk de eeuwenoude vijand van Vlaanderen" — vraag ik hem of hij daarmede be-doelt voor te staan aile afzonderings-politiek tegenover Frankrijk, — of in zijn oog de eenige geraadzame geilragslijn voor de Viaamsche Beweging is, zich schrap te stellen tegen aile politieke samenwerking met het Frankrijk van heden en van morgen, — of hij werke-lijk meent dat zoo'n wederzijdsche tegemoet-koming in de twintigste, net lijk in de vorige eeuwen, op verovering en naasting door den machtigen nabuur kan uitloopen, — of hij zoo luttel vertrouwen koestert in ons Viaamsche weerstandsvermogen, dat achting en vriendschap van onzentwege noodzakelijk ontaardt.in verbastering, ook dàn wanneer de Viaamsche Beweging, zooals sinds jaren, in macht en aanzien stijgt? Ja, voor ons zooals voor aile naties, moet de historié een kostbare school zijn. Maar wee die wetenschap, indien zij alleen moet dienen om tegenover een ander volk ge-voelens van vervreemding in te boezemen! Men leeft niet met de dooden. Noch onze tijdgenooten, noch wij hebben de tekort-komingen der voorvaders te verantwoorden. Toenadering en liefde is :t, die heerschen moet. Wij, zelfT3ewuste moderne Vlamingen, die ons volk willen opvoeren in de stijgende wegen der toekomst, die het willen brengen naar de hoogten van meerdere ontwikkeling voor brein en hart, wij willen dat hart open-maken voor liefde, immer breeder liefde, werkdadige liefde. Wij moeten verfoeien haat en wrok onder het hnlsel van histori-sche herinneringen. Zooniet wordt de Viaamsche Beweging een reactionnair streven. Op 11 Juli van ieder jaar, vieren wij hooggetij over den geheelen Vlaamschen lande, Plechtig en jubelend gedenken wij den Guldensporenslag. Is liet uit haat of afkeer jegens Frankrijk? Niet één feest-redenaar op dien verjaringsdag heeft het ooit ; gezegd noch gedacht. 1302 is voor het moderne Vlaanderen geworden het symbool van zijn nationaliteitsgevoel, de uitdruk-king zijner zelfstandigheid, de be.lofte zijner vrije lotsbestemming. Zoo spraken wij het allen elk jaar uit, en zoo dacht, zoo be-greep, zoo gevoelde het onze Koning, toen Hij •— op het uur zelf dat ons bondgenoot-schap met Frankrijk werd ingeluid — Zijn Vlaamschen soldaten als opperste aansporing toeriep: 1302! Ailes toch liangt af van dé inspireerende gedachte, en Albert kon — zonder de geringste krenking voor den Vriend en Beschermer — dit historisch feit, herdenken als bewijs en belofte onzer volksv/eerbaarheid * t Neen, ik zal niet uit de hoogte glimlachen op de zoogenaamde romantieke stokpaardjes zooals : ,.Breydel en de Coninck — Schild on Vriend — Vlaanderen den Leeu" ! Immers, veerkrachfc en geestdrift, fierheid en durf ,-noeten wij weten te putten in den reuzenstrijd der Jan Hyoens, Ackermans, Nicolaas Zannekin, der Artevelden, van al diegenen waarvan Antoine Clesse getuigt: „Géants couchés- dans leur linceul de gloire." Merkwaardig en pakkend is het, dat men, door de eeuwen heen, zich door zoo onkreukbare schakels aan zijn voorouders verbonden voelt. Maar dat wij uit hun voorbeeld moeten leeren stelselmatig en a priori te besluiten tôt het onmogelijke onzer verbroedering met een naburige of welke andere natie ook ? Vei'kondigt dan dat hun strijd om hun volk op de baan des vooruitgangs te helpen moest dienen om die baan in onze tijden te versperren. Want afkeer aankweeken is vooruitgang stremmen. Alleen toenadering en liefde is beschaving. Trouwens, moeten wij den Franschen onze harten sluiten omdat zij ons in de zooveelste eeuw hebben veroverd en gekweld, dan moeten wij dit doen tegenover de Engelsehen, de Spanjaarden, dan moesten wij di<j doen, ook nog voor clczen oorlog, tegenover de Oostenrijkers. Als nu al de overige weleer overheerschte naties ons wijs voorbeeld na-volgen, dan stijgen er aan aile landgrenzen Chineesche muren, en keert de menschheid naar een stadium van vôôr de middeleeuwen terug. Neen, andere tijden, andere anti- en sym-pathieën. Onze grootvaders bewonderden, en wij na hen, het Pruisen in de herop-standingsjaren na den vréde van Tilsit (1807); wij. verfoeien) het Pruisen van 1870enlater, sinds Bismarck der beschaafde werekl de hoonende uitdaging toeslingerde : „Macht gaat vôôr Recht". Omgekeerd, onze groot' vaders verfoeiden, en wij na hen, liet Napoleonsche geweld; wij bewonderen het Frankrijk der heropstandingsjàren na 1871 tôt op de huidige heerlijke veropenbaring eener zoo vernuftige als heldhaftige inspan-ning tôt wederstand en bestrafîîng. En En-geland? In 1383 opent het met het beleg van Ieperen de reeks kwalen welke die j Vlaapisolie, sfreek.. zoo.pi^jgTY.ei:f ggtgjsterd , neoDen. i;ocn van ai ib4o opent het aan de hedendaagsche samenleving den weg der grondwettelijke vrijheden. Slechts en-» kele jaren zijn heengevloden sinds Albion den vloek der wereld over zich bracht om zijn optreden in Zuid-Afrika. Doch nu dwingt het ofize welgemeende vriendschap af door zijn grondtrouwen, rotsvasten steun bij onze bedreigde onaf'hankelijkheid. Ailes vloeit •— zei de Grieksche wijsgeer; En dit blijkt uit de geschied- zoo goed als uit de natuurkunde. Een aaneenschakeling van blijkbaar tegenstrijdige vervormingen en wisselvalligheden. Daarom, lie ver geen retrospectie dan eene die mijn taal- en ' stamgenooten zou mpeten influisteren een gevoel van weerzin als iemand roept: Vive la France! Ook uit dàt oogpunt moeten wij weten een geheel ander slag Germanen dan de Duitschers te zijn. Laten wij defen het treurige monopolie van volkenhaat over. Zij voeden nog wrok tegen de Franschen om de oorlogen van de Palts. Het is om zich op Louis XIV te wreken, dat zij, 44 jaar her, geslampampt hebben in het kasteelvan Versailles. Dat nooit een Vlaamschgezinde zich late vergelijken met den Duitschen professor waarvan Henri Heine vertelt dat hij zei: ,,Wij moeten Frankrijk doen beboeten den moord op Koenradijn van Hohenstaufen (1268)!" Twee voetnota's uit de brochure: (J) Art. 1 van het règlement: „La section belge de VAlliance française a pour mission de propager la connaissance et l'emploi, de la langue française en Belgique, et plus spécialement dans la partie flamande du pays." {-) Het Nederlandsch in Vlaanderen een vreemde taal! Mr. ALBERIK DESWARTE. De Specht, Hoor hoor, de specht in het 6parrewoud, De klop van een bek en de klank van liont. lets hards, iets ratelzwaars, iets dors, Nu moeten de diertjes uit de schors.: Praalschoone vogel, vol bloedgevlam, Ik kan u niet zien op den zonnigen sfcam.' Of ik hoor vol spijt hoe de Duitsche speché Zich .vrank aan ons .Viaamsche boomen hecht ! RENE DE CLERCQ. i..— ■ ■ ■ De Oelgâsche visch. H©t verhaal is a Iniefc meer nieuw, maar wij hetobea liet nog niet geliad en een voor-br.eld van vermalïelijkei Brusselsche ,,zwan-ze" is het wel. Zooals men \veet was de Duitsche gouverneur van België vooral in den beginne zeer fel op ailes wat verkeer tusschen de bewo-ners en de buitenwereld kon bevorderen of onderhouden. Zoo is er een ware jacht ge-maakt op duiven en ten slotte was er geen duif meer in heel Brussel. Dit bracht eenige rust aan de gemoederen en... een politie-agent op een goed idee. Op zekeren morgen ging hij naar eeri Duitschen echildwacht en klam.pt© hem ge-heimzinnig aan met de woorden: ,,Wanneer ge mij beloven wilt niets te zeggen, zal ik u iets zeer belangrijks openbaren.J' De schildwaclit zwoer plechtig geheimhou-ding. ^ _ ,,Wekiu. luister," fluisterde de agen6. ,,De menschen hier in Brussel bedotten nw gouverneur erg. Zij hebben lak aan die duivendooderij, want ze hebben nu iets veel beters gevonden. In de Avenue Louise is een aquarium en de talrijke visschen daarin zijn sedert weken gedresseerd om brieven of dépêchés over te brengen. D© zeer dunne strookjes worden aan den Gtaart gebonden der vie6chen, die in' de Senne worden vrijgelaten en dan direct naar de Schelde en zoo naar Antwerpen zwenimen. Daardoor komen er nog steeds berichten door. Maar om 's kernels naam, vertel 't niet over." Den volgenden dag kon men een gewapen* den post, bajonet op het geweer, zien staan voor het aquarium in de Avenue Louise en mocht in dat gebouw niemand meer in o'f uit gaan, zonder nauwkeurig gevisiteerd te zijn ! ZI© onze ielegrammen i en laatste leg3s*benchien op de derde bladzijde, 8 *+•>'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Amsterdam van 1900 tot 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes