De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

883 0
01 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qf8jd4qp60/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 24 1916. DE VRIJE STEM Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begiinenstraat, 42. Onze welgemeende leuzeis : Noch Vlaming, nochWaal, maar Bel.g F.n ppnwipr trouw aan 011s Vorstenhuis Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met oratie ende privilégié. Nuttige wetenswaardigheden % 1. — Wat is een duitscher ? v Een duitscher is een onredelijk schepsel, hebben-de een baatzuchtige ziel en een verdierlijkt lichaam. 2. — Waarom wordt hij genoemd een onredelijk schepsel ? Hij wordt zoo genoemd, omdat hij van rede en . verstand beroofd is. 3. — Tôt wat einde is een duitscher geschapen ? Hij is geschapen tôt schande van het menschdom en tôt onheil van zijnen evennaaste, 4. — Wat moeten de bondgenooten in den oorlog overal ter harte nemen ? Zij moeten, te land, zooveel moffen mogelîjk om een luchtje helpen en er, te water, machtig veel naar den kabeljauwskelder zenden. 5. — Welke zijn de 4 voornaamste waarheden, die beschaafde menschen moeten kennen en geloo-ven ? Ten Ie : dat Pinhelm II een plichtvergeten mons-ter is; ten 2e dat zijn naam in aile eeuwigheid in de geschiedenis zal geschandvlekt wezen; ten 3e dat al wat duitsch is of eenen duitschen stempel draagt, zoohaast mogelijk van tusschen de menschen moet verdwijnen; ten 4e dat de vernietiging van Duitsch-land omtrent een voltrokken feit is. 6. — Wat is Pinhelm II ? Hij is een meineedig beest, zoo onvolmaakt mogelijk, beul, tiran en vernieler van zijn eigen volk, van wien aile slecht voortkomt. 7. — Waarom wordt hij genoemd een meineedig beest ? Omdat hij een eedverbreker is en niets heeft waaraan wij iets edels of eerlijks kunnen bemerken. 8.— Noem eenige eigenschappen van Pinhelm II. Hij is eindeloos slecht, onbarmhartig, onrecht- vaardig en... onmachtig (bijzonder als hij voor 'nen « IJzer » staat). 9. — Wie zijn de verachtelijkste menschen ge~ weest ? Pinhelm II en zijne handlangers. 10. — Welke zijn de kenteekens van eenen wa-ren duitscher ? Dat hij valsch is, onmenschelijk, verwaand en gewoonlijk een beetje... van Lotje gelikt. 11.— Duid nu twee bijzondere eigenschappen van het duitsche rijk aan. Het is aan 't wankelen en zal ongetwijfeld te niet gaan, want Pinhelm II kan er niet meer blijven—hij moet naar... Ste Helena. 12. — Welke gemeenschap hebben wij met de duitsche schoelies ? Wij verfoeien, ja, verachten die kerels en zij ver-velen ons, door hunne hatelijke tegenwoordigheid. 13. — Welke gemeenschap hebben wij met onze bondgenooten ? Wij kunnen ze helpen door onze manhaftige han-delwijze en onze krachtdadigheid, bijzonder door het aîspieden van het duitsche ras en het toevoe-gen van... smoutperen (aan Luc & C°). 14. — Wat zijn oorlogsaflaten ? Dat zijn allerlei hatelijke oplettendheden, die wij verschuldigd zijn aan onze overweldigers. 15. — Wat moeten wij doen om die aîlaten te verdienen ? Daartoe moeten wij « De Vrije Stem » op hoogte houden van al de boevenstreken der « schweinhùn-de » en der landverraders. 16. — Wat is de hoop... der Belgen ? Dat de moffen zoohaast mogelijk eene klopping zouden krijgen, dat het zweet van hunnen rugloopt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes