De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1118 0
01 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3n20c4tc61/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 23 1916. DE VRIJE STEM Belgiscti orgaan voor de provincte Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraàt, 42. Onze welgemeende leuzeis : | Noch Vlaming, nochWaal, maar Bel g ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. Aan het Belgische Volk! Door de wet van 27 Mei 1900 werd in België den 21 Juli als Nationale Feestdag ingesteld. Sindsdien is deze nooit afgeschaft geworden. De wetgever heeft gewild, dat éénmaal per jaar de Belgische Natie haar roemrijk geschiedkundig verieden zou herdenken door openbare vreugdebe-toogingen, burgerlijke en godsdienstige plechtighe-den, geiijkvormig aan de bestaande verordeningen, en om tevens hare onwankelbare gehechtheid aan het Vaderland, zijnen Koning en hare instellingen te betuigen ! Meer dan ooit moet de overweldiger van het bezette land begrijpen, dat de Belgen zulks niet vergeten kunnen ! Niettegenstaande onze vrijheden zoo diep zijn ge-krenkt geworden,blijft er ons nochtans genoeg over om onze vaderlandsche gevoelens lucht te geven. Geene verordening ontzegt aan den patroon 't recht, aan zijne onderhoorigen verloî te geven, noch aan den handelaar zijne magazijnen te sluiten op eenen wettigen feestdag, dewijlde openbare besturen, het Gerecht en het Onderwijs hunne werkzaamheden, zooals desZondags, schorsen. Geen bevel.van re-geeringswege verbiedt ons het dragen, op beschei-den wijze, van een eereteeken of een vaderlandsch zinnebeeld, en zeker zai het niemand kwetsen, aan het knoopsgat van een Belg een driekleurig lint oî eene Koninklijke Beeltenis te zien prijken. Geene hoegenaamde voorschriften ontzeggen den vreed-zamen burger het recht, kalm de straten te door-kruisen of zich naar officieele plechtigheden te be-geven.Geven wij dus den 21 Juli allen lucht aan onze vaderlandsche gevoelens, maar vermijden wij, aan den bezetter, het geringste voorwendsel tôt tus-schenkomst. Onthouden wij ons van aile buitenspo-righeden; blijven wij waardig onder al le opzichten, opdat onze Nationale Feestdag een bewijs te meer weze van onze innige verkleefdheid aan het duur-baar Vaderland i Aile werkzaamheden vallen dus stil op 21 Juli en denken wij stil wat wij niet luide mogen roepen : Leve België ! Leve de Koning ! VADER EN ZOON I. — Gij sammelt, zoon, de koeier trok Met Bles u voor naar 't veld; De zon wekt bosch en hoenderhok, Wat scheelt er : zijt ge ontsteld ? — Och, vader, aan den IJzer staan Mijn makkers, en van toen ïs aile troeî er uit; welaan, Zeg, ben ik hier vandoen ? — Vandoen, mijn zoon ? Of weet ge niet Wat werk er is op 't land ? Toe, zing een deuntje en fluit een lied, Dan gaat het van de hand. 11. — Zoon, dat ge alweer zoo droevig droost, Nu gij uw noenschoft neemt; Is 't korenveld geen oogentroost, En klaverplek en beemd ? — Wat geeft het, vader, als de Pruis Het aanslaat 00k van keer ? 0, Jk wensch hem bij den drommel thuis, Dien Duitschen loekebeer. — Maak u kwaad bloed, wat helpt het dan ? Geduld is nu de wet, Kom, deze beemd moet nu, zoo 't kan, Nog af; 't is wijd gezet. III. — Mijn zoon, wat blijft ge in Jt donker staan Bij 't schot; zijt gij bedacht Op 't sleepnet, nu de kwakkels slaan ? Pas op de Duitsche wacht ! — Neen, vader, 'k luister naar 't kanon, Dat brommelt ginder wijd ! Och, zoo uw hart maar raden kon Hoe 't mijne snakt naar strijd ! — Ofwel naar Leen. Ze riep althans Docht me, aan den elzenkant; Kom, jongen, bid den rozenkrans Met ons voor 't vaderland.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes