De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1132 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 05 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qv3bz6292s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 59 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Baleisch oreaan voor de provincie ântwerpsn Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begfiinenstraàt, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg En eetiwie trouw aan ons Vorstenhuis Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen tarotlP» pndp nri tri Idnrip ACHTERUIT, SCHURKEN ! \v\^y Sinds drie jaren dat België door de Duitschers overweldigd en uitgeplunderd is, hebben deze zich kunnen overtuigen dat de Belg, goedzakkig, een raadsel is, en dat hij eene onwrikbare liefde voor zijne nationale onafhankelijkheid bezit, een krijgs-en burgerlijken moed die boven aile verdenking staat, en hem onderdrukken eene taak is, die de krachten der brutale staatkunde van Duitschland verre overtreît. Niettegenstaande de naam der Belgen in onver-gankelijke letters in de achting van de andere vol-keaen in de annalen van Europa en Azië aangetee-kend staat, schrijven zekere Duftsche bladen dat ons land geene geschiedenis heeft. Niettegenstaande ons koninkrijk reeds negentig jaren bestaat en dat de uitslag van den huidigen oorlog, wat hij 00k moge zijn, het eene gelukkige toekomst voorbe-houdt, schijnen de schrijvers aan de andere zijde van den Rijn België nog als een voorîoopigen staat te beschouwen. Niettegenstaande onze natie sinds 1830 onophou-"i&lijk zijnen wil, onafhankelijk te blijven heeft te iinen gegeven, zouden zekere met goud omge-kochte personen ons willen diets maken, dat onze natie de andere en zich zelven bedriegt ; niettegenstaande België welsprekende en bekwame staatslie-den bezit die de monarchie en onze vrijheid door de macht van hun genie en hun woord gered hebben, beoordeelt de Duitsche pers hen als groote snullen; eindelijk, wat 00k de vooruitgang onzer nijverheid zij, wij van allen ondernemingsgeest ontbloot en veroordeeld zijn, onophoudelijk de andere volken na te bootsen. En al deze ongerijmdheden herhalen zich dage-lijks en worden door zekere « Belgische ? » dag-bladen, in Duitschen dienst staande, bedekt overge-nomen.De Duitsche pers gaat zelîs verder : na België in de hoogste mate mishandeld te hebben, veront-waardigt zij zich over ons, omdat wij elders meer onpartijdige en vooral meer eerbare waardeerders zoeken. Laten wij voor onze lezers eene dezer Germaan-sche lompheden vertalen : « België heeft geene geschiedenis. In het verle-den was het verbrokkeld en afhankelijk, en tôt aan zijn aanhechting aan de Nederlanden verweerde het zich noch om zich te vereenigen noch om zich vrij maken. « Het is eene geschiedenis van gemeenten en leengoederen, eene geschiedenis van kleine plaat-sen, waarvan aile betrekkingen eindigen in den Germaanschen landdag, te Madrid. « België heeft geen midden, geene eigen nationalité^ : het heeft geen naam, tenzij, in de overleve-ringen, het een vergeten naam heeft verworven in het oude Gailië, en zelfs dien naam getuigt tegen aile aanspraak op een eigen leven, want Galiië, volk en grondgebied, strekte zich uit tôt aan den Rijn. « België heeft dus geene geschiedenis. Ziedaar werkelijk eene vindingrijke theorie, maar zij vischt in troebel water. Wat de veronderstelling betreft als zou België geene geschiedenis bezitten, volstaat het de geschiedenis te raadplegen der mid-deneeuwen en de geschiedschrijvers der 16e eeuw, om van het tegendeel overtuigd te zijn. Alhoewel begrepen in de bezittingen van Charles Quint en zijne opvolgers, heeft België immer zijne binnenlandsche onafhankelijkheid behouden ; het is immer België gebleven. Onze voorvaderen erkenden noch den koning van Spanje, noch den keizer van Oostenrijk. Zij werden bestuurd door eene bijzondere wetgeving, welke de souverein zwoer te zullen handhaven. In aile opzichten oefende de souverein der Nederlanden in onze provincies slechts het gezag uit, door

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes