De vlam: socialistisch weekblad

214 0
03 maart 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 Maart. De vlam: socialistisch weekblad. Geraadpleegd op 22 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pk06w97p7d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

i,te Jaargang. — Nr. 1, PRtJS : S CENTIElvi. Zondag 3 Maart 1918. Beheer en Redaktie : 23, Milaanstraat, 23 BRUSSEL-ELSENE De tnanuskripten wcnïen niet teruggezondea. DE VLAM Abonnementsprus : 3 maandr. Fr. 1.50 6 maand.... 2.-0 w—mf—ic—M——"fr TT- M I Elke medewerker is vcraniwoor-I delijk voor hetgeer. hij schrijft. ■nr -|itt—■ m» iim ■■iiiiwiihi iimi mi| H O <J £ Al 7, 8 ST-[s«iOlI W 10 ÏC 1 £ li i, A. ï> ONS STANDPUNT. « De Vlarn » zou liehten als glbeilioht onzer lanen in vredestijd, zoo niet haar kracht weixi verduisterd door den elljndemti, die reeds het vierde jaar over Europa st"ijkt. Doch ze aal, als de zwajkke vlaminetjes onzer stedsn, den weg wijzesa aan h en, -die in de dui s ternis deir naohten éetîzaa-m naair huis keeren met de boop op beter toekomst. In het vierde jaar der mens -enislaohling steken wij haar op boven Vlaander&ns Voik, na laisg vertwijfelen en rijp overwegen. âij wil, zoovai ze kan, de duisternis klaren, waajrin de arbeidende klasse doodedijk ligt le mageren eta uit te tea-en, WaarL, ook ciage-lij'ks meer de « klcine barge rij » uitgeput ncderzakt oveir al de velde waarover iiet onweder des oorlogs woed'fc. Er wordt aan de soe'al-demokraten ver-weten don oorlog niet te hebben kunnen beletten, doch naast ons staat ook ôurnacn-tig het kristendoni, met H orne in zijin liroon en sli'aka twee duizend jaar wereidhe&r-sohappij, terwijl de internationale tegeno-ver haar i.auwedijks meer d'an tond is, ueg geen halve eeuw onder du mensehbedd. Treuren over onze zwaKheid kunnen in moeten we. imniers,- alzoo beeeffen we bâter wat one te doen staat in de toeikoinst. Zondor grootspraak thirven we vtL'kondi^en dat de oorlog mi&schien *«iet zou zijn o:it-etaan, dat hij, heel zeker, toch lang zou a jn gedaaia, indien gansch het wetreldsociahs-me, als één lcrac'ht van verzet, d i oorlog aan den oorlog zou onverbid'lijk hebben verklaard. Wie weet, wat geibourd aou wezen, zoo niet die moord'kogeti de machtige gezagsteni van Jaurès zou h^bbeoi afgesiiedeit, enkele etonden na zi'jn o»tizette-nd>e.n noodkrcet ie Bmss&l ! Wij nu behooren tôt de redeneerende so-cialisten, wier huis gagrondveist is op ->el en ge<zond oordee'l. Wij mageai nosh kui'inen worklows blijvem, wanneer de arbeiders aller landen tegea elkaar in het vuur wor-den gejaagd e.n volikeirenmoord wordt ge-pleegd tôt voordeel van een minderhead weiniig nuttige doeh sleeds gevaarlijke ka-piitaiisten.Heeft de Bedgische arbciderspartij, waar-toe wij behooren, haar plicht gcdaàn 1 — Wij zoggen beâlist : ne n. Metètn ontvein- j zen wij on« niet dat de ooirloigsoaiistaindig-hedan ôlke politieke dadightv.d zoei' banioei-lijken. Doeh kuiincn de soclalisten den klas-«onistiiijd staken wanueer ze gebcoden zijri door het besluit van de internationale kon-grassoii van Stuttgart, 1917, Fazel, 1912 in Kopenhagen, 19101 Daar toch luidde he>t: » Wanneer e«a oorlog tb'eigt uit te broker., is h et plicht \oor de arbeidersklassè in de btUofcken landen, plieht vooi hian veirtegenwoordigors in de parleraeiui?n, met de Inilp van het interiiar tiotïaai bureau ailes in te spanuen om, door allô niaest geschikt voorkamenda mktdden, den oorlog te beletten. Ln geval ite oorlog toch zou losbrekeu, hebbon zlj tôt piicht tussohen te koiaen om hem spoedig te >ein eindigen, en uit aile kracht d« ckonomisoiio eu po'itiieke krisis, door den ooriog ver-wekt, te gebruikeui dm de diepste vofksia-gen te beroeren en den val va,a de kapitahs-tische heersehappij te bespoedigen. t> Vlaianderen was in de middele^jivven de bfiikermat dea1 deanolcratie, Elk i/cwust soeiaal-demokraat in Vfeiandea* a moeit tf zorg voor dragen dat het Vlaamsch pt'ole-tanaat zijn roepwig getrouw bhjve. Tusschen de franskiijo; se,lie buraoukratae en dan Haad van Vlaand.en woedt (te strijd. Zal de strijd volgelioiullcn wor-den tôt het einde toe en de ^gepraal de eene maclit ten gronide, de andejre r.p den t i-oon help&n ? Zal, door vers+aoahou-ding, de worsteiing ophouden ? Wie kan het thans zeggen ? Wij, in elk gevai, hebben ervoor zoig te div.gcn, dat do Vlaamsehe ;vr-beiderrklasse niet het zoindeoffer weze. Aan geen van beide sti'ijdonden gebonden, moeten we noc'htnjis met O'.ertnigmg verkiaien dat, t venais Poién, O krenië, Finland, ler-iand, Sibeitè, ook Viaanderen, oms volk, reoht heeft op eigen bes-taan en ontw.ki e-ling in eigein aard en gcest. In Vlaandercn is maiu1 één heer&ehende ta al, die v;ui het Volk. Elke andiere, die naai' boven wil, is de taal van oen verdruk-ker, van den aristokraat. Zij is vreemd ta schadelijk. In ht r horsteld ona?hanike»lijk Bdigië n :-ten Vlaanderen en Walonrë zelfstandig naast elkander siaan en ak twee onder-scheidan volkeren wordon beseliouwd liin-nen de algf-nicene grenzen van den llond-staat, moet elk der beido vojkeaen zijn eigen regeering liebben. (jremcenfichàppftajk-t; belangen kunnen door overeeihkodnist wor-den geregeld. Elke audeie oi>lossing seliijint ons in VVes-télij'k Europa clen vrede onguu«tig. De Vlaamsche, zoowel als de Waatsche socûial-demokraten, moelen langs dezen weg de t:orkomst in. Wij gaan met hein. DE OlrSTELRAAD. STOCKHOL!yS-B£^W. OS SELGISCHE BCLO'S Naar K. liuysmans kl eeir persge-prck ver- C. Hays-mans is een iandverradcr, zoo klaard heeft, zal tijdeas de maand Maa'-'t heeft de Belgische pers ,.ag in dag uit ge- de Internationale te Bcrn ^iijeen komen. schicveii. De Bussi&che revoiutie nad Stockholm uit- 0. Huy^mans gatit naar liavere; Jaj brcngl. vorkoren tôt de hislorisehe plaats der alge- oen beizoeik aan tal onzer ministère. meene soeialistische kontercntie Onze ministers or.tvangen d n landveri a- Deze konferectie is niet doofgegaan, doch der Huysmans met de mifcste hoffelijkheid. de politiek van Stockholm is blijv- n bu- Volgens diezclfde JBeïgisohe pc.rs zijn die staan en Ontwikkett zioh verde •. ministers met JHuj-sroàna allen Jaodvorra- Stookhohn of Bern 1 De stad doet er nie!s dors, het zijn onze lie'gische Bolo's. toe, als de interbatiosale maar spoedig bij- Allo! jàakske Wappers, L'.onske (Duca- eewkoant en den weg naaj- den vrede vindt. Xillon), Olyff met zijn rioo!biad, en Lo- wieke fierard, waar U'iijrt gij, l EEN QOEDE fiAAD Durft gij de konsekwentic van uw modder- politiek nu aa.n 'l Dat de reaktionniairen den Ijei-uohten ,,,, , , , , , , , , , llillendehrigen die ze zijir . godevrede al lang verbroken he<bb il noe- ven wij niet nieer te bewijizen. Geen àg - (Bclgische Socia! .s*-.) gaat voorbij zonder ciat onze partijgemoo- tein clie in Holland Aeirtoeven door de Bel- gische vhiohtelmgeapcirs op de laagste. wijze, WaMMOlifcB* kiS belas>tiei*d worden. * internationale politiek werd door «ie « Wie iu:et denkt ooais wij, widct be- soeiaal-demokraten, tôt bij het uitbreki n wust of onbewu.st de Duitaôbeirs in de hand » van den oorlog, stiefmoède'i'lijk behatuleld. is het geliefkoosd argument van de heeien Het vveïk der diplomatçn werd aangezien pabriotards. - als een o.'gevaarhjk spelletje, alhoewel De « XXe Siècle »; dat zich s'o-ds ondei- Marx aangeraderi had de dïplotna|ieh ,oea scheidea hjeoft door zijn fanatisme, gaat zeilf op de vingers te zi n. zoover t^ beweren dat»al\vie nog sociatst JSrietiegensiaande ta'lrijke Itealuiieu iu blt'jft, een bondgenoot is van den bezetter: internationale en nationale kongressen, « I>a fiiosofisehs leer van de Soclaaî-demo- voedde men toelH dat du partij onvooroe- kratis, deze welka- het LntaluationalLsme, reid was in aLe buiteniandsche vraagstuk- ûen kîaTSînstiiid ©a het inarsisme vccrstaat ken. Men geloofde niet dat dé regei riugen is — en is steeds gsw&est— de groo^e hslp- nng een oorh^g^zo u d en aandmven. daai men ster van de Duitschers » zoo lezen wij in vêrzekerd was, ook in bitrgerkringen, dat bat nummer van 4 JSJovetnber 1917 van het de prolota-riërs zicli krachtdadig, zelrs met Haversche blad. , revoiutie, tegen het ' diïjven der ooi logs- Do' socialiste» zu-lii n dus goed doen zich auchtigen zouden vérzel hobbon. Eilaar. ! rlie onmiddellijk tôt het 'iberajliame of het kle- ba\ kenie-g is vaisfch g'oblok«n: Men heeffc rikalisme te bekeeren, wÛlen zij niet gevaat de kracht en de mnehfc der son<aral-demoikra- loopen later — voor landverraad — dood- is. he pajtijeiï ove.schat. gosehotén -te worden, net zooa's de eersie Da lnteu: atioïkail» waa* nogmaaJ* l;e- de beste Vlaani&olie of Waalsohe aktivist ! graven. maar d«nk aan h" t onver- , P'oosd îjveren van oazen v\ akksren vriend K. Huysmans en d« vredfcsaktie aor Ku«si- VERLOÎiE^ SllOEITE ! I #cbe ea Holliiodscl»* p a.r ti j g ei»oot eu is zij Het Belgisch komibeit te Amsterdam he.ïv't ten derde ma»! uit haa.ï gra^f oj)geista>a!i, oin, ©nlanigs ©line motie gesLcmet, rra.gende ue zoo hopen wij, nu otsi aanziealijk aan de 1 uitsluifcing van Huysmans.en Vaa .Uaawe- in internationale poiitick, ja aeils de iei- laeit als Hd van het Belgisch officieel "ko.'tn- ding W van, op zic.h te nom en. teib. D« oork*g he«'ît du-s »ok hieria Verantie- Op hei joitgste kongrejg der Bttlgisehe ko- ring gebracht, dat de vraagstukken der n BÛbeibew te Delfb is de voorafgaaadelijke tcmationale poiiteb meer en meer de gees- tfrestie tegon de l>ehaindeling van deze mo- ten bcsighouden en oekommeren. Wij wil- tie inet algcm^eene stemm en aange- len er het once bijdragew, niet zoozoer om Domen gew#rden. die kwesties -eene oplossing tie geven, maar om door een objektieve uiteenzetting der gobeurtenissen der eugeloopeai weafc, een s t een t je bij te brengen om het aan onze )c-zors te varg emakk eli j k en zich cen eigen oordeel te vormen. Ziedaar het eemvouiig r doa! dat deze kroujeken beoogen. x x x SUSLaND, 1 Do oorlog met Busiaiid loopt ten e^nje. ' Trotziii nad te BrcsthEilov. ,:k de oaderiian-» delir^gën afgebroken met dé verk.aring dut Busland zich niet meer in ooivog'sto'c-^an-d 1 met dis Middenrjjkcn bevond en de liusj.-5 seho legei-s bcvel tôt demor>iliseeren gege-ven. Duitschland heeft t«i® ; verklar.ng ni"t.. aânvaard en zijne legers vooruitge«fq;nd-?iii. De weerstand was, zooals te voor/.ien wt» ze;r gering en na een dricdaagso'ic nulitai - • vvaadelmg kil'am er ook te Berhjn bencht r dat de fiussische rcgeering de D'.utsj ie vit-1 desvoorwaarden aa-nnam. DL- Mu., cnrijken h&bben alsdaa huime nieuwe voorwaaràeo te St-Pelers^burg bc k\>nd 0cmaakt oncle r ein 3 voi'ai van eea u.Umatiun, h iVveik nu or 3 de Majflmalisten aaagtnome is. De on der-hand«laars van beide partijeai zijn reeds i weer op weg naar Brest-ljjofsik, waar à-° J vrede binnen erkele dageri epaaid zial jre-sloten worden. WeUïs de ni nwe voorwaar-' den der Diiitsclie regeenrig zijn, wet.en wij. 1 niet, doch de Ilijkskaiiselier liceft toch vei-klaard dat hij ook nog altijd voor geen sto-1 nexati'e is, maar voor de bevrijdmg der uoor dt Maximalisten bodreigd»; nationali _ oit on. I Miasohion zulleii iv.j een vieitaJ nieuwe S ta; ten zien ontstaaii, on&fhauk'Hjk van us- » land. Of nochtan» die nieuwe toestaAd voor-deeiiger zal zijn voor Duit-s. dand en voor den wesreldviede, dat-zal dt toekomst lr«-- ren. î De verklaring der Oe-kieneu dat zij borsid^ zijn met Bolea een \wrgelijk ta breffen over i do gronsbepaliiig heeft in i. t laatste iand de oixrust aoen verdwijnen. Het winjnt moei.ijk om vil te îaakcn tôt- «ulke naUona-r liteit do Ohoimen bcvoiking eigeniijk .w-hoort. Beide partijen niakei er aanspraalc Op. T.ijdons de besprokingen ucr vredeavoor-waatden met Oékrenië in teai I>otIscIm.ii i Bijksdag, hebbea de Polçn^tçesli and do-.-r de onafhankelijke socialisten, beweerd dat de bevolking overwegend Poolsch is. Nocsli-tans volgens andere mededoîimgcsn zouden de Oekren&n 70 t. h. der bevolkii.g uitnia-ken, maar de grondbezitters zijn Polen. Er p is hier dus ongeveer oen toestaiid als te ^ Brussel. Wat er ook van zij, het is te lio-pen dat bo'.de landen tôt ee>n verge!ijk komen. Beeds heefi de Engelsohe rogee^-mg dit gesichil uibgebuit. Wij v-ernemegi dat de Engelsohe regecring aan giaaf Sobaneki een schrijven richtfe, waarin zij vc-rklaarde de ! vrede met Oek-emié niet te erkènnen, en ook vorder zal weigerm wn vredo te ftr-"kencn waarbij Polen niet geraadpleegd wordt. 1- x X x KOEMEH1S. Ij . Met Boemenrë zijn de vrode.âoridcrhcnde-lingcn ook aan den gang sindis Zondag. Mes voorziet ook tal van mocilijkhodeu om ;e-p. den der overdreven eisclie.n der nieuwe Koeincciîsehe regeering. Nochtans, gezien de onmacht van het Roemetcnsione loger en zijne opvoigende er ris tige nederlagen, zal „ Iîo menië Weil gcnoodzaakt zijn, de v -or-waard n der Middenrijken te aanvaaiden. x x x FINLAN1). In Finhuid duurt de burgerooiiog voort. De Zweedsche regeering heeft geweigerd de Finsche stamgeooten ter huïp ■ komen t n wil geen uitvoer vanw'apuns en munilie toe-latcn. Noclitaris heeft zij m t parleme; t e twee voorstollen neorgeleg t, welke door elen II toestand op de Alandseilanden genoodzank-t w'arin. Het ee.rsie betreft het reoht troepen, a buiten het Bijk voor vastgestèlde dociein-' den te mogen gebruikeu. Het tweede: ::et :l mid;l d den wachtdienst der Zweedsche soldai en op Aland te regel en. De ministerpre--1 sideut verklaarde dat beide voorstellen ge-•» daan worden in dvereenfeomst met ele :.trij-denden op Aland en sleclits van tuur j.i tôt op 1 Maart 1919 Door Zweedsche be-"> middeling is tu.schen de lîassa.i en de be-a voîkiug van Ala'ud, «:n vergelijk getroffen t betreffonde de ru ming der cilandengyoep. t (x X x g OOSTENBIÎK. ^ Het vredesverdrag heeft in net Oosten-rijfcsohe en het Hongaarsche parlement, zoo ook in den Bijksdag aanleiding ge.geven tôt lievige debatteîi. Niet alleen do Poièn hebbea zich, men weet met '.elke kraeht-i dadige middelen veizet, maar ook de o afha-nkelijke soc» aiisten heb'oai tiet j verdrag bekampt. Zij-^werpesi de regeering , voor, eéMijk cten vtede met gan&ch 1 Busland gewid te hefcben eA wi;zen or o d«t de Oekret nsche Bada, *elfs aoor de (Xkr&en&ehe socialist-en riet de wapons in de hand bevochten wordt. Zij âbreven na<ar een algemeeneu vrede en willen van een «t-âondtriijken vrede niet liOoren, omdat zul-ken vrede alleen het reaktionnaire element „ iti Duitschland kom/t verstorkea, r x x x DUITSCHLAN». De Bijkskanselier Uraai Hertling heett Maandag opnieuw een betangrijke rede houdon, waarin bij nogmaais uen wd het Duitsche volk betoonde zoo spoetdig mo-gelijk vrede te hebben. Sprekende over Bel-gië, zegt hij, dat or van de zijde de<r rwit-sehe regeering reeds dikwijls op gevjC'zen is, dat Duifcsohland er niet aan denkt Bet-gië te behoud.il, maar dat dit Bijk nochtans yvaarboigen moet hebbea opdat ons lanCf niet Ji et voorwerp of het opmarsciigebied van vijandelijke kuiperijen zou worden.xoi het bereiken vrui dit dool, zegt hij, moet cr over, in enge kring , beraadslaagd worden en lu;j Weoscht daarover van de tegenstre-vers, o. a. van de Haversche regeering, die reeds in hoeveei meetings vervanen weid verklaard, voorstellen te beikomen. Wij ge-Looven niet dat de Haversche regeering >e-reid zal zijn, vcorstellen in dien zm te doen, Zij is daarvoor t& eng aan de Enten-t. la;iden gebonden en zal weigeren reken-schap te heuden met den wnl tôt vrede acr algelieele Belgischè Irovoikaig. V\'at er nochtans uit de rede van den Bijkskatteelier ie onthouden, is, is de nieuwe durdc'l'jko 'r-klaring dat Belglô hersteld wordt. Wij » .a-minge-i hebben dn-rmee l'ukcning te houuen en het is dus van het allerhoogste belang, dat wij onze' eischen zoodiacig w'eten te for-* mulecrrin, dat zij den komenden vrede net in den weg slaan. Voor ons, Vlaiknsche So-cialisticn, is de zaak gvmakkeiijker : wij toch staan cen hersteld Belgjë voor,-met i >-nomie voor beido landsstrckeu ; hoe de url.e tusscheh Vlaanderen en Vvailionië zal zijn: Si>ateiiboitd, personcel-unie of nog a".'der3, moet na den oorlog <!oor dé bettokken volkeren, bij stenuning bfsiist worden. Sprekënd over :!e vier punten «elke \ol-geris Wilson tôt grondalag van verdere be-sprakingen kunnen dtenen, zegt de Bijks-ka'DSclior dat de Duitsche regeering de dre eerste punten: 1. de rrede moet een ge-r.tchtiglieids- en duurzrJnen vrede zijn; î. Vniikeren en provinciën mogen van o©uen ■ Staat losgcmaakt worden en behandeid vvordî-n als waren zij st-etnen in een j.>el; 3. de opiossing v<in territoriale vi'aagsiulc-ken door uen oorlog opgeworpen, moet ten gunstc en in 't belang der betiokken >ol-keron gebeuren, c . voorwaa r'de 1 ijik ;wi.n-neemt. Bij het- vierde punt wotrdt voorbe-lioud gMuaakt, m dien zin, dat de gio. d-S&'gen door Wilson voorgesteld door allé Sta-ten moeten aa.uvaard worden. Zoo zou b. v. Engeland het zetf b es'temmingsreoh t \ati Irrlanid, Egypte en tndië mo;*'on erkennen. Veider spreekt Gr<wi Hertung nog over den nakende vrede in het Oostan en h^riii-nert er aan dat er geen Eizas-Lotharingsche kwestie in mternationalen zin l?estaat. Na Herliïïg heeffc de vice-kanselier von Payen over biftnenlandsehe toestanden iiè-sproiken, naar aanleiding van de laatste vverkstaking en het verwerpèn van het al-gGineen stenireclit in het Pruissisehe huis vaa 'Lfgevaardigden. De Pruissisehe regeering schijnt er tocli op gesteld > zijn, het 'mid-deleeuwsche kiessteiseî te vervangen en zelfs algemeen stemrooht, n ie 11 ©g enstaan Tîe lievige bekaniping der Koservatieve J impers in te voerèn. De vorige dagen Was van soeialistisDhe zij'de, in den Bi jksdag, een verzoek binnen-gekbimen om ouzcin gevangen partijgeno<^ Dittànann, toe te la ten de veigaderingcn van het Parlement bij te wonen. De m"or-derheid lie ft dit verzoek verworpen. XXX EHGELAH». De viedeen'igingen van het Engelsche volllc worden mimer "uideujker. Na Bu: ci-rnan, Lord Lansdowne en nu Lord Milner. Deze laatste komt te verklarcn dat Enge-land er niet naar stre-eft Duitschland te ver-rietigen of hotr volk te» of andere regïfl-nngsvorm 'op te leggea, ook willen zij DnitscEland niet vei'deelen. Deze rede is toch reeds wat gcmaUgder dian wat Lloyd George en andere Northcliîïe's ons opdis-sciien. Doch het ligt aan de Engelsche ar-be«îe-rs hui.ne regeering te dwingen, r or vredelievende doelainden na te streven. Kn bij de arbeiders- kunnen, wij reeds een merK-waardige kentering in de gedachtsn vast-stellen. Op het laatste kongres' der Trade-Unioas te Nottingham, is Lloyd George's oorlogszuchtige politiek' h'evig aangevallen geworden. Mon heeft er zelrs aangeconiea dat de vrede door de Internationale moet gebracht worden en dat £ij alleen in, staat is een duurzamen en demokratischen vrtde te bezorgen. Voor wie de nationalislisciie on argezonderde houding der Trade-Unions kent, is zuLk besluit te ek en end. XXX FBANSSUK. In Frankrijk duurt de klopjaoht naar Schandal-n voort: lia Boio, LaiJlanx, *n Humbeaî, nu Guilbeaax, later Painl®vé ta Briand. T>e vergadering van de Bationalen raad der. Fransche Sooialistvsohe partij is afge-loopen met de voilodige overwmning der minderheidsfraiktie op de oorlogszuehfcige r egee ring ss.oc i al isten. Er werd aangenomen al'S grondslag voor dë besprekingen te Lon-den: 1. dat- de*Dnitsche koloniën terugge- geven worden of door vergoednigen vervangen ; 2. dat den zin van net verdrag van Londen over ItaLië's aansprakan, zijn un-perialistisch karakter moet ver lie zen; 3. dat de Staatstoehoorigheid vain Elzas-Lo-fcharingen door een référendum, gehouden onder leiding der volkeienbond, moet be-sloten worden. Op het oogtnbiik vergadert te Luieiea een kongres der socialisUsehe paa-tijen dei Ententelanden, Waarin ook de 'ecteropnch-ting der internationale zal b -sproken worden. Huysmaas vci'zekert dat binnenkOrt een internationaal kongres aller sociahoU sohe partijen te Bem zal gehouden wordea en betere uitsiage-n als Stookhoim zal I -■ e-" ren. l'OLlTiUUS. De Boîsjewîki. Wij lezen in " Leipzigor V oi'ksaeitàng » : Beeds maanden geieden . aven wij uaà eenige onzer înodevvcrkers de gelegonheid zieii tegen de politiek dsr Bolsjeweki tut ie spreken. VVij behooren niet tôt de blinde bewonderaars der Bolsjewiki. Wij ociuiB zelfs goed aan dat men van cen sociateb-scheii s t an dp un t over hun lakhek ii'i'u ok uitoefent. Men mag ecliter niet uit het e>..g verliezen dat wij over de bediijvighieid d<'r Bolsjewiki zeer gebrekikrg mgediicht wor-den. Wat tegen hen iegebracht wordt, is door huiine vijanden van iuet binnen en vam het builenl'and verspreid. Zijn deze workeiijk, onpartijdig 't Wie had zich -véor den ooriog een jurât-oordeel kunnen \ Oirne-n o cir de sociaal-de-mçkratie, door alleea kapi'alistisohe b'aden te lezen.». 1 O'ngetwijfeltl hebben de Bolsjiewi'iâ een ongehoorde taak te volbrengen om /an den Bassischen baaierd dien zij toch niet ia het ievco hebben gcroepen, maar dien zij «Va ti'eui'ige erfenis van het tsarisme en van ds imperiaLislische bnrgerij hebben moetea overnrnicn, een in socialisitisehen zin, goed irgcr'.cht ekonouiisch organi.Sfmc te maken. —- P?aat|g «oor de Wmk. OE OOORVcCHTtRS. De oorlog heeft om ons he-on oen i.oe'l .;n-der wereldje g,.schapen__dan dat van \'i ô-ger; cil, met dit necr te sc -ijven, verkon-dig ik U wel is waar geen nie-uws dat liet siddei end Europa verbazem zal, maar iict ia er noodig al» inleiding. in dat heel anejer wereldje zijn ook neel andere mereenein — dat 's weeiraf- ei^n waarheid d'-e daai staat lijk de Kongreszuii. Maar,dit gezegd zijnde, mag ik eraan toevoegen dat het wel een niet onaardig tij-dve-rdrijf i%, die andere niensehen en dat aader wereldje te ièeren kennen. Als ge wilt, lezer, zaltcri we hen eans onder handen r.emen ia deze kronnjk-j'cîs, die wSl niet heel goleerd zaïlien zijn, maar waarin ge wellicht nu en dan een rantsoentje gezond ver.stand en zeker een heele vracht glim'acbende levensfilosofie zult aantreffen. Ik zeg er u alvast bij dat die zorideriingo sehepselen Gods, die .edurende en dôôr -en oorlog zoo zonderbng geworden zijn, hoe langer hoo zeklzanier worden; -dit is eohter een reden te meer om er een beetld van op te hanigen, opdat onze na-oorlogsche e vol-gers cp 's Heeren hobbeligs baaa zoadea weten wat rare vog&ls wij n drzen benar-den tijd hebbe gekend. Daar i^b je al vooreerst de ».iann«n van « veehten tôt het einde d, die best op hun vaderlandsche hcmdslip de leas kun-nen lar ten bo-i'i.iuren, dre Sarah Bemhardt op haar reukwaterfleschjes heeft staan : » '^uand même ». Die zijn voor . ?t mearendeel ke-reis, die nog een goede, alhoewel soms niet heel zuivere broodr/inning hebben, en wier edele ziel trilt b:j de gedaohte, dat het oor-logsleven buiten de loopgravein en in de rachtbars nog zoo kwaad niet is. Die hei-de» zijn begonnen, rfu drie en half jaar ge-■kden, met in zwartberookte :'aro-inrir.-tia-gen prachtigo redevoeringen uit te spreken met zooveel geestdr ft, dat do kurken ei-van uit de ta.mbikfie&schen sprongen in cen op>-bruisen van patriotiek schuim. Zij alléén waren aan hun land gebocht, en als er in de tappenj iemand «as, die geen drieanaal vaa bewondoring over zijn hoofd buitedd© bj h- t aanhooren van zooveel dappere welspre-kendheid, dan werd hij rangezien als zijnde aan den vijand vea-koeht. Na den oorlog *u men dien onvc'rsehilliig'e wel oem>s ©en hartig _ woordje zeggen, als de pinholmen en de ba-jonietten zonden weg ïijn. In den gemoeds-en geestestoestand van nianbaftige r.d-ders is ai bittei- weinig verand«ïd; zo kij-ken wel een b?etj« somberder voor zich uit, af en toe valt hun goduchte vuist ioodzwaar op de onsclnuldigs l.erberglafel, ^oodat er een soorfc van &3Mrdbeving onfcsta*at tiK>3!ohJeix de halfledige piinen, ma&r ae blijveo i-wh | bij hun des, dat de oorlog dknrt uitgesKiro-den to-t het bit titre cinda, pi stoirad d!e ont derste steein de bovenste. Het spreekt vanzelf dat die niannea de liefde tôt den geboortegrond zoo ver aiij* ven, dat ze dien geboortegrond liefst plafi afgebrand zouden zion en nog «lechts b®»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De vlam: socialistisch weekblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes