De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1861 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 07 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rb6vx0723b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 78 DERDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgiseh orpan voor de provincie Antwerpen £ Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. O—I ■ ■ Il II —3—MB——B——KUM'Ill WI MU ' Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming. nochWaal, inaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! i ' [ n | in ,|m ||, | i, ■ i—iib Telegraphiseh adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. DE KONING. Indien de Kaiser, door hoogmoed verteerd, op roern belust, naar voorbeelden gezocht heeft, en naar de schoone uitdrukking van Massilîon « naar eerbare drijfveeren van grootheid », dan heeft hij, op dit oogenbiik, niet noodig noch de geschiedenis te doorbladeren, noch het verleden zijner voorou-ders op te zoeken ; dat hij slechts dichter naast hem ziet... voor hern, Een KONINQ staat pal voor zijne bloedige keerschzucht, in de reinheid van den volbrachten plicht, uur na uur, zonder dat een enkele dezer uren eene tekortkoming daarstelde van de onverge-lijkbare grootheid der heidhaftigheid die de ziel der gevechten ondersteunr, en die van een klein volk eene groote natie maakt. De moderne ridderîijkheid, minder theatraal maar even dapper als de oude, van hetzeifde ideaal uit-gaande en dezelfde fierheid op het voorhoofd dra-gende, heeft haren edelsten vertegenwoordiger op den Belgischen troon, vvaarvan de verovering slechts een prins verjaagde om er een soidaat van maken, en om hem tôt voorbeeld van al de sol-^*en der wereid te stellen. • Door hem is zijn verkracht vaderland voor im-mer onverkrachtoaar geworden. Het is wel van hem dat men mag zeggen dat hij zijne koninkliikheid buiten spel liet, want hij heeft haar omringd door eerbied. In drie maariden van onvergetelijke worsteling heeft hij al wat de wereid nog eert, hem eigen getoond : het geweten, de dap-perheid, de eer. Van de boorden der Maas tôt aan die van den Yzer, tusschen de puinhoopen en de doodenvelden, is hij den aanvoerder van het Belgisch leger geble-ven.De Koning der Belgen, het Belgisch leger, na-men die de geschiedenis nooit zal scheiden, daar zij samen het offer brachten en beiden naar de ver- goding gaan. Frankrijk heeft van dit koninklijk wapenschild het teeken zijner dapperen gemaakt. De Koning tooit zich met onze krijgsmedalie als van eene glorierijke belooning, en werkelijk, Hij is de eerelegioenen waardig, die onder zijne oogen streden. Hij heeft met den degen onze jagers gegroet, onze turcos, zwart van den kruitdamp der overwin-ningen. Deze degen zal slechts bij de laatste over-winning in de scheede gestoken worden. Verdediger van de vrijheid van België en van| de wereid, gast en bondgenoot zan Frankrijk, gene-raal van een leger dat zijn bloed vergoot, souverein van een volk dat niettegenstaande het martelaar-schap het hoofd opgericht houdt. Verdediger van een doel dat zal zegevieren niettegenstaande de puinen... Wat ontbreekt hem nog en wat wacht hij nog in zijn eenvoudig uniform ? Het einde van een heldendiclît.... Het is op tragische wijze voor de muren van Luik begonnen ; het gaat nog immer voort in het groot-ste gevecht der eeuwen. Het heeft hem niet behaagd er slechts getuige van te zijn ; hij gaat naar de toekomst, naar de be-stemming.Wanneer al deze verwoesting zal ophouden door de herstelling van het zegevierend recht, zal eene kalme en reine figuur in de wereid uitblinken. LUCIEN MILLEVOYE. HOLLAND EN ENGELAND, De moeilijkheid die plotseling tusschen Holland en Engeland is opgerezen, houdt aile gesprekken gaande. Om er het fijne van te weten ben ik een omtrent deze zaak bevoegd persoon gaan vinden, waarvan

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes