De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1249 0
01 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jm23b5x80w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

N n 37 TWEEDE JAARGANG 1916 DE VRIJE STEm Belsisch srsaan voor de orovincie intvtruM Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Becriinenstraat. a2. Onze weigemeende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg I En eetiwip' trouw aan ons Vorstenhuis Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechele Met gratie ende privilégié. urj——WLH.ua i tismmÊBmmmbmMmÊamÊmemmmÊamatmmmmmBmmKmmmmmiÊmÊÊÊiatÊBÊmÊioiewmiaÊËBm; De toestand in Duitschland. De moord op graaf Sturgkh, minister-voorzitter in Oostenrijk, terwijl hij te dineeren zat in een restaurant, neergeschoten door dr. Adler, een socia-listisch dagbladschrijver, zoon van een socialistisch volksvertegenwoordiger, werpt een ander licht op de toestanden in de monarchie, dan dat hetwelk aile dagen door Wolff over de wereld wordt gezon-den.Over de redenen, door den moordenaar opgege-ven om zijn misdrijf uit te leggen, laat de censuur niets door. Wij weten alleen, dat de man voor gek wordt verklaard, en dat de afkeuring over zijn daad algemeen is. Het komt niet in ons op, deze misdaad aî te keuren of toe te juichen, maar het zou toch wel eens aardig zijn te weten, wat Adler, rechtsge-leerde en dagbladschrijver, dus een verantwoorde-lijk intellectueel, aanvoert om zijne daad, die hij blijkbaar voor eene rechtspleging aanziet, uit te leggen. In een intervieuw met een Oostenrijksch dagblad- Éhrijver bij veldmaarschaîk von Hindenburg en ge- raal-kwartiermeester von Lûdendorff, schroomde de journalist niet te zeggen, dat men in Oostenrijk-Hongarije naar vrede snakt, wat in andere woorden beteekent, dat men van den oorlog tôt over de oo-ren genoeg heeft. Is er verband met dit onder het volk heerschend gevoel en het revolverschot, dat een einde stelde aan het leven van den man die, na den keizer, het hoogste gezag vertegenwoordigt ? De pers is ge-muilband ; wij krijgen dus niets te hooren over den toestand in Oostenrijk, en wij moeten ons bepalen bij gissingen. Over den toestand in Duitschland weten wij iets of wat meer, en wat de pers mag schrijven is al be-langwekkend genoeg om er hier de aandacht op te vestigen. Zoo stond in het nummer 1089 van de « Kôlni- sche Zeitung » (avonduitgave van Vrijdag 27 Oct.) een artikel, « Onze Voeding » dat misschien meer zegt dan hooger aangehaald misdrijf. Er wordt in dat artiket erkend dat de kwestie der aardappelen, — die den grondslag vormen van de gezamenlijke volksvoeding, — de meeste zorgen baart. Het blad zegt : « Men moet onderscheiden tusschen den SCHER-PEN AARDAPPELNOOD, waarin wij deels nog ver-keeren, en de vooruitzichten voor den winter. De scherpe nood ontstond door den merkelijken ach-teruitstand van den oogst. Daaraan droegen schuld het natte weer, het gémis aan arbeidskrachten, en ook her afschuwelijk achterhouden van vele boe-ren.« Wat er ook van zij, een groot deel van den Duitschen aardappeloogst stak nog onder den grond toen op het einde van de vorige week, de nachtelij-ke vorst onverwachts den toestand kwam verslech-ten. Gelukkig is dit gevaar spoedig geweken, daar het weer zachter werd. Maar wat ditmaal ras voor-bijgegaan is, kan zich spoedig herhalen en een blij-venden toestand worden. En wij mogen nu niet meer verrast worden. « Dat de minister van onderwijs de schoolvacan-ties heeft verlengd, en DAT DE MINISTER VAN JUSTITIE DE GEVANGENISSEN HEEFT OPENGE-ZET, OM DE ARBEIDSKRACHTEN TE VERMEER-DEREN, kan geen voldoende hulp brengen. De zaak is dringend genoeg om als MILITAIRE AANGE-LEGENHEID behandeld te worden. » En het blad vraagt het aanwenden van krijgsge-vangenen, om de aardappelen weg te halen, zooals reeds in verscheidene districten gebeurd, en boven-dien het gebruik van voor den dienst aan het front ongeschikte militairen, om de weerspannige boeren die hunne voorraden achterhouden, met geweld te onteigenen. In het licht van zulke toestanden zullen onze le-zers wel begrijpen, waarom ontelbare treinladingen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes